Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4618 lines (3724 sloc) 139 KB
# Danish translation of glib.
# Copyright (C) 2001-2012 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glib package.
#
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2001.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2001.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002 - 2003.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004 - 2005
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12.
#
# Konventioner:
#
# attribute -> attribut
# header -> toptekst
# message -> besked
# message body -> beskedtekst
# override (objektorienteret programmering) -> overskrive
# property -> egenskab
# signature -> signatur
# volume -> diskenhed (OBS. Diskuteres nu på listen, skal måske ændres)
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-16 02:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-16 01:26+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:427 ../gio/gbufferedinputstream.c:508
#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:376
#: ../gio/ginputstream.c:615 ../gio/ginputstream.c:850
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:800
#: ../gio/gpollableinputstream.c:207 ../gio/gpollableoutputstream.c:208
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "For stor talværdi givet til %s"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:905 ../gio/gbufferedoutputstream.c:581
#: ../gio/gdataoutputstream.c:568
msgid "Seek not supported on base stream"
msgstr "Søgning understøttes ikke af basisstrømmen"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:951
msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
msgstr "Kan ikke beskære GBufferedInputStream"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:996 ../gio/ginputstream.c:1050
#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1368
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Strømmen er allerede lukket"
#: ../gio/gbufferedoutputstream.c:618 ../gio/gdataoutputstream.c:598
msgid "Truncate not supported on base stream"
msgstr "Beskæring understøttes ikke af basisstrømmen"
#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1885
#: ../gio/gdbusconnection.c:1977 ../gio/gdbusprivate.c:1414
#: ../gio/glocalfile.c:2152 ../gio/gsimpleasyncresult.c:841
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:867
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Operationen blev afbrudt"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:262
msgid "Invalid object, not initialized"
msgstr "Ugyldigt objekt, ikke initialiseret"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:283 ../gio/gcharsetconverter.c:311
msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
msgstr "Ufuldstændig flerbytesekvens i inddata"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:317 ../gio/gcharsetconverter.c:326
msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Utilstrækkelig plads på destinationen"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:344 ../gio/gdatainputstream.c:854
#: ../gio/gdatainputstream.c:1294 ../glib/gconvert.c:764
#: ../glib/gconvert.c:1156 ../glib/giochannel.c:1583 ../glib/giochannel.c:1625
#: ../glib/giochannel.c:2468 ../glib/gutf8.c:841 ../glib/gutf8.c:1292
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Ugyldig bytesekvens i konverteringsinddata"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:349 ../glib/gconvert.c:772
#: ../glib/gconvert.c:1081 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Fejl under konvertering: %s"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:446 ../gio/gsocket.c:963
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Initialisering med mulighed for afbrydelse understøttes ikke"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:457 ../glib/gconvert.c:564
#: ../glib/gconvert.c:642 ../glib/giochannel.c:1411
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Konvertering fra tegnsæt \"%s\" til \"%s\" er ikke understøttet"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:461 ../glib/gconvert.c:568
#: ../glib/gconvert.c:646
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Kunne ikke konvertere fra \"%s\" til \"%s\""
#: ../gio/gcontenttype.c:335
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "%s-type"
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:162
msgid "Unknown type"
msgstr "Ukendt type"
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:163
#, c-format
msgid "%s filetype"
msgstr "%s-filtype"
#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr "GCredentials er ikke implementeret på dette operativsystem"
#: ../gio/gcredentials.c:447
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr "Der er ingen understøttelse for GCredentials på din platform"
#: ../gio/gdatainputstream.c:311
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Uventet tidlig strømafslutning"
#: ../gio/gdbusaddress.c:150 ../gio/gdbusaddress.c:238
#: ../gio/gdbusaddress.c:319
#, c-format
msgid "Unsupported key `%s' in address entry `%s'"
msgstr "Ikke-understøttet nøgle \"%s\" i adresseindgang \"%s\""
#: ../gio/gdbusaddress.c:177
#, c-format
msgid ""
"Address `%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
msgstr ""
"Adressen \"%s\" er ugyldig (kræver præcist en af nøglerne path, tmpdir eller "
"abstract)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:190
#, c-format
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry `%s'"
msgstr "Meningsløst nøgle-/værdikombination i adresseindgang \"%s\""
#: ../gio/gdbusaddress.c:253 ../gio/gdbusaddress.c:334
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the port attribute is malformed"
msgstr "Fejl i adressen \"%s\" - portattributten er fejlformateret"
#: ../gio/gdbusaddress.c:264 ../gio/gdbusaddress.c:345
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the family attribute is malformed"
msgstr "Fejl i adressen \"%s\" - familieattributten er fejlformateret"
#: ../gio/gdbusaddress.c:454
#, c-format
msgid "Address element `%s' does not contain a colon (:)"
msgstr "Adresseelementet \"%s\" indeholder intet kolon (:)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:475
#, c-format
msgid ""
"Key/Value pair %d, `%s', in address element `%s' does not contain an equal "
"sign"
msgstr ""
"Nøgle-/værdiparret %d, \"%s\" i adresseelementet \"%s\" indeholder ikke et "
"lighedstegn"
#: ../gio/gdbusaddress.c:489
#, c-format
msgid ""
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, `%s', in address element "
"`%s'"
msgstr ""
"Fejl ved af-undvigelse af nøgle eller værdi i nøgle-/værdiparret %d, \"%s\" "
"i adresseelementet \"%s\""
#: ../gio/gdbusaddress.c:567
#, c-format
msgid ""
"Error in address `%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
"`path' or `abstract' to be set"
msgstr ""
"Fejl i adressen \"%s\" - unix-transporten kræver at præcist en af nøglerne "
"\"path\" eller \"abstract\" er givet"
#: ../gio/gdbusaddress.c:603
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the host attribute is missing or malformed"
msgstr ""
"Fejl i adressen \"%s\" - værtsattributten mangler eller er fejlformateret"
#: ../gio/gdbusaddress.c:617
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the port attribute is missing or malformed"
msgstr ""
"Fejl i adressen \"%s\" - portattributten mangler eller er fejlformateret"
#: ../gio/gdbusaddress.c:631
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
msgstr ""
"Fejl i adressen \"%s\" - noncefile-attributten mangler eller er "
"fejlformateret"
#: ../gio/gdbusaddress.c:652
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Fejl ved automatisk opstart: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:660
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported transport `%s' for address `%s'"
msgstr "Ukendt eller ikke-understøttet transport \"%s\" for adressen \"%s\""
#: ../gio/gdbusaddress.c:696
#, c-format
msgid "Error opening nonce file `%s': %s"
msgstr "Fejl ved åbning af \"nonce\"-filen \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:714
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file `%s': %s"
msgstr "Fejl ved læsning af \"nonce\"-filen \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:723
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file `%s', expected 16 bytes, got %d"
msgstr ""
"Fejl ved læsning af \"nonce\"-filen \"%s\". Forventede 16 byte, fandt %d"
#: ../gio/gdbusaddress.c:741
#, c-format
msgid "Error writing contents of nonce file `%s' to stream:"
msgstr ""
"Fejl under skrivning af indhold af \"nonce\"-filen \"%s\" til strømmen:"
#: ../gio/gdbusaddress.c:960
msgid "The given address is empty"
msgstr "Den givne adresse er tom"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1030
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot spawn a message bus when setuid"
msgstr "Kan ikke starte en meddelelsesbus uden maskine-id: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1037
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr "Kan ikke starte en meddelelsesbus uden maskine-id: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1079
#, c-format
msgid "Error spawning command line `%s': "
msgstr "Fejl ved kørsel af kommandolinjen \"%s\": "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1296
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Skriv et hvilket som helst tegn for at lukke dette vindue)\n"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1421
#, c-format
msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
msgstr "Sessions-dbus kører ikke, og autostart mislykkedes"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1442
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Kan ikke bestemme sessionsbussens adresse (ikke implementeret for dette "
"operativsystem)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1541 ../gio/gdbusconnection.c:6757
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
"- unknown value `%s'"
msgstr ""
"Kan ikke bestemme busadressen fra miljøvariablen DBUS_STARTER_BUS_TYPE - "
"ukendt værdi \"%s\""
#: ../gio/gdbusaddress.c:1550 ../gio/gdbusconnection.c:6766
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
msgstr ""
"Kan ikke bestemme busadressen, da miljøvariablen DBUS_STARTER_BUS_TYPE ikke "
"er angivet"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1560
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Ukendt bustype %d"
#: ../gio/gdbusauth.c:298
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr "Uventet mangel på indhold ved forsøg på at læse en linje"
#: ../gio/gdbusauth.c:342
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr "Uventet mangel på indhold ved forsøg på (sikkert) at læse en linje"
#: ../gio/gdbusauth.c:513
#, c-format
msgid ""
"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
msgstr ""
"Forsøgte alle tilgængelige godkendelsesmekanismer (forsøgt: %s) "
"(tilgængelige: %s)"
#: ../gio/gdbusauth.c:1174
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Annulleret via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
#, c-format
msgid "Error when getting information for directory `%s': %s"
msgstr "Fejl ved indhentning af oplysninger for kataloget \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory `%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
msgstr ""
"Rettigheder for kataloget \"%s\" er fejlformateret. Forventede tilstanden "
"0700, fandt 0%o"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
#, c-format
msgid "Error creating directory `%s': %s"
msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
#, c-format
msgid "Error opening keyring `%s' for reading: "
msgstr "Fejl ved åbning af nøgleringen \"%s\" til læsning: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:718
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
msgstr ""
"Linje %d i nøgleringen på \"%s\" med indholdet \"%s\" er fejlformateret"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:732
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
msgstr ""
"Første symbol i linje %d af nøgleringen på \"%s\" med indholdet \"%s\" er "
"fejlformateret"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:746
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
msgstr ""
"Andet symbol i linje %d af nøgleringen på \"%s\" med indholdet \"%s\" er "
"fejlformateret"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
#, c-format
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at `%s'"
msgstr "Fandt ingen cookie med id %d i nøgleringen på \"%s\""
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file `%s': %s"
msgstr "Fejl ved sletning af forældet låsefil \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
#, c-format
msgid "Error creating lock file `%s': %s"
msgstr "Fejl ved oprettelse af låsefil \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:598
#, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file `%s': %s"
msgstr "Fejl ved lukning af (aflænket) låsefil \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:608
#, c-format
msgid "Error unlinking lock file `%s': %s"
msgstr "Fejl ved aflænkning af låsefil \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:685
#, c-format
msgid "Error opening keyring `%s' for writing: "
msgstr "Fejl ved åbning af nøgleringen \"%s\" til skrivning: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:882
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
msgstr "(Yderligere kunne låsen for \"%s\" ikke opgives: %s) "
#: ../gio/gdbusconnection.c:597 ../gio/gdbusconnection.c:2440
msgid "The connection is closed"
msgstr "Forbindelsen er lukket"
#: ../gio/gdbusconnection.c:1930
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Tiden løb ud"
#: ../gio/gdbusconnection.c:2562
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr ""
"Der blev fundet ikke-understøttede flag ved oprettelse af en forbindelse på "
"klientsiden"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4065 ../gio/gdbusconnection.c:4381
#, c-format
msgid ""
"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr ""
"Ingen grænseflade \"org.freedesktop.DBus.Properties\" på objekt ved stien %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4136
#, c-format
msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
msgstr ""
"Fejl ved anvendelse af egenskaben \"%s\": Forventede typen \"%s\", men fik "
"\"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4231
#, c-format
msgid "No such property `%s'"
msgstr "Ingen sådan egenskab \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4243
#, c-format
msgid "Property `%s' is not readable"
msgstr "Egenskaben \"%s\" kan ikke læses"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4254
#, c-format
msgid "Property `%s' is not writable"
msgstr "Egenskaben \"%s\" er skrivebeskyttet"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4324 ../gio/gdbusconnection.c:6200
#, c-format
msgid "No such interface `%s'"
msgstr "Ingen sådan grænseflade \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4508
msgid "No such interface"
msgstr "Ingen sådan grænseflade"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4726 ../gio/gdbusconnection.c:6706
#, c-format
msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
msgstr "Ingen sådan grænseflade \"%s\" på objektet ved stien %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4781
#, c-format
msgid "No such method `%s'"
msgstr "Ingen sådan metode \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4812
#, c-format
msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
msgstr "Beskedtypen \"%s\" er ikke den forventede type, \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:5032
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Der er allerede eksporteret et objekt for grænsefladen %s på %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5230
#, c-format
msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
msgstr "Metoden \"%s\" returnerede typen \"%s\", men forventede \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:6311
#, c-format
msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
msgstr "Metoden \"%s\" på grænsefladen \"%s\" med signatur \"%s\" findes ikke"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6430
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Der er allerede eksporteret et undertræ for %s"
#: ../gio/gdbusmessage.c:859
msgid "type is INVALID"
msgstr "typen er INVALID"
#: ../gio/gdbusmessage.c:870
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
msgstr ""
"Meddelelse for METHOD_CALL: et af toptekstfelterne PATH eller MEMBER mangler"
#: ../gio/gdbusmessage.c:881
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr "Meddelelse for METHOD_RETURN: Toptekstfeltet REPLY_SERIAL mangler"
#: ../gio/gdbusmessage.c:893
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
msgstr "FEJLmeddelelse: Toptekstfeltet REPLY_SERIAL eller ERROR_NAME mangler"
#: ../gio/gdbusmessage.c:906
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr "SIGNALmeddelelse: Toptekstfeltet PATH, INTERFACE eller MEMBER mangler"
#: ../gio/gdbusmessage.c:914
msgid ""
"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
msgstr ""
"SIGNALmeddelelse: Toptekstfeltet PATH bruger den reserverede værdi /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
#: ../gio/gdbusmessage.c:922
msgid ""
"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
"freedesktop.DBus.Local"
msgstr ""
"SIGNALbesked: Toptekstfeltet INTERFACE bruger den reserverede værdi org."
"freedesktop.DBus.Local"
#: ../gio/gdbusmessage.c:998
#, c-format
msgid "Wanted to read %lu byte but got EOF"
msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
msgstr[0] "Ville læse %lu byte men fik EOF"
msgstr[1] "Ville læse %lu bytes men fik EOF"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1025
#, c-format
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was `%s'"
msgstr ""
"Forventede gyldig UTF-8-streng, men fandt ugyldige byte ved afsæt %d "
"(strengens længde er %d). Den gyldige UTF-8-streng indtil dette punkt var "
"\"%s\""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1038
#, c-format
msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found byte %d"
msgstr "Forventede NUL-byte efter strengen \"%s\", men fandt byte %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1242
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus object path"
msgstr "Den fortolkede værdi \"%s\" er ikke en gyldig objektsti til D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Fortolket værdi \"%s\" er ikke en gyldig D-Bus-signatur"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1325
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgid_plural ""
"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgstr[0] ""
"Stødte på et array med længde %u byte. Den maksimale længde er 2<<26 byte "
"(64 MiB)."
msgstr[1] ""
"Stødte på et array med længde %u bytes. Den maksimale længde er 2<<26 byte "
"(64 MiB)."
#: ../gio/gdbusmessage.c:1483
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Fortolket værdi \"%s\" for variant er ikke en gyldig D-Bus-signatur"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1510
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string `%s' from the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Fejl ved deserialisering af GVariant med type-streng \"%s\" fra D-Bus-wire-"
"formatet"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1698
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
"0x%02x"
msgstr ""
"Ugyldigt værdi for byterækkefølge (endianness). Forventede 0x6c (\"l\") "
"eller 0x42 (\"B\"), men fandt værdien 0x%02x"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1712
#, c-format
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr "Igyldig hovedprotokolversion. Forventede 1 men fandt %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1769
#, c-format
msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
msgstr ""
"Signaturtoptekst med signaturen \"%s\" fundet, men beskedteksten er tom"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1783
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr "Fortolket værdi \"%s\" er ikke en gyldig D-Bus-signatur (for tekst)"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1814
#, c-format
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] "Ingen signaturtoptekst i beskeden, men beskedteksten er %u byte"
msgstr[1] "Ingen signaturtoptekst i beskeden, men beskedteksten er %u bytes"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1824
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Kan ikke deserialisere besked: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2156
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string `%s' to the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Fejl ved serialisering af GVariant med typestreng \"%s\" til D-Bus-wire-"
"formatet"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2297
#, c-format
msgid ""
"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
"descriptors"
msgstr ""
"Beskeden har %d fildeskriptorer, men toptekstfeltet angiver %d "
"fildeskriptorer"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2305
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Kan ikke serialisere besked: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2349
#, c-format
msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
msgstr "Beskedteksten har signatur \"%s\", men der er ingen signaturtoptekst"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2359
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `"
"%s'"
msgstr ""
"Beskedteksten har typesignatur \"%s\", men signaturen i toptekstfeltet er "
"\"%s\""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2375
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
msgstr "Beskedteksten er tom, men signaturen i toptekstfeltet er \"(%s)\""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2932
#, c-format
msgid "Error return with body of type `%s'"
msgstr "Fejlagtig returværdi med beskedtekst af typen \"%s\""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2940
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Fejlagtig returværdi - tom beskedtekst"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2062
#, c-format
msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
msgstr "Kan ikke hente hardwareprofil: %s"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2107
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Kan ikke indlæse /var/lib/dbus/machine-id eller /etc/machine-id: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1640
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Fejl ved kald til StartServiceByName for %s: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1663
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Uventet svar %d fra metoden StartServiceByName(\"%s\")"
# Ved ikke helt hvad proxy dækker over her
#: ../gio/gdbusproxy.c:2763 ../gio/gdbusproxy.c:2900
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
msgstr ""
"Kan ikke kalde metode; proxy er for et velkendt navn uden ejer, og proxy "
"blev konstrueret med flaget G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
#: ../gio/gdbusserver.c:708
msgid "Abstract name space not supported"
msgstr "Abstrakt navnerum understøttes ikke"
#: ../gio/gdbusserver.c:795
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr "Kan ikke angive \"nonce\"-fil ved oprettelse af server"
#: ../gio/gdbusserver.c:873
#, c-format
msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
msgstr "Fejl ved skrivning af \"nonce\"-fil i \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusserver.c:1041
#, c-format
msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
msgstr "Strengen \"%s\" er ikke en gyldig D-Bus-GUID"
#: ../gio/gdbusserver.c:1081
#, c-format
msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
msgstr "Kan ikke lytte på ikke-understøttet transport \"%s\""
#: ../gio/gdbus-tool.c:88
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"
#: ../gio/gdbus-tool.c:93
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" help Shows this information\n"
" introspect Introspect a remote object\n"
" monitor Monitor a remote object\n"
" call Invoke a method on a remote object\n"
" emit Emit a signal\n"
"\n"
"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" help Viser denne information\n"
" introspect Introspicér et fjernobjekt\n"
" monitor Overvåg et fjernobjekt\n"
" call Kald en metode på et fjernobjekt\n"
" emit Udsend et signal\n"
"\n"
"Brug \"%s KOMMANDO --help\" for at få hjælp om hver kommando.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:162 ../gio/gdbus-tool.c:218 ../gio/gdbus-tool.c:290
#: ../gio/gdbus-tool.c:314 ../gio/gdbus-tool.c:697 ../gio/gdbus-tool.c:1016
#: ../gio/gdbus-tool.c:1449
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Fejl: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:173 ../gio/gdbus-tool.c:231 ../gio/gdbus-tool.c:1465
#, c-format
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "Fejl ved fortolkning af XML til introspektion: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:348
msgid "Connect to the system bus"
msgstr "Forbind til systembussen"
#: ../gio/gdbus-tool.c:349
msgid "Connect to the session bus"
msgstr "Forbind til sessionsbussen"
#: ../gio/gdbus-tool.c:350
msgid "Connect to given D-Bus address"
msgstr "Forbind til den givne D-Bus-adresse"
#: ../gio/gdbus-tool.c:360
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr "Tilvalg for forbindelsesslutpunkt:"
#: ../gio/gdbus-tool.c:361
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Tilvalg, der angiver forbindelsens slutpunkt"
#: ../gio/gdbus-tool.c:383
#, c-format
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr "Intet slutpunkt for forbindelsen angivet"
#: ../gio/gdbus-tool.c:393
#, c-format
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr "Flere slutpunkter for forbindelsen angivet"
#: ../gio/gdbus-tool.c:463
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, interface `%s' does not exist\n"
msgstr "Advarsel: Grænsefladen \"%s\" findes ikke ifølge introspektionsdata\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:472
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, method `%s' does not exist on "
"interface `%s'\n"
msgstr ""
"Advarsel: Metoden \"%s\" findes ikke i grænsefladen \"%s\" ifølge "
"introspektionsdata\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:534
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr "Valgfri destination for signal (unikt navn)"
#: ../gio/gdbus-tool.c:535
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr "Objektsti, der skal udsendes et signal fra"
#: ../gio/gdbus-tool.c:536
msgid "Signal and interface name"
msgstr "Signal- og grænsefladenavn"
#: ../gio/gdbus-tool.c:568
msgid "Emit a signal."
msgstr "Udsend et signal."
#: ../gio/gdbus-tool.c:602 ../gio/gdbus-tool.c:828 ../gio/gdbus-tool.c:1555
#: ../gio/gdbus-tool.c:1787
#, c-format
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Fejl ved forbindelse: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:614
#, c-format
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr "Fejl: Objektstien er ikke angivet.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:619 ../gio/gdbus-tool.c:889 ../gio/gdbus-tool.c:1613
#: ../gio/gdbus-tool.c:1846
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Fejl: \"%s\" er ikke en gyldig objektsti\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:625
#, c-format
msgid "Error: signal not specified.\n"
msgstr "Fejl: Signal er ikke angivet.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:632
#, c-format
msgid "Error: signal must be the fully-qualified name.\n"
msgstr "Fejl: Signal skal være et fuldt kvalificeret navn.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:640
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Fejl: \"%s\" er ikke et gyldigt grænsefladenavn\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:646
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Fejl: \"%s\" er ikke et gyldigt medlemsnavn\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:652
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Fejl: \"%s\" er ikke et gyldigt unikt busnavn.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:675 ../gio/gdbus-tool.c:988
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "Fejl ved fortolkning af parameter %d: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:704
#, c-format
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Fejl ved tømning (flush) af forbindelse: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:731
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr "Destinationsnavnet, som metoden skal kaldes på"
#: ../gio/gdbus-tool.c:732
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr "Objektstien, som metoden skal kaldes på"
#: ../gio/gdbus-tool.c:733
msgid "Method and interface name"
msgstr "Metode- og grænsefladenavn"
#: ../gio/gdbus-tool.c:734
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Tidsudløb i sekunder"
#: ../gio/gdbus-tool.c:773
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Kald en metode på et fjernobjekt."
#: ../gio/gdbus-tool.c:848 ../gio/gdbus-tool.c:1574 ../gio/gdbus-tool.c:1806
#, c-format
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Fejl: Destinationen er ikke angivet\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:869 ../gio/gdbus-tool.c:1593
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Fejl: Objektstien er ikke angivet\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:904
#, c-format
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr "Fejl: Metodenavnet er ikke angivet\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:915
#, c-format
msgid "Error: Method name `%s' is invalid\n"
msgstr "Fejl: Metodenavnet \"%s\" er ugyldigt\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:980
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d of type `%s': %s\n"
msgstr "Fejl ved fortolkning af parameter %d af typen \"%s\": %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1412
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Destinationsnavnet, der skal introspiceres"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1413
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Objektstien, der skal introspiceres"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1414
msgid "Print XML"
msgstr "Udskriv XML"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1415
msgid "Introspect children"
msgstr "Foretag introspektion af underelementer"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1416
msgid "Only print properties"
msgstr "Vis kun egenskaber"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1507
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Introspicér et fjernobjekt."
#: ../gio/gdbus-tool.c:1705
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Navn på destination, der skal overvåges"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1706
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Objektsti, der skal overvåges"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1739
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Overvåg et fjernobjekt."
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:580 ../gio/gwin32appinfo.c:221
msgid "Unnamed"
msgstr "Unavngivet"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:993
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "Skrivebordsfil angav intet Exec-felt"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1281
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Kan ikke finde terminal krævet af dette program"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1569
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Kan ikke oprette konfigurationsfolder %s for brugerprogram: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1573
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Kan ikke oprette bruger-MIME-konfigurationsfolder %s: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1813 ../gio/gdesktopappinfo.c:1837
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "Programinformation mangler en identifikator"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2069
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Kan ikke oprette brugerskrivebords-fil %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2192
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Tilpasset definition for %s"
#: ../gio/gdrive.c:393
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "drevet implementerer ikke eject"
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gdrive.c:470
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "drevet implementerer ikke eject eller eject_with_operation"
#: ../gio/gdrive.c:543
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "drevet implementerer ikke forespørgsel om medier"
#: ../gio/gdrive.c:746
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "drevet implementerer ikke start"
#: ../gio/gdrive.c:845
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "drevet implementerer ikke stop"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:168 ../gio/gdummytlsbackend.c:288
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:378
msgid "TLS support is not available"
msgstr "TLS-understøttelse er ikke tilgængelig"
#: ../gio/gemblem.c:324
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere version %d af GEmblem-kodning"
#: ../gio/gemblem.c:334
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
msgstr "Forkert antal symboler (%d) i GEmblem-kodning"
#: ../gio/gemblemedicon.c:367
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere version %d af GEmblemIcon-kodning"
#: ../gio/gemblemedicon.c:377
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Forkert antal symboler (%d) i GEmblemedIcon-kodning"
#: ../gio/gemblemedicon.c:400
msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
msgstr "Forventede et GEmblem til GEmblemedIcon"
#: ../gio/gfile.c:903 ../gio/gfile.c:1142 ../gio/gfile.c:1281
#: ../gio/gfile.c:1521 ../gio/gfile.c:1576 ../gio/gfile.c:1634
#: ../gio/gfile.c:1718 ../gio/gfile.c:1775 ../gio/gfile.c:1839
#: ../gio/gfile.c:1894 ../gio/gfile.c:3363 ../gio/gfile.c:3418
#: ../gio/gfile.c:3564 ../gio/gfile.c:3606 ../gio/gfile.c:4008
#: ../gio/gfile.c:4422 ../gio/gfile.c:4507 ../gio/gfile.c:4597
#: ../gio/gfile.c:4694 ../gio/gfile.c:4781 ../gio/gfile.c:4873
#: ../gio/gfile.c:5206 ../gio/gfile.c:5530 ../gio/gfile.c:5598
#: ../gio/gfile.c:7225 ../gio/gfile.c:7315 ../gio/gfile.c:7399
#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
msgid "Operation not supported"
msgstr "Operationen understøttes ikke"
#. Translators: This is an error message when
#. * trying to find the enclosing (user visible)
#. * mount of a file, but none exists.
#.
#. Translators: This is an error message when trying to
#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
#. * none exists.
#. Translators: This is an error message when trying to find
#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
#. * exists.
#: ../gio/gfile.c:1405 ../gio/glocalfile.c:1089 ../gio/glocalfile.c:1100
#: ../gio/glocalfile.c:1113
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Indeholdende montering findes ikke"
#: ../gio/gfile.c:2460 ../gio/glocalfile.c:2308
msgid "Can't copy over directory"
msgstr "Kan ikke kopiere over mappe"
#: ../gio/gfile.c:2520
msgid "Can't copy directory over directory"
msgstr "Kan ikke kopiere mappe over mappe"
#: ../gio/gfile.c:2528 ../gio/glocalfile.c:2317
msgid "Target file exists"
msgstr "Målfilen findes"
#: ../gio/gfile.c:2547
msgid "Can't recursively copy directory"
msgstr "Kan ikke kopiere mappe rekursivt"
#: ../gio/gfile.c:2811
msgid "Splice not supported"
msgstr "Splejsning understøttes ikke"
#: ../gio/gfile.c:2815
#, c-format
msgid "Error splicing file: %s"
msgstr "Fejl ved splejsning af fil: %s"
#: ../gio/gfile.c:2961
msgid "Can't copy special file"
msgstr "Kan ikke kopiere specialfil"
#: ../gio/gfile.c:3554
msgid "Invalid symlink value given"
msgstr "Ugyldig værdi givet for symbolsk henvisning"
# ved ikke om det er papirkurv eller blot affald, eller om det er et udsagnsord. Vi skriver det sikreste...
#: ../gio/gfile.c:3714
msgid "Trash not supported"
msgstr "Affald understøttes ikke"
#: ../gio/gfile.c:3765
#, c-format
msgid "File names cannot contain '%c'"
msgstr "Filnavne kan ikke indeholder \"%c\""
#: ../gio/gfile.c:6290 ../gio/gvolume.c:364
msgid "volume doesn't implement mount"
msgstr "diskenheden implementerer ikke montering"
#: ../gio/gfile.c:6398
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Intet program er registreret til håndtering af denne fil"
#: ../gio/gfileenumerator.c:205
msgid "Enumerator is closed"
msgstr "Optæller er lukket"
# udviklerkommentar ved tilsvarende streng andetsteds i filen forklarer dette
#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:476
msgid "File enumerator has outstanding operation"
msgstr "Filoptæller arbejder stadig"
#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:466
msgid "File enumerator is already closed"
msgstr "Filoptæller er allerede lukket"
#: ../gio/gfileicon.c:237
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere version %d af GFileIcon-kodning"
#: ../gio/gfileicon.c:247
msgid "Malformed input data for GFileIcon"
msgstr "Fejlformateret inddata til GFileIcon"
#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:415
#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
#: ../gio/gfileoutputstream.c:518
msgid "Stream doesn't support query_info"
msgstr "Strømmen understøtter ikke query_info"
#: ../gio/gfileinputstream.c:330 ../gio/gfileiostream.c:382
#: ../gio/gfileoutputstream.c:376
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Søgning understøttes ikke på strømmen"
#: ../gio/gfileinputstream.c:374
msgid "Truncate not allowed on input stream"
msgstr "Afskæring tillades ikke for inputstrømmen"
#: ../gio/gfileiostream.c:458 ../gio/gfileoutputstream.c:452
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Afskæring understøttes ikke på strømmen"
#: ../gio/gicon.c:284
#, c-format
msgid "Wrong number of tokens (%d)"
msgstr "Forkert antal tegn (%d)"
#: ../gio/gicon.c:304
#, c-format
msgid "No type for class name %s"
msgstr "Ingen type til klassenavn %s"
#: ../gio/gicon.c:314
#, c-format
msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
msgstr "Typen %s implementerer ikke GIcon-grænsefladen"
#: ../gio/gicon.c:325
#, c-format
msgid "Type %s is not classed"
msgstr "Typen %s har ingen klasse"
#: ../gio/gicon.c:339
#, c-format
msgid "Malformed version number: %s"
msgstr "Fejlformateret versionsnummer %s"
#: ../gio/gicon.c:353
#, c-format
msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr ""
"Typen %s implementerer ikke from_tokens(), som er del af GIcon-grænsefladen"
#: ../gio/gicon.c:428
msgid "Can't handle the supplied version of the icon encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere den givne version af ikonkodningen"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:184
msgid "No address specified"
msgstr "Ingen adresse angivet"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:192
#, c-format
msgid "Length %u is too long for address"
msgstr "Længden %u er for stor til adressen"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:225
msgid "Address has bits set beyond prefix length"
msgstr "Adressen har bit sat ud over præfikslængden"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:304
#, c-format
msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" som en IP-adresse-maske"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:206 ../gio/ginetsocketaddress.c:223
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
msgid "Not enough space for socket address"
msgstr "Utilstrækkelig plads til sokkeladresse"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:238
msgid "Unsupported socket address"
msgstr "Sokkeladresse understøttes ikke"
#: ../gio/ginputstream.c:194
msgid "Input stream doesn't implement read"
msgstr "Inputstrøm implementerer ikke læsning"
#. Translators: This is an error you get if there is already an
#. * operation running against this stream when you try to start
#. * one
#. Translators: This is an error you get if there is
#. * already an operation running against this stream when
#. * you try to start one
#: ../gio/ginputstream.c:1060 ../gio/giostream.c:302
#: ../gio/goutputstream.c:1378
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Strøm arbejder stadig"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:141 ../gio/glib-compile-schemas.c:1455
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr "Elementet <%s> er ikke tilladt inden i <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:145
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Elementet <%s> er ikke tilladt på topniveau"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:235
#, c-format
msgid "File %s appears multiple times in the resource"
msgstr "Filen %s findes flere steder i ressourcen"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:248
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
msgstr "Kunne ikke finde \"%s\" i noget kildekatalog"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:259
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
msgstr "Kunne ikke finde \"%s\" i det nuværende katalog"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:288
#, c-format
msgid "Unknown processing option \"%s\""
msgstr "Ukendt behandlingstilvalg \"%s\""
#: ../gio/glib-compile-resources.c:306 ../gio/glib-compile-resources.c:365
#, c-format
msgid "Failed to create temp file: %s"
msgstr "Kunne ikke oprette midlertidig fil: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:336
#, c-format
msgid ""
"Error processing input file with xmllint:\n"
"%s"
msgstr ""
"Fejl ved behandling af inputfil med xmllint:\n"
"%s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:391
#, c-format
msgid ""
"Error processing input file with to-pixdata:\n"
"%s"
msgstr ""
"Fejl ved behandling af inputfil med to-pixdata:\n"
"%s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:404
#, c-format
msgid "Error reading file %s: %s"
msgstr "Fejl ved læsning af filen %s: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:424
#, c-format
msgid "Error compressing file %s"
msgstr "Fejl ved komprimering af filen %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:488 ../gio/glib-compile-schemas.c:1567
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "der må ikke være tekst inden i <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:611
msgid "name of the output file"
msgstr "navnet på outputfilen"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:611 ../gio/glib-compile-resources.c:644
#: ../gio/gresource-tool.c:478 ../gio/gresource-tool.c:544
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:612
msgid ""
"The directories where files are to be read from (default to current "
"directory)"
msgstr "Katalogerne hvorfra filer læses (som standard det nuværende katalog)"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:612 ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2025
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOG"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Generér output i formatet givet ved målets filendelse"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
msgid "Generate source header"
msgstr "Generér kildeheader"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
msgstr ""
"Generér kildekoden, der bruges til at lænke fra ressourcefilen ind i din kode"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Generér liste af afhængigheder"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
msgid "Don't automatically create and register resource"
msgstr "Opret og registrér ikke ressource automatisk"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:618
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "C-identifikatornavn, der bruges til genereret kildekode"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:647
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
"and the resource file have the extension called .gresource."
msgstr ""
"Kompilér en ressourcespecifikation til en ressourcefil.\n"
"Ressourcespecifikationsfiler har filendelsen .gresource.xml,\n"
"og ressourcefilen har filendelsen .gresource."
#: ../gio/glib-compile-resources.c:663
#, c-format
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Du skal angive præcist ét filnavn\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:774
msgid "empty names are not permitted"
msgstr "tomme navne tillades ikke"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:784
#, c-format
msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
msgstr "ugyldigt navn \"%s\": Navne skal begynde med et lille bogstav"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:796
#, c-format
msgid ""
"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
"and hyphen ('-') are permitted."
msgstr ""
"ugyldigt navn \"%s\": ugyldigt tegn \"%c\"; kun små bogstaver, tal og "
"bindestreg (\"-\") er tilladt."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:805
#, c-format
msgid "invalid name '%s': two successive hyphens ('--') are not permitted."
msgstr "ugyldigt navn \"%s\": To bindestreger i træk (\"--\") er ikke tilladt."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:814
#, c-format
msgid "invalid name '%s': the last character may not be a hyphen ('-')."
msgstr "ugyldigt navn \"%s\": Sidste tegn må ikke være en bindestreg (\"-\")."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:822
#, c-format
msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
msgstr "ugyldigt navn \"%s\": maksimale længde er 1024"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:891
#, c-format
msgid "<child name='%s'> already specified"
msgstr "<child name='%s'> allerede angivet"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:917
msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
msgstr "kan ikke føje nøgler til et \"list-of\"-skema"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:928
#, c-format
msgid "<key name='%s'> already specified"
msgstr "<key name='%s'> allerede angivet"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:946
#, c-format
msgid ""
"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
"to modify value"
msgstr ""
"<key name='%s'> overskygger <key name='%s'> i <schema id='%s'>; brug "
"<override> for at ændre værdi"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:957
#, c-format
msgid ""
"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
"to <key>"
msgstr ""
"præcist en af 'type', 'enum' eller 'flags' skal være angivet som attribut "
"for <key>"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:976
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
msgstr "<%s id='%s'> (endnu) ikke defineret."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:991
#, c-format
msgid "invalid GVariant type string '%s'"
msgstr "ugyldig typestreng \"%s\" for GVariant"
# override og extend bruges i forbindelse med nedarvning i forbindelse med objektorienteret programmering
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1021
msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
msgstr "<override> givet, men skemaet nedarver ikke fra noget"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1034
#, c-format
msgid "no <key name='%s'> to override"
msgstr "ingen <key name='%s'> at overskrive"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1042
#, c-format
msgid "<override name='%s'> already specified"
msgstr "<override name='%s'> allerede angivet"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1113
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> already specified"
msgstr "<schema id='%s'> allerede angivet"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1125
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> extends not-yet-existing schema '%s'"
msgstr "<schema id='%s'> nedarver fra skemaet \"%s\", som ikke findes endnu"
# list of?
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1141
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> is list of not-yet-existing schema '%s'"
msgstr "<schema id='%s'> er en liste for skemaet \"%s\", der ikke findes endnu"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1149
#, c-format
msgid "Can not be a list of a schema with a path"
msgstr "Kan ikke være en liste for et skema med en sti"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1159
#, c-format
msgid "Can not extend a schema with a path"
msgstr "Kan ikke udvide et skema med en sti"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1169
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
msgstr ""
"<schema id='%s'> er en liste, der nedarver fra <schema id='%s'>, som ikke er "
"en liste"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1179
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
"does not extend '%s'"
msgstr ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> nedarver fra <schema id='%s' list-of='%s'>, "
"men \"%s\" nedarver ikke fra \"%s\""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1196
#, c-format
msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
msgstr "en sti, hvis givet, skal starte og slutte med skråstreg"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1203
#, c-format
msgid "the path of a list must end with ':/'"
msgstr "stien for en liste skal slutte med \":/\""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1235
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> already specified"
msgstr "<%s id='%s'> allerede angivet"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1459
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at the top level"
msgstr "Elementet <%s> er ikke tilladt i topniveau"
#. Translators: Do not translate "--strict".
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1753 ../gio/glib-compile-schemas.c:1824
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
#, c-format
msgid "--strict was specified; exiting.\n"
msgstr "--strict blev angivet; afslutter.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1761
#, c-format
msgid "This entire file has been ignored.\n"
msgstr "Hele denne fil er blevet ignoreret.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1820
#, c-format
msgid "Ignoring this file.\n"
msgstr "Ignorerer denne fil.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1860
#, c-format
msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
msgstr ""
"Ingen sådan nøgle \"%s\" i skemaet \"%s\" som angivet i overskrivningsfilen "
"\"%s\""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1866 ../gio/glib-compile-schemas.c:1924
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1952
#, c-format
msgid "; ignoring override for this key.\n"
msgstr "; ignorerer overskrivning for denne nøgle.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1870 ../gio/glib-compile-schemas.c:1928
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1956
#, c-format
msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
msgstr " og --strict blev givet; afslutter.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
#, c-format
msgid ""
"error parsing key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s': "
"%s. "
msgstr ""
"fejl ved fortolkning af nøglen \"%s\" i skemaet \"%s\" som givet i "
"overskrivningsfilen \"%s\": %s. "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
#, c-format
msgid "Ignoring override for this key.\n"
msgstr "Ignorerer overskrivning for denne nøgle.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1914
#, c-format
msgid ""
"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is outside the "
"range given in the schema"
msgstr ""
"overskrivning for nøglen \"%s\" i skemaet \"%s\" i overskrivningsfilen \"%s"
"\" er ikke i det interval, skemaet angiver"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
#, c-format
msgid ""
"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
"list of valid choices"
msgstr ""
"overskrivningen for nøglen \"%s\" i skemaet \"%s\" i overskrivningsfilen \"%s"
"\" er ikke i listen af gyldige valg"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr "hvor filen gschemas.compiled skal lægges"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1996
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr "Afbryd ved enhver fejl i skemaer"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1997
msgid "Do not write the gschema.compiled file"
msgstr "Skriv ikke filen gschema.compiled"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1998
msgid "Do not enforce key name restrictions"
msgstr "Gennemtving ikke begrænsninger på nøglenavn"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2028
msgid ""
"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
"and the cache file is called gschemas.compiled."
msgstr ""
"Kompilér alle GSettings-skemafiler til et skemamellemlager.\n"
"Schemafiler skal have filendelsen .gschema.xml,\n"
"og mellemlagerfilen kaldes gschemas.compiled."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2044
#, c-format
msgid "You should give exactly one directory name\n"
msgstr "Du skal give præcist et katalognavn\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2083
#, c-format
msgid "No schema files found: "
msgstr "Ingen skemafiler fundet: "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2086
#, c-format
msgid "doing nothing.\n"
msgstr "gør intet.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2089
#, c-format
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr "fjernede eksisterende uddatafil.\n"
#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
msgid "Unable to find default local directory monitor type"
msgstr "Kan ikke finde standardmonitortype for lokal mappe"
#: ../gio/glocalfile.c:590 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
#, c-format
msgid "Invalid filename %s"
msgstr "Ugyldigt filnavn %s"
#: ../gio/glocalfile.c:967
#, c-format
msgid "Error getting filesystem info: %s"
msgstr "Fejl ved læsning af filsysteminformation: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1135
msgid "Can't rename root directory"
msgstr "Kan ikke omdøbe rodmappen"
#: ../gio/glocalfile.c:1155 ../gio/glocalfile.c:1181
#, c-format
msgid "Error renaming file: %s"
msgstr "Fejl ved omdøbning af fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1164
msgid "Can't rename file, filename already exists"
msgstr "Kan ikke omdøbe fil, filnavn findes allerede"
#: ../gio/glocalfile.c:1177 ../gio/glocalfile.c:2181 ../gio/glocalfile.c:2210
#: ../gio/glocalfile.c:2370 ../gio/glocalfileoutputstream.c:581
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:634 ../gio/glocalfileoutputstream.c:679
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1167
msgid "Invalid filename"
msgstr "Ugyldigt filnavn"
#: ../gio/glocalfile.c:1344 ../gio/glocalfile.c:1368
msgid "Can't open directory"
msgstr "Kan ikke åbne mappe"
#: ../gio/glocalfile.c:1352
#, c-format
msgid "Error opening file: %s"
msgstr "Fejl ved åbning af fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1493
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr "Fejl under fjernelse af fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1860
#, c-format
msgid "Error trashing file: %s"
msgstr "Fejl ved udsmidning af fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1883
#, c-format
msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
msgstr "Kan ikke oprette affaldsmappe %s: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1904
msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
msgstr "Kan ikke finde topniveau-mappe til affald"
#: ../gio/glocalfile.c:1983 ../gio/glocalfile.c:2003
msgid "Unable to find or create trash directory"
msgstr "Kan ikke finde eller oprette affaldsmappe"
#: ../gio/glocalfile.c:2037
#, c-format
msgid "Unable to create trashing info file: %s"
msgstr "Kan ikke oprette affalds-infofil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2066 ../gio/glocalfile.c:2071 ../gio/glocalfile.c:2151
#: ../gio/glocalfile.c:2158
#, c-format
msgid "Unable to trash file: %s"
msgstr "Kan ikke smide fil ud: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2159 ../glib/gregex.c:280
msgid "internal error"
msgstr "intern fejl"
#: ../gio/glocalfile.c:2185
#, c-format
msgid "Error creating directory: %s"
msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2214
#, c-format
msgid "Filesystem does not support symbolic links"
msgstr "Filsystemet understøtter ikke symbolske henvisninger"
#: ../gio/glocalfile.c:2218
#, c-format
msgid "Error making symbolic link: %s"
msgstr "Fejl under oprettelse af symbolsk henvisning: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2280 ../gio/glocalfile.c:2374
#, c-format
msgid "Error moving file: %s"
msgstr "Fejl ved flytning af fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2303
msgid "Can't move directory over directory"
msgstr "Kan ikke flytte mappe over mappe"
#: ../gio/glocalfile.c:2330 ../gio/glocalfileoutputstream.c:965
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:979 ../gio/glocalfileoutputstream.c:994
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1010 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1024
msgid "Backup file creation failed"
msgstr "Oprettelse af sikkerhedskopi mislykkedes"
#: ../gio/glocalfile.c:2349
#, c-format
msgid "Error removing target file: %s"
msgstr "Fejl ved fjernelse af målfil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2363
msgid "Move between mounts not supported"
msgstr "Flytning mellem monteringer understøttes ikke"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:718
msgid "Attribute value must be non-NULL"
msgstr "Attributværdien må ikke være NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:725
msgid "Invalid attribute type (string expected)"
msgstr "Ugyldig attributtype (streng forventet)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:732
msgid "Invalid extended attribute name"
msgstr "Ugyldigt udvidet attributnavn"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:772
#, c-format
msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
msgstr "Fejl ved instilling af udvidet attribut \"%s\": %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1425
msgid " (invalid encoding)"
msgstr " (ugyldig kodning)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1617 ../gio/glocalfileoutputstream.c:843
#, c-format
msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
msgstr "Fejl ved indhentning af oplysninger om filen \"%s\": %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1852
#, c-format
msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
msgstr "Fejl ved indhentning af oplysninger om fildeskriptor: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1897
msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
msgstr "Ugyldig attributtype (uint32 forventet)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
msgstr "Ugyldig attributtype (uint64 forventet)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1934 ../gio/glocalfileinfo.c:1953
msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
msgstr "Ugyldig attributtype (byte-streng forventet)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1988
msgid "Cannot set permissions on symlinks"
msgstr "Kan ikke ændre rettigheder på symlænker"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2004
#, c-format
msgid "Error setting permissions: %s"
msgstr "Fejl ved ændring af rettigheder: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2055
#, c-format
msgid "Error setting owner: %s"
msgstr "Fejl ved ændring af ejer: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2078
msgid "symlink must be non-NULL"
msgstr "symbolsk henvisning må ikke være NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2088 ../gio/glocalfileinfo.c:2107
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2118
#, c-format
msgid "Error setting symlink: %s"
msgstr "Fejl ved manipulation af symbolsk henvisning: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2097
msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
msgstr ""
"Fejl ved manipulation af symbolsk henvisning: filen er ikke en symbolsk "
"henvisning"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2223
#, c-format
msgid "Error setting modification or access time: %s"
msgstr "Fejl ved ændring af tidspunkt for ændring eller tilgang: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2246
msgid "SELinux context must be non-NULL"
msgstr "SELinux-kontekst skal være forskellig fra NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2261
#, c-format
msgid "Error setting SELinux context: %s"
msgstr "Fejl ved ændring af SELinux-kontekst: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2268
msgid "SELinux is not enabled on this system"
msgstr "SELinux er ikke aktiveret på dette system"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2360
#, c-format
msgid "Setting attribute %s not supported"
msgstr "Indstilling af attributten %s understøttes ikke"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:732
#, c-format
msgid "Error reading from file: %s"
msgstr "Fejl ved læsning fra filen: %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1042
#, c-format
msgid "Error seeking in file: %s"
msgstr "Fejl under søgning i filen: %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
#, c-format
msgid "Error closing file: %s"
msgstr "Fejl ved lukning af filen: %s"
#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
msgid "Unable to find default local file monitor type"
msgstr "Kan ikke finde standardmonitortype for lokal fil"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:753
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s"
msgstr "Fejl under skrivning til filen: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
#, c-format
msgid "Error removing old backup link: %s"
msgstr "Fejl under fjernelse af gammel sikkerhedskopi-henvisning: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
#, c-format
msgid "Error creating backup copy: %s"
msgstr "Fejl under oprettelse af sikkerhedskopi: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
#, c-format
msgid "Error renaming temporary file: %s"
msgstr "Fejl under omdøbning af midlertidig fil: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1093
#, c-format
msgid "Error truncating file: %s"
msgstr "Fejl ved beskæring af filen: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:587 ../gio/glocalfileoutputstream.c:640
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:685 ../gio/glocalfileoutputstream.c:825
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1074 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1173
#, c-format
msgid "Error opening file '%s': %s"
msgstr "Fejl ved åbning af filen \"%s\": %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:856
msgid "Target file is a directory"
msgstr "Målfilen er en mappe"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:861
msgid "Target file is not a regular file"
msgstr "Målfilen er ikke en almindelig fil"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:873
msgid "The file was externally modified"
msgstr "Filen blev modificeret eksternt"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1058
#, c-format
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Fejl under fjernelse af gammel fil: %s"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:483 ../gio/gmemoryoutputstream.c:734
msgid "Invalid GSeekType supplied"
msgstr "Ugyldig GSeekType angivet"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:493
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Ugyldig søgeforespørgsel"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:517
msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
msgstr "Kan ikke beskære GMemoryInputStream"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:530
msgid "Memory output stream not resizable"
msgstr "Hukommelses-uddatastrøm kan ikke ændre størrelse"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:546
msgid "Failed to resize memory output stream"
msgstr "Kunne ikke ændre størrelse for hukommelses-uddatastrøm"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:634
msgid ""
"Amount of memory required to process the write is larger than available "
"address space"
msgstr ""
"Mængden af hukommelse, der kræves af skrivningen, er større end det "
"tilgængelige adresserum"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:744
msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
msgstr "Forespurgte om søgning før begyndelse af strøm"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:753
msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
msgstr "Forespurgte om søgning efter afslutning af strøm"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement unmount.
#: ../gio/gmount.c:395
msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke \"unmount\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement eject.
#: ../gio/gmount.c:470
msgid "mount doesn't implement \"eject\""
msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke \"eject\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:547
msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
msgstr ""
"monteringsobjekt implementerer ikke \"unmount\" eller "
"\"unmount_with_operation\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:631
msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
msgstr ""
"monteringsobjekt implementerer ikke \"eject\" eller \"eject_with_operation\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement remount.
#: ../gio/gmount.c:717
msgid "mount doesn't implement \"remount\""
msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke \"remount\""
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:797
msgid "mount doesn't implement content type guessing"
msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke gæt på indholdstype"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:882
msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke synkrone gæt på indholdstype"
#: ../gio/gnetworkaddress.c:322
#, c-format
msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
msgstr "Værtsnavnet \"%s\" indeholder \"[\", men ikke \"]\""
#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:178
msgid "Network unreachable"
msgstr "Netværket kan ikke nås"
#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:218
msgid "Host unreachable"
msgstr "Vært kan ikke nås"
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:97 ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:109
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:120
#, c-format
msgid "Could not create network monitor: %s"
msgstr "Kunne ikke oprette netværksovervågning: %s"
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:129
msgid "Could not create network monitor: "
msgstr "Kunne ikke oprette netværksovervågning: "
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:177
msgid "Could not get network status: "
msgstr "Kunne ikke finde netværksstatus: "
#: ../gio/goutputstream.c:212 ../gio/goutputstream.c:464
msgid "Output stream doesn't implement write"
msgstr "Uddatastrøm implementerer ikke write"
#: ../gio/goutputstream.c:425 ../gio/goutputstream.c:1029
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Kildestrømmen er allerede lukket"
#: ../gio/gresolver.c:917
#, c-format
msgid "Error resolving '%s': %s"
msgstr "Fejl ved opløsning af \"%s\": %s"
#: ../gio/gresolver.c:967
#, c-format
msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
msgstr "Fejl ved baglæns opløsning af \"%s\": %s"
#: ../gio/gresolver.c:1170 ../gio/gresolver.c:1369
#, c-format
msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
msgstr "Ingen DNS-post af den forespurgte type for \"%s\""
#: ../gio/gresolver.c:1175 ../gio/gresolver.c:1374
#, c-format
msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
msgstr "Midlertidigt ude af stand til at opløse \"%s\""
#: ../gio/gresolver.c:1180 ../gio/gresolver.c:1379
#, c-format
msgid "Error resolving '%s'"
msgstr "Fejl ved opløsning af \"%s\""
#: ../gio/gresolver.c:1208 ../gio/gresolver.c:1269
#, c-format
msgid "Incomplete data received for '%s'"
msgstr "Ufuldstændige data modtaget for \"%s\""
#: ../gio/gresource.c:291 ../gio/gresource.c:539 ../gio/gresource.c:556
#: ../gio/gresource.c:677 ../gio/gresource.c:746 ../gio/gresource.c:807
#: ../gio/gresource.c:887 ../gio/gresourcefile.c:452
#: ../gio/gresourcefile.c:553 ../gio/gresourcefile.c:655
#, c-format
msgid "The resource at '%s' does not exist"
msgstr "Ressourcen på \"%s\" findes ikke"
#: ../gio/gresource.c:456
#, c-format
msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
msgstr "Ressourcen på \"%s\" kunne ikke afkomprimeres"
#: ../gio/gresourcefile.c:651
#, c-format
msgid "The resource at '%s' is not a directory"
msgstr "Ressourcen i \"%s\" er ikke et katalog"
#: ../gio/gresourcefile.c:859
msgid "Input stream doesn't implement seek"
msgstr "Inputstrømmen implementerer ikke søgning"
#: ../gio/gresource-tool.c:471 ../gio/gsettings-tool.c:525
msgid "Print help"
msgstr "Udskriv hjælp"
#: ../gio/gresource-tool.c:472 ../gio/gresource-tool.c:540
msgid "[COMMAND]"
msgstr "[KOMMANDO]"
#: ../gio/gresource-tool.c:477
msgid "List sections containing resources in an elf FILE"
msgstr "Vis sektioner, der indeholder ressourcer, i en elf-FIL"
#: ../gio/gresource-tool.c:483
msgid ""
"List resources\n"
"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
"If PATH is given, only list matching resources"
msgstr ""
"Vis ressourcer\n"
"Hvis SEKTION er givet, så vis kun ressourcer i denne sektion\n"
"Hvis STI er givet, så vis kun matchende ressourcer"
#: ../gio/gresource-tool.c:486 ../gio/gresource-tool.c:496
msgid "FILE [PATH]"
msgstr "FIL [STI]"
#: ../gio/gresource-tool.c:487 ../gio/gresource-tool.c:497
#: ../gio/gresource-tool.c:504
msgid "SECTION"
msgstr "SEKTION"
#: ../gio/gresource-tool.c:492
msgid ""
"List resources with details\n"
"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
"If PATH is given, only list matching resources\n"
"Details include the section, size and compression"
msgstr ""
"Vis ressourcer med detaljer\n"
"Hvis SEKTION er givet, så vis kun ressourcer i denne sektion\n"
"Hvis STI er givet, så vis kun matchende ressourcer\n"
"Detaljerne inkluderer sektion, størrelse og komprimering"
#: ../gio/gresource-tool.c:502
msgid "Extract a resource file to stdout"
msgstr "Udskriv en ressourcefil til stdout"
#: ../gio/gresource-tool.c:503
msgid "FILE PATH"
msgstr "FILSTI"
#: ../gio/gresource-tool.c:509 ../gio/gsettings-tool.c:605
#, c-format
msgid ""
"Unknown command %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Ukendt kommando \"%s\"\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:517
msgid ""
"Usage:\n"
" gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" sections List resource sections\n"
" list List resources\n"
" details List resources with details\n"
" extract Extract a resource\n"
"\n"
"Use 'gresource help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug:\n"
" gresource [--section SEKTION] KOMMANDO [ARG...]\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" help Vis denne information\n"
" sections Vis ressourcesektioner\n"
" list Vis ressourcer\n"
" details Vis ressourcer med detaljer\n"
" extract Udskriv en ressource\n"
"\n"
"Brug \"gresource help KOMMANDO\" til at få uddybende hjælp.\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:531
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gresource %s%s%s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug:\n"
" gresource %s%s%s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:534 ../gio/gsettings-tool.c:638
msgid "Arguments:\n"
msgstr "Argumenter:\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:538
msgid " SECTION An (optional) elf section name\n"
msgstr " SEKTION Navn på elf-sektion (valgfri)\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:542 ../gio/gsettings-tool.c:645
msgid " COMMAND The (optional) command to explain\n"
msgstr " KOMMANDO Den kommandoen der skal forklares (valgfri)\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:548
msgid " FILE An elf file (a binary or a shared library)\n"
msgstr " FIL En elf-fil (et binært eller delt bibliotek)\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:551
msgid ""
" FILE An elf file (a binary or a shared library)\n"
" or a compiled resource file\n"
msgstr ""
" FIL En elf-fil (et binært eller delt bibliotek)\n"
" eller en kompileret ressourcefil\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:555
msgid "[PATH]"
msgstr "[STI]"
#: ../gio/gresource-tool.c:557
msgid " PATH An (optional) resource path (may be partial)\n"
msgstr " STI En eventuelt delvis ressourcesti (valgfri)\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:558
msgid "PATH"
msgstr "STI"
#: ../gio/gresource-tool.c:560
msgid " PATH A resource path\n"
msgstr " STI En ressourcesti\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:53 ../gio/gsettings-tool.c:74
#, c-format
msgid "No such schema '%s'\n"
msgstr "Intet sådant skema \"%s\"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:59
#, c-format
msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
msgstr "Skemaet \"%s\" kan ikke flyttes (stien må ikke være angivet)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:80
#, c-format
msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
msgstr "Skemaet \"%s\" kan flyttes (sti skal angives)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:94
#, c-format
msgid "Empty path given.\n"
msgstr "Tom sti givet.\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:100
#, c-format
msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
msgstr "Sti skal begynde med skråstreg (/)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:106
#, c-format
msgid "Path must end with a slash (/)\n"
msgstr "Sti skal slutte med skråstreg (/)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:112
#, c-format
msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
msgstr "Sti må ikke indeholde to skråstreger i træk (//)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:133
#, c-format
msgid "No such key '%s'\n"
msgstr "Ingen sådan nøgle \"%s\"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:498
#, c-format
msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
msgstr "Den givne værdi ligger uden for det gyldige interval\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:531
msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
msgstr "Vis de installerede (uflytbare) skemaer"
#: ../gio/gsettings-tool.c:537
msgid "List the installed relocatable schemas"
msgstr "Vis de installerede flytbare skemaer"
#: ../gio/gsettings-tool.c:543
msgid "List the keys in SCHEMA"
msgstr "Vis nøglerne i SKEMA"
#: ../gio/gsettings-tool.c:544 ../gio/gsettings-tool.c:550
#: ../gio/gsettings-tool.c:587
msgid "SCHEMA[:PATH]"
msgstr "SKEMA[:STI]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:549
msgid "List the children of SCHEMA"
msgstr "Vis underelementerne af SKEMA"
#: ../gio/gsettings-tool.c:555
msgid ""
"List keys and values, recursively\n"
"If no SCHEMA is given, list all keys\n"
msgstr ""
"Vis nøgler og værdier rekursivt\n"
"Hvis intet SKEMA er angivet, vis alle nøgler\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:557
msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
msgstr "[SKEMA[:STI]]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:562
msgid "Get the value of KEY"
msgstr "Hent værdien for NØGLE"
#: ../gio/gsettings-tool.c:563 ../gio/gsettings-tool.c:569
#: ../gio/gsettings-tool.c:581 ../gio/gsettings-tool.c:593
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
msgstr "SKEMA[:STI] NØGLE"
#: ../gio/gsettings-tool.c:568
msgid "Query the range of valid values for KEY"
msgstr "Forespørg om det gyldige interval af værdier for NØGLE"
#: ../gio/gsettings-tool.c:574
msgid "Set the value of KEY to VALUE"
msgstr "Sæt værdien af NØGLE til VÆRDI"
#: ../gio/gsettings-tool.c:575
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
msgstr "SKEMA[:STI] NØGLE VÆRDI"
#: ../gio/gsettings-tool.c:580
msgid "Reset KEY to its default value"
msgstr "Nulstil NØGLE til dens standardværdi"
#: ../gio/gsettings-tool.c:586
msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
msgstr "Nulstil alle nøgler i SKEMA til deres standardværdier"
#: ../gio/gsettings-tool.c:592
msgid "Check if KEY is writable"
msgstr "Se om NØGLE er skrivbar"
#: ../gio/gsettings-tool.c:598
msgid ""
"Monitor KEY for changes.\n"
"If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
"Use ^C to stop monitoring.\n"
msgstr ""
"Overvåg ændringer af NØGLE.\n"
"Hvis ingen NØGLE er givet, overvåges alle nøgler i SKEMA.\n"
"Brug ^C for at standse overvågning.\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:601
msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
msgstr "SKEMA[:STI] [NØGLE]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:613
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" list-schemas List installed schemas\n"
" list-relocatable-schemas List relocatable schemas\n"
" list-keys List keys in a schema\n"
" list-children List children of a schema\n"
" list-recursively List keys and values, recursively\n"
" range Queries the range of a key\n"
" get Get the value of a key\n"
" set Set the value of a key\n"
" reset Reset the value of a key\n"
" reset-recursively Reset all values in a given schema\n"
" writable Check if a key is writable\n"
" monitor Watch for changes\n"
"\n"
"Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug:\n"
" gsettings [--schemadir SKEMAKAT] KOMMANDO [ARG...]\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" help Vis denne information\n"
" list-schemas Vis installerede skemaer\n"
" list-relocatable-schemas Vis flytbare skemaer\n"
" list-keys Vis nøgler i et skema\n"
" list-children Vis underelementer af et skema\n"
" list-recursively Vis nøgler og værdier rekursivt\n"
" range Forespørg om interval for nøgle\n"
" get Hent værdi af en nøgle\n"
" set Sæt værdien af en nøgle\n"
" reset Nulstil værdien af en nøgle\n"
" reset-recursively Nulstil alle værdier i et skema\n"
" writable Se om en nøgle er skrivbar\n"
" monitor Overvåg ændringer\n"
"\n"
"Brug \"gsettings help KOMMANDO\" for at få uddybende hjælp.\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:635
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug:\n"
" gsettings [--schemadir SKEMAKAT] %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:641
msgid " SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
msgstr " SKEMAKAT Et katalog hvor der søges efter yderligere skemaer\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:649
msgid ""
" SCHEMA The name of the schema\n"
" PATH The path, for relocatable schemas\n"
msgstr ""
" SKEMA Navnet på skemaet\n"
" STI Stien, for flytbare skemaer\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:654
msgid " KEY The (optional) key within the schema\n"
msgstr " NØGLE Den (valgfri) nøgle inden for skemaet\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:658
msgid " KEY The key within the schema\n"
msgstr " NØGLE Nøglen inden for skemaet\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:662
msgid " VALUE The value to set\n"
msgstr " VÆRDI Værdien der skal sættes\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:783
#, c-format
msgid "Empty schema name given\n"
msgstr "Tomt skemanavn givet\n"
#: ../gio/gsocket.c:286
msgid "Invalid socket, not initialized"
msgstr "Ugyldig sokkel, ikke initialiseret"
#: ../gio/gsocket.c:293
#, c-format
msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
msgstr "Ugyldig sokkel, initialisering mislykkedes på grund af: %s"
#: ../gio/gsocket.c:301
msgid "Socket is already closed"
msgstr "Soklen er allerede lukket"
#: ../gio/gsocket.c:309 ../gio/gsocket.c:3529 ../gio/gsocket.c:3584
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Tidsudløb for sokkel-I/O"
#: ../gio/gsocket.c:476
#, c-format
msgid "creating GSocket from fd: %s"
msgstr "opretter GSocket fra fd: %s"
#: ../gio/gsocket.c:510 ../gio/gsocket.c:517 ../gio/gsocket.c:533
#, c-format
msgid "Unable to create socket: %s"
msgstr "Kan ikke oprette sokkel: %s"
#: ../gio/gsocket.c:510
msgid "Unknown family was specified"
msgstr "Der blev angivet en ukendt familie"
#: ../gio/gsocket.c:517
msgid "Unknown protocol was specified"
msgstr "Der blev angivet en ukendt protokol"
#: ../gio/gsocket.c:1722
#, c-format
msgid "could not get local address: %s"
msgstr "kunne ikke finde lokal adresse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1765
#, c-format
msgid "could not get remote address: %s"
msgstr "kunne ikke finde fjern adresse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1826
#, c-format
msgid "could not listen: %s"
msgstr "kunne ikke lytte: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1900
#, c-format
msgid "Error binding to address: %s"
msgstr "Fejl ved binding til adresse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1953 ../gio/gsocket.c:1989
#, c-format
msgid "Error joining multicast group: %s"
msgstr "Fejl ved deltagelse i multicastgruppe: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1954 ../gio/gsocket.c:1990
#, c-format
msgid "Error leaving multicast group: %s"
msgstr "Fejl ved fratræden fra multicastgruppe: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1955
msgid "No support for source-specific multicast"
msgstr "Ingen understøttelse for kildespecifik multicast"
#: ../gio/gsocket.c:2174
#, c-format
msgid "Error accepting connection: %s"
msgstr "Fejl ved accept af forbindelse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2295
msgid "Connection in progress"
msgstr "Forbinder"
#: ../gio/gsocket.c:2347 ../gio/gsocket.c:4326
#, c-format
msgid "Unable to get pending error: %s"
msgstr "Kan ikke hente verserende fejl: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2517
#, c-format
msgid "Error receiving data: %s"
msgstr "Fejl ved modtagelse af data: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2695
#, c-format
msgid "Error sending data: %s"
msgstr "Fejl ved afsendelse af data: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2809
#, c-format
msgid "Unable to shutdown socket: %s"
msgstr "Kan ikke nedlukke sokkel: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2888
#, c-format
msgid "Error closing socket: %s"
msgstr "Fejl ved lukning af sokkel: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3522
#, c-format
msgid "Waiting for socket condition: %s"
msgstr "Venter på sokkelbetingelse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3800 ../gio/gsocket.c:3881
#, c-format
msgid "Error sending message: %s"
msgstr "Fejl ved afsendelse af meddelelse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3825
msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
msgstr "GSocketControlMessage understøttes ikke af Windows"
#: ../gio/gsocket.c:4105 ../gio/gsocket.c:4241
#, c-format
msgid "Error receiving message: %s"
msgstr "Fejl ved modtagelse af meddelelse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:4345
msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
msgstr "g_socket_get_credentials ikke implementeret på dette operativsystem"
#: ../gio/gsocketclient.c:174
#, c-format
msgid "Could not connect to proxy server %s: "
msgstr "Kunne ikke forbinde til proxyserver %s: "
#: ../gio/gsocketclient.c:188
#, c-format
msgid "Could not connect to %s: "
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s: "
#: ../gio/gsocketclient.c:190
msgid "Could not connect: "
msgstr "Kunne ikke forbinde: "
#: ../gio/gsocketclient.c:976 ../gio/gsocketclient.c:1547
msgid "Unknown error on connect"
msgstr "Ukendt forbindelsesfejl"
#: ../gio/gsocketclient.c:1029 ../gio/gsocketclient.c:1486
msgid "Proxying over a non-TCP connection is not supported."
msgstr "Brug af proxy over ikke-TCP-forbindelse understøttes ikke."
#: ../gio/gsocketclient.c:1055 ../gio/gsocketclient.c:1507
#, c-format
msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
msgstr "Proxyprotokollen \"%s\" understøttes ikke."
# Relateret til ordlistens "(SMTP )listener -> *(SMTP-)modtager"
#: ../gio/gsocketlistener.c:191
msgid "Listener is already closed"
msgstr "Modtager er allerede lukket"
#: ../gio/gsocketlistener.c:232
msgid "Added socket is closed"
msgstr "Tilføjede sokkel er lukket"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:121
#, c-format
msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
msgstr "SOCKSv4 understøtter ikke IPv6-adressen \"%s\""
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:139
msgid "Username is too long for SOCKSv4 protocol"
msgstr "Brugernavnet er for langt til SOCKSv4-protokollen"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:156
#, c-format
msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
msgstr "Værtsnavnet \"%s\" er for langt til SOCKSv4-protokollen"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:182
msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
msgstr "Serveren er ikke en SOCKSv4-proxyserver."
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:189
msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
msgstr "Forbindelsen gennem SOCKSv4-serveren blev afslået"
#: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:326
#: ../gio/gsocks5proxy.c:336
msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
msgstr "Serveren er ikke en SOCKSv5-proxyserver."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:169
msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
msgstr "SOCKSv5-proxy'en kræver godkendelse."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:179
msgid ""
"The SOCKSv5 proxy requires an authentication method that is not supported by "
"GLib."
msgstr "SOCKSv5 kræver en godkendelsesmetode, der ikke understøttes af GLib."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:208
msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol."
msgstr "Brugernavn eller adgangskode er for langt til SOCKSv5-protokollen."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:238
msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
msgstr ""
"SOCKSv5-godkendelse slog fejl på grund af forkert brugernavn og adgangskode."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:288
#, c-format
msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
msgstr "Værtsnavnet \"%s\" er for langt til SOCKSv5-protokollen"
#: ../gio/gsocks5proxy.c:350
msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unknown address type."
msgstr "SOCKSv5-proxyserveren bruger ukendt adressetype."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:357
msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
msgstr "Intern SOCKSv5-proxyserverfejl."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:363
msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
msgstr "SOCKSv5-forbindelse tillades ikke af regelsættet."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:370
msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
msgstr "Vært kan ikke nås gennem SOCKSv5-server."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:376
msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
msgstr "Netværket kan ikke nås gennem SOCKSv5-proxy."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:382
msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
msgstr "Forbindelsen afslået gennem SOCKSv5-proxy."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:388
msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
msgstr "SOCKSv5-proxy understøtter ikke \"connect\"-kommando."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:394
msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
msgstr "SOCKSv5-proxy understøtter ikke den givne adressetype."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:400
msgid "Unknown SOCKSv5 proxy error."
msgstr "Ukendt SOCKSv5-proxyfejl."
#: ../gio/gthemedicon.c:498
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere version %d af GThemedIcon-kodningen"
#: ../gio/gtlscertificate.c:248
msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
msgstr "Kan ikke dekryptere PEM-kodet privat nøgle"
#: ../gio/gtlscertificate.c:253
msgid "No PEM-encoded private key found"
msgstr "Intet privat, PEM-kodet nøgle fundet"
#: ../gio/gtlscertificate.c:263
msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
msgstr "Kunne ikke fortolke PEM-kodet privat nøgle"
#: ../gio/gtlscertificate.c:288
msgid "No PEM-encoded certificate found"
msgstr "Intet PEM-kodet certifikat fundet"
#: ../gio/gtlscertificate.c:297
msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
msgstr "Kunne ikke fortolke PEM-kodet certifikat"
#: ../gio/gtlspassword.c:114
msgid ""
"This is the last chance to enter the password correctly before your access "
"is locked out."
msgstr ""
"Dette er den sidste chance for at skrive adgangskoden korrekt, før din "
"adgang vil blive låst."
#: ../gio/gtlspassword.c:116
msgid ""
"Several password entered have been incorrect, and your access will be locked "
"out after further failures."
msgstr ""
"Adskillige indtastede adgangskoder var forkerte og din adgang vil blive låst "
"efter yderligere fejlslagne forsøg."
#: ../gio/gtlspassword.c:118
msgid "The password entered is incorrect."
msgstr "Den indtastede adgangskode er forkert."
#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:579
#, c-format
msgid "Expecting 1 control message, got %d"
msgstr "Forventer én kontrolmeddelelse, modtog %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:589
msgid "Unexpected type of ancillary data"
msgstr "Uventet type af supplerende data"
#: ../gio/gunixconnection.c:195
#, c-format
msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
msgstr "Forventede én fd, men fik %d\n"
#: ../gio/gunixconnection.c:211
msgid "Received invalid fd"
msgstr "Modtog ugyldig fd"
#: ../gio/gunixconnection.c:347
msgid "Error sending credentials: "
msgstr "Fejl ved afsendelse af akkreditiver: "
#: ../gio/gunixconnection.c:510
#, c-format
msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
msgstr "Fejl ved kontrol af om SO_PASSCRED er slået til for sokkel: %s"
#: ../gio/gunixconnection.c:519
#, c-format
msgid ""
"Unexpected option length while checking if SO_PASSCRED is enabled for "
"socket. Expected %d bytes, got %d"
msgstr ""
"Uventet tilvalgslængde ved kontrol af om SO_PASSCRED er aktiveret for "
"sokkel. Ventede %d byte, fandt %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:536
#, c-format
msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Fejl ved aktivering af SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixconnection.c:565
msgid ""
"Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
msgstr ""
"Forventede at læse en enkelt byte for at modtage akkreditiver, men læste nul "
"byte"
#: ../gio/gunixconnection.c:603
#, c-format
msgid "Not expecting control message, but got %d"
msgstr "Forventer ikke kontrolmeddelelse, men modtog %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:629
#, c-format
msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Fejl ved deaktiverering af SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:382 ../gio/gunixinputstream.c:403
#, c-format
msgid "Error reading from file descriptor: %s"
msgstr "Fejl ved læsning fra fildeskriptor: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:438 ../gio/gunixinputstream.c:510
#: ../gio/gunixoutputstream.c:424 ../gio/gunixoutputstream.c:465
#, c-format
msgid "Error closing file descriptor: %s"
msgstr "Fejl ved lukning af fildeskriptor: %s"
#: ../gio/gunixmounts.c:1979 ../gio/gunixmounts.c:2032
msgid "Filesystem root"
msgstr "Filsystemets rod"
#: ../gio/gunixoutputstream.c:368 ../gio/gunixoutputstream.c:389
#, c-format
msgid "Error writing to file descriptor: %s"
msgstr "Fejl under skrivning til fildeskriptor: %s"
# "[abstract unix domain]-socket address" eller "abstract [unix domain socket] address", eller en anden kombination? Vi må hellere bibeholde ordenes rækkefølge på bekostning af at ordet bliver meget langt
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:244
msgid "Abstract UNIX domain socket addresses not supported on this system"
msgstr "Abstrakte UNIX-domænesokkeladresser understøttes ikke af dette system"
# eject og eject_with_operation må være funktionskald, så de bør ikke oversættes (naturligvis er det ikke en særlig brugervenlig fejlmeddelelse, men det er jo udviklerne der bestemmer dette)
#: ../gio/gvolume.c:436
msgid "volume doesn't implement eject"
msgstr "diskenhed implementerer ikke eject"
#. Translators: This is an error
#. * message for volume objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gvolume.c:512
msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "diskenhed implementerer ikke eject eller eject_with_operation"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:276
msgid "Can't find application"
msgstr "Kan ikke finde program"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:308
#, c-format
msgid "Error launching application: %s"
msgstr "Fejl ved opstart af program: %s"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:344
msgid "URIs not supported"
msgstr "URI'er understøttes ikke"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:366
msgid "association changes not supported on win32"
msgstr "associationsændring understøttes ikke af win32"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:378
msgid "Association creation not supported on win32"
msgstr "Associationsoprettelse understøttes ikke i win32"
#: ../gio/gwin32inputstream.c:355
#, c-format
msgid "Error reading from handle: %s"
msgstr "Fejl ved læsning fra håndtag: %s"
#: ../gio/gwin32inputstream.c:387 ../gio/gwin32outputstream.c:375
#, c-format
msgid "Error closing handle: %s"
msgstr "Fejl ved lukning af håndtag: %s"
#: ../gio/gwin32outputstream.c:343
#, c-format
msgid "Error writing to handle: %s"
msgstr "Fejl under skrivning til håndtag: %s"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:396 ../gio/gzlibdecompressor.c:349
msgid "Not enough memory"
msgstr "Utilstrækkelig hukommelse"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:403 ../gio/gzlibdecompressor.c:356
#, c-format
msgid "Internal error: %s"
msgstr "Intern fejl: %s"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:416 ../gio/gzlibdecompressor.c:370
msgid "Need more input"
msgstr "Kræver yderligere input"
#: ../gio/gzlibdecompressor.c:342
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Ugyldige komprimerede data"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:18
msgid "Address to listen on"
msgstr "Adresse, der skal lyttes på"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:19
msgid "Ignored, for compat with GTestDbus"
msgstr "Ignoreres af hensyn til kompatibilitet med GTestDbus"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:20
msgid "Print address"
msgstr "Udskriv adresse"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:21
msgid "Print address in shell mode"
msgstr "Udskriv adresse i skaltilstand"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:30
msgid "Run a dbus service"
msgstr "Kør en dbus-tjeneste"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:44
#, c-format
msgid "Wrong args\n"
msgstr "Forkerte argumenter\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:760
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "Uventet attribut \"%s\" for elementet \"%s\""
#: ../glib/gbookmarkfile.c:771 ../glib/gbookmarkfile.c:842
#: ../glib/gbookmarkfile.c:852 ../glib/gbookmarkfile.c:959
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "Attributten \"%s\" for elementet \"%s\" blev ikke fundet"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1129 ../glib/gbookmarkfile.c:1194
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1258 ../glib/gbookmarkfile.c:1268
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Uventet mærke \"%s\", forventede mærket \"%s\""
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1154 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1236 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Uventet mærke \"%s\" inden i \"%s\""
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1798
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr "Ingen gyldig bogmærkefil blev fundet i datakatalogerne"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1999
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "Et bogmærke for URI'en \"%s\" findes allerede"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2045 ../glib/gbookmarkfile.c:2203
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2288 ../glib/gbookmarkfile.c:2368
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2453 ../glib/gbookmarkfile.c:2536
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2614 ../glib/gbookmarkfile.c:2693
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2735 ../glib/gbookmarkfile.c:2832
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2952 ../glib/gbookmarkfile.c:3142
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3386
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3475 ../glib/gbookmarkfile.c:3565
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3693
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Der blev intet bogmærke fundet for URI'en \"%s\""
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2377
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "Ingen MIME-type er defineret i bogmærket for URI'en \"%s\""
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2462
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Intet privat flag er defineret i bogmærket for URI'en \"%s\""
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2841
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Ingen grupper er sat i bogmærket for URI'en \"%s\""
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3239 ../glib/gbookmarkfile.c:3396
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Intet program med navnet \"%s\" har registreret et bogmærke for \"%s\""
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3419
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Kunne ikke udvide eksekveringslinjen \"%s\" med URI'en \"%s\""
#: ../glib/gconvert.c:803 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1047
#: ../glib/gutf8.c:1184 ../glib/gutf8.c:1288
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Delvis tegnsekvens ved slutningen af inddata"
#: ../glib/gconvert.c:1053
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Kan ikke konvertere tilbagefaldet \"%s\" til tegnsæt \"%s\""
#: ../glib/gconvert.c:1870
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI'en \"%s\" er ikke en absolut URI, ved brug af \"fil\"-metoden"
#: ../glib/gconvert.c:1880
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "Den lokale fil-URI \"%s\" må ikke indeholde en \"#\""
#: ../glib/gconvert.c:1897
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI'en \"%s\" er ugyldig"
#: ../glib/gconvert.c:1909
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Værtsnavnet for URI'en \"%s\" er ugyldig"
#: ../glib/gconvert.c:1925
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI'en \"%s\" indeholder ugyldigt beskyttede tegn"
#: ../glib/gconvert.c:2020
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Stinavnet \"%s\" er ikke en absolut sti"
#: ../glib/gconvert.c:2030
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ugyldigt værtsnavn"
#. Translators: 'before midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:205
msgctxt "GDateTime"
msgid "AM"
msgstr "AM"
#. Translators: 'after midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:207
msgctxt "GDateTime"
msgid "PM"
msgstr "PM"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
#: ../glib/gdatetime.c:210
msgctxt "GDateTime"
msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
msgstr "%a %d %b %Y %T %Z"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
#: ../glib/gdatetime.c:213
msgctxt "GDateTime"
msgid "%m/%d/%y"
msgstr "%d/%m-%y"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
#: ../glib/gdatetime.c:216
msgctxt "GDateTime"
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H:%M:%S"
# Læg mærke til programmørkommentaren. Selvom vi ikke bruger AM/PM %p må det jo stadig være den foretrukne måde at udtrykke 12-timers tid.
#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
#: ../glib/gdatetime.c:219
msgctxt "GDateTime"
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%I:%M:%S %p"
#: ../glib/gdatetime.c:232
msgctxt "full month name"
msgid "January"
msgstr "januar"
#: ../glib/gdatetime.c:234
msgctxt "full month name"
msgid "February"
msgstr "februar"
#: ../glib/gdatetime.c:236
msgctxt "full month name"
msgid "March"
msgstr "marts"
#: ../glib/gdatetime.c:238
msgctxt "full month name"
msgid "April"
msgstr "april"
#: ../glib/gdatetime.c:240
msgctxt "full month name"
msgid "May"
msgstr "maj"
#: ../glib/gdatetime.c:242
msgctxt "full month name"
msgid "June"
msgstr "juni"
#: ../glib/gdatetime.c:244
msgctxt "full month name"
msgid "July"
msgstr "juli"
#: ../glib/gdatetime.c:246
msgctxt "full month name"
msgid "August"
msgstr "august"
#: ../glib/gdatetime.c:248
msgctxt "full month name"
msgid "September"
msgstr "september"
#: ../glib/gdatetime.c:250
msgctxt "full month name"
msgid "October"
msgstr "oktober"
#: ../glib/gdatetime.c:252
msgctxt "full month name"
msgid "November"
msgstr "november"
#: ../glib/gdatetime.c:254
msgctxt "full month name"
msgid "December"
msgstr "december"
#: ../glib/gdatetime.c:269
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jan"
msgstr "jan"
#: ../glib/gdatetime.c:271
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Feb"
msgstr "feb"
#: ../glib/gdatetime.c:273
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Mar"
msgstr "mar"
#: ../glib/gdatetime.c:275
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Apr"
msgstr "apr"
#: ../glib/gdatetime.c:277
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "May"
msgstr "maj"
#: ../glib/gdatetime.c:279
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jun"
msgstr "jun"
#: ../glib/gdatetime.c:281
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jul"
msgstr "jul"
#: ../glib/gdatetime.c:283
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Aug"
msgstr "aug"
#: ../glib/gdatetime.c:285
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Sep"
msgstr "sep"
#: ../glib/gdatetime.c:287
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Oct"
msgstr "okt"
#: ../glib/gdatetime.c:289
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Nov"
msgstr "nov"
#: ../glib/gdatetime.c:291
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Dec"
msgstr "dec"
#: ../glib/gdatetime.c:306
msgctxt "full weekday name"
msgid "Monday"
msgstr "mandag"
#: ../glib/gdatetime.c:308
msgctxt "full weekday name"
msgid "Tuesday"
msgstr "tirsdag"
#: ../glib/gdatetime.c:310
msgctxt "full weekday name"
msgid "Wednesday"
msgstr "onsdag"
#: ../glib/gdatetime.c:312
msgctxt "full weekday name"
msgid "Thursday"
msgstr "torsdag"
#: ../glib/gdatetime.c:314
msgctxt "full weekday name"
msgid "Friday"
msgstr "fredag"
#: ../glib/gdatetime.c:316
msgctxt "full weekday name"
msgid "Saturday"
msgstr "lørdag"
#: ../glib/gdatetime.c:318
msgctxt "full weekday name"
msgid "Sunday"
msgstr "søndag"
#: ../glib/gdatetime.c:333
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Mon"
msgstr "man"
#: ../glib/gdatetime.c:335
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Tue"
msgstr "tir"
#: ../glib/gdatetime.c:337
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Wed"
msgstr "ons"
#: ../glib/gdatetime.c:339
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Thu"
msgstr "tor"
#: ../glib/gdatetime.c:341
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Fri"
msgstr "fre"
#: ../glib/gdatetime.c:343
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sat"
msgstr "lør"
#: ../glib/gdatetime.c:345
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sun"
msgstr "søn"
#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:144
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Fejl ved åbning af mappen \"%s\": %s"
#: ../glib/gfileutils.c:671 ../glib/gfileutils.c:759
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Kunne ikke allokere %lu byte til at læse filen \"%s\""
#: ../glib/gfileutils.c:686
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Fejl ved læsning af filen \"%s\": %s"
#: ../glib/gfileutils.c:700
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
msgstr "Filen \"%s\" er for stor"
#: ../glib/gfileutils.c:783
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke læse fra filen \"%s\": %s"
#: ../glib/gfileutils.c:834 ../glib/gfileutils.c:921
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\": %s"
#: ../glib/gfileutils.c:851
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke læse attributter for filen \"%s\": fstat() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:885
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\": fdopen() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:993
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke omdøbe filen \"%s\" til \"%s\": g_rename() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1035 ../glib/gfileutils.c:1579
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Fejl under oprettelse af filen \"%s\": %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1049
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\" til skrivning: fdopen() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1074
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive filen \"%s\": fwrite() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1093
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive filen \"%s\": fflush() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1137
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive filen \"%s\": fsync() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1161
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke lukke filen \"%s\": fclose() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1282
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr ""
"Den eksisterende fil \"%s\" kunne ikke fjernes: g_unlink() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1542
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Skabelonen \"%s\" er ugyldig, må ikke indeholde en \"%s\""
#: ../glib/gfileutils.c:1555
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
msgstr "Skabelonen \"%s\" indeholder ikke XXXXXX"
#: ../glib/gfileutils.c:2083
#, c-format
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke læse den symbolske henvisning \"%s\": %s"
#: ../glib/gfileutils.c:2104
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Symbolske henvisninger er ikke understøttet"
#: ../glib/giochannel.c:1415
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke åbne konverterer fra \"%s\" til \"%s\": %s"
#: ../glib/giochannel.c:1760
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr "Kan ikke foretage en rå læsning i g_io_channel_read_line_string"
#: ../glib/giochannel.c:1807 ../glib/giochannel.c:2064
#: ../glib/giochannel.c:2151
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Resterende ukonverterede data i læsemellemlager"
#: ../glib/giochannel.c:1888 ../glib/giochannel.c:1965
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Kanal afslutter med et ufuldendt tegn"
#: ../glib/giochannel.c:1951
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "Kan ikke foretage en rå læsning i g_io_channel_read_to_end"
#: ../glib/gkeyfile.c:720
msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
msgstr "Gyldig nøglefil blev ikke fundet i søgekatalogerne"
#: ../glib/gkeyfile.c:756
msgid "Not a regular file"
msgstr "Ikke en almindelig fil"
#: ../glib/gkeyfile.c:1156
#, c-format
msgid ""
"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr ""
"Nøglefilen indeholder linjen \"%s\" hvilken ikke er et nøgle-værdi-par, en "
"gruppe eller en kommentar"
#: ../glib/gkeyfile.c:1213
#, c-format
msgid "Invalid group name: %s"
msgstr "Ugyldigt gruppenavn: %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:1235
msgid "Key file does not start with a group"
msgstr "Nøglefilen starter ikke med en gruppe"
#: ../glib/gkeyfile.c:1261
#, c-format
msgid "Invalid key name: %s"
msgstr "Ugyldigt nøglenavn: %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:1288
#, c-format
msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
msgstr "Nøglefilen indeholder kodningen \"%s\", der ikke understøttes"
#: ../glib/gkeyfile.c:1531 ../glib/gkeyfile.c:1693 ../glib/gkeyfile.c:3071
#: ../glib/gkeyfile.c:3137 ../glib/gkeyfile.c:3263 ../glib/gkeyfile.c:3396
#: ../glib/gkeyfile.c:3538 ../glib/gkeyfile.c:3768 ../glib/gkeyfile.c:3835
#, c-format
msgid "Key file does not have group '%s'"
msgstr "Nøglefilen indeholder ikke gruppen \"%s\""
#: ../glib/gkeyfile.c:1705
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s'"
msgstr "Nøglefilen indeholder ikke nøglen \"%s\""
#: ../glib/gkeyfile.c:1812 ../glib/gkeyfile.c:1928
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
msgstr ""
"Nøglefilen indeholder nøglen \"%s\" med værdien \"%s\" der ikke er UTF-8"
#: ../glib/gkeyfile.c:1832 ../glib/gkeyfile.c:1948 ../glib/gkeyfile.c:2317
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
msgstr ""
"Nøglefilen indeholder nøglen \"%s\", som har en værdi, der ikke kan "
"fortolkes."
#: ../glib/gkeyfile.c:2534 ../glib/gkeyfile.c:2900
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
"interpreted."
msgstr ""
"Nøglefilen indeholder nøglen \"%s\" i gruppen \"%s\", som har en værdi der "
"ikke kan fortolkes."
#: ../glib/gkeyfile.c:2612 ../glib/gkeyfile.c:2688
#, c-format
msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
msgstr ""
"Nøglen \"%s\" i gruppen \"%s\" har værdien \"%s\", mens %s blev forventet"
#: ../glib/gkeyfile.c:3086 ../glib/gkeyfile.c:3278 ../glib/gkeyfile.c:3846
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr "Nøglefilen har ikke nøglen \"%s\" i gruppen \"%s\""
#: ../glib/gkeyfile.c:4078
msgid "Key file contains escape character at end of line"
msgstr "Nøglefilen indeholder beskyttede tegn for enden af linjen"
#: ../glib/gkeyfile.c:4100
#, c-format
msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
msgstr "Nøglefilen indeholder en ugyldig undvigesekvens \"%s\""
#: ../glib/gkeyfile.c:4242
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
msgstr "Værdien \"%s\" kan ikke fortolkes som et nummer."
#: ../glib/gkeyfile.c:4256
#, c-format
msgid "Integer value '%s' out of range"
msgstr "Heltalsværdien \"%s\" er ikke i gyldigt interval"
#: ../glib/gkeyfile.c:4289
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
msgstr "Værdien \"%s\" kan ikke fortolkes som en float."
#: ../glib/gkeyfile.c:4313
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr "Værdien \"%s\" kan ikke fortolkes som en sandhedsværdi."
#: ../glib/gmappedfile.c:128
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s%s%s%s': fstat() failed: %s"
msgstr ""
"Kunne ikke læse attributter for filen \"%s%s%s%s\": fstat() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gmappedfile.c:194
#, c-format
msgid "Failed to map %s%s%s%s: mmap() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke kortlægge %s%s%s%s: mmap() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gmappedfile.c:260
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\": open() mislykkedes: %s"
#: ../glib/gmarkup.c:353 ../glib/gmarkup.c:394
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: "
msgstr "Fejl på linje %d tegn %d: "
#: ../glib/gmarkup.c:416 ../glib/gmarkup.c:499
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
msgstr "Ugyldig UTF-8-kodet tekst i navnet - ugyldig \"%s\""
#: ../glib/gmarkup.c:427
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid name "
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt navn "
#: ../glib/gmarkup.c:443
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt navn: \"%c\" "
#: ../glib/gmarkup.c:552
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Fejl på linje %d: %s"
#: ../glib/gmarkup.c:636
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Fejl ved fortolkning af \"%-.*s\" som skulle have været et ciffer i en "
"tegnreference (&#234; for eksempel) - måske er cifret for stort"
#: ../glib/gmarkup.c:648
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Tegnreferencen sluttede ikke med et semikolon; du har sandsynligvis brugt et "
"og-tegn uden at det var beregnet på at starte en entitet - undgå dette ved "
"at bruge &amp; i stedet"
#: ../glib/gmarkup.c:674
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "Tegnreferencen \"%-.*s\" koder ikke et tilladt tegn"
#: ../glib/gmarkup.c:712
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"Tom entitet \"&;\" fundet; gyldige entiteter er: &amp; &quot; &lt; &gt; "
"&apos;"
#: ../glib/gmarkup.c:720
#, c-format
msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
msgstr "Entitetsnavnet \"%-.*s\" er ukendt"
#: ../glib/gmarkup.c:725
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entiteten sluttede ikke med et semikolon; du har sandsynligvis brugt et og-"
"tegn uden at det var beregnet på at starte en entitet - dette undgås ved at "
"bruge &amp; i stedet"
#: ../glib/gmarkup.c:1073
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Dokumentet skal begynde med et element (f.eks <book>)"
#: ../glib/gmarkup.c:1113
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
"\"%s\" er ikke et gyldigt tegn efter et \"<\"-tegn; det kan ikke være "
"begyndelsen på et elementnavn"
#: ../glib/gmarkup.c:1181
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
"'%s'"
msgstr ""
"Mærkeligt tegn \"%s\", forventede et \">\"-tegn for at afslutte det tomme "
"elementmærke \"%s\""
#: ../glib/gmarkup.c:1265
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Mærkeligt tegn \"%s\", forventede et \"=\" efter attributnavn \"%s\" for "
"elementet \"%s\""
#: