Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (13 sloc) 580 Bytes
layout title date author external_link
post
Solskogen 2007 - 20. til 22. juli BEKREFTET!
2007-04-25 07:40:41 -0700
gloom

Vi har bekjempet oddetallenes motstand og slaar til med Solskogen 2007! I kjente og kjaere lokaler paa Kroer i Aas, fra den 20. til den 22. juli finner du altsaa hele den norske scene paa aarets beste sommerparty! Det kommer nye hjemmesider (og oppdaterte nyheter) naar serverbyttet vaart er ferdigstilt. See you there! (oh, norske tegn er b0rked pga. at tyske webservere ikke bruker norske tegn saa veldig ofte :)

You can’t perform that action at this time.