Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (24 sloc) 1.21 KB
layout title author external_link
post
Solskogen 2020 blir det siste Solskogen partyet
kusma

For snaue to uker siden anonserte Solskogen at 2020 blir det siste partyet de arrangerer. Etter nesten 20 år med Solskogen, har organisatorene bak Solskogen bestemt seg for å ende morroa. Takk for alt, og la oss avslutte med et smell!

For de som ikke har skaffet seg billetter, er partyet desverre alderede utsolgt. Men, det er en venteliste dersom flere billetter skulle bli tilgjengelig.

Nå gjenstår det ingen faste norske demopartyer. Kindergarden la ned etter 2014, og nå altså Solskogen. Det er på tide at noen stepper opp og tar over ansvaret!

PS: For å passe på at 2021 ikke blir 100% gørr-kjedelig har vi i Boozoholics anonsert Robinson Boozoe 2021. Robinson Boozoe er ikke akkuratt samme type skala som andre parties, og er derfor et event som krever invitasjon.

You can’t perform that action at this time.