Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Small tools to help life at university
Ruby Python
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
schema
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
kurser.rb
netlogon.py
studieresultat.rb
tentamensdatum.rb
tentasearch.rb
upplys.rb

README.md

Små verktyg för att underlätta livet vid LiU.

tentasearch.rb

Ett litet verktyg som söker fram tentamensdatum för en eller flera kurser. Hämtar sin data från Sök efter tentamenstillfälle.

$ tentasearch.rb TDDD19 TDDD25                         
Kurskod Kursnamn        Datum    Tid   Anmälningsperiod
TDDD19 Avancerad programme... 2010-04-08 8-13  2010-03-09 - 2010-03-29
TDDD19 Avancerad programme... 2010-05-31 14-19  2010-05-01 - 2010-05-23
TDDD19 Avancerad programme... 2010-08-18 14-19  2010-07-19 - 2010-08-08
TDDD25 Distribuerade syste... 2010-03-10 8-12  2010-02-08 - 2010-02-28
TDDD25 Distribuerade syste... 2010-06-08 8-12  2010-05-09 - 2010-05-30
TDDD25 Distribuerade syste... 2010-08-20 8-12  2010-07-21 - 2010-08-10

För att skapa en fil att importera i sin kalender:

$ tentasearch.rb --ical TDDD19 TDDD25 > exams.ics

upplys.rb

Läser RSS-feeden för Lysators föredragsverksamhet UppLYSning och producerar en iCal-feed.

Something went wrong with that request. Please try again.