Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Thesis work, a mobile augmented reality treasure hunt game
C C++ Other
Fetching latest commit...
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
code
docs/storyboarding
.gitignore
README.md

README.md

Länkar

Instruktioner

OBS! Det är inte säkert att alla instruktioner gäller QCAR 1.0.0 eller senare.

 • Tänk på att tracka bilder med höga kontraster. Vassa kanter (vinklar) är att föredra. Går att kolla på stjärnorna på QUALCOMMs hemsida.

 • C++-koden ligger i katalogen "jni" i projketkatalogen.

 • Använd ett Cygwin-skal för att kunna kompilera C++-koden. Med rätt miljövariabler uppsatta kompilerar man genom kommandot (du måste stå i projektkatalogen)

  ndk-build
  
 • Om man får syntaxfel i C++-koden kan man få ett konstigt kompileringsfel efter att man har försökt kompilera igen:

  /cygdrive/c/Users/patrik/repos/arcv/code/skattjakt/obj/local/armeabi/objs-debug/ImageTargets//ImageTargets.o.d:1: *** target pattern contains no `%'. Stop.
  

  Kompileringen ändrar i denna filen och skriver "C:/" istället för "/c/cygdrive/". Detta gör att man inte kompilera igen. Man måste ersätta "C:/" med "/c/cygdrive" för att det ska fungera igen. Se replace.sh.

 • Efter att man har lyckats kompilera C++-koden behöver man "rensa" projektet i Eclipse. Detta gör man genom att gå in under "Project / Clean...". Då kommer den kompilerade C++-koden att kopieras till rätt plats i Android-projektet.

 • I C++-koden så ritas allting ut i OpenGL. Den koden vill ha variabler för trianglarna som ska ritas ut. I exempelkoden som följer med QCAR så ligger dessa variabler definerade i en header-fil. Arbete har påbörjats med inte slutförts med en funktion (drawTest) för att läsa in en 3D-modell (OBJ-fil) under körning. Tanken är att man i databasen ska ange vilken 3D-modell (OBJ-fil) som man vill rita ut och att C++-koden läser in filen från assets-katalogen.

 • GPS: Det finns 3 olika koordinatsystem. Tänk på att ange rätt system (decimalform) i databasen.

 • Uppdatera databasen genom att

  • ändra i skattjakt.sql. Kör sedan update_db-scriptet som ersätter den aktuella databasen med en ny (den nya skapas av scriptet).

  • öka variablen DB_VERSION i DatabasHelper.java. Om man inte gör detta kan man få konstiga fel i sin applikation.

Behöver bara göras första gången

 • Ändra sökvägar i filerna i .externalToolBuilders

 • Ändra sökvägar i jni/Android.mk

  från

  LOCAL_SRC_FILES = ../../../build/lib/$(TARGET_ARCH_ABI)/libQCAR.so
  LOCAL_EXPORT_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)/../build/include
  

  till

  LOCAL_SRC_FILES = ../build/lib/$(TARGET_ARCH_ABI)/libQCAR.so
  LOCAL_EXPORT_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)/../../../build/include
  
 • Kopiera build-katalogen till ditt projekt

Something went wrong with that request. Please try again.