Permalink
Browse files

updated

  • Loading branch information...
1 parent 9d802fb commit 6e275fd54a8752af7c5e933d5dedc295284d494f Laurent Dhima committed Oct 22, 2002
Showing with 63 additions and 40 deletions.
  1. +63 −40 po/sq.po
View
103 po/sq.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib 2.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-13 05:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-10-13 17:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-10-22 18:10+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: albanian < gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -223,53 +223,59 @@ msgstr ""
#: glib/gmarkup.c:580
#, c-format
msgid "Character reference '%s' does not encode a permitted character"
-msgstr ""
+msgstr "Karakteri '%s' nuk kodifikon një karakter të lejuar"
#: glib/gmarkup.c:597
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
-msgstr ""
+msgstr "Karakter bosh; duhet të përmbajë një vlerë numerike, si p.sh. &#454;"
#: glib/gmarkup.c:607
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
+"Karakteri nuk mbaron me një pikëpresje; ndoshta keni përdorur një karakter & pa patur si qëllim "
+"krijimin e një entiteti të ri - përdorni &amp;"
#: glib/gmarkup.c:633
msgid "Unfinished entity reference"
-msgstr ""
+msgstr "Referim i papërfunduar entiteti"
#: glib/gmarkup.c:639
msgid "Unfinished character reference"
-msgstr ""
+msgstr "Referim i papërfunduar shkronje"
#: glib/gmarkup.c:880 glib/gmarkup.c:908 glib/gmarkup.c:939
msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst i kodifikuar UTF-8 i pavlefshëm"
#: glib/gmarkup.c:975
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti duhet të fillojë me një element (p.sh. <book>)"
#: glib/gmarkup.c:1014
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
+"'%s' nuk është një shkronjë e vlefshme mbas karakterit '<'; nuk mund të fillojë me "
+"emrin e një elementi"
#: glib/gmarkup.c:1077
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
"'%s'"
msgstr ""
+"U gjet karakteri '%s', pritet një karakter '>' për të përfunduar tag-un fillues të elementit "
+"'%s'"
#: glib/gmarkup.c:1164
#, c-format
msgid "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "U gjet karakteri '%s', pritet përkundrazi një '=' mbas emrit të atributit '%s' të elementit '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1205
#, c-format
@@ -278,198 +284,215 @@ msgid ""
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
+"U gjet karakteri '%s', pritet përkundrazi një '>' ose një '/' për të përfunduar tag-un fillues të "
+"elementit '%s', ose me dëshirë një atribut; ka shumë mundësi të keni përdorur një karakter "
+"të pavlefshëm tek emri i një atributi"
#: glib/gmarkup.c:1288
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
+"U gjet karakteri '%s', pritet një simbol i kuotës së hapur mbas shenjës së barazimit për t'i "
+"dhënë një vlerë atributit '%s' të elementit '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1428
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
+"'%s' nuk është një karakter i vlefshëm për të qëndruar pas karaktereve '</'; '%s' nuk mund të "
+"fillojë emrin e një elementi"
#: glib/gmarkup.c:1466
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
+"'%s' nuk është një karakter i vlefshëm për të ndjekur mbylljen e emrit të elementit '%s'; "
+"karakteri i lejuar është '>'"
#: glib/gmarkup.c:1477
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
-msgstr ""
+msgstr "Elementi '%s' është mbyllur, asnjë element aktualisht i hapur"
#: glib/gmarkup.c:1486
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Elementi '%s' është i mbyllur, por elementi aktualisht i hapur është '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1645
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti ishte bosh ose përmbante vetëm hapsira të bardha"
#: glib/gmarkup.c:1659
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti përfundoi në menyrë të papritur menjëherë pas hapjes së kllapave '<'"
#: glib/gmarkup.c:1667 glib/gmarkup.c:1711
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
+"Dokumenti përfundoi në menyrë të papritur me elementë akoma të hapur - '%s' ishte elementi "
+"i fundit i hapur"
#: glib/gmarkup.c:1675
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
+"Dokumenti mbaroi në menyrë të papritur, pritet simboli i mbylljes për tag-un "
+" <%s/>"
#: glib/gmarkup.c:1681
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti mbaroi në menyrë të papritur brënda emrit të një elementi"
#: glib/gmarkup.c:1686
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti mbaroi në menyrë të papritur brenda emrit të një atributi"
#: glib/gmarkup.c:1691
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti mbaroi në menyrë të papritur brenda një tag-u hapës elementi."
#: glib/gmarkup.c:1697
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
+"Dokumenti përfundoi në menyrë të papritur mbas shenjës së barazimit që ndjek emrin e një atributi; "
+" atributi nuk ka vlerë"
#: glib/gmarkup.c:1704
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti përfundoi në menyrë të papritur brenda vlerës së një atributi"
#: glib/gmarkup.c:1719
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti përfundoi në menyrë të papritur brenda tag-ut mbyllës të elementit '%s' "
#: glib/gmarkup.c:1725
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenti përfundoi në menyrë të papritur në brendësi të një komenti apo të një udhëzuesi procesi "
#: glib/gshell.c:71
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
-msgstr ""
+msgstr "Teksti i përcjellë nuk fillon me shenjën e duhur"
#: glib/gshell.c:161
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
-msgstr ""
+msgstr "Karakter kuotimi i pagjetur tek rreshti i komandës apo tek teksti i kuotuar nga shell"
#: glib/gshell.c:529
#, c-format
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
-msgstr ""
+msgstr "Teksti mbaroi menjëherë pas një shenje '\\'. (Teksti ishte '%s')"
#: glib/gshell.c:536
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
-msgstr ""
+msgstr "Teksti përfundoi para se të gjejë tekstin e kërkuar për %c. (Teksti ishte '%s')"
#: glib/gshell.c:548
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
-msgstr ""
+msgstr "Teksti ishte bosh (ose përmbante vetëm hapsira të bardha)"
#: glib/gspawn-win32.c:198
msgid "Failed to read data from child process"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur leximi i të dhënave nga proçesi bir"
#: glib/gspawn-win32.c:323
msgid ""
"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
"process"
msgstr ""
+"Fabim i papritur në g_io_channel_win32_poll() gjatë leximit të të dhënave nga një "
+"proces bir"
#: glib/gspawn-win32.c:690 glib/gspawn.c:929
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur leximi nga pipe bijë (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:778 glib/gspawn.c:1134
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur ndryshimi i directory në '%s' (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:787
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur ekzekutimi i proçesit bir (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:828 glib/gspawn.c:1265
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur krijimi i pipe për të komunikuar me proçesin bir (%s)"
#: glib/gspawn.c:166
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur leximi i të dhënave nga proçesi bir (%s)"
#: glib/gspawn.c:298
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Gabim i papritur në select() gjatë leximit të të dhënave nga një proçes bir (%s)"
#: glib/gspawn.c:381
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Gabim i papritur në waitpid() (%s)"
#: glib/gspawn.c:994
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur ekzekutimi i fork (%s)"
#: glib/gspawn.c:1144
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur ekzekutimi i proçesit bir \"%s\" (%s)"
#: glib/gspawn.c:1154
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur ridrejtimi i output apo input të proçesit bir (%s)"
#: glib/gspawn.c:1163
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur ekzekutimi i fork për proçesin bir (%s)"
#: glib/gspawn.c:1171
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Gabim i panjohur gjatë ekzekutimit të proçesit bir \"%s\""
#: glib/gspawn.c:1193
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "I pamundur leximi i një sasie të mjaftueshme të dhënash nga pipe e proçesit bir (%s)"
#: glib/gutf8.c:950
msgid "Character out of range for UTF-8"
-msgstr ""
+msgstr "Karakter jo ekistues në UTF-8"
#: glib/gutf8.c:1039 glib/gutf8.c:1048 glib/gutf8.c:1180 glib/gutf8.c:1189
#: glib/gutf8.c:1330 glib/gutf8.c:1426
msgid "Invalid sequence in conversion input"
-msgstr ""
+msgstr "Sekuencë e pavlefshme në hyrje për konvertimin"
#: glib/gutf8.c:1341 glib/gutf8.c:1437
msgid "Character out of range for UTF-16"
-msgstr ""
+msgstr "Karakter jo ekzistues në UTF-16"

0 comments on commit 6e275fd

Please sign in to comment.