Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4325 lines (3489 sloc) 128 KB
# Norwegian bokmål translation of glib.
# Copyright (C) 2001-2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
#
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2001-2012.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib 2.33.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-01 10:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-01 10:42+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language:\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:427 ../gio/gbufferedinputstream.c:508
#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:376
#: ../gio/ginputstream.c:615 ../gio/ginputstream.c:850
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:800
#: ../gio/gpollableinputstream.c:207 ../gio/gpollableoutputstream.c:208
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Tellerverdi gitt til %s er for stor"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:905 ../gio/gbufferedoutputstream.c:581
#: ../gio/gdataoutputstream.c:568
msgid "Seek not supported on base stream"
msgstr "Søk er ikke støttet på grunnstrøm"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:951
msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
msgstr "Kan ikke avkorte GBufferedInputStream"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:996 ../gio/ginputstream.c:1050
#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1368
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Strømmen er allerede lukket"
#: ../gio/gbufferedoutputstream.c:618 ../gio/gdataoutputstream.c:598
msgid "Truncate not supported on base stream"
msgstr "Avkorting er ikke støttet på grunnstrøm"
#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1885
#: ../gio/gdbusconnection.c:1977 ../gio/gdbusprivate.c:1414
#: ../gio/glocalfile.c:2152 ../gio/gsimpleasyncresult.c:841
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:867
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Operasjonen ble avbrutt"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:262
msgid "Invalid object, not initialized"
msgstr "Ugyldig objekt, ikke initiert"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:283 ../gio/gcharsetconverter.c:311
msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
msgstr "Ugyldig multibytesekvens i inndata"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:317 ../gio/gcharsetconverter.c:326
msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Ikke nok plass i mål"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:344 ../gio/gdatainputstream.c:854
#: ../gio/gdatainputstream.c:1294 ../glib/gconvert.c:764
#: ../glib/gconvert.c:1156 ../glib/giochannel.c:1583 ../glib/giochannel.c:1625
#: ../glib/giochannel.c:2468 ../glib/gutf8.c:841 ../glib/gutf8.c:1292
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Ugyldig bytesekvens i inndata for konvertering"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:349 ../glib/gconvert.c:772
#: ../glib/gconvert.c:1081 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Feil under konvertering: %s"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:446 ../gio/gsocket.c:963
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Avbrytbar initiering er ikke støttet"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:457 ../glib/gconvert.c:564
#: ../glib/gconvert.c:642 ../glib/giochannel.c:1411
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Konvertering fra tegnsett «%s» til «%s» er ikke støttet"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:461 ../glib/gconvert.c:568
#: ../glib/gconvert.c:646
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Kunne ikke åpne program for å konvertere fra «%s» til «%s»"
#: ../gio/gcontenttype.c:335
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "type %s"
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:162
msgid "Unknown type"
msgstr "Ukjent type"
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:163
#, c-format
msgid "%s filetype"
msgstr "filtype %s"
#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr "GCredentials er ikke implementert på dette OSet"
#: ../gio/gcredentials.c:447
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr "Det finnes ingen støtte for GCredentials for din plattform"
#: ../gio/gdatainputstream.c:311
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Uventet tidlig slutt på strøm"
#: ../gio/gdbusaddress.c:149 ../gio/gdbusaddress.c:237
#: ../gio/gdbusaddress.c:318
#, c-format
msgid "Unsupported key `%s' in address entry `%s'"
msgstr "Ikke støttet nøkkel «%s» i adresseoppføring «%s»"
#: ../gio/gdbusaddress.c:176
#, c-format
msgid ""
"Address `%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
msgstr ""
"Adressen «%s» er ugyldig (trenger eksakt en av følgende: sti, tmpdir eller "
"abstrakte nøkler)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:189
#, c-format
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry `%s'"
msgstr "Meningsløst nøkkel-/verdi-par i adresseoppføring «%s»"
#: ../gio/gdbusaddress.c:252 ../gio/gdbusaddress.c:333
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the port attribute is malformed"
msgstr "Feil i adresse «%s» - portattributten er feilutformet"
#: ../gio/gdbusaddress.c:263 ../gio/gdbusaddress.c:344
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the family attribute is malformed"
msgstr "Feil i adresse «%s» - familieattributten er feilutformet"
#: ../gio/gdbusaddress.c:453
#, c-format
msgid "Address element `%s' does not contain a colon (:)"
msgstr "Adresseelement «%s» inneholder ikke et kolon (:)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:474
#, c-format
msgid ""
"Key/Value pair %d, `%s', in address element `%s' does not contain an equal "
"sign"
msgstr ""
"Nøkkel/verdi-par %d, «%s», i adresseelement «%s» inneholder ikke et "
"likhetstegn"
#: ../gio/gdbusaddress.c:488
#, c-format
msgid ""
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, `%s', in address element "
"`%s'"
msgstr ""
"Feil ved unescaping av nøkkel eller verdi i nøkkel/verdi par %d, «%s», i "
"adresseelement «%s»"
#: ../gio/gdbusaddress.c:566
#, c-format
msgid ""
"Error in address `%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
"`path' or `abstract' to be set"
msgstr ""
"Feil i adresse «%s» - unix-transport krever at eksakt en av nøklene «path» "
"eller «abstract» er satt"
#: ../gio/gdbusaddress.c:602
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the host attribute is missing or malformed"
msgstr "Feil i adresse «%s» - vertsattributt mangler eller er feilutformet"
#: ../gio/gdbusaddress.c:616
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the port attribute is missing or malformed"
msgstr "Feil i adresse «%s» - portattributt mangler eller er feilutformet"
#: ../gio/gdbusaddress.c:630
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
msgstr "Feil i adresse «%s» - noncefil-attributt mangler eller er feilutformet"
#: ../gio/gdbusaddress.c:651
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Feil under automatisk oppstart: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:659
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported transport `%s' for address `%s'"
msgstr "Ukjent eller ikke støttet transport «%s» for adresse «%s»"
#: ../gio/gdbusaddress.c:695
#, c-format
msgid "Error opening nonce file `%s': %s"
msgstr "Feil under åpning av nonce-fil «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:713
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file `%s': %s"
msgstr "Feil under lesing fra nonce-fil «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:722
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file `%s', expected 16 bytes, got %d"
msgstr "Feil under lesing fra nonce-fil «%s», forventet 16 bytes, fikk %d"
#: ../gio/gdbusaddress.c:740
#, c-format
msgid "Error writing contents of nonce file `%s' to stream:"
msgstr "Feil under skriving av innhold i nonce-fil «%s» til strøm:"
#: ../gio/gdbusaddress.c:959
msgid "The given address is empty"
msgstr "Gitt adresse er tom"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1028
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr "Kan ikke starte en meldingsbuss uten en machine-id: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1070
#, c-format
msgid "Error spawning command line `%s': "
msgstr "Feil under start av kommandolinje «%s»: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1287
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Trykk en tast for å lukke dette vinduet)\n"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1412
#, c-format
msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
msgstr "D-Bus for økten kjører ikke og automatisk start feilet"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1433
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Kan ikke bestemme adresse til øktbussen (ikke implementert på dette OSet)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1532 ../gio/gdbusconnection.c:6755
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
"- unknown value `%s'"
msgstr ""
"Kan ikke bestemme adresse for buss fra miljøvariabelen DBUS_STARTER_BUS_TYPE "
"- ukjent verdi «%s»"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1541 ../gio/gdbusconnection.c:6764
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
msgstr ""
"Kan ikke bestemme adressen til bussen fordi miljøvariabelen "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE ikke er satt"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1551
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Ukjent type buss %d"
#: ../gio/gdbusauth.c:298
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr "Uventet mangel på innhold ved forsøk på å lese en linje"
#: ../gio/gdbusauth.c:342
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr "Uventet mangel på innhold ved forsøk på å lese en linje på trygg måte"
#: ../gio/gdbusauth.c:513
#, c-format
msgid ""
"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
msgstr ""
"Brukte opp alle tilgjengelige autentiseringsmekanismer (forsøkt: %s) "
"(tilgjengelig: %s)"
#: ../gio/gdbusauth.c:1174
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Avbrutt via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
#, c-format
msgid "Error when getting information for directory `%s': %s"
msgstr "Feil under henting av informasjon for katalog «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory `%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
msgstr ""
"Rettigheter for katalog «%s» er feilutformet. Forventet modus 0700, fikk 0%o"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
#, c-format
msgid "Error creating directory `%s': %s"
msgstr "Feil under oppretting av katalog «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
#, c-format
msgid "Error opening keyring `%s' for reading: "
msgstr "Feil under åpning av nøkkelring «%s» for lesing: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:718
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
msgstr "Linje %d av nøkkelring ved «%s» med innhold «%s» er feilutformet"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:732
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
msgstr ""
"Første symbol på linje %d av nøkkelring ved «%s» med innhold «%s» er "
"feilutformet"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:746
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
msgstr ""
"Andre symbol av linje %d i nøkkelring ved «%s» med innhold «%s» er "
"feilutformet"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
#, c-format
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at `%s'"
msgstr "Fant ingen informasjonskapsel med id %d i nøkkelring ved «%s»"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file `%s': %s"
msgstr "Feil under sletting av gammel låsfil «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
#, c-format
msgid "Error creating lock file `%s': %s"
msgstr "Feil under oppretting av låsfil «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:598
#, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file `%s': %s"
msgstr "Feil under lukking av (unlink()et) låsfil «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:608
#, c-format
msgid "Error unlinking lock file `%s': %s"
msgstr "Feil under unlink()ing av låsfil «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:685
#, c-format
msgid "Error opening keyring `%s' for writing: "
msgstr "Feil under åpning av nøkkelring «%s» for skriving: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:882
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
msgstr "(I tillegg feilet frislipp av lås for «%s» også: %s) "
#: ../gio/gdbusconnection.c:597 ../gio/gdbusconnection.c:2440
msgid "The connection is closed"
msgstr "Tilkoblingen er lukket"
#: ../gio/gdbusconnection.c:1930
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Tidsavbrudd ble nådd"
#: ../gio/gdbusconnection.c:2562
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Ikke støttede flagg funnet ved oppretting av en klientside tilkobling"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4065 ../gio/gdbusconnection.c:4381
#, c-format
msgid ""
"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr ""
"Grensesnitt «org.freedesktop.DBus.Properties» finnes ikke på objekt i sti %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4136
#, c-format
msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
msgstr "Feil ved setting av egenskap «%s»: Forventet type «%s», men fikk «%s»"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4231
#, c-format
msgid "No such property `%s'"
msgstr "Egenskap «%s» finnes ikke"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4243
#, c-format
msgid "Property `%s' is not readable"
msgstr "Egenskap «%s» er er ikke lesbar"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4254
#, c-format
msgid "Property `%s' is not writable"
msgstr "Egenskap «%s» er er ikke skrivbar"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4324 ../gio/gdbusconnection.c:6198
#, c-format
msgid "No such interface `%s'"
msgstr "Grensesnitt «%s» finnes ikke"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4508
msgid "No such interface"
msgstr "Grensesnittet finnes ikke"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4726 ../gio/gdbusconnection.c:6704
#, c-format
msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
msgstr "Grensesnitt «%s» finnes ikke på objektsti %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4781
#, c-format
msgid "No such method `%s'"
msgstr "Metoden «%s» finnes ikke"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4812
#, c-format
msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
msgstr "Type melding, «%s», stemmer ikke overens med forventet type «%s»"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5032
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Et objekt er allerede eksportert for grensesnitt %s ved %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5230
#, c-format
msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
msgstr "Metode «%s» returnerte type «%s», men forventet «%s»"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6309
#, c-format
msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
msgstr "Metode «%s» på grensesnitt «%s» med signatur «%s» eksisterer ikke"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6428
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Et undertre er allerede eksportert for %s"
#: ../gio/gdbusmessage.c:859
msgid "type is INVALID"
msgstr "UGYLDIG type"
#: ../gio/gdbusmessage.c:870
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
msgstr "METHOD_CALL melding: Topptekstfelt PATH eller MEMBER mangler"
#: ../gio/gdbusmessage.c:881
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr "METHOD_RETURN melding: Topptekstfelt REPLY_SERIAL mangler"
#: ../gio/gdbusmessage.c:893
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
msgstr "ERROR melding: Topptekstfelt REPLY_SERIAL eller ERROR_NAME mangler"
#: ../gio/gdbusmessage.c:906
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr "SIGNAL melding: Topptekstfelt for PATH, INTERFACE eller MEMBER mangler"
#: ../gio/gdbusmessage.c:914
msgid ""
"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
msgstr ""
"SIGNAL-melding: Topptekstfelt for PATH bruker reservert verdi /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
#: ../gio/gdbusmessage.c:922
msgid ""
"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
"freedesktop.DBus.Local"
msgstr ""
"SIGNAL melding: Topptekstfelt for INTERFACE bruker reservert verdi org."
"freedesktop.DBus.Local"
#: ../gio/gdbusmessage.c:998
#, c-format
msgid "Wanted to read %lu byte but got EOF"
msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
msgstr[0] "Ønsket å lese %lu byte men fikk EOF"
msgstr[1] "Ønsket å lese %lu bytes men fikk EOF"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1025
#, c-format
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was `%s'"
msgstr ""
"Forventet en gyldig UTF-8 streng, men fant ugyldige bytes ved byteavstand %d "
"(lengden av strengen er %d). Gydldig UTF-8 streng opp til det punktet var "
"«%s»"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1038
#, c-format
msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found byte %d"
msgstr "Forventet NUL-byte etter strengen «%s», men fant byte %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1242
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus object path"
msgstr "Lest verdi «%s» er ikke en gyldig objektsti for D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Tolket verdi «%s» er ikke en gyldig D-Bus-signatur"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1325
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgid_plural ""
"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgstr[0] ""
"Fant en array med lengde %u byte. Maksimal lengde er 2<<26 byte (64 MiB)."
msgstr[1] ""
"Fant en array med lengde %u bytes. Maksimal lengde er 2<<26 byte (64 MiB)."
#: ../gio/gdbusmessage.c:1483
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Lest verdi «%s» for variant er ikke en gyldig D-Bus-signatur"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1510
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string `%s' from the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Feil ved deserialisering av GVariant med strengtype «%s» fra D-Bus-format"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1698
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
"0x%02x"
msgstr ""
"Ugyldig verdi for endianness. Forventet 0x6c ('l') eller 0x42 ('B'), men "
"fant verdien 0x%02x"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1712
#, c-format
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr "Ugyldig hovedversjon for protokoll. Forventet en men fikk %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1769
#, c-format
msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
msgstr "Signaturtopptekst med signatur «%s» funnet, men meldingskroppen er tom"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1783
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr "Lest verdi «%s» er ikke en gyldig D-Bus-signatur (for kropp)"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1814
#, c-format
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] "Ingen signaturtopptekst i meldingen, men meldingskroppen er %u byte"
msgstr[1] ""
"Ingen signaturtopptekst i meldingen, men meldingskroppen er %u bytes"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1824
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Kan ikke deserialisere melding: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2156
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string `%s' to the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Feil ved serialisering av GVariant med strengtype «%s» til D-Bus-format"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2297
#, c-format
msgid ""
"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
"descriptors"
msgstr ""
"Meldingen har %d fildeskriptorer men topptekstfeltet indikerer %d "
"fildeskriptorer"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2305
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Kan ikke serialisere melding: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2349
#, c-format
msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
msgstr ""
"Meldingskroppen har signatur «%s» men det finnes ingen signaturtopptekst"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2359
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `"
"%s'"
msgstr ""
"Meldingskroppen har signaturtype «%s», men signaturen i topptekstfeltet et "
"«%s»"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2375
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
msgstr "Meldingskroppen er tom men signatur i topptekstfeltet er «(%s)»"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2932
#, c-format
msgid "Error return with body of type `%s'"
msgstr "Feil retur med kropp av type «%s»"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2940
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Feil retur med tom kropp"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2062
#, c-format
msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
msgstr "Kan ikke hente maskinvareprofil: %s"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2107
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Kan ikke laste /var/lib/dbus/machine-id eller /etc/machine-id: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1640
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Feil ved kall til StartServiceByName for %s: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1663
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Uventet svar %d fra metoden StartServiceByName(«%s»)"
#: ../gio/gdbusproxy.c:2763 ../gio/gdbusproxy.c:2900
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
msgstr ""
"Kan ikke invokere metode; proxy er for et velkjent navn uten en eier og "
"proxy ble opprettet med flagget G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
#: ../gio/gdbusserver.c:708
msgid "Abstract name space not supported"
msgstr "Abstrakt navneområde er ikke støttet"
#: ../gio/gdbusserver.c:795
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr "Kan ikke oppgi nonce-fil når en tjener opprettes"
#: ../gio/gdbusserver.c:873
#, c-format
msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
msgstr "Feil under skriving av nonce-fil i «%s»: %s"
#: ../gio/gdbusserver.c:1041
#, c-format
msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
msgstr "Strengen «%s» er ikke en gyldig D-Bus-GUID"
#: ../gio/gdbusserver.c:1081
#, c-format
msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
msgstr "Kan ikke lytte på ikke-støttet transport «%s»"
#: ../gio/gdbus-tool.c:88
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"
#: ../gio/gdbus-tool.c:93
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" help Shows this information\n"
" introspect Introspect a remote object\n"
" monitor Monitor a remote object\n"
" call Invoke a method on a remote object\n"
" emit Emit a signal\n"
"\n"
"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
msgstr ""
"Kommandoer:\n"
" help Viser denne informasjonen\n"
" introspect Introspekt et eksternt objekt\n"
" monitor Overvåk et eksternt objekt\n"
" call Kjør en metode på et eksternt objekt\n"
" emit Send ut et signal\n"
"\n"
"Bruk «%s COMMAND --help» for å få hjelp om hver kommando.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:162 ../gio/gdbus-tool.c:218 ../gio/gdbus-tool.c:290
#: ../gio/gdbus-tool.c:314 ../gio/gdbus-tool.c:697 ../gio/gdbus-tool.c:1016
#: ../gio/gdbus-tool.c:1449
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Feil: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:173 ../gio/gdbus-tool.c:231 ../gio/gdbus-tool.c:1465
#, c-format
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "Feil under tolking av introspeksjons-XML: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:348
msgid "Connect to the system bus"
msgstr "Koble til systembussen"
#: ../gio/gdbus-tool.c:349
msgid "Connect to the session bus"
msgstr "Koble til øktbussen"
#: ../gio/gdbus-tool.c:350
msgid "Connect to given D-Bus address"
msgstr "Koble til gitt D-Bus-adresse"
#: ../gio/gdbus-tool.c:360
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr "Alternativer for tilkoblingssluttpunkt:"
#: ../gio/gdbus-tool.c:361
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Alternativer som spesifiserer sluttpunkt for tilkobling"
#: ../gio/gdbus-tool.c:383
#, c-format
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr "Sluttpunkt for tilkobling ikke oppgitt"
#: ../gio/gdbus-tool.c:393
#, c-format
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr "Flere sluttpunkt oppgitt for tilkobling"
#: ../gio/gdbus-tool.c:463
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, interface `%s' does not exist\n"
msgstr ""
"Advarsel: I følge introspeksjonsdata eksisterer ikke grensesnitt «%s»\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:472
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, method `%s' does not exist on "
"interface `%s'\n"
msgstr ""
"Advarsel: I følge introspeksjonsdata eksisterer ikke metode «%s» på "
"grensesnitt «%s»\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:534
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr "Valgfri destinasjon for signal (unikt navn)"
#: ../gio/gdbus-tool.c:535
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr "Objektsti signal skal sendes ut på"
#: ../gio/gdbus-tool.c:536
msgid "Signal and interface name"
msgstr "Navn på signal og grensesnitt"
#: ../gio/gdbus-tool.c:568
msgid "Emit a signal."
msgstr "Send ut et signal."
#: ../gio/gdbus-tool.c:602 ../gio/gdbus-tool.c:828 ../gio/gdbus-tool.c:1555
#: ../gio/gdbus-tool.c:1787
#, c-format
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Feil under tilkobling: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:614
#, c-format
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr "Feil: Objektsti er ikke oppgitt.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:619 ../gio/gdbus-tool.c:889 ../gio/gdbus-tool.c:1613
#: ../gio/gdbus-tool.c:1846
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Feil: %s er ikke en gyldig objektsti\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:625
#, c-format
msgid "Error: signal not specified.\n"
msgstr "Feil: signal er ikke oppgitt.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:632
#, c-format
msgid "Error: signal must be the fully-qualified name.\n"
msgstr "Feil: signalet må være et full-kvalifisert navn.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:640
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Feil: %s er ikke en gyldig navn på grensesnitt\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:646
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Feil: %s er ikke et gyldig medlemsnavn\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:652
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Feil: %s er ikke et gyldig unikt bussnavn.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:675 ../gio/gdbus-tool.c:988
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "Feil under tolking av parameter %d: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:704
#, c-format
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Feil ved nullstilling av tilkobling: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:731
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr "Målnavn metoden skal invokeres på"
#: ../gio/gdbus-tool.c:732
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr "Objektsti metoden skal invokeres på"
#: ../gio/gdbus-tool.c:733
msgid "Method and interface name"
msgstr "Navn på metode og grensesnitt"
#: ../gio/gdbus-tool.c:734
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Tidsavbrudd i sekunder"
#: ../gio/gdbus-tool.c:773
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Kjør en metode på et eksternt objekt."
#: ../gio/gdbus-tool.c:848 ../gio/gdbus-tool.c:1574 ../gio/gdbus-tool.c:1806
#, c-format
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Feil: Mål er ikke oppgitt\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:869 ../gio/gdbus-tool.c:1593
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Feil: Objektsti er ikke oppgitt\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:904
#, c-format
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr "Feil: metodenavn er ikke oppgitt\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:915
#, c-format
msgid "Error: Method name `%s' is invalid\n"
msgstr "Feil: metodenavn «%s» er ugyldig\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:980
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d of type `%s': %s\n"
msgstr "Feil under tolking av parameter %d av type «%s»: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1412
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Målnavn som skal inspiseres"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1413
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Objektsti som skal inspiseres"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1414
msgid "Print XML"
msgstr "Skriv ut XML"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1415
msgid "Introspect children"
msgstr "Bruk introspeksjon for barn"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1416
msgid "Only print properties"
msgstr "Skriv kun ut egenskaper"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1507
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Inspiser et eksternt objekt."
#: ../gio/gdbus-tool.c:1705
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Navn på mål som skal overvåkes"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1706
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Objektsti som skal overvåkes"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1739
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Overvåk et eksternt objekt."
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:580 ../gio/gwin32appinfo.c:221
msgid "Unnamed"
msgstr "Uten navn"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:993
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "Desktop-filen hadde ingen verdi i Exec-feltet"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1281
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Kan ikke finne terminalen som kreves for programmet"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1569
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Kan ikke opprette konfigurasjonsmappe %s for brukers program: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1573
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Kan ikke opprette brukers konfigurasjonsmappe %s for MIME: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1813 ../gio/gdesktopappinfo.c:1837
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "Programinformasjonen mangler en identifikator"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2069
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Kan ikke opprette brukers desktop-fil %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2191
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Egendefinert definisjon for %s"
#: ../gio/gdrive.c:393
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "stasjonen implementerer ikke utløsing"
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gdrive.c:470
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "stasjonen implementerer ikke eject eller eject_with_operation"
#: ../gio/gdrive.c:543
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "stasjonen implementerer ikke sjekk om medie er satt inn"
#: ../gio/gdrive.c:746
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "stasjonen implementerer ikke start"
#: ../gio/gdrive.c:845
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "stasjonen implementerer ikke stop"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:168 ../gio/gdummytlsbackend.c:288
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:378
msgid "TLS support is not available"
msgstr "TLS-støtte er ikke tilgjengelig"
#: ../gio/gemblem.c:324
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere versjon %d av GEmblem-koding"
#: ../gio/gemblem.c:334
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
msgstr "Feil antall tegn (%d) i GEmblem-koding"
#: ../gio/gemblemedicon.c:367
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere versjon %d av GEmblemedIcon-koding"
#: ../gio/gemblemedicon.c:377
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Feil antall tegn (%d) i GEmblemedIcon-koding"
#: ../gio/gemblemedicon.c:400
msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
msgstr "Ventet et GEmblem for GEmblemedIcon"
#: ../gio/gfile.c:903 ../gio/gfile.c:1142 ../gio/gfile.c:1281
#: ../gio/gfile.c:1521 ../gio/gfile.c:1576 ../gio/gfile.c:1634
#: ../gio/gfile.c:1718 ../gio/gfile.c:1775 ../gio/gfile.c:1839
#: ../gio/gfile.c:1894 ../gio/gfile.c:3362 ../gio/gfile.c:3417
#: ../gio/gfile.c:3563 ../gio/gfile.c:3605 ../gio/gfile.c:4007
#: ../gio/gfile.c:4421 ../gio/gfile.c:4506 ../gio/gfile.c:4596
#: ../gio/gfile.c:4693 ../gio/gfile.c:4780 ../gio/gfile.c:4872
#: ../gio/gfile.c:5205 ../gio/gfile.c:5529 ../gio/gfile.c:5597
#: ../gio/gfile.c:7224 ../gio/gfile.c:7314 ../gio/gfile.c:7398
#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
msgid "Operation not supported"
msgstr "Operasjonen er ikke støttet"
#. Translators: This is an error message when
#. * trying to find the enclosing (user visible)
#. * mount of a file, but none exists.
#.
#. Translators: This is an error message when trying to
#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
#. * none exists.
#. Translators: This is an error message when trying to find
#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
#. * exists.
#: ../gio/gfile.c:1405 ../gio/glocalfile.c:1089 ../gio/glocalfile.c:1100
#: ../gio/glocalfile.c:1113
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Omsluttende monteringspunkt finnes ikke"
#: ../gio/gfile.c:2460 ../gio/glocalfile.c:2308
msgid "Can't copy over directory"
msgstr "Kan ikke kopiere over katalog"
#: ../gio/gfile.c:2520
msgid "Can't copy directory over directory"
msgstr "Kan ikke kopiere katalog over katalog"
#: ../gio/gfile.c:2528 ../gio/glocalfile.c:2317
msgid "Target file exists"
msgstr "Målfilen eksisterer"
#: ../gio/gfile.c:2546
msgid "Can't recursively copy directory"
msgstr "Kan ikke kopiere katalog rekursivt"
#: ../gio/gfile.c:2810
msgid "Splice not supported"
msgstr "Splice er ikke støttet"
#: ../gio/gfile.c:2814
#, c-format
msgid "Error splicing file: %s"
msgstr "Feil ved bruk av splice(2) på fil: %s"
#: ../gio/gfile.c:2960
msgid "Can't copy special file"
msgstr "Kan ikke kopiere spesiell fil"
#: ../gio/gfile.c:3553
msgid "Invalid symlink value given"
msgstr "Ugyldig verdi oppgitt for symbolsk lenke"
#: ../gio/gfile.c:3713
msgid "Trash not supported"
msgstr "Papirkurv er ikke støttet"
#: ../gio/gfile.c:3764
#, c-format
msgid "File names cannot contain '%c'"
msgstr "Filnavn kan ikke inneholde «%c»"
#: ../gio/gfile.c:6289 ../gio/gvolume.c:364
msgid "volume doesn't implement mount"
msgstr "volumet implementerer ikke montering"
#: ../gio/gfile.c:6397
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Ingen program registrert for å håndtere denne filen"
#: ../gio/gfileenumerator.c:205
msgid "Enumerator is closed"
msgstr "Enumerator er lukket"
#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:476
msgid "File enumerator has outstanding operation"
msgstr "Filenumerator har utestående operasjon"
#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:466
msgid "File enumerator is already closed"
msgstr "Filenumerator er allerede lukket"
#: ../gio/gfileicon.c:237
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere versjon %d av GFileIcon-koding"
#: ../gio/gfileicon.c:247
msgid "Malformed input data for GFileIcon"
msgstr "Feil inndata for GFileIcon"
#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:415
#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
#: ../gio/gfileoutputstream.c:518
msgid "Stream doesn't support query_info"
msgstr "Strømmen støtter ikke query_info"
#: ../gio/gfileinputstream.c:330 ../gio/gfileiostream.c:382
#: ../gio/gfileoutputstream.c:376
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Søking ikke støttet på strøm"
#: ../gio/gfileinputstream.c:374
msgid "Truncate not allowed on input stream"
msgstr "Avkorting er ikke tillatt på en inndatastrøm"
#: ../gio/gfileiostream.c:458 ../gio/gfileoutputstream.c:452
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Avkorting er ikke støttet på strømmen"
#: ../gio/gicon.c:284
#, c-format
msgid "Wrong number of tokens (%d)"
msgstr "Feil antall tegn (%d)"
#: ../gio/gicon.c:304
#, c-format
msgid "No type for class name %s"
msgstr "Ingen type for klassenavn %s"
#: ../gio/gicon.c:314
#, c-format
msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
msgstr "Type %s implementerer ikke GIcon-grensesnittet"
#: ../gio/gicon.c:325
#, c-format
msgid "Type %s is not classed"
msgstr "Type %s er er ikke en klasse"
#: ../gio/gicon.c:339
#, c-format
msgid "Malformed version number: %s"
msgstr "Feil versjonsnummer: %s"
#: ../gio/gicon.c:353
#, c-format
msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr "Type %s implementerer ikke from_tokens() på GIcon-grensesnittet"
#: ../gio/gicon.c:428
msgid "Can't handle the supplied version of the icon encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere oppgitt versjon i ikon-koding"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:184
msgid "No address specified"
msgstr "Ingen adresse oppgitt"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:192
#, c-format
msgid "Length %u is too long for address"
msgstr "Lengde %u er for lang for adressen"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:225
msgid "Address has bits set beyond prefix length"
msgstr "Adressen har biter satt forbi lengde på prefiks"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:304
#, c-format
msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
msgstr "Kunne ikke lese «%s» som IP-adressemaske"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:206 ../gio/ginetsocketaddress.c:223
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
msgid "Not enough space for socket address"
msgstr "Ikke nok plass til adresse for plugg"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:238
msgid "Unsupported socket address"
msgstr "Adresse for plugg er ikke støttet"
#: ../gio/ginputstream.c:194
msgid "Input stream doesn't implement read"
msgstr "Inndatastrøm implementerer ikke lesing"
#. Translators: This is an error you get if there is already an
#. * operation running against this stream when you try to start
#. * one
#. Translators: This is an error you get if there is
#. * already an operation running against this stream when
#. * you try to start one
#: ../gio/ginputstream.c:1060 ../gio/giostream.c:302
#: ../gio/goutputstream.c:1378
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Strømmen har utestående operasjoner"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:141 ../gio/glib-compile-schemas.c:1455
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt inne i <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:145
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt på toppnivå"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:235
#, c-format
msgid "File %s appears multiple times in the resource"
msgstr "Filen %s finnes flere ganger i ressursen"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:248
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
msgstr "Klarte ikke å finne «%s» i noen kildekatalog"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:259
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
msgstr "Klarte ikke å finne «%s» i aktiv katalog"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:288
#, c-format
msgid "Unknown processing option \"%s\""
msgstr "Ukjente flagg for preprosessering «%s»"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:306 ../gio/glib-compile-resources.c:365
#, c-format
msgid "Failed to create temp file: %s"
msgstr "Klarte ikke å opprette midlertidig fil: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:336
#, c-format
msgid ""
"Error processing input file with xmllint:\n"
"%s"
msgstr ""
"Feil ved prosessering av inndatafil med xmllint:\n"
"%s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:391
#, c-format
msgid ""
"Error processing input file with to-pixdata:\n"
"%s"
msgstr ""
"Feil ved prosessering av inndatafil med to-pixdata:\n"
"%s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:404
#, c-format
msgid "Error reading file %s: %s"
msgstr "Feil ved lesing av fil %s: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:424
#, c-format
msgid "Error compressing file %s"
msgstr "Feil ved komprimering av fil %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:488 ../gio/glib-compile-schemas.c:1567
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "tekst kan ikke forekomme inne i <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:611
msgid "name of the output file"
msgstr "navn på utdatafil"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:611 ../gio/glib-compile-resources.c:644
#: ../gio/gresource-tool.c:478 ../gio/gresource-tool.c:544
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:612
msgid ""
"The directories where files are to be read from (default to current "
"directory)"
msgstr "Kataloger filene skal leses fra (aktiv katalog er forvalgt)"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:612 ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2025
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOG"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Lag utdata i formatet som er valgt for målets filtype"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
msgid "Generate source header"
msgstr "Lag hode for kildekode"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
msgstr "Lag kildekode som skal brukes til å lenke inn ressursfilen i din kode"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Lag listet med avhengigheter"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
msgid "Don't automatically create and register resource"
msgstr "Ikke lag og registrer ressursen automatisk"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:618
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "Navn på C-identifikator som brukes for generert kildekode"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:647
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
"and the resource file have the extension called .gresource."
msgstr ""
"Kompiler en ressursspesifikasjon til en ressursfil.\n"
"Ressursspesifikasjonsfiler har type .gresource.xml,\n"
"og ressufsfilen har etternavn .gresource."
#: ../gio/glib-compile-resources.c:663
#, c-format
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Du må kun oppgi ett filnavn\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:774
msgid "empty names are not permitted"
msgstr "tomme navn er ikke tillatt"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:784
#, c-format
msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
msgstr "ugyldig navn «%s»: navn må starte med liten bokstav"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:796
#, c-format
msgid ""
"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
"and hyphen ('-') are permitted."
msgstr ""
"ugyldig navn «%s»: ugyldig tegn «%c»; kun små bokstaver, tall og bindestrek "
"(«-») er tillatt."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:805
#, c-format
msgid "invalid name '%s': two successive hyphens ('--') are not permitted."
msgstr ""
"ugyldig navn «%s»: to etterfølgende bindestreker («--») er ikke tillatt."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:814
#, c-format
msgid "invalid name '%s': the last character may not be a hyphen ('-')."
msgstr "ugyldig navn «%s»: siste tegn kan ikke være en bindestrek («-»)."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:822
#, c-format
msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
msgstr "ugyldig navn «%s»: maksimal lengde er 1024"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:891
#, c-format
msgid "<child name='%s'> already specified"
msgstr "<child name='%s'> allerede oppgitt"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:917
msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
msgstr "kan ikke legge til nøkler i et «list-of»-schema"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:928
#, c-format
msgid "<key name='%s'> already specified"
msgstr "<key name='%s'> allerede oppgitt"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:946
#, c-format
msgid ""
"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
"to modify value"
msgstr ""
"<key name='%s'> overskygger <key name='%s'> i <schema id='%s'>; bruk "
"<override> for å endre verdien"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:957
#, c-format
msgid ""
"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
"to <key>"
msgstr ""
"eksakt en av 'type', 'enum' eller 'flags' må oppgis som en attributt for "
"<key>"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:976
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
msgstr "<%s id='%s'>ikke definert ennå."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:991
#, c-format
msgid "invalid GVariant type string '%s'"
msgstr "ugyldig GVariant-typestreng «%s»"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1021
msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
msgstr "<override> ble gitt men schema utvider ingenting"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1034
#, c-format
msgid "no <key name='%s'> to override"
msgstr "ingen <key name='%s'> å overstyre"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1042
#, c-format
msgid "<override name='%s'> already specified"
msgstr "<override name='%s'> allerede oppgitt"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1113
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> already specified"
msgstr "<schema id='%s'> allerede oppgitt"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1125
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> extends not-yet-existing schema '%s'"
msgstr "<schema id='%s'> utvider et ikke-eksisterende schema '%s'"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1141
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> is list of not-yet-existing schema '%s'"
msgstr "<schema id='%s'> er en liste med ikke-eksisterende schema «%s»"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1149
#, c-format
msgid "Can not be a list of a schema with a path"
msgstr "Kan ikke være en liste av et schema med en sti"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1159
#, c-format
msgid "Can not extend a schema with a path"
msgstr "Kan ikke utvide et schema med en sti"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1169
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
msgstr ""
"<schema id='%s'> er en liste som utvider <schema id='%s'> som ikke er en "
"liste"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1179
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
"does not extend '%s'"
msgstr ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> utvider <schema id='%s' list-of='%s'> men '%s' "
"utvider ikke '%s'"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1196
#, c-format
msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
msgstr "hvis en sti oppgis må denne begynne med «slash»"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1203
#, c-format
msgid "the path of a list must end with ':/'"
msgstr "stien for en liste må slutte med «:/»"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1235
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> already specified"
msgstr "<%s id=«%s»> er allerede spesifisert"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1459
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at the top level"
msgstr "Element <%s> er ikke tillatt på toppnivå"
#. Translators: Do not translate "--strict".
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1753 ../gio/glib-compile-schemas.c:1824
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
#, c-format
msgid "--strict was specified; exiting.\n"
msgstr "--strict ble oppgitt; avslutter.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1761
#, c-format
msgid "This entire file has been ignored.\n"
msgstr "Hele filen ble ignorert.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1820
#, c-format
msgid "Ignoring this file.\n"
msgstr "Ignorerer denne filen.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1860
#, c-format
msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
msgstr "Ingen nøkkel «%s» i skjema «%s» som oppgitt i overstyringsfil «%s»"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1866 ../gio/glib-compile-schemas.c:1924
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1952
#, c-format
msgid "; ignoring override for this key.\n"
msgstr "; ignorerer overstyring for denne nøkkelen.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1870 ../gio/glib-compile-schemas.c:1928
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1956
#, c-format
msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
msgstr " og --strict ble oppgitt; avslutter.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
#, c-format
msgid ""
"error parsing key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s': "
"%s. "
msgstr ""
"feil ved lesing av nøkkel «%s» i skjema «%s» som oppgitt i overstyringsfil "
"«%s»: %s. "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
#, c-format
msgid "Ignoring override for this key.\n"
msgstr "Ignorerer overstyring for denne nøkkelen.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1914
#, c-format
msgid ""
"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is outside the "
"range given in the schema"
msgstr ""
"overstyring for nøkkel «%s» i skjema «%s» i overstyringsfil «%s» er utenfor "
"området som er oppgitt i skjema"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
#, c-format
msgid ""
"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
"list of valid choices"
msgstr ""
"overstyring for nøkkel «%s» i skjema «%s» i overstyringsfil «%s» er ikke i "
"listen med gyldige valg"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr "gschemas.compiled filen lagres her"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1996
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr "Avbryt ved feil i schema"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1997
msgid "Do not write the gschema.compiled file"
msgstr "Ikke skriv filen gschema.compiled"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1998
msgid "Do not enforce key name restrictions"
msgstr "Ikke sett restriksjoner på navn på nøkler"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2028
msgid ""
"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
"and the cache file is called gschemas.compiled."
msgstr ""
"Kompiler alle GSettings-skjemafiler til et mellomlager for skjema.\n"
"Skjemafiler må ha type .gschema.xml, og mellomlagerfilen\n"
"kalles gschemas.compiled."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2044
#, c-format
msgid "You should give exactly one directory name\n"
msgstr "Du må kun oppgi navn på én katalog\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2083
#, c-format
msgid "No schema files found: "
msgstr "Ingen schema-filer funnet: "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2086
#, c-format
msgid "doing nothing.\n"
msgstr "gjør ingenting.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2089
#, c-format
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr "fjernet eksisterende utdatafil.\n"
#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
msgid "Unable to find default local directory monitor type"
msgstr "Klarte ikke å finne forvalgt type overvåker for lokal katalog"
#: ../gio/glocalfile.c:590 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
#, c-format
msgid "Invalid filename %s"
msgstr "Ugyldig filnavn %s"
#: ../gio/glocalfile.c:967
#, c-format
msgid "Error getting filesystem info: %s"
msgstr "Feil under lesing av informasjon om filsystem: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1135
msgid "Can't rename root directory"
msgstr "Kan ikke endre navn på rotkatalogen"
#: ../gio/glocalfile.c:1155 ../gio/glocalfile.c:1181
#, c-format
msgid "Error renaming file: %s"
msgstr "Feil under endring av navn på fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1164
msgid "Can't rename file, filename already exists"
msgstr "Kan ikke endre navn på filen. Filnavnet eksisterer allerede"
#: ../gio/glocalfile.c:1177 ../gio/glocalfile.c:2181 ../gio/glocalfile.c:2210
#: ../gio/glocalfile.c:2370 ../gio/glocalfileoutputstream.c:581
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:634 ../gio/glocalfileoutputstream.c:679
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1167
msgid "Invalid filename"
msgstr "Ugyldig filnavn"
#: ../gio/glocalfile.c:1344 ../gio/glocalfile.c:1368
msgid "Can't open directory"
msgstr "Kan ikke åpne mappe"
#: ../gio/glocalfile.c:1352
#, c-format
msgid "Error opening file: %s"
msgstr "Feil under åpning av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1493
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr "Feil ved fjerning av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1860
#, c-format
msgid "Error trashing file: %s"
msgstr "Feil ved plassering av fil i papirkurv: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1883
#, c-format
msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
msgstr "Kan ikke legge katalog %s i papirkurven: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1904
msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
msgstr "Kan ikke finne toppnivå for papirkurv"
#: ../gio/glocalfile.c:1983 ../gio/glocalfile.c:2003
msgid "Unable to find or create trash directory"
msgstr "Kan ikke finne eller opprette mappe for papirkurv"
#: ../gio/glocalfile.c:2037
#, c-format
msgid "Unable to create trashing info file: %s"
msgstr "Kan ikke opprette informasjonsfil for papirkurv: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2066 ../gio/glocalfile.c:2071 ../gio/glocalfile.c:2151
#: ../gio/glocalfile.c:2158
#, c-format
msgid "Unable to trash file: %s"
msgstr "Kan ikke legge fil i papirkurven: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2159 ../glib/gregex.c:280
msgid "internal error"
msgstr "intern feil"
#: ../gio/glocalfile.c:2185
#, c-format
msgid "Error creating directory: %s"
msgstr "Feil under oppretting av katalog: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2214
#, c-format
msgid "Filesystem does not support symbolic links"
msgstr "Filsystemet støtter ikke symbolske lenker"
#: ../gio/glocalfile.c:2218
#, c-format
msgid "Error making symbolic link: %s"
msgstr "Feil ved oppretting av symbolsk lenke: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2280 ../gio/glocalfile.c:2374
#, c-format
msgid "Error moving file: %s"
msgstr "Feil under flytting av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2303
msgid "Can't move directory over directory"
msgstr "Kan ikke flytte katalog over katalog"
#: ../gio/glocalfile.c:2330 ../gio/glocalfileoutputstream.c:965
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:979 ../gio/glocalfileoutputstream.c:994
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1010 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1024
msgid "Backup file creation failed"
msgstr "Oppretting av sikkerhetskopi feilet"
#: ../gio/glocalfile.c:2349
#, c-format
msgid "Error removing target file: %s"
msgstr "Feil under fjerning av målfil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2363
msgid "Move between mounts not supported"
msgstr "Flytting mellom monteringspunkter er ikke støttet"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:718
msgid "Attribute value must be non-NULL"
msgstr "Attributtverdi må ikke være NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:725
msgid "Invalid attribute type (string expected)"
msgstr "Ugyldig type attributt (streng forventet)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:732
msgid "Invalid extended attribute name"
msgstr "Ugyldig navn på utvidet attributt"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:772
#, c-format
msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
msgstr "Feil under setting av utvidet attributt «%s»: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1425
msgid " (invalid encoding)"
msgstr " (ugyldig koding)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1617 ../gio/glocalfileoutputstream.c:843
#, c-format
msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
msgstr "Feil ved henting av informasjon for fil «%s»: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1852
#, c-format
msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
msgstr "Feil ved henting av informasjon om fildeskriptor: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1897
msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
msgstr "Ugyldig type attributt (uint32 forventet)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
msgstr "Ugyldig type attributt (uint64 forventet)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1934 ../gio/glocalfileinfo.c:1953
msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
msgstr "Ugyldig type attributt (byte-streng forventet)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1988
msgid "Cannot set permissions on symlinks"
msgstr "Kan ikke sette rettigheter på symbolske lenker"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2004
#, c-format
msgid "Error setting permissions: %s"
msgstr "Feil ved setting av rettigheter: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2055
#, c-format
msgid "Error setting owner: %s"
msgstr "Feil ved setting av eier: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2078
msgid "symlink must be non-NULL"
msgstr "symbolsk lenke kan ikke være NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2088 ../gio/glocalfileinfo.c:2107
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2118
#, c-format
msgid "Error setting symlink: %s"
msgstr "Feil ved setting av symbolsk lenke: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2097
msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
msgstr "Feil ved setting av symbolsk lenke: filen er ikke en symbolsk lenke"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2223
#, c-format
msgid "Error setting modification or access time: %s"
msgstr "Feil ved setting av endrings- eller aksesstid: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2246
msgid "SELinux context must be non-NULL"
msgstr "SELinux-kontekst kan ikke være NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2261
#, c-format
msgid "Error setting SELinux context: %s"
msgstr "Feil ved setting av SELinux-kontekst: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2268
msgid "SELinux is not enabled on this system"
msgstr "SELinux er ikke slått på på dette systemet"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2360
#, c-format
msgid "Setting attribute %s not supported"
msgstr "Støtter ikke å sette attributt %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:732
#, c-format
msgid "Error reading from file: %s"
msgstr "Feil under lesing fra fil: %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1042
#, c-format
msgid "Error seeking in file: %s"
msgstr "Feil under søking i fil: %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
#, c-format
msgid "Error closing file: %s"
msgstr "Feil under lukking av fil: %s"
#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
msgid "Unable to find default local file monitor type"
msgstr "Kan ikke finne forvalgt lokal filovervåkingstype"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:753
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s"
msgstr "Feil under skriving til fil: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
#, c-format
msgid "Error removing old backup link: %s"
msgstr "Feil ved fjerning av gammel sikkerhetskopi av lenke: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
#, c-format
msgid "Error creating backup copy: %s"
msgstr "Feil under oppretting av sikkerhetskopi: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
#, c-format
msgid "Error renaming temporary file: %s"
msgstr "Feil ved endring av navn på midlertidig fil: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1093
#, c-format
msgid "Error truncating file: %s"
msgstr "Feil under avkorting av fil: «%s»"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:587 ../gio/glocalfileoutputstream.c:640
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:685 ../gio/glocalfileoutputstream.c:825
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1074 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1173
#, c-format
msgid "Error opening file '%s': %s"
msgstr "Feil under åpning av fil «%s»: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:856
msgid "Target file is a directory"
msgstr "Målfilen er en katalog"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:861
msgid "Target file is not a regular file"
msgstr "Målfilen er ikke en vanlig fil"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:873
msgid "The file was externally modified"
msgstr "Filen ble endret eksternt"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1058
#, c-format
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Feil ved fjerning av gammel fil: %s"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:483 ../gio/gmemoryoutputstream.c:734
msgid "Invalid GSeekType supplied"
msgstr "Ugyldig GSeekType oppgitt"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:493
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Ugyldig søkeforespørsel"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:517
msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
msgstr "Kan ikke avkorte GMemoryInputStream"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:530
msgid "Memory output stream not resizable"
msgstr "Kan ikke endre størrelse på utdatastrøm for minne"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:546
msgid "Failed to resize memory output stream"
msgstr "Klarte ikke å endre størrelse på utdatastrøm for minne"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:634
msgid ""
"Amount of memory required to process the write is larger than available "
"address space"
msgstr ""
"Mengden minne som kreves for å prosessere skriveoperasjonen er større enn "
"tilgjengelig adresseområde"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:744
msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
msgstr "Forespurt søk før begynnelsen på strømmen"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:753
msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
msgstr "Forespurt søk forbi slutten på strømmen"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement unmount.
#: ../gio/gmount.c:395
msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
msgstr "mount implementerer ikke «unmount»"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement eject.
#: ../gio/gmount.c:470
msgid "mount doesn't implement \"eject\""
msgstr "mount implementerer ikke «eject»"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:547
msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
msgstr "mount implementerer ikke «unmount» eller «unmount_with_operation»"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:631
msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
msgstr "mount implementerer ikke «eject» eller «eject_with_operation»"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement remount.
#: ../gio/gmount.c:717
msgid "mount doesn't implement \"remount\""
msgstr "mount implementerer ikke «remount»"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:797
msgid "mount doesn't implement content type guessing"
msgstr "mount implementerer ikke gjetting av innholdstype"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:882
msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
msgstr "mount implementerer ikke synkron gjetting av innholdstype"
#: ../gio/gnetworkaddress.c:322
#, c-format
msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
msgstr "Vertsnavn «%s» inneholder «[» men ikke «]»"
#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:178
msgid "Network unreachable"
msgstr "Nettverk kan ikke nås"
#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:218
msgid "Host unreachable"
msgstr "Kan ikke nå vert"
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:97 ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:109
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:120
#, c-format
msgid "Could not create network monitor: %s"
msgstr "Kunne ikke lage nettverksovervåker: %s"
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:129
msgid "Could not create network monitor: "
msgstr "Kunne ikke lage nettverksovervåker: "
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:177
msgid "Could not get network status: "
msgstr "Kunne ikke hente nettverksstatus: "
#: ../gio/goutputstream.c:212 ../gio/goutputstream.c:464
msgid "Output stream doesn't implement write"
msgstr "Ut-strømmen implementerer ikke skriving"
#: ../gio/goutputstream.c:425 ../gio/goutputstream.c:1029
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Kildestrømmen er allerede lukket"
#: ../gio/gresolver.c:917
#, c-format
msgid "Error resolving '%s': %s"
msgstr "Feil under oppslag av «%s»: %s"
#: ../gio/gresolver.c:967
#, c-format
msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
msgstr "Feil under omvendt oppslag av «%s»: %s"
#: ../gio/gresolver.c:1170 ../gio/gresolver.c:1369
#, c-format
msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
msgstr "Ingen DNS-oppføring av forespurt type for «%s»"
#: ../gio/gresolver.c:1175 ../gio/gresolver.c:1374
#, c-format
msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
msgstr "Midlertidig ute av stand til å slå opp «%s»"
#: ../gio/gresolver.c:1180 ../gio/gresolver.c:1379
#, c-format
msgid "Error resolving '%s'"
msgstr "Feil ved oppslag av «%s»"
#: ../gio/gresolver.c:1208 ../gio/gresolver.c:1269
#, c-format
msgid "Incomplete data received for '%s'"
msgstr "Ukomplette data mottatt for «%s»"
#: ../gio/gresource.c:291 ../gio/gresource.c:539 ../gio/gresource.c:556
#: ../gio/gresource.c:677 ../gio/gresource.c:746 ../gio/gresource.c:807
#: ../gio/gresource.c:887 ../gio/gresourcefile.c:452
#: ../gio/gresourcefile.c:553 ../gio/gresourcefile.c:655
#, c-format
msgid "The resource at '%s' does not exist"
msgstr "Ressurs ved «%s» eksisterer ikke"
#: ../gio/gresource.c:456
#, c-format
msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
msgstr "Ressursen ved «%s» kunne ikke dekomprimeres"
#: ../gio/gresourcefile.c:651
#, c-format
msgid "The resource at '%s' is not a directory"
msgstr "Ressurs ved «%s» er ikke en katalog"
#: ../gio/gresourcefile.c:859
msgid "Input stream doesn't implement seek"
msgstr "Inndatastrøm implementerer ikke søk"
#: ../gio/gresource-tool.c:471 ../gio/gsettings-tool.c:525
msgid "Print help"
msgstr "Skriv ut hjelp"
#: ../gio/gresource-tool.c:472 ../gio/gresource-tool.c:540
msgid "[COMMAND]"
msgstr "[KOMMANDO]"
#: ../gio/gresource-tool.c:477
msgid "List sections containing resources in an elf FILE"
msgstr "Vis seksjoner som inneholder ressurser i en elf FIL"
#: ../gio/gresource-tool.c:483
msgid ""
"List resources\n"
"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
"If PATH is given, only list matching resources"
msgstr ""
"Vis ressurser\n"
"Hvis SEKSJON oppgis skal kun ressurser i denne seksjonen vises\n"
"Hvis STI oppgis skal kun relevante ressurser vises"
#: ../gio/gresource-tool.c:486 ../gio/gresource-tool.c:496
msgid "FILE [PATH]"
msgstr "FIL [STI]"
#: ../gio/gresource-tool.c:487 ../gio/gresource-tool.c:497
#: ../gio/gresource-tool.c:504
msgid "SECTION"
msgstr "SEKSJON"
#: ../gio/gresource-tool.c:492
msgid ""
"List resources with details\n"
"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
"If PATH is given, only list matching resources\n"
"Details include the section, size and compression"
msgstr ""
"Vis ressurser med detaljer\n"
"Hvis SEKSJON oppgis skal kun ressurser i denne seksjonen vises\n"
"Hvis STI oppgis vises kun relevante ressurser\n"
"Detaljer inkluderer seksjon, størrelse og komprimering"
#: ../gio/gresource-tool.c:502
msgid "Extract a resource file to stdout"
msgstr "Hent ut en ressursfil til stdout"
#: ../gio/gresource-tool.c:503
msgid "FILE PATH"
msgstr "STI TIL FIL"
#: ../gio/gresource-tool.c:509 ../gio/gsettings-tool.c:605
#, c-format
msgid ""
"Unknown command %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Ukjent kommando «%s»\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:517
msgid ""
"Usage:\n"
" gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" sections List resource sections\n"
" list List resources\n"
" details List resources with details\n"
" extract Extract a resource\n"
"\n"
"Use 'gresource help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Bruk:\n"
" gresource [--section SEKSJON] KOMMANDO [ARGUMENTER …]\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" help Vis denne informasjonen\n"
" sections Vis ressursseksjoner\n"
" list Vis ressurser\n"
" details Vis ressurser med detaljer\n"
" extract Hent ut en ressurs\n"
"\n"
"Bruk «gresource help KOMMANDO» for å få detaljert hjelp.\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:531
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gresource %s%s%s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Bruk:\n"
" gresource %s%s%s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:534 ../gio/gsettings-tool.c:638
msgid "Arguments:\n"
msgstr "Argumenter:\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:538
msgid " SECTION An (optional) elf section name\n"
msgstr " SEKSJON Et valgfritt navn på en elf seksjon\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:542 ../gio/gsettings-tool.c:645
msgid " COMMAND The (optional) command to explain\n"
msgstr " KOMMANDO Valgfri kommando som skal forklares\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:548
msgid " FILE An elf file (a binary or a shared library)\n"
msgstr " FIL En elf-fil. Binærfil eller delt bibliotek\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:551
msgid ""
" FILE An elf file (a binary or a shared library)\n"
" or a compiled resource file\n"
msgstr ""
" FIL En elf-fil - binær eller delt bibliotek\n"
" eller en kompilert ressursfil\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:555
msgid "[PATH]"
msgstr "[STI]"
#: ../gio/gresource-tool.c:557
msgid " PATH An (optional) resource path (may be partial)\n"
msgstr " STI En valgfri ressurssti - kan være ufullstendig\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:558
msgid "PATH"
msgstr "STI"
#: ../gio/gresource-tool.c:560
msgid " PATH A resource path\n"
msgstr " STI En ressurssti\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:53 ../gio/gsettings-tool.c:74
#, c-format
msgid "No such schema '%s'\n"
msgstr "Skjema «%s» finnes ikke\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:59
#, c-format
msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
msgstr "Skjema «%s» er ikke omplasserbar (stien må ikke oppgis)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:80
#, c-format
msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
msgstr "Skjema «%s» er omplasserbart (sti må oppgis)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:94
#, c-format
msgid "Empty path given.\n"
msgstr "Stien som ble oppgitt er tom.\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:100
#, c-format
msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
msgstr "Stien må starte med en skråstrek (/)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:106
#, c-format
msgid "Path must end with a slash (/)\n"
msgstr "Stien må slutte med skråstrek (/)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:112
#, c-format
msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
msgstr "Sti må ikke inneholde to etterfølgende skråstreker (//)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:133
#, c-format
msgid "No such key '%s'\n"
msgstr "Nøkkel «%s» finnes ikke\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:498
#, c-format
msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
msgstr "Oppgitt verdi er utenfor gyldig område\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:531
msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
msgstr "Vis installerte (ikke-flyttbare) schema"
#: ../gio/gsettings-tool.c:537
msgid "List the installed relocatable schemas"
msgstr "Vis installerte flyttbare schema"
#: ../gio/gsettings-tool.c:543
msgid "List the keys in SCHEMA"
msgstr "Vis nøklene i SCHEMA"
#: ../gio/gsettings-tool.c:544 ../gio/gsettings-tool.c:550
#: ../gio/gsettings-tool.c:587
msgid "SCHEMA[:PATH]"
msgstr "SKJEMA[:STI]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:549
msgid "List the children of SCHEMA"
msgstr "Vis barn av SCHEMA"
#: ../gio/gsettings-tool.c:555
msgid ""
"List keys and values, recursively\n"
"If no SCHEMA is given, list all keys\n"
msgstr ""
"Vis nøkler og verdier rekursivt\n"
"Vis alle nøkler hvis SKJEMA ikke oppgis\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:557
msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
msgstr "SKJEMA[:STI]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:562
msgid "Get the value of KEY"
msgstr "Hent verdi for NØKKEL"
#: ../gio/gsettings-tool.c:563 ../gio/gsettings-tool.c:569
#: ../gio/gsettings-tool.c:581 ../gio/gsettings-tool.c:593
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
msgstr "SKJEMA[:STI] NØKKEL"
#: ../gio/gsettings-tool.c:568
msgid "Query the range of valid values for KEY"
msgstr "Spør på gyldig verdiområde for NØKKEL"
#: ../gio/gsettings-tool.c:574
msgid "Set the value of KEY to VALUE"
msgstr "Sett verdien for NØKKEL til VERDI"
#: ../gio/gsettings-tool.c:575
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
msgstr "SKJEMA[:STI] NØKKEL VERDI"
#: ../gio/gsettings-tool.c:580
msgid "Reset KEY to its default value"
msgstr "Nullstill NØKKEL til forvalgt verdi"
#: ../gio/gsettings-tool.c:586
msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
msgstr "Nullstill alle nøkler i SKJEMA til sine forvalgte verdier"
#: ../gio/gsettings-tool.c:592
msgid "Check if KEY is writable"
msgstr "Sjekk om NØKKEL er skrivbar"
#: ../gio/gsettings-tool.c:598
msgid ""
"Monitor KEY for changes.\n"
"If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
"Use ^C to stop monitoring.\n"
msgstr ""
"Overvåk endringer i NØKKEL.\n"
"Hvis ingen NØKKEL oppgis overvåkes alle nøkler i SKJEMA.\n"
"Bruk Ctrl+C for å stoppe overvåking.\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:601
msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
msgstr "SCHEMA[:STI] [NØKKEL]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:613
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" list-schemas List installed schemas\n"
" list-relocatable-schemas List relocatable schemas\n"
" list-keys List keys in a schema\n"
" list-children List children of a schema\n"
" list-recursively List keys and values, recursively\n"
" range Queries the range of a key\n"
" get Get the value of a key\n"
" set Set the value of a key\n"
" reset Reset the value of a key\n"
" reset-recursively Reset all values in a given schema\n"
" writable Check if a key is writable\n"
" monitor Watch for changes\n"
"\n"
"Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Bruk\n"
" gsettings KOMMANDO [ARGUMENTER …]\n"
"\n"
"Kommandoer\n"
" help Vis denne informasjonen\n"
" list-schemas Vis liste med installerte skjema\n"
" list-relocatable-schemas Vis liste med omplasserbare skjema\n"
" list-keys Vis liste med nøkler i et skjema\n"
" list-children Vis liste med barn i et skjema\n"
" list-recursively Vis liste med nøkler og verdier rekursivt\n"
" range Spør etter område for en nøkkel\n"
" get Hent verdi for en nøkkel\n"
" set Sett verdi for en nøkkel\n"
" reset Nullstill verdi for en nøkkel\n"
" reset-recursively Nullstill alle verdier i et gitt skjema\n"
" writable Sjekk om en nøkkel er skrivbar\n"
" monitor Overvåk endringer\n"
"\n"
"Bruk «gsettings help KOMMANDO» for å få detaljert hjelp.\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:635
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Bruk:\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMAKATALOG] %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:641
msgid " SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
msgstr " SCHEMAKATALOG en katalog for søk etter ekstra schemas\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:649
msgid ""
" SCHEMA The name of the schema\n"
" PATH The path, for relocatable schemas\n"
msgstr ""
"Argumenter:\n"
" SCHEMA Id for schema\n"
" PATH Sti, for schema som kan relokeres\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:654
msgid " KEY The (optional) key within the schema\n"
msgstr " NØKKEL Valgfri nøkkel i schema\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:658
msgid " KEY The key within the schema\n"
msgstr " NØKKEL Nøkkel i schema\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:662
msgid " VALUE The value to set\n"
msgstr " VERDI Verdi som skal settes\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:783
#, c-format
msgid "Empty schema name given\n"
msgstr "Tomt navn på schema oppgitt\n"
#: ../gio/gsocket.c:286
msgid "Invalid socket, not initialized"
msgstr "Ugyldig plugg, ikke initiert"
#: ../gio/gsocket.c:293
#, c-format
msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
msgstr "Ugyldig plugg, initiering feilet pga: %s"
#: ../gio/gsocket.c:301
msgid "Socket is already closed"
msgstr "Pluggen er allerede lukket"
#: ../gio/gsocket.c:309 ../gio/gsocket.c:3529 ../gio/gsocket.c:3584
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Tidsavbrudd for I/U mot plugg"
#: ../gio/gsocket.c:476
#, c-format
msgid "creating GSocket from fd: %s"
msgstr "lager GSocket fra fd: %s"
#: ../gio/gsocket.c:510 ../gio/gsocket.c:517 ../gio/gsocket.c:533
#, c-format
msgid "Unable to create socket: %s"
msgstr "Kunne ikke lage plugg: %s"
#: ../gio/gsocket.c:510
msgid "Unknown family was specified"
msgstr "Ukjent familie ble oppgitt"
#: ../gio/gsocket.c:517
msgid "Unknown protocol was specified"
msgstr "Ukjent protokoll ble oppgitt"
#: ../gio/gsocket.c:1722
#, c-format
msgid "could not get local address: %s"
msgstr "kunne ikke hente lokal adresse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1765
#, c-format
msgid "could not get remote address: %s"
msgstr "kunne ikke hente ekstern adresse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1826
#, c-format
msgid "could not listen: %s"
msgstr "kunne ikke lytte: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1900
#, c-format
msgid "Error binding to address: %s"
msgstr "Feil ved binding til adresse: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1953 ../gio/gsocket.c:1989
#, c-format
msgid "Error joining multicast group: %s"
msgstr "Feil ved forsøk på å bli med i multicast-gruppe: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1954 ../gio/gsocket.c:1990
#, c-format
msgid "Error leaving multicast group: %s"
msgstr "Feil ved forsøk på å forlate multicast-gruppe: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1955
msgid "No support for source-specific multicast"
msgstr "Ingen støtte for kildespesifikk multicast"
#: ../gio/gsocket.c:2174
#, c-format
msgid "Error accepting connection: %s"
msgstr "Feil ved godkjenning av tilkobling: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2295
msgid "Connection in progress"
msgstr "Tilkobling pågår"
#: ../gio/gsocket.c:2347 ../gio/gsocket.c:4326
#, c-format
msgid "Unable to get pending error: %s"
msgstr "Kan ikke hente utestående feil: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2517
#, c-format
msgid "Error receiving data: %s"
msgstr "Feil ved mottak av data: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2695
#, c-format
msgid "Error sending data: %s"
msgstr "Feil ved sending av data: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2809
#, c-format
msgid "Unable to shutdown socket: %s"
msgstr "Kan ikke stenge ned plugg: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2888
#, c-format
msgid "Error closing socket: %s"
msgstr "Feil ved lukking av plugg: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3522
#, c-format
msgid "Waiting for socket condition: %s"
msgstr "Venter på tilstand for plugg: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3800 ../gio/gsocket.c:3881
#, c-format
msgid "Error sending message: %s"
msgstr "Feil ved sending av melding: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3825
msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
msgstr "GSocketControlMessage er ikke støttet på Windows"
#: ../gio/gsocket.c:4105 ../gio/gsocket.c:4241
#, c-format
msgid "Error receiving message: %s"
msgstr "Feil ved mottak av melding: %s"
#: ../gio/gsocket.c:4345
msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
msgstr "g_socket_get_credentials ikke implementert for dette OSet"
#: ../gio/gsocketclient.c:174
#, c-format
msgid "Could not connect to proxy server %s: "
msgstr "Kunne ikke koble til proxy-tjener %s: "
#: ../gio/gsocketclient.c:188
#, c-format
msgid "Could not connect to %s: "
msgstr "Kunne ikke koble til «%s»: "
#: ../gio/gsocketclient.c:190
msgid "Could not connect: "
msgstr "Kunne ikke koble til: "
#: ../gio/gsocketclient.c:976 ../gio/gsocketclient.c:1547
msgid "Unknown error on connect"
msgstr "Ukjent feil ved tilkobling"
#: ../gio/gsocketclient.c:1029 ../gio/gsocketclient.c:1486
msgid "Proxying over a non-TCP connection is not supported."
msgstr "Proxy over annet enn TCP-forbindelser er ikke støttet."
#: ../gio/gsocketclient.c:1055 ../gio/gsocketclient.c:1507
#, c-format
msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
msgstr "Protokoll «%s» er er ikke støttet"
#: ../gio/gsocketlistener.c:191
msgid "Listener is already closed"
msgstr "Lytter er allerede lukket"
#: ../gio/gsocketlistener.c:232
msgid "Added socket is closed"
msgstr "Tillagt plugg er lukket"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:121
#, c-format
msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
msgstr "SOCKSv4 støtter ikke IPv6-adresse «%s»"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:139
msgid "Username is too long for SOCKSv4 protocol"
msgstr "Brukernavn er for langt for SOCKSv4-protokollen"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:156
#, c-format
msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
msgstr "Vertsnavn «%s» er for langt for SOCKSv4-protokollen"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:182
msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
msgstr "Tjeneren er ikke en SOCKSv4-proxytjener."
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:189
msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
msgstr "Tilkobling gjennom SOCKSv4-tjener ble avvist"
#: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:326
#: ../gio/gsocks5proxy.c:336
msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
msgstr "Tjeneren er ikke en SOCKSv5-proxytjener."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:169
msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
msgstr "SOCSv5-proxy krever autentisering."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:179
msgid ""
"The SOCKSv5 proxy requires an authentication method that is not supported by "
"GLib."
msgstr "SOCKSv5-proxy krever en autentiseringsmetode som ikke støttes av GLib."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:208
msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol."
msgstr "Brukernavn eller passord er for langt for SOCKSv5-protokollen."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:238
msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
msgstr ""
"SOCKSv5-autentisering feilet på grunn av feil brukernavn eller passord."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:288
#, c-format
msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
msgstr "Vertsnavn «%s» er for langt for SOCKSv5-protokollen"
#: ../gio/gsocks5proxy.c:350
msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unknown address type."
msgstr "SOCKSv5-proxytjener bruker ukjent adressetype."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:357
msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
msgstr "Intern feil i SOCKSv5-proxytjener."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:363
msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
msgstr "SOCKSv5-tilkobling tillates ikke av regelsett."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:370
msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
msgstr "Vert kan ikke nås via SOCKSv5-tjener."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:376
msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
msgstr "Nettverk kan ikke nås via SOCKSv5-proxy."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:382
msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
msgstr "Tilkobling nektet via SOCKSv5-proxy."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:388
msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
msgstr "SOCKSv5-proxy støtter ikke «connect»-kommando."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:394
msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
msgstr "SOCKSv5-proxy støtter ikke oppgitt type adresse."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:400
msgid "Unknown SOCKSv5 proxy error."
msgstr "Ukjent feil i SOCKSv5-proxy."
#: ../gio/gthemedicon.c:498
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
msgstr "Kan ikke håndtere versjon %d av GThemedIcon-koding"
#: ../gio/gtlscertificate.c:248
msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
msgstr "Kunne ikke dekryptere PEM-kodet privat nøkkel"
#: ../gio/gtlscertificate.c:253
msgid "No PEM-encoded private key found"
msgstr "Fant ikke PEM-kodet privat nøkkel"
#: ../gio/gtlscertificate.c:263
msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
msgstr "Kunne ikke lese PEM-kodet privat nøkkel"
#: ../gio/gtlscertificate.c:288
msgid "No PEM-encoded certificate found"
msgstr "Fant ikke PEM-kodet sertifikat"
#: ../gio/gtlscertificate.c:297
msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
msgstr "Kunne ikke lese PEM-kodet sertifikat"
#: ../gio/gtlspassword.c:114
msgid ""
"This is the last chance to enter the password correctly before your access "
"is locked out."
msgstr ""
"Dette er siste sjanse til å oppgi korrekt passord før tilgangen blir låst."
#: ../gio/gtlspassword.c:116
msgid ""
"Several password entered have been incorrect, and your access will be locked "
"out after further failures."
msgstr ""
"Passord har blitt oppgitt feil flere ganger, og tilgangen vil bli låst hvis "
"det oppgis feil på nytt."
#: ../gio/gtlspassword.c:118
msgid "The password entered is incorrect."
msgstr "Oppgitt passord er ikke korrekt."
#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:579
#, c-format
msgid "Expecting 1 control message, got %d"
msgstr "Ventet 1 kontrollmelding, fikk %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:589
msgid "Unexpected type of ancillary data"
msgstr "Uventet type data"
#: ../gio/gunixconnection.c:195
#, c-format
msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
msgstr "Ventet en fd, men fikk %d\n"
#: ../gio/gunixconnection.c:211
msgid "Received invalid fd"
msgstr "Mottok ugyldig fd"
#: ../gio/gunixconnection.c:347
msgid "Error sending credentials: "
msgstr "Feil ved sending av påloggingsinformasjon: "
#: ../gio/gunixconnection.c:510
#, c-format
msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
msgstr "Feil under sjekk om SO_PASSCRED er slått på for plugg: %s"
#: ../gio/gunixconnection.c:519
#, c-format
msgid ""
"Unexpected option length while checking if SO_PASSCRED is enabled for "
"socket. Expected %d bytes, got %d"
msgstr ""
"Uventet lengde på flagg ved sjekk om SO_PASSCRED er slått på for plugg. "
"Forventet %d byte, fikk %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:536
#, c-format
msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Feil under forsøk på å slå på SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixconnection.c:565
msgid ""
"Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
msgstr ""
"Forventer å lese en enkelt byte for mottak av påloggingsinformasjon, men "
"leste null byte"
#: ../gio/gunixconnection.c:603
#, c-format
msgid "Not expecting control message, but got %d"
msgstr "Forventet ikke kontrollmelding, men fikk %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:629
#, c-format
msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Feil ved forsøk på å slå av SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:382 ../gio/gunixinputstream.c:403
#, c-format
msgid "Error reading from file descriptor: %s"
msgstr "Feil under lesing fra fildeskriptor: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:438 ../gio/gunixinputstream.c:510
#: ../gio/gunixoutputstream.c:424 ../gio/gunixoutputstream.c:465
#, c-format
msgid "Error closing file descriptor: %s"
msgstr "Feil under lukking av fildeskriptor: %s"
#: ../gio/gunixmounts.c:1979 ../gio/gunixmounts.c:2032
msgid "Filesystem root"
msgstr "Filsystemrot"
#: ../gio/gunixoutputstream.c:368 ../gio/gunixoutputstream.c:389
#, c-format
msgid "Error writing to file descriptor: %s"
msgstr "Feil under skriving til fildeskriptor: %s"
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:244
msgid "Abstract UNIX domain socket addresses not supported on this system"
msgstr "Abstrakte UNIX domenepluggadresser er ikke støttet på dette systemet"
#: ../gio/gvolume.c:436
msgid "volume doesn't implement eject"
msgstr "volumet implementerer ikke utløsing"
#. Translators: This is an error
#. * message for volume objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gvolume.c:512
msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "volumet implementerer ikke eject eller eject_with_operation"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:276
msgid "Can't find application"
msgstr "Kan ikke finne program"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:308
#, c-format
msgid "Error launching application: %s"
msgstr "Feil ved oppstart av program: %s"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:344
msgid "URIs not supported"
msgstr "URIer er ikke støttet"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:366
msgid "association changes not supported on win32"
msgstr "endringer i assosiasjon er ikke støttet på win32"
#: ../gio/gwin32appinfo.c:378
msgid "Association creation not supported on win32"
msgstr "Oppretting av assosiasjon er ikke støttet på win32"
#: ../gio/gwin32inputstream.c:355
#, c-format
msgid "Error reading from handle: %s"
msgstr "Feil under lesing fra håndtak: %s"
#: ../gio/gwin32inputstream.c:387 ../gio/gwin32outputstream.c:375
#, c-format
msgid "Error closing handle: %s"
msgstr "Feil under lukking av håndtak: %s"
#: ../gio/gwin32outputstream.c:343
#, c-format
msgid "Error writing to handle: %s"
msgstr "Feil under skriving til håndtak: %s"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:396 ../gio/gzlibdecompressor.c:349
msgid "Not enough memory"
msgstr "Ikke nok minne"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:403 ../gio/gzlibdecompressor.c:356
#, c-format
msgid "Internal error: %s"
msgstr "Intern feil: %s"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:416 ../gio/gzlibdecompressor.c:370
msgid "Need more input"
msgstr "Trenger med inndata"
#: ../gio/gzlibdecompressor.c:342
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Ugyldige komprimerte data"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:18
msgid "Address to listen on"
msgstr "Lytteadresse"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:19
msgid "Ignored, for compat with GTestDbus"
msgstr "Oversett. For kompatibilitet med GTestDbus"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:20
msgid "Print address"
msgstr "Skriv ut adresse"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:21
msgid "Print address in shell mode"
msgstr "Skriv ut adresse i skallmodus"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:30
msgid "Run a dbus service"
msgstr "Kjør en dbus-tjeneste"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:44
#, c-format
msgid "Wrong args\n"
msgstr "Feil argument\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:760
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "Uventet attributt «%s» for element «%s»"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:771 ../glib/gbookmarkfile.c:842
#: ../glib/gbookmarkfile.c:852 ../glib/gbookmarkfile.c:959
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "Attributt «%s» i element «%s» ble ikke funnet"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1129 ../glib/gbookmarkfile.c:1194
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1258 ../glib/gbookmarkfile.c:1268
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Uventet tagg «%s», tagg «%s» forventet"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1154 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1236 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Uventet tagg «%s» i «%s»"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1798
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr "Ingen gyldig bokmerkefil ble funnet i datakatalogene"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1999
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "Et bokmerke eksisterer allerede for URI «%s»"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2045 ../glib/gbookmarkfile.c:2203
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2288 ../glib/gbookmarkfile.c:2368
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2453 ../glib/gbookmarkfile.c:2536
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2614 ../glib/gbookmarkfile.c:2693
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2735 ../glib/gbookmarkfile.c:2832
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2952 ../glib/gbookmarkfile.c:3142
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3386
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3475 ../glib/gbookmarkfile.c:3565
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3693
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Ingen bokmerker funnet for URI «%s»"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2377
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "Ingen MIME-type definert i bokmerke for URI «%s»"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2462
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Ingen private flagg er definert i bokmerke for URI «%s»"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2841
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Ingen grupper satt i bokmerke for URI «%s»"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3239 ../glib/gbookmarkfile.c:3396
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Ingen program med navn «%s» har registrert et bokmerke for «%s»"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3419
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Feil under utvidelse av exec-linje «%s» med URI «%s»"
#: ../glib/gconvert.c:803 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1047
#: ../glib/gutf8.c:1184 ../glib/gutf8.c:1288
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Ufullstendig tegnsekvens ved slutten på inndata"
#: ../glib/gconvert.c:1053
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Kan ikke konvertere \"fallback\" «%s» til tegnsett «%s»"
#: ../glib/gconvert.c:1870
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI «%s» er ikke en absolutt URI som bruker skjema for filer"
#: ../glib/gconvert.c:1880
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "Lokal fil-URI «%s» kan ikke inneholde en «#»"
#: ../glib/gconvert.c:1897
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI «%s» er ugyldig"
#: ../glib/gconvert.c:1909
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Vertsnavnet for URI «%s» er ugyldig"
#: ../glib/gconvert.c:1925
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "Vertsnavnet for URI «%s» inneholder ugyldige escape-tegn"
#: ../glib/gconvert.c:2020
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Stinavnet «%s» er ikke en absolutt sti"
#: ../glib/gconvert.c:2030
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ugyldig vertsnavn"
#. Translators: 'before midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:205
msgctxt "GDateTime"
msgid "AM"
msgstr "AM"
#. Translators: 'after midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:207
msgctxt "GDateTime"
msgid "PM"
msgstr "PM"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
#: ../glib/gdatetime.c:210
msgctxt "GDateTime"
msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
msgstr "%a %e %b %H.%M.%S"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
#: ../glib/gdatetime.c:213
msgctxt "GDateTime"
msgid "%m/%d/%y"
msgstr "%d.%m.%y"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
#: ../glib/gdatetime.c:216
msgctxt "GDateTime"
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H.%M.%S"
#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
#: ../glib/gdatetime.c:219
msgctxt "GDateTime"
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%H.%M.%S"
#: ../glib/gdatetime.c:232
msgctxt "full month name"
msgid "January"
msgstr "Januar"
#: ../glib/gdatetime.c:234
msgctxt "full month name"
msgid "February"
msgstr "Februar"
#: ../glib/gdatetime.c:236
msgctxt "full month name"
msgid "March"
msgstr "Mars"
#: ../glib/gdatetime.c:238
msgctxt "full month name"
msgid "April"
msgstr "April"
#: ../glib/gdatetime.c:240
msgctxt "full month name"
msgid "May"
msgstr "Mai"
#: ../glib/gdatetime.c:242
msgctxt "full month name"
msgid "June"
msgstr "Juni"
#: ../glib/gdatetime.c:244
msgctxt "full month name"
msgid "July"
msgstr "Juli"
#: ../glib/gdatetime.c:246
msgctxt "full month name"
msgid "August"
msgstr "August"
#: ../glib/gdatetime.c:248
msgctxt "full month name"
msgid "September"
msgstr "September"
#: ../glib/gdatetime.c:250
msgctxt "full month name"
msgid "October"
msgstr "Oktober"
#: ../glib/gdatetime.c:252
msgctxt "full month name"
msgid "November"
msgstr "November"
#: ../glib/gdatetime.c:254
msgctxt "full month name"
msgid "December"
msgstr "Desember"
#: ../glib/gdatetime.c:269
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jan"
msgstr "Jan"
#: ../glib/gdatetime.c:271
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Feb"
msgstr "Feb"
#: ../glib/gdatetime.c:273
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Mar"
msgstr "Mar"
#: ../glib/gdatetime.c:275
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Apr"
msgstr "Apr"
#: ../glib/gdatetime.c:277
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "May"
msgstr "Mai"
#: ../glib/gdatetime.c:279
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jun"
msgstr "Jun"
#: ../glib/gdatetime.c:281
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jul"
msgstr "Jul"
#: ../glib/gdatetime.c:283
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Aug"
msgstr "Aug"
#: ../glib/gdatetime.c:285
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Sep"
msgstr "Sep"
#: ../glib/gdatetime.c:287
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Oct"
msgstr "Okt"
#: ../glib/gdatetime.c:289
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Nov"
msgstr "Nov"
#: ../glib/gdatetime.c:291
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Dec"
msgstr "Des"
#: ../glib/gdatetime.c:306
msgctxt "full weekday name"
msgid "Monday"
msgstr "Mandag"
#: ../glib/gdatetime.c:308
msgctxt "full weekday name"
msgid "Tuesday"
msgstr "Tirsdag"
#: ../glib/gdatetime.c:310
msgctxt "full weekday name"
msgid "Wednesday"
msgstr "Onsdag"
#: ../glib/gdatetime.c:312
msgctxt "full weekday name"
msgid "Thursday"
msgstr "Torsdag"
#: ../glib/gdatetime.c:314
msgctxt "full weekday name"
msgid "Friday"
msgstr "Fredag"
#: ../glib/gdatetime.c:316
msgctxt "full weekday name"
msgid "Saturday"
msgstr "Lørdag"
#: ../glib/gdatetime.c:318
msgctxt "full weekday name"
msgid "Sunday"
msgstr "Søndag"
#: ../glib/gdatetime.c:333
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Mon"
msgstr "Man"
#: ../glib/gdatetime.c:335
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Tue"
msgstr "Tir"
#: ../glib/gdatetime.c:337
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Wed"
msgstr "Ons"
#: ../glib/gdatetime.c:339
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Thu"
msgstr "Tor"
#: ../glib/gdatetime.c:341
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Fri"
msgstr "Fre"
#: ../glib/gdatetime.c:343
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sat"
msgstr "Lør"
#: ../glib/gdatetime.c:345
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sun"
msgstr "Søn"
#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:144
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Feil under åpning av katalog «%s»: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:671 ../glib/gfileutils.c:759
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Kunne ikke allokere %lu bytes til lest fil «%s»"
#: ../glib/gfileutils.c:686
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Feil under lesing av fil «%s»: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:700
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
msgstr "Fil «%s» er for stor"
#: ../glib/gfileutils.c:783
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Feil under lesing fra fil «%s»: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:834 ../glib/gfileutils.c:921
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Feil under åpning av fil «%s»: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:851
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr "Feil ved uthenting av attributter for fil «%s»: fstat() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:885
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Feil under åpning av fil «%s»: fdopen() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:993
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr ""
"Feil under endring av navn på filen «%s» til «%s»: g_rename() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1035 ../glib/gfileutils.c:1579
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Feil under oppretting av fil «%s»: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1049
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Feil under åpning av filen «%s» for skriving: fdopen() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1074
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive fil «%s»: fwrite() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1093
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive fil «%s»: fflush() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1137
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive fil «%s»: fsync() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1161
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke lukke fil «%s»: fclose() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1282
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr "Eksisterende fil «%s» kunne ikke bli fjernet: g_unlink() feilet: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1542
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Mal «%s» er ugyldig, må ikke inneholde «%s»"
#: ../glib/gfileutils.c:1555
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
msgstr "Mal «%s» inneholder ikke XXXXXX"
#: ../glib/gfileutils.c:2083
#, c-format
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
msgstr "Feil under lesing av symbolsk lenke «%s»: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:2104
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Symbolske lenker er ikke støttet"
#: ../glib/giochannel.c:1415
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke åpne konverterer fra «%s» til «%s»: %s"
#: ../glib/giochannel.c:1760
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr "Kan ikke utføre rå avlesing i g_io_channel_read_line_string"
#: ../glib/giochannel.c:1807 ../glib/giochannel.c:2064
#: ../glib/giochannel.c:2151
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Overflødig ikke-konvertert data i innlesingsbuffer"
#: ../glib/giochannel.c:1888 ../glib/giochannel.c:1965
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Kanalen terminerer i et oppdelt tegn"
#: ../glib/giochannel.c:1951
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "Kan ikke utføre rå avlesing i g_io_channel_read_to_end"
#: ../glib/gkeyfile.c:720
msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
msgstr "Gyldig nøkkelfil ble ikke funnet i søkemapper"
#: ../glib/gkeyfile.c:756
msgid "Not a regular file"
msgstr "Ikke en vanlig fil"
#: ../glib/gkeyfile.c:1156
#, c-format
msgid ""
"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr ""
"Nøkkelfil inneholder linjen «%s» som ikke er et par med nøkkelverdier, "
"gruppe eller kommentar"
#: ../glib/gkeyfile.c:1213
#, c-format
msgid "Invalid group name: %s"
msgstr "Ugyldig navn på gruppe: %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:1235
msgid "Key file does not start with a group"
msgstr "Nøkkelfil starter ikke med en gruppe"
#: ../glib/gkeyfile.c:1261
#, c-format
msgid "Invalid key name: %s"
msgstr "Ugyldig navn på nøkkel: %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:1288
#, c-format
msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
msgstr "Nøkkelfil inneholder ustøttet tegnkoding «%s»"
#: ../glib/gkeyfile.c:1531 ../glib/gkeyfile.c:1693 ../glib/gkeyfile.c:3071
#: ../glib/gkeyfile.c:3137 ../glib/gkeyfile.c:3263 ../glib/gkeyfile.c:3396
#: ../glib/gkeyfile.c:3538 ../glib/gkeyfile.c:3768 ../glib/gkeyfile.c:3835
#, c-format
msgid "Key file does not have group '%s'"
msgstr "Nøkkelfil har ikke gruppe «%s»"
#: ../glib/gkeyfile.c:1705
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s'"
msgstr "Nøkkelfil har ikke nøkkelen «%s»"
#: ../glib/gkeyfile.c:1812 ../glib/gkeyfile.c:1928
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
msgstr "Nøkkelfilen inneholder nøkkelen «%s» med verdi «%s» som ikke er UTF-8"
#: ../glib/gkeyfile.c:1832 ../glib/gkeyfile.c:1948 ../glib/gkeyfile.c:2317
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
msgstr ""
"Nøkkelfilen inneholder nøkkelen «%s» som har en verdi som ikke kan bli "
"tolket."
#: ../glib/gkeyfile.c:2534 ../glib/gkeyfile.c:2900
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
"interpreted."
msgstr ""
"Nøkkelfilen inneholder nøkkelen «%s» i gruppen «%s» som har en verdi som "
"ikke kan bli tolket."
#: ../glib/gkeyfile.c:2612 ../glib/gkeyfile.c:2688
#, c-format
msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
msgstr "Nøkkel «%s» i gruppe «%s» har en verdi «%s» hvor %s var forventet"
#: ../glib/gkeyfile.c:3086 ../glib/gkeyfile.c:3278 ../glib/gkeyfile.c:3846
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr "Nøkkelfilen har ikke nøkkelen i «%s» i gruppen «%s»"
#: ../glib/gkeyfile.c:4078
msgid "Key file contains escape character at end of line"
msgstr "Nøkkelfilen inneholder skiftetegn ved linjeslutt"
#: ../glib/gkeyfile.c:4100
#, c-format
msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
msgstr "Nøkkelfil inneholder ugyldig skiftesekvens «%s»"
#: ../glib/gkeyfile.c:4242
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
msgstr "Vedien «%s» kan ikke bli tolket som et tall."
#: ../glib/gkeyfile.c:4256
#, c-format
msgid "Integer value '%s' out of range"
msgstr "Heltallsverdi «%s» er utenfor gyldig område"
#: ../glib/gkeyfile.c:4289
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
msgstr "Verdi «%s» kan ikke tolkes som et flyttall."
#: ../glib/gkeyfile.c:4313
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr "Verdi «%s» kan ikke tolkes som en bolsk verdi."
#: ../glib/gmappedfile.c:128
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s%s%s%s': fstat() failed: %s"
msgstr "Klarte ikke å hente attributter for fil «%s%s%s%s»: fstat() feilet: %s"
#: ../glib/gmappedfile.c:194
#, c-format
msgid "Failed to map %s%s%s%s: mmap() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke lese fil «%s%s%s%s» inn i minnet: mmap() feilet: %s"
#: ../glib/gmappedfile.c:260
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke åpne fil «%s»: open() feilet: %s"
#: ../glib/gmarkup.c:353 ../glib/gmarkup.c:394
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: "
msgstr "Feil på linje %d tegn %d: "
#: ../glib/gmarkup.c:416 ../glib/gmarkup.c:499
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
msgstr "Ugyldig UTF-8 kodet tekst i navn - ikke gyldig «%s»"
#: ../glib/gmarkup.c:427
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid name "
msgstr "«%s» er ikke et gyldig navn "
#: ../glib/gmarkup.c:443
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
msgstr "«%s» er ikke et gyldig navn: «%c» "
#: ../glib/gmarkup.c:552
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Feil på linje %d: %s"
#: ../glib/gmarkup.c:636
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Feil under lesing av «%-.*s», som skulle vært et tall inne i en "
"tegnreferanse (&#234; for eksempel) - tallet er muligens for stort"
#: ../glib/gmarkup.c:648
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Tegnreferansen sluttet ikke med et semikolon; du har sannsynligvis brukt et "
"og-tegn uten at det var ment å starte en entitet - unngå ved å bruke &amp; i "
"stedet"
#: ../glib/gmarkup.c:674
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "Tegnreferanse «%-.*s» koder ikke et tillatt tegn"
#: ../glib/gmarkup.c:712
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"Tom entitet «&;» funnet; gyldige entiteter er: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
#: ../glib/gmarkup.c:720
#, c-format
msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
msgstr "Entitetsnavn «%-.*s» er ikke kjent"
#: ../glib/gmarkup.c:725
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entiteten sluttet ikke med et semikolon; du har sannsynligvis brukt et og-"
"tegn uten at det var ment å starte en entitet - ungå ved å bruke &amp; i "
"stedet"
#: ../glib/gmarkup.c:1073
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Dokumentet må starte med et element (f.eks <book>)"
#: ../glib/gmarkup.c:1113
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
"«%s» er ikke et gyldig tegn etter en «<» tegn; det kan ikke være begynnelsen "
"på et elementnavn"
#: ../glib/gmarkup.c:1181
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
"'%s'"
msgstr ""
"Rart tegn «%s», forventet et «>» tegn for å avslutte start-taggen til det "
"tomme elementet «%s»"
#: ../glib/gmarkup.c:1265
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Rart tegn «%s», forventet et «=» etter attributtnavn «%s» for element «%s»"
#: ../glib/gmarkup.c:1306
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"Rart tegn «%s», forventet «>» eller «/» tegn for å avslutte start-taggen til "
"element «%s», eller alternativt en attributt; kanskje du brukte et ugyldig "
"tegn i attributtnavnet"
#: ../glib/gmarkup.c:1350
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Rart tegn «%s», ventet et åpent sitattegn etter likhetstegnet når verdi for "
"attributt «%s» for element «%s» oppgis"
#: ../glib/gmarkup.c:1483
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
"«%s» er ikke et gyldig tegn etter tegnene «</»; «%s» er kanskje ikke "
"begynnelsen på et elementnavn"
#: ../glib/gmarkup.c:1519
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
"«%s» er ikke et gyldig tegn etter element for lukking med navn «%s»; tillatt "
"tegn er «>»"
#: ../glib/gmarkup.c:1530
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Element «%s» ble lukket, ingen åpne elementer nå"
#: ../glib/gmarkup.c:1539
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "Element «%s» ble lukket, men aktivt åpent element er «%s»"
#: ../glib/gmarkup.c:1707
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Dokumentet var tomt eller inneholdt kun blanke tegn"
#: ../glib/gmarkup.c:1721
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr "Dokumentet sluttet uventet rett etter en åpen vinkelparantes «<»"
#: ../glib/gmarkup.c:1729 ../glib/gmarkup.c:1774
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
"Dokumentet sluttet uventet med åpne elementer - «%s» var siste åpne element"
#: ../glib/gmarkup.c:1737
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
"Dokumentet sluttet uventet, forventet å se en vinkelparantes for å slutte av "
"den siste taggen <%s/>"
#: ../glib/gmarkup.c:1743
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Dokumentet sluttet uventet inni et elementnavn"
#: ../glib/gmarkup.c:1749
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Dokumentet sluttet uventet inni et attributtnavn"
#: ../glib/gmarkup.c:1754
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Dokumentet sluttet uventet inni en tagg for åpning av element."
#: ../glib/gmarkup.c:1760
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
"Dokumentet sluttet uventet etter likhetstegnet som følger et attributtnavn; "
"ingen attributtverdi"
#: ../glib/gmarkup.c:1767
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Dokumentet sluttet uventet inni en attributtverdi"
#: ../glib/gmarkup.c:1783
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr "Dokumentet sluttet uventet inni tagg for lukking av element «%s»"
#: ../glib/gmarkup.c:1789
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr ""
"Dokumentet sluttet uventet inni en kommentar eller prosesseringsinstruksjon"
#: ../glib/goption.c:742
msgid "Usage:"
msgstr "Bruk:"
#: ../glib/goption.c:742
msgid "[OPTION...]"
msgstr "[FLAGG …]"
#: ../glib/goption.c:848
msgid "Help Options:"
msgstr "Flagg for hjelp:"
#: ../glib/goption.c:849
msgid "Show help options"
msgstr "Vis flagg for hjelp"
#: ../glib/goption.c:855
msgid "Show all help options"
msgstr "Vis alle flagg for hjelp"
#: ../glib/goption.c:917
msgid "Application Options:"