Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: windows
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

7998 lines (6220 sloc) 209.749 kb
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# translation of gtk+-properties.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2000.
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-01 15:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-07 18:05+0200\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <translation-team-az@lists.sourceforge."
"net>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#: gdk/gdkdevice.c:97
#, fuzzy
msgid "Device Display"
msgstr "Ön Qurğulu Displey"
#: gdk/gdkdevice.c:98
#, fuzzy
msgid "Display which the device belongs to"
msgstr "Hücrəni göstər"
#: gdk/gdkdevice.c:112
msgid "Device manager"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:113
msgid "Device manager which the device belongs to"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:127 gdk/gdkdevice.c:128
#, fuzzy
msgid "Device name"
msgstr "Pəncərəcik adı"
#: gdk/gdkdevice.c:142
#, fuzzy
msgid "Device type"
msgstr "Qövs növü"
#: gdk/gdkdevice.c:143
msgid "Device role in the device manager"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:159
msgid "Associated device"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:160
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:173
msgid "Input source"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:174
#, fuzzy
msgid "Source type for the device"
msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gdk/gdkdevice.c:189 gdk/gdkdevice.c:190
#, fuzzy
msgid "Input mode for the device"
msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gdk/gdkdevice.c:205
#, fuzzy
msgid "Whether the device has a cursor"
msgstr "Pəncərəciyin giriş fokusuna malikiyyəti"
#: gdk/gdkdevice.c:206
#, fuzzy
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
msgstr "Pəncərəcəyin görünməsi"
#: gdk/gdkdevice.c:220 gdk/gdkdevice.c:221
#, fuzzy
msgid "Number of axes in the device"
msgstr "Cəvəldəki sıraların miqdarı"
#: gdk/gdkdevicemanager.c:134
#, fuzzy
msgid "Display"
msgstr "Ön Qurğulu Displey"
#: gdk/gdkdevicemanager.c:135
#, fuzzy
msgid "Display for the device manager"
msgstr "Hücrəni göstər"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:102
msgid "Default Display"
msgstr "Ön Qurğulu Displey"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
msgid "The default display for GDK"
msgstr "GDK üçün ön qurğulu displey"
#: gdk/gdkscreen.c:72
#, fuzzy
msgid "Font options"
msgstr "Yazı Növü nöqtələri"
#: gdk/gdkscreen.c:73
#, fuzzy
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "İstifadə ediləcək əsas yazı növünün adı"
#: gdk/gdkscreen.c:80
#, fuzzy
msgid "Font resolution"
msgstr "Yazı Növü nöqtələri"
#: gdk/gdkscreen.c:81
#, fuzzy
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Silsilənin ekranda necə güncəllənəcəyi"
#: gdk/gdkwindow.c:392 gdk/gdkwindow.c:393
#, fuzzy
msgid "Cursor"
msgstr "Oxun Yanıb Sönməsi"
#: gdk/x11/gdkdevice-xi.c:132 gdk/x11/gdkdevice-xi.c:133
#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:111
msgid "Device ID"
msgstr ""
#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:112
msgid "Device identifier"
msgstr ""
#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:84
#, fuzzy
msgid "Event base"
msgstr "Hadisələr"
#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:85
msgid "Event base for XInput events"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:269
#, fuzzy
msgid "Program name"
msgstr "Təq adi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:270
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:284
msgid "Program version"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:285
#, fuzzy
msgid "The version of the program"
msgstr "Vasitə çubuğu istiqaməti"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:299
msgid "Copyright string"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:300
msgid "Copyright information for the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:317
#, fuzzy
msgid "Comments string"
msgstr "Sütünlar arası boşluq"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:318
msgid "Comments about the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:368
#, fuzzy
msgid "License Type"
msgstr "İsmarış Növü"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
#, fuzzy
msgid "The license type of the program"
msgstr "Vasitə çubuğu istiqaməti"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
msgid "Website URL"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:401
#, fuzzy
msgid "Website label"
msgstr "Etiketdə böyüklüyü işlət"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:418
msgid "Authors"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:419
#, fuzzy
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Vasitə çubuğu istiqaməti"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
msgid "Documenters"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
msgid "List of people documenting the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
msgid "Artists"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:453
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:470
msgid "Translator credits"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:471
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:486
msgid "Logo"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:487
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:502
#, fuzzy
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Yazı növü adı"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:503
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:516
#, fuzzy
msgid "Wrap license"
msgstr "Qırma modu dəstəsi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:517
#, fuzzy
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Mətni harada qaralayacağıq"
#: gtk/gtkaccellabel.c:189
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Sürə'tləndirici Bağlanması"
#: gtk/gtkaccellabel.c:190
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Sürə'tləndirici dəyişiklikləri izlənmə aralığı"
#: gtk/gtkaccellabel.c:196
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Sürə'tləndirici Widget-i"
#: gtk/gtkaccellabel.c:197
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Sürə'tləndirici dəyişiklikləri izlənəcək widget"
#: gtk/gtkaction.c:222 gtk/gtkactiongroup.c:228 gtk/gtkprinter.c:125
#: gtk/gtktextmark.c:89
msgid "Name"
msgstr "Ad"
#: gtk/gtkaction.c:223
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Gedişat üçün xüsusi ad."
#: gtk/gtkaction.c:241 gtk/gtkbutton.c:238 gtk/gtkexpander.c:209
#: gtk/gtkframe.c:130 gtk/gtklabel.c:549 gtk/gtkmenuitem.c:333
#: gtk/gtktoolbutton.c:202 gtk/gtktoolitemgroup.c:1571
msgid "Label"
msgstr "Etiket"
#: gtk/gtkaction.c:242
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr "Bu gedişatı fəallaşdıran düymə və menyu üzvləri üçün işlədilən etiket."
#: gtk/gtkaction.c:258
msgid "Short label"
msgstr "Qısa etiket"
#: gtk/gtkaction.c:259
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Vasitə çubuğu düymələrində işlədilə biləcək daha qısa etiket."
#: gtk/gtkaction.c:267
msgid "Tooltip"
msgstr "Məsləhət"
#: gtk/gtkaction.c:268
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Bu gedişat üçün məsləhət."
#: gtk/gtkaction.c:283
msgid "Stock Icon"
msgstr "Stok Timsalı"
#: gtk/gtkaction.c:284
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Bu gedişatı təmsil edən widget-lərdə göstəriləcək stok timsalı."
#: gtk/gtkaction.c:304 gtk/gtkstatusicon.c:252
#, fuzzy
msgid "GIcon"
msgstr "Timsal"
#: gtk/gtkaction.c:305 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:215 gtk/gtkimage.c:320
#: gtk/gtkstatusicon.c:253
#, fuzzy
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "Göstəriləcək timsal dəstəsi"
#: gtk/gtkaction.c:325 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180 gtk/gtkimage.c:302
#: gtk/gtkprinter.c:174 gtk/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkwindow.c:685
#, fuzzy
msgid "Icon Name"
msgstr "Yazı növü adı"
#: gtk/gtkaction.c:326 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181 gtk/gtkimage.c:303
#: gtk/gtkstatusicon.c:237
#, fuzzy
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Seçili yazı növünün adı"
#: gtk/gtkaction.c:333 gtk/gtktoolitem.c:186
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Üfüqi ikən görünən"
#: gtk/gtkaction.c:334 gtk/gtktoolitem.c:187
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Vasitə çubuğunun üfüqi istiqamətdə olduğu zaman vasitə çubuğu üzvünün "
"göstərilməsi."
#: gtk/gtkaction.c:349
#, fuzzy
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Şaquli ikən görünən"
#: gtk/gtkaction.c:350
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "TRUE olanda, bu gedişat üçün boş menyu vəkilləri gizli olacaqdır."
#: gtk/gtkaction.c:357 gtk/gtktoolitem.c:193
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Şaquli ikən görünən"
#: gtk/gtkaction.c:358 gtk/gtktoolitem.c:194
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Vasitə çubuğunun şaquli istiqamətdə olduğu zaman vasitə çubuğu üzvünün "
"göstərilməsi."
#: gtk/gtkaction.c:365 gtk/gtktoolitem.c:200
msgid "Is important"
msgstr "Vacibdir"
#: gtk/gtkaction.c:366
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Gedişatın vacim sayılması. TRUE isə, bu gedişatın toolitem vəkilləri mətni "
"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ modunda göstərəcəkdir."
#: gtk/gtkaction.c:374
msgid "Hide if empty"
msgstr "Boş isə gizlə"
#: gtk/gtkaction.c:375
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "TRUE olanda, bu gedişat üçün boş menyu vəkilləri gizli olacaqdır."
#: gtk/gtkaction.c:381 gtk/gtkactiongroup.c:235 gtk/gtkcellrenderer.c:242
#: gtk/gtkwidget.c:754
msgid "Sensitive"
msgstr "Həssas"
#: gtk/gtkaction.c:382
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Gedişatın fəal olması."
#: gtk/gtkaction.c:388 gtk/gtkactiongroup.c:242 gtk/gtkstatusicon.c:287
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:195 gtk/gtkwidget.c:747
msgid "Visible"
msgstr "Görünən"
#: gtk/gtkaction.c:389
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Gedişatın görünməsi"
#: gtk/gtkaction.c:395
msgid "Action Group"
msgstr "Gedişat Qrupu"
#: gtk/gtkaction.c:396
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"Bu GtkAction-ın əlaqələndirildiyi GtkActionGroup, ya da daxili istifadə üçün "
"NULL."
#: gtk/gtkaction.c:414 gtk/gtkimagemenuitem.c:172
msgid "Always show image"
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:415 gtk/gtkimagemenuitem.c:173
#, fuzzy
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "Pəncərəcəyin görünməsi"
#: gtk/gtkactiongroup.c:229
msgid "A name for the action group."
msgstr "Gedişat qrupunun adı."
#: gtk/gtkactiongroup.c:236
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Gedişat qrupunun fəal olması."
#: gtk/gtkactiongroup.c:243
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Gedişat qrupunun görünən olması."
#: gtk/gtkactivatable.c:290
#, fuzzy
msgid "Related Action"
msgstr "Gedişat"
#: gtk/gtkactivatable.c:291
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""
#: gtk/gtkactivatable.c:313
msgid "Use Action Appearance"
msgstr ""
#: gtk/gtkactivatable.c:314
#, fuzzy
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr "Etiketin mətninin siçan ilə seçilə bilməsi"
#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:126
#: gtk/gtkscalebutton.c:220 gtk/gtkspinbutton.c:289
msgid "Value"
msgstr "Qiymət"
#: gtk/gtkadjustment.c:94
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Qurğunun qiyməti"
#: gtk/gtkadjustment.c:110
msgid "Minimum Value"
msgstr "Minimal Qiymət"
#: gtk/gtkadjustment.c:111
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Qurğunun minimal qiyməti"
#: gtk/gtkadjustment.c:130
msgid "Maximum Value"
msgstr "Maksimal Qiymət"
#: gtk/gtkadjustment.c:131
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Qurğunun maksimal qiyməti"
#: gtk/gtkadjustment.c:147
msgid "Step Increment"
msgstr "Addım Artışı"
#: gtk/gtkadjustment.c:148
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Qurğunun addım artışı"
#: gtk/gtkadjustment.c:164
msgid "Page Increment"
msgstr "Səhifə Artışı"
#: gtk/gtkadjustment.c:165
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Qurğunun səhifə artışı"
#: gtk/gtkadjustment.c:184
msgid "Page Size"
msgstr "Səhifə Böyüklüyü"
#: gtk/gtkadjustment.c:185
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Qurğunun səhifə böyüklüyü"
#: gtk/gtkalignment.c:123
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Üfüqi səviyyələmə"
#: gtk/gtkalignment.c:124 gtk/gtkbutton.c:289
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Mövcud sahədə törəmənin üfüqi yeri. 0.0 sola, 1.0 sağa tərəfləndirmədir"
#: gtk/gtkalignment.c:133
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Şaquli səviyyələmə"
#: gtk/gtkalignment.c:134 gtk/gtkbutton.c:308
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr "Mövcud sahədə törəmənin şaquli. 0.0 üstə, 1.0 aşağı tərəfləndirmədir"
#: gtk/gtkalignment.c:142
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Üfüqi miqyas"
#: gtk/gtkalignment.c:143
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Mövcud üfüqi sahə törəmədən daha böyükdürsə, törəmə üçün işlədiləcək miqdar. "
"0.0 heç biri, 1.0 hamısı deməkdir"
#: gtk/gtkalignment.c:151
msgid "Vertical scale"
msgstr "Şaquli miqyas"
#: gtk/gtkalignment.c:152
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Mövcud şaquli sahə törəmədən daha böyükdürsə, törəmə üçün işlədiləcək "
"miqdar. 0.0 heç biri, 1.0 hamısı deməkdir"
#: gtk/gtkalignment.c:169
msgid "Top Padding"
msgstr "Üst Kənarlama"
#: gtk/gtkalignment.c:170
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Widget-in üst tərəfinə əlavə ediləcək kənar"
#: gtk/gtkalignment.c:186
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Alt Kənarlama"
#: gtk/gtkalignment.c:187
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Widget-in alt tərəfinə əlavə ediləcək kənar"
#: gtk/gtkalignment.c:203
msgid "Left Padding"
msgstr "Sol Kənarlama"
#: gtk/gtkalignment.c:204
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Widget-in sol tərəfinə əlavə ediləcək kənar"
#: gtk/gtkalignment.c:220
msgid "Right Padding"
msgstr "Sağ Kənarlama"
#: gtk/gtkalignment.c:221
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Widget-in sağ tərəfinə əlavə ediləcək kənar"
#: gtk/gtkarrow.c:110
msgid "Arrow direction"
msgstr "Oxun istiqaməti"
#: gtk/gtkarrow.c:111
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Oxun göstərəcəyi istiqamət"
#: gtk/gtkarrow.c:119
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Oxun kölgəsi"
#: gtk/gtkarrow.c:120
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Oxun ətrafındakı kölgə görünüşü"
#: gtk/gtkarrow.c:127 gtk/gtkmenu.c:735 gtk/gtkmenuitem.c:396
#, fuzzy
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Sətir aralığı"
#: gtk/gtkarrow.c:128
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr ""
#: gtk/gtkaspectframe.c:109 gtk/gtkwidget.c:950
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Üfüqi Səviyyələmə"
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Törəmənin X səviyyələməsi"
#: gtk/gtkaspectframe.c:116 gtk/gtkwidget.c:966
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Şaquli Səviyyələmə"
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Törəmənin Y səviyyələməsi"
#: gtk/gtkaspectframe.c:123
msgid "Ratio"
msgstr "Nisbət"
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "obey_child FALSE isə nisbəti işlət"
#: gtk/gtkaspectframe.c:130
msgid "Obey child"
msgstr "Törəməni İşlət"
#: gtk/gtkaspectframe.c:131
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Aspekt nisbətini çərçivə törəməsininkinə uyğunlaşdır"
#: gtk/gtkassistant.c:310
#, fuzzy
msgid "Header Padding"
msgstr "Sol Kənarlama"
#: gtk/gtkassistant.c:311
#, fuzzy
msgid "Number of pixels around the header."
msgstr "Menyu çubuğunun ətrafındakı qabartmanın tərzi"
#: gtk/gtkassistant.c:318
#, fuzzy
msgid "Content Padding"
msgstr "Alt Kənarlama"
#: gtk/gtkassistant.c:319
#, fuzzy
msgid "Number of pixels around the content pages."
msgstr "Məzmunun ətrafındakı qabartma tərzi"
#: gtk/gtkassistant.c:335
#, fuzzy
msgid "Page type"
msgstr "Paket tərzi"
#: gtk/gtkassistant.c:336
#, fuzzy
msgid "The type of the assistant page"
msgstr "İsmarış növü"
#: gtk/gtkassistant.c:353
#, fuzzy
msgid "Page title"
msgstr "Səhifə Böyüklüyü"
#: gtk/gtkassistant.c:354
#, fuzzy
msgid "The title of the assistant page"
msgstr "Pəncərənin üst yazısı"
#: gtk/gtkassistant.c:370
#, fuzzy
msgid "Header image"
msgstr "Tıqlana Bilən Başlıqlar"
#: gtk/gtkassistant.c:371
msgid "Header image for the assistant page"
msgstr ""
#: gtk/gtkassistant.c:387
#, fuzzy
msgid "Sidebar image"
msgstr "Qiymət"
#: gtk/gtkassistant.c:388
msgid "Sidebar image for the assistant page"
msgstr ""
#: gtk/gtkassistant.c:403
#, fuzzy
msgid "Page complete"
msgstr "Səhifə Artışı"
#: gtk/gtkassistant.c:404
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
msgstr ""
#: gtk/gtkbbox.c:135
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimal törəmə eni"
#: gtk/gtkbbox.c:136
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Qutu daxilindəki düymələrin minimal eni"
#: gtk/gtkbbox.c:144
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimal törəmə hündürlüyü"
#: gtk/gtkbbox.c:145
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Qutu daxilindəki düymələrin minimal hündürlüyü"
#: gtk/gtkbbox.c:153
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Törəmə daxili en aralığı"
#: gtk/gtkbbox.c:154
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "Digər tərəfdəki törəmə böyüklüyü artırılması"
#: gtk/gtkbbox.c:162
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Törəmə daxili hündürlük aralığı"
#: gtk/gtkbbox.c:163
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "Üst və altdakı törəmə böyüklüyü artırılması"
#: gtk/gtkbbox.c:171
msgid "Layout style"
msgstr "Düzülüş tərzi"
#: gtk/gtkbbox.c:172
#, fuzzy
msgid ""
"How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
"start and end"
msgstr ""
"Qutu düymələri düzülüş. Mümkün qiymətlər əsas, yayğın, kənar, başlanğıc və "
"sondur"
#: gtk/gtkbbox.c:180
msgid "Secondary"
msgstr "İkincil"
#: gtk/gtkbbox.c:181
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"DOĞRU isə, törəmə ikinci törəmə qrupunda ortaya çıxır, məs. yardım düymələri "
"üçün uyğundur"
#: gtk/gtkbox.c:227 gtk/gtkexpander.c:233 gtk/gtkiconview.c:666
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:220
msgid "Spacing"
msgstr "Boşluq"
#: gtk/gtkbox.c:228
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Törəmələr arasındakı boşluq miqdarı"
#: gtk/gtkbox.c:237 gtk/gtktable.c:184 gtk/gtktoolbar.c:527
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1624
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homojen"
#: gtk/gtkbox.c:238
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Törəmənin eyni böyüklükdə olub olmayacağı"
#: gtk/gtkbox.c:254 gtk/gtktoolbar.c:519 gtk/gtktoolitemgroup.c:1631
#: gtk/gtktoolpalette.c:1065 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
msgid "Expand"
msgstr "Genişlət"
#: gtk/gtkbox.c:255
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Valideyn böyüyəndə törəmələrin əlavə sahə alması"
#: gtk/gtkbox.c:271 gtk/gtktoolitemgroup.c:1638
msgid "Fill"
msgstr "Doldur"
#: gtk/gtkbox.c:272
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"Törəməyə verilən əlavə boşluğun törəməyə mi ait olması ya da törəmənin "
"çətrməsi olaraq işlədiləcəyi"
#: gtk/gtkbox.c:279 gtk/gtktrayicon-x11.c:165
msgid "Padding"
msgstr "Kənarlama"
#: gtk/gtkbox.c:280
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Törəmə ilə qonşuları arasına qoyulacaq əlavə boşluq, piksel olaraq"
#: gtk/gtkbox.c:286
msgid "Pack type"
msgstr "Paket tərzi"
#: gtk/gtkbox.c:287 gtk/gtknotebook.c:692
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"Törəmənin valideynən başlanğıcına yoxsa sonuna nəzələn paketlənəcəyini "
"müəyyən edən GtkPackType"
#: gtk/gtkbox.c:293 gtk/gtknotebook.c:670 gtk/gtkpaned.c:270
#: gtk/gtkruler.c:158 gtk/gtktoolitemgroup.c:1652
msgid "Position"
msgstr "Yer"
#: gtk/gtkbox.c:294 gtk/gtknotebook.c:671
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Qohumdakı törəmənin məzmunu (indeksi)"
#: gtk/gtkbuilder.c:315
msgid "Translation Domain"
msgstr ""
#: gtk/gtkbuilder.c:316
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:239
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr ""
"Düymə daxilindəki etiket pəncərəciyinin mətni, əgər etiket pəncərəciyinə "
"malikdirsə"
#: gtk/gtkbutton.c:246 gtk/gtkexpander.c:217 gtk/gtklabel.c:570
#: gtk/gtkmenuitem.c:348 gtk/gtktoolbutton.c:209
msgid "Use underline"
msgstr "Alt cızıq işlət"
#: gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkexpander.c:218 gtk/gtklabel.c:571
#: gtk/gtkmenuitem.c:349
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Seçili isə, altı cızılı xarakterdən sonrakının mnemonik yüksəldici açarı "
"olaraq qəbul edilməsi gərəkdiyini göstərir"
#: gtk/gtkbutton.c:254 gtk/gtkimagemenuitem.c:153
msgid "Use stock"
msgstr "Depo işlət"
#: gtk/gtkbutton.c:255
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
"Seçili isə, etiket göstərilmək yerinə ambar vahidi almaq üçün işlədilir"
#: gtk/gtkbutton.c:262 gtk/gtkcombobox.c:811 gtk/gtkfilechooserbutton.c:385
msgid "Focus on click"
msgstr "Tıqlamada fokusa al"
#: gtk/gtkbutton.c:263 gtk/gtkfilechooserbutton.c:386
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Mətnin siçanla tıqlandığında fokusu alması"
#: gtk/gtkbutton.c:270
msgid "Border relief"
msgstr "Kənarlıq relyefi"
#: gtk/gtkbutton.c:271
msgid "The border relief style"
msgstr "Kənar relyef tərzi"
#: gtk/gtkbutton.c:288
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Törəmənin üfüqi səviyyələməsi"
#: gtk/gtkbutton.c:307
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Törəmənin şaquli səviyyələməsi"
#: gtk/gtkbutton.c:324 gtk/gtkimagemenuitem.c:138
msgid "Image widget"
msgstr "Rəsm pəncərəciyi"
#: gtk/gtkbutton.c:325
#, fuzzy
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Menyu mətninin yanında göstəriləcək törəmə pəncərəcik"
#: gtk/gtkbutton.c:339
#, fuzzy
msgid "Image position"
msgstr "Qulp yeri"
#: gtk/gtkbutton.c:340
#, fuzzy
msgid "The position of the image relative to the text"
msgstr "Törəmə pəncərəciyinə nəzarən qulpun yeri"
#: gtk/gtkbutton.c:460
msgid "Default Spacing"
msgstr "Ön Qurğulu Boşluq"
#: gtk/gtkbutton.c:461
#, fuzzy
msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "CAN_DEFAULT düymələrinə əlavə ediləcək əlavə sahə"
#: gtk/gtkbutton.c:475
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Ön Qurğulu Xarici Boşluq"
#: gtk/gtkbutton.c:476
#, fuzzy
msgid ""
"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
"the border"
msgstr ""
"Kənarı həmişə xaricində göstərilən CAN_DEFAULT düymələri üçün əlavə ediləcək "
"sahə"
#: gtk/gtkbutton.c:481
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Törəmənin X Yerdəyişdirməsi"
#: gtk/gtkbutton.c:482
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Düyməyə basılanda törəmənin x istiqamətində nə qədər hərəkət edəcəyi"
#: gtk/gtkbutton.c:489
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Törəmənin Y Yerdəyişdirməsi"
#: gtk/gtkbutton.c:490
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Düyməyə basılanda törəmənin y istiqamətində nə qədər hərəkət edəcəyi"
#: gtk/gtkbutton.c:506
#, fuzzy
msgid "Displace focus"
msgstr "Fokusa malikdir"
#: gtk/gtkbutton.c:507
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:520 gtk/gtkentry.c:696 gtk/gtkentry.c:1741
#, fuzzy
msgid "Inner Border"
msgstr "Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtkbutton.c:521
msgid "Border between button edges and child."
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:534
#, fuzzy
msgid "Image spacing"
msgstr "Qiymət boşluğu"
#: gtk/gtkbutton.c:535
#, fuzzy
msgid "Spacing in pixels between the image and label"
msgstr "Etiket ilə törəmə arasındakı yer"
#: gtk/gtkbutton.c:549
msgid "Show button images"
msgstr "Düymə rəsmlərini göstər"
#: gtk/gtkbutton.c:550
#, fuzzy
msgid "Whether images should be shown on buttons"
msgstr "Menyularda rəsmlərin göstərilməsi"
#: gtk/gtkcalendar.c:478
msgid "Year"
msgstr "İl"
#: gtk/gtkcalendar.c:479
msgid "The selected year"
msgstr "Seçili il"
#: gtk/gtkcalendar.c:492
msgid "Month"
msgstr "Ay"
#: gtk/gtkcalendar.c:493
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "Seçili ay (0 ilə 11 arasında rəqəm)"
#: gtk/gtkcalendar.c:507
msgid "Day"
msgstr "Gün"
#: gtk/gtkcalendar.c:508
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr "Seçili gün"
#: gtk/gtkcalendar.c:522
msgid "Show Heading"
msgstr "Başlığı Göstər"
#: gtk/gtkcalendar.c:523
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr "TRUE isə başlıq göstəriləcəkdir"
#: gtk/gtkcalendar.c:537
msgid "Show Day Names"
msgstr "Gün Adlarını Göstər"
#: gtk/gtkcalendar.c:538
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr "TRUE isə gün adları göstəriləcəkdir"
#: gtk/gtkcalendar.c:551
msgid "No Month Change"
msgstr "Ay Dəyişikliyi Olmasın"
#: gtk/gtkcalendar.c:552
#, fuzzy
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "TRUE isə seçili ay dəyişdirilə bilməyəcək"
#: gtk/gtkcalendar.c:566
msgid "Show Week Numbers"
msgstr "Həftə Nömrələrini Göstər"
#: gtk/gtkcalendar.c:567
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "TRUE isə həftə nömrələri göstəriləcəkdir"
#: gtk/gtkcalendar.c:582
#, fuzzy
msgid "Details Width"
msgstr "Əsas En"
#: gtk/gtkcalendar.c:583
#, fuzzy
msgid "Details width in characters"
msgstr "Xarakter olaraq genişlik"
#: gtk/gtkcalendar.c:598
#, fuzzy
msgid "Details Height"
msgstr "Əsas Hündürlük"
#: gtk/gtkcalendar.c:599
msgid "Details height in rows"
msgstr ""
#: gtk/gtkcalendar.c:615
#, fuzzy
msgid "Show Details"
msgstr "Başlığı Göstər"
#: gtk/gtkcalendar.c:616
#, fuzzy
msgid "If TRUE, details are shown"
msgstr "TRUE isə gün adları göstəriləcəkdir"
#: gtk/gtkcalendar.c:628
#, fuzzy
msgid "Inner border"
msgstr "Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtkcalendar.c:629
#, fuzzy
msgid "Inner border space"
msgstr "Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtkcalendar.c:640
#, fuzzy
msgid "Vertical separation"
msgstr "Şaquli seçənəklər"
#: gtk/gtkcalendar.c:641
#, fuzzy
msgid "Space between day headers and main area"
msgstr "Genişlədici ətrafındakı boşluq"
#: gtk/gtkcalendar.c:652
#, fuzzy
msgid "Horizontal separation"
msgstr "Üfüqi seçənəklər"
#: gtk/gtkcalendar.c:653
#, fuzzy
msgid "Space between week headers and main area"
msgstr "Dəyər mətni və sürüşdürücü/dib arasındakı sahə"
#: gtk/gtkcelleditable.c:53
#, fuzzy
msgid "Editing Canceled"
msgstr "Böyüklük"
#: gtk/gtkcelleditable.c:54
msgid "Indicates that editing has been canceled"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:138
#, fuzzy
msgid "Accelerator key"
msgstr "Sürə'tləndirici Widget-i"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:139
#, fuzzy
msgid "The keyval of the accelerator"
msgstr "Qurğunun qiyməti"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:155
#, fuzzy
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Sürə'tləndirici Widget-i"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:156
msgid "The modifier mask of the accelerator"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:173
#, fuzzy
msgid "Accelerator keycode"
msgstr "Sürə'tləndirici Widget-i"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:174
msgid "The hardware keycode of the accelerator"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:193
#, fuzzy
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "Sürə'tləndirici Widget-i"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:194
#, fuzzy
msgid "The type of accelerators"
msgstr "İsmarış növü"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:226
msgid "mode"
msgstr "mod"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:227
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "CellRenderer-in Dəyişdirilə Bilmə modu"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:235
msgid "visible"
msgstr "görünən"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:236
msgid "Display the cell"
msgstr "Hücrəni göstər"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:243
#, fuzzy
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Hücrəni göstər"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:250
msgid "xalign"
msgstr "x tərəfləməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
msgid "The x-align"
msgstr "x tərəfləməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:260
msgid "yalign"
msgstr "y tərəfləməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
msgid "The y-align"
msgstr "y tərəfləməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
msgid "xpad"
msgstr "x səkməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
msgid "The xpad"
msgstr "x səkməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:280
msgid "ypad"
msgstr "y səkməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:281
msgid "The ypad"
msgstr "y səkməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:290
msgid "width"
msgstr "en"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:291
msgid "The fixed width"
msgstr "Sabit en"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:300
msgid "height"
msgstr "hündürlük"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:301
msgid "The fixed height"
msgstr "Sabit hündürlük"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:310
msgid "Is Expander"
msgstr "Genişləndiricidir"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:311
msgid "Row has children"
msgstr "Sətrin törəmələri var"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
msgid "Is Expanded"
msgstr "Açılıb"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:320
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Sətr genişləndiricidir və genişlədilib"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:327
msgid "Cell background color name"
msgstr "Hüceyrə arxa plan rəng adı"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:328
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Hüceyrə arxa plan rəngi mətni"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:335
msgid "Cell background color"
msgstr "Hüceyrə arxa plan rəngi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:336
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Hüceyrə arxa plan rəngi GdkColor olaraq"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:343
#, fuzzy
msgid "Editing"
msgstr "Böyüklük"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:344
#, fuzzy
msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
msgstr "Etiketin seçili yazı növündə göstərilməsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:352
msgid "Cell background set"
msgstr "Hüceyrə arxa plan dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:353
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Bu təqin arxa plana tə'sir edib etməyəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:110
#, fuzzy
msgid "Model"
msgstr "Mod"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:111
#, fuzzy
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Kombo qutusunun modeli"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:133 gtk/gtkcomboboxentry.c:104
msgid "Text Column"
msgstr "Mətn Sütünü"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:134 gtk/gtkcomboboxentry.c:105
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr "Data source modelindəki qatarların alınacağı sütun"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
msgid "Has Entry"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "\"Pixbuf\" cismi"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:121
msgid "The pixbuf to render"
msgstr "Render ediləcək piksbuf"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr "Pixbuf Genişləndirici Açıq"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:129
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr "Açıq genişləndirici üçün Pixbuf"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr "Pixbuf Genişləndirici Bağlı"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Bağlı genişləndirici üçün Pixbuf"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144 gtk/gtkimage.c:244 gtk/gtkstatusicon.c:228
msgid "Stock ID"
msgstr "Stock ID"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Saxlama timsalının render ediləcək saxlama ID-si"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152 gtk/gtkcellrendererspinner.c:153
#: gtk/gtkrecentmanager.c:305 gtk/gtkstatusicon.c:269
msgid "Size"
msgstr "Böyüklük"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
msgstr "Render edilən timsalın böyüklüyünü təyin edən GtkIconSize qiyməti"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
msgid "Detail"
msgstr "Təfsilat"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Örtük motoruna ötürüləcək render təfərruatı"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:196
msgid "Follow State"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:197
#, fuzzy
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:214 gtk/gtkimage.c:319 gtk/gtkwindow.c:662
msgid "Icon"
msgstr "Timsal"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:127
#, fuzzy
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "İrəliləmə çubuğunda göstəriləcək mətn"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:144 gtk/gtkcellrenderertext.c:231
#: gtk/gtkentry.c:739 gtk/gtkentrybuffer.c:352 gtk/gtkmessagedialog.c:226
#: gtk/gtkprogressbar.c:150 gtk/gtktextbuffer.c:210
msgid "Text"
msgstr "Mətn"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:145
#, fuzzy
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "İrəliləmə çubuğunda göstəriləcək mətn"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:168 gtk/gtkcellrendererspinner.c:139
#, fuzzy
msgid "Pulse"
msgstr "Pulse Addımı"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:169
msgid ""
"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
"don't know how much."
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:185
msgid "Text x alignment"
msgstr "Mətnin x tərəfləməsi"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:186
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Üfqi yerləşdirmə, 0-dan (sol) 1-ə dək (sağ). RTL düzülüşlər üçün tərsinədir"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:202
msgid "Text y alignment"
msgstr "Mətnin y tərəfləməsi"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:203
#, fuzzy
msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
msgstr "Şaquli yerləşdirmə, 0-dan (üst) 1-ə dək (alt)"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:214 gtk/gtkprogressbar.c:126
#: gtk/gtkrange.c:427
msgid "Inverted"
msgstr "Tərs"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:215 gtk/gtkprogressbar.c:127
#, fuzzy
msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
msgstr "İrəliləmə çubuğunun və onun irəliləməsinin istiqaməti"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:91 gtk/gtkrange.c:419 gtk/gtkscalebutton.c:239
#: gtk/gtkspinbutton.c:228
msgid "Adjustment"
msgstr "Yaxşılaşdırma"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:92 gtk/gtkspinbutton.c:229
#, fuzzy
msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
msgstr "Spin düyməsinin tutduğu qiymətin yaxşılaşdırması"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:107
#, fuzzy
msgid "Climb rate"
msgstr "Çıxma Sıxlığı"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:108 gtk/gtkspinbutton.c:237
msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
msgstr "Düyməni basıb saxlayanda sürətləndirmə sıxlığı"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:121 gtk/gtkscale.c:244 gtk/gtkspinbutton.c:246
msgid "Digits"
msgstr "Digitlər"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:122 gtk/gtkspinbutton.c:247
msgid "The number of decimal places to display"
msgstr "Göstəriləcək onluq sahə miqdarı"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 gtk/gtkcheckmenuitem.c:105
#: gtk/gtkmenu.c:525 gtk/gtkspinner.c:131 gtk/gtktoggleaction.c:133
#: gtk/gtktogglebutton.c:115 gtk/gtktoggletoolbutton.c:112
msgid "Active"
msgstr "Fəal"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:120
#, fuzzy
msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
msgstr "Etiketdə seçili yazı növünün tərzinin göstərilməsi"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:140
#, fuzzy
msgid "Pulse of the spinner"
msgstr "İşlədiləcək timsal örtüyü"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:154
#, fuzzy
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
msgstr "Render edilən timsalın böyüklüyünü təyin edən GtkIconSize qiyməti"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232
msgid "Text to render"
msgstr "Render ediləcək mətn"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239
msgid "Markup"
msgstr "İşarət"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Render ediləcək işarət"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:247 gtk/gtklabel.c:556
msgid "Attributes"
msgstr "Atributlar"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
msgstr "Rederləyicinin mətninə əlavə edilcək tərz atributları siyahısı"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:255
msgid "Single Paragraph Mode"
msgstr "Tək Paraqraf Modu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256
#, fuzzy
msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
msgstr "Bütün mətnin tək paraqrafda saxlanması"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellview.c:178 gtk/gtktexttag.c:178
msgid "Background color name"
msgstr "Arxa plan rəng adı"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:265 gtk/gtkcellview.c:179 gtk/gtktexttag.c:179
msgid "Background color as a string"
msgstr "Arxa plan rəngi mətni"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:272 gtk/gtkcellview.c:185 gtk/gtktexttag.c:186
msgid "Background color"
msgstr "Arxa plan rəngi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellview.c:186
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Arxa plan rəngi GdkColor olaraq"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:280 gtk/gtktexttag.c:202
msgid "Foreground color name"
msgstr "Ön plan rəng adı"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:281 gtk/gtktexttag.c:203
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Ön plan rəngi kəlmə olaraq"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:288 gtk/gtktexttag.c:210
#: gtk/gtktrayicon-x11.c:133
msgid "Foreground color"
msgstr "Ön plan rəngi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:289
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Ön plan rəng GdkColor olaraq"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:297 gtk/gtkentry.c:663 gtk/gtktexttag.c:227
#: gtk/gtktextview.c:668
msgid "Editable"
msgstr "Dəyişdirilə bilən"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtktexttag.c:228 gtk/gtktextview.c:669
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Mətn harada istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilər"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:305 gtk/gtkcellrenderertext.c:313
#: gtk/gtktexttag.c:243 gtk/gtktexttag.c:251
msgid "Font"
msgstr "YazıTipi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:306 gtk/gtktexttag.c:244
msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
msgstr "Qatar olaraq yazı növü izahatı, misal.\"Sans Italic 12\""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtktexttag.c:252
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "Yazı Növü izahatı PangoFontDescription olaraq"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322 gtk/gtktexttag.c:259
msgid "Font family"
msgstr "Yazı növü ailəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323 gtk/gtktexttag.c:260
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Yazı növü ailəsi adı, Helvetika, Tayms vs kimi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:330 gtk/gtkcellrenderertext.c:331
#: gtk/gtktexttag.c:267
msgid "Font style"
msgstr "Yazı Növü tərzi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:339 gtk/gtkcellrenderertext.c:340
#: gtk/gtktexttag.c:276
msgid "Font variant"
msgstr "Yazı Növü variantı"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:348 gtk/gtkcellrenderertext.c:349
#: gtk/gtktexttag.c:285
msgid "Font weight"
msgstr "Yazı Növü qalınlığı"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtkcellrenderertext.c:359
#: gtk/gtktexttag.c:296
msgid "Font stretch"
msgstr "Yazı Növü genişliyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtkcellrenderertext.c:368
#: gtk/gtktexttag.c:305
msgid "Font size"
msgstr "Yazı növü böyüklüyü"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:325
msgid "Font points"
msgstr "Yazı Növü nöqtələri"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:326
msgid "Font size in points"
msgstr "Yazı Növü böyüklüyü nöqtə olaraq"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:387 gtk/gtktexttag.c:315
msgid "Font scale"
msgstr "Yazı növü miqyası"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:388
msgid "Font scaling factor"
msgstr "Yazı növü miqyasılama faktoru"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:394
msgid "Rise"
msgstr "Yüksəlmə"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
"Mətnin Offseti ana xəttin üstündə olsun (yüksəlmə mənfi isə altında olsun)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:434
msgid "Strikethrough"
msgstr "Qaralanmış"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:435
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr "Mətni harada qaralayacağıq"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtktexttag.c:442
msgid "Underline"
msgstr "Alt cızıqlı"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:418 gtk/gtktexttag.c:443
msgid "Style of underline for this text"
msgstr "Bu mətn üçün alt cızıq tərzi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:426 gtk/gtktexttag.c:354
msgid "Language"
msgstr "Dil"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:427
msgid ""
"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it"
msgstr ""
"ISO kodu olaraq bu mətnin dili. Pango mətni render edərkən bu mə'lumatı "
"istifadə edə bilər."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtklabel.c:681 gtk/gtkprogressbar.c:180
msgid "Ellipsize"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:448
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:467 gtk/gtkfilechooserbutton.c:413
#: gtk/gtklabel.c:702
#, fuzzy
msgid "Width In Characters"
msgstr "Xarakter olaraq genişlik"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:468 gtk/gtklabel.c:703
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:492 gtk/gtklabel.c:763
#, fuzzy
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "Xarakter olaraq genişlik"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:493
#, fuzzy
msgid "The maximum width of the cell, in characters"
msgstr "Xarakter olaraq genişlik"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:511 gtk/gtktexttag.c:451
msgid "Wrap mode"
msgstr "Qırma modu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:512
msgid ""
"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:531 gtk/gtkcombobox.c:700
msgid "Wrap width"
msgstr "Qırma eni"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:532
#, fuzzy
msgid "The width at which the text is wrapped"
msgstr "Hazırkı dəyərin göstəriləcəyi mövqe"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:552 gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
msgid "Alignment"
msgstr "USəviyyələmə"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:553
#, fuzzy
msgid "How to align the lines"
msgstr "Vasitə çubuğunun göstərilmə şəkli"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:565 gtk/gtkcellview.c:208 gtk/gtktexttag.c:540
msgid "Background set"
msgstr "Arxa plan dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:566 gtk/gtkcellview.c:209 gtk/gtktexttag.c:541
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr "Bu təqin arxa plana harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:569 gtk/gtktexttag.c:548
msgid "Foreground set"
msgstr "Ön plan dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:570 gtk/gtktexttag.c:549
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr "Bu təqin ön plana harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:573 gtk/gtktexttag.c:552
msgid "Editability set"
msgstr "Düzəldilə bilən dəstə"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:574 gtk/gtktexttag.c:553
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr "Bu təqin mətnin harda düzəldilə biləcəyinə tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:577 gtk/gtktexttag.c:556
msgid "Font family set"
msgstr "Yazı Növü dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:578 gtk/gtktexttag.c:557
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr "Bu təqin yazı növü ailəsinə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581 gtk/gtktexttag.c:560
msgid "Font style set"
msgstr "Yazı Növü dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:582 gtk/gtktexttag.c:561
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr "Bu təqin yazı növü tərzinə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:585 gtk/gtktexttag.c:564
msgid "Font variant set"
msgstr "Yazı Növü variantı dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:586 gtk/gtktexttag.c:565
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr "Bu təqin yazı növü variantına harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:589 gtk/gtktexttag.c:568
msgid "Font weight set"
msgstr "Yazı Növü qalınlığı dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:590 gtk/gtktexttag.c:569
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr "Bu təqin yazı növü qalınlığına harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:593 gtk/gtktexttag.c:572
msgid "Font stretch set"
msgstr "Yazı Növü genişliyi dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:594 gtk/gtktexttag.c:573
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr "Bu təqin yazı növü genişliyinə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597 gtk/gtktexttag.c:576
msgid "Font size set"
msgstr "Yazı Növü böyüklüyü dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:598 gtk/gtktexttag.c:577
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr "Bu təqin yazı növü böyüklüyünə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:601 gtk/gtktexttag.c:580
msgid "Font scale set"
msgstr "Yazı növü miqyası dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:602 gtk/gtktexttag.c:581
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr "Bu təqin yazı növü böyüklüyünü neşə qat artıracağı"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:605 gtk/gtktexttag.c:600
msgid "Rise set"
msgstr "Yüksəklik dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtktexttag.c:601
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr "Bu təqin yüksəkliyə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:609 gtk/gtktexttag.c:616
msgid "Strikethrough set"
msgstr "Qaralanmış dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:610 gtk/gtktexttag.c:617
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr "Bu təqin qaralanmağa harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:613 gtk/gtktexttag.c:624
msgid "Underline set"
msgstr "Altı cızıqlı dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:614 gtk/gtktexttag.c:625
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr "Bu təqin alt cızıqlara harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:617 gtk/gtktexttag.c:588
msgid "Language set"
msgstr "Dil dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:618 gtk/gtktexttag.c:589
msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
msgstr "Bu təqin mətnin dilinə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:621
#, fuzzy
msgid "Ellipsize set"
msgstr "Yüksəklik dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622
#, fuzzy
msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr "Bu təqin yüksəkliyə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:625
#, fuzzy
msgid "Align set"
msgstr "USəviyyələmə"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:626
#, fuzzy
msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
msgstr "Bu təqin yüksəkliyə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:128
msgid "Toggle state"
msgstr "Açma/Qapama halı"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:129
msgid "The toggle state of the button"
msgstr "Düymənin Açma/Qapama halı."
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:136
msgid "Inconsistent state"
msgstr "Qərarsız vəziyyət"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:137
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "Düymənin zidd halı"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
msgid "Activatable"
msgstr "Fəallaşdırılabilən"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:145
msgid "The toggle button can be activated"
msgstr "Açma/Qapama düyməsi fəalaşdırıla bilər"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
msgid "Radio state"
msgstr "Radio halı"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153
msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr "Açma/Qapama düyməsini radio düyməsi kimi göstər"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
#, fuzzy
msgid "Indicator size"
msgstr "İndikator Böyüklüyü"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:161 gtk/gtkcheckbutton.c:72
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:129
msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr "İşarət və ya radio indikatoru böyüklüyü"
#: gtk/gtkcellview.c:200
#, fuzzy
msgid "CellView model"
msgstr "AğacGörünüşü Modeli"
#: gtk/gtkcellview.c:201
#, fuzzy
msgid "The model for cell view"
msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:71 gtk/gtkcheckmenuitem.c:128
msgid "Indicator Size"
msgstr "İndikator Böyüklüyü"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:79 gtk/gtkexpander.c:267
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "İndikator Boşluğu"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:80
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "İşarət və ya radio indikatoru ətrafındakı boşluq"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:106
msgid "Whether the menu item is checked"
msgstr "Menyu üzvünün işarətli olub olmaması"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:113 gtk/gtktogglebutton.c:123
msgid "Inconsistent"
msgstr "Qərarsız"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:114
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
msgstr "\"Qərarsız\" halının göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:121
msgid "Draw as radio menu item"
msgstr "Qərar menyusu üzvü olaraq göstər"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122
msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
msgstr "Menyu üzvünün qərar menyusu üzvü olaraq göstərilməsi"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:159
msgid "Use alpha"
msgstr "Alfa işlət"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:160
#, fuzzy
msgid "Whether to give the color an alpha value"
msgstr "Rəngə alfa qiymətinin verilməsi"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:174 gtk/gtkfilechooserbutton.c:399
#: gtk/gtkfontbutton.c:140 gtk/gtkprintjob.c:115 gtk/gtkstatusicon.c:415
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
msgid "Title"
msgstr "Başlıq"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:175
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Rəng seçkisi dialoqunun başlığı"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:189 gtk/gtkcolorsel.c:323
msgid "Current Color"
msgstr "Hazırkı Rəng"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:190
msgid "The selected color"
msgstr "Seçili rəng"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:204 gtk/gtkcolorsel.c:330
msgid "Current Alpha"
msgstr "Hazırkı Alfa"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:205
msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Hazırkı şəffaflıq qiyməti (0 tam şəffaf, 65535 tam mat)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:309
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Matlıq İdarəsi Var"
#: gtk/gtkcolorsel.c:310
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Rəng seçicisinin harda matlıq qurğusunu alıb ala bilməyəcəyi"
#: gtk/gtkcolorsel.c:316
msgid "Has palette"
msgstr "Paletə malikdir"
#: gtk/gtkcolorsel.c:317
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Paletlərin harda işlədilib işlədilməyəcəyi"
#: gtk/gtkcolorsel.c:324
msgid "The current color"
msgstr "Hazırkı rəng"
#: gtk/gtkcolorsel.c:331
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Hazırkı matlıq qiyməti (0 tam şəffaf, 65535 tam mat)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:345
msgid "Custom palette"
msgstr "Hazırkı palet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:346
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Rəng seçicidə işlədiləcək palitra"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:110
#, fuzzy
msgid "Color Selection"
msgstr "Yazı növü seçmə dialoqunun etiketi"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:111
#, fuzzy
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "Rəng seçkisi dialoqunun başlığı"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:117
msgid "OK Button"
msgstr ""
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:118
#, fuzzy
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "İsmarış dialoqunda yer alan düymələr"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:124
#, fuzzy
msgid "Cancel Button"
msgstr "İsmarış Düymələri"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:125
#, fuzzy
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "İsmarış dialoqunda yer alan düymələr"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:131
#, fuzzy
msgid "Help Button"
msgstr "İsmarış Düymələri"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:132
#, fuzzy
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "İsmarış dialoqunda yer alan düymələr"
#: gtk/gtkcombobox.c:683
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox modeli"
#: gtk/gtkcombobox.c:684
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Kombo qutusunun modeli"
#: gtk/gtkcombobox.c:701
#, fuzzy
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Üzvlərin qəfəsdə düzülüşü üçün qırma eni"
#: gtk/gtkcombobox.c:723
msgid "Row span column"
msgstr "Sətir span sütunu"
#: gtk/gtkcombobox.c:724
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "Sətir span qiymətlərini daxil edən TreeModel sütünu"
#: gtk/gtkcombobox.c:745
msgid "Column span column"
msgstr "Sütun span sütunu"
#: gtk/gtkcombobox.c:746
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "Sütun span qiymətlərini daxil edən TreeModel sütünu"
#: gtk/gtkcombobox.c:767
msgid "Active item"
msgstr "Fəal üzv"
#: gtk/gtkcombobox.c:768
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Hazırda fəal olan üzv"
#: gtk/gtkcombobox.c:787 gtk/gtkuimanager.c:224
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Menyuları ayırma qulplarını əlavə et"
#: gtk/gtkcombobox.c:788
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Səkmələrin harda homojen böyüklükləri olacağı"
#: gtk/gtkcombobox.c:803 gtk/gtkentry.c:688
msgid "Has Frame"
msgstr "Çərçivəyə Malikdir"
#: gtk/gtkcombobox.c:804
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Sütünün başlıqlar ətrafında yenidən sıralanıb sıralanamayacağı"
#: gtk/gtkcombobox.c:812
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Mətnin siçanla tıqlandığında fokusu alması"
#: gtk/gtkcombobox.c:827 gtk/gtkmenu.c:580
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Etiketi Qopart"
#: gtk/gtkcombobox.c:828
#, fuzzy
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr ""
"Bu menyu qoparılmış vəziyyətdə olanda pəncərə idarəçisinin göstərəcəyi etiket"
#: gtk/gtkcombobox.c:845
#, fuzzy
msgid "Popup shown"
msgstr "Fokus uzunluğu"
#: gtk/gtkcombobox.c:846
#, fuzzy
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtkcombobox.c:862
msgid "Button Sensitivity"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:863
#, fuzzy
msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
msgstr "Mətnin siçanla tıqlandığında fokusu alması"
#: gtk/gtkcombobox.c:870
msgid "Appears as list"
msgstr "Siyahı olaraq görünür"
#: gtk/gtkcombobox.c:871
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Combobox açılışlarının menyu yerinə siyahı olaraq göstərilməsi"
#: gtk/gtkcombobox.c:887
#, fuzzy
msgid "Arrow Size"
msgstr "Oxun istiqaməti"
#: gtk/gtkcombobox.c:888
#, fuzzy
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Kombo qutusunun modeli"
#: gtk/gtkcombobox.c:903 gtk/gtkentry.c:788 gtk/gtkhandlebox.c:182
#: gtk/gtkmenubar.c:189 gtk/gtkstatusbar.c:244 gtk/gtktoolbar.c:577
#: gtk/gtkviewport.c:158
msgid "Shadow type"
msgstr "Kölgələmə növü"
#: gtk/gtkcombobox.c:904
#, fuzzy
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Səkmə etiketləri ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtkcontainer.c:259
msgid "Resize mode"
msgstr "Ölçüləndirmə modu"
#: gtk/gtkcontainer.c:260
msgid "Specify how resize events are handled"
msgstr "Ölçüləndirmə hadisələrinin necə ediləcəyini tə'yin edin"
#: gtk/gtkcontainer.c:267
msgid "Border width"
msgstr "Kənar eni"
#: gtk/gtkcontainer.c:268
msgid "The width of the empty border outside the containers children"
msgstr "Konteyner törəmələrinin xaricindəki boş skənarların eni"
#: gtk/gtkcontainer.c:276
msgid "Child"
msgstr "Törəmə"
#: gtk/gtkcontainer.c:277
msgid "Can be used to add a new child to the container"
msgstr "Saxlayıcıya yeni törəmə əlavə etmək üçün istifadə edilə bilər"
#: gtk/gtkdialog.c:165 gtk/gtkinfobar.c:430
msgid "Content area border"
msgstr "Məzmun sahəsi kənarı"
#: gtk/gtkdialog.c:166
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Ana dialoq sahələri ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtkdialog.c:183 gtk/gtkinfobar.c:447
#, fuzzy
msgid "Content area spacing"
msgstr "Alt Kənarlama"
#: gtk/gtkdialog.c:184
#, fuzzy
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr "Dəyər mətni və sürüşdürücü/dib arasındakı sahə"
#: gtk/gtkdialog.c:191 gtk/gtkinfobar.c:463
msgid "Button spacing"
msgstr "Düymə boşluğu"
#: gtk/gtkdialog.c:192 gtk/gtkinfobar.c:464
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Düymələr arasında boşluq"
#: gtk/gtkdialog.c:200 gtk/gtkinfobar.c:479
msgid "Action area border"
msgstr "Gediş sahəsi kənarı"
#: gtk/gtkdialog.c:201
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Dialoq təpəsindəki düymə sahəsi ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtkentry.c:635
#, fuzzy
msgid "Text Buffer"
msgstr "Buffer"
#: gtk/gtkentry.c:636
msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:643 gtk/gtklabel.c:644
msgid "Cursor Position"
msgstr "Ox Yeri"
#: gtk/gtkentry.c:644 gtk/gtklabel.c:645
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Xarakterlərdəki daxiletmə oxunun hazırkı yeri"
#: gtk/gtkentry.c:653 gtk/gtklabel.c:654
msgid "Selection Bound"
msgstr "Seçim Sahəsi"
#: gtk/gtkentry.c:654 gtk/gtklabel.c:655
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Seçimin tərs tərəfinin kursordan hərf miqdarı qədər olan mövqeyi"
#: gtk/gtkentry.c:664
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Daxəl edilən xülasənin harda düzəldilə biləcəyi"
#: gtk/gtkentry.c:671 gtk/gtkentrybuffer.c:382
msgid "Maximum length"
msgstr "Maksimal uzunluq"
#: gtk/gtkentry.c:672 gtk/gtkentrybuffer.c:383
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr "Bu vahid üçün hökmlü maksimal xarakter miqdarı. Maksimal yoxsa sıfır"
#: gtk/gtkentry.c:680
msgid "Visibility"
msgstr "Görünmə Qabiliyyəti"
#: gtk/gtkentry.c:681
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr "SƏHV \"görünməz xarakter\"i həqiqi mətn yerinə göstərər (parol modu)"
#: gtk/gtkentry.c:689
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "FALSE girişin xarici qabartmasını silər"
#: gtk/gtkentry.c:697
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:704 gtk/gtkentry.c:1270
msgid "Invisible character"
msgstr "Görünməz xarakter"
#: gtk/gtkentry.c:705 gtk/gtkentry.c:1271
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr "Parol modunda giriləcək mətnin maskalanması üçün işlədiləcək xarakter"
#: gtk/gtkentry.c:712
msgid "Activates default"
msgstr "Əsasları fəallaşdırar"
#: gtk/gtkentry.c:713
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
msgstr ""
"Enter basıldığında əsas pəncərəciyi fəallaşdırma (dialoqdakı əsas düymə kimi)"
#: gtk/gtkentry.c:719
msgid "Width in chars"
msgstr "Xarakter olaraq genişlik"
#: gtk/gtkentry.c:720
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Girişdə hər vahid üçün neçə xarakter boşluq buraxılacaq"
#: gtk/gtkentry.c:729
msgid "Scroll offset"
msgstr "Sürüşdürmə daşması"
#: gtk/gtkentry.c:730
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "Giriçin bənəkləri ekrandan sola sürüşüb"
#: gtk/gtkentry.c:740
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Girişin məzmunu"
#: gtk/gtkentry.c:755 gtk/gtkmisc.c:81
msgid "X align"
msgstr "X tərəfləməsi"
#: gtk/gtkentry.c:756 gtk/gtkmisc.c:82
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Üfqi yerləşdirmə, 0-dan (sol) 1-ə dək (sağ). RTL düzülüşlər üçün tərsinədir"
#: gtk/gtkentry.c:772
#, fuzzy
msgid "Truncate multiline"
msgstr "Birdən çoxunu seç"
#: gtk/gtkentry.c:773
#, fuzzy
msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
msgstr "Birdən çox faylın seçilə bilməsinə icazə verilməsi"
#: gtk/gtkentry.c:789
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:804 gtk/gtktextview.c:748
msgid "Overwrite mode"
msgstr "Üstünə yazma modu"
#: gtk/gtkentry.c:805
#, fuzzy
msgid "Whether new text overwrites existing text"
msgstr "Girilən mətnin mövcud məzmunu əvəz etməsi"
#: gtk/gtkentry.c:819 gtk/gtkentrybuffer.c:367
#, fuzzy
msgid "Text length"
msgstr "Mətnin x tərəfləməsi"
#: gtk/gtkentry.c:820
msgid "Length of the text currently in the entry"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:835
#, fuzzy
msgid "Invisible character set"
msgstr "Görünməz xarakter"
#: gtk/gtkentry.c:836
#, fuzzy
msgid "Whether the invisible character has been set"
msgstr "Gedişat qrupunun fəal olması."
#: gtk/gtkentry.c:854
msgid "Caps Lock warning"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:855
msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:869
#, fuzzy
msgid "Progress Fraction"
msgstr "Fraksiya"
#: gtk/gtkentry.c:870
#, fuzzy
msgid "The current fraction of the task that's been completed"
msgstr "Qurtaran bütöv işin hissəsi"
#: gtk/gtkentry.c:887
#, fuzzy
msgid "Progress Pulse Step"
msgstr "Pulse Addımı"
#: gtk/gtkentry.c:888
#, fuzzy
msgid ""
"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
"each call to gtk_entry_progress_pulse()"
msgstr ""
"Nəbz əmələ gələndə ilərləyən blokun daşınması lazım olan vəziyyət çubuğu "
"uzunluğunun hissəsi "
#: gtk/gtkentry.c:904
#, fuzzy
msgid "Primary pixbuf"
msgstr "\"Pixbuf\" cismi"
#: gtk/gtkentry.c:905
#, fuzzy
msgid "Primary pixbuf for the entry"
msgstr "Açıq genişləndirici üçün Pixbuf"
#: gtk/gtkentry.c:919
#, fuzzy
msgid "Secondary pixbuf"
msgstr "İkincil"
#: gtk/gtkentry.c:920
#, fuzzy
msgid "Secondary pixbuf for the entry"
msgstr "İkinci iləri stepper"
#: gtk/gtkentry.c:934
msgid "Primary stock ID"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:935
msgid "Stock ID for primary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:949
#, fuzzy
msgid "Secondary stock ID"
msgstr "İkincil"
#: gtk/gtkentry.c:950
msgid "Stock ID for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:964
#, fuzzy
msgid "Primary icon name"
msgstr "Yazı növü adı"
#: gtk/gtkentry.c:965
msgid "Icon name for primary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:979
#, fuzzy
msgid "Secondary icon name"
msgstr "İkincil"
#: gtk/gtkentry.c:980
msgid "Icon name for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:994
msgid "Primary GIcon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:995
#, fuzzy
msgid "GIcon for primary icon"
msgstr "Bu pəncərə timsalı"
#: gtk/gtkentry.c:1009
#, fuzzy
msgid "Secondary GIcon"
msgstr "İkincil"
#: gtk/gtkentry.c:1010
msgid "GIcon for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1024
#, fuzzy
msgid "Primary storage type"
msgstr "Qövs növü"
#: gtk/gtkentry.c:1025
#, fuzzy
msgid "The representation being used for primary icon"
msgstr "Rəsm verilənləri üçün istifadə ediləcək təmsil"
#: gtk/gtkentry.c:1040
#, fuzzy
msgid "Secondary storage type"
msgstr "İkinci iləri stepper"
#: gtk/gtkentry.c:1041
#, fuzzy
msgid "The representation being used for secondary icon"
msgstr "Rəsm verilənləri üçün istifadə ediləcək təmsil"
#: gtk/gtkentry.c:1062
msgid "Primary icon activatable"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1063
#, fuzzy
msgid "Whether the primary icon is activatable"
msgstr "Gedişatın fəal olması."
#: gtk/gtkentry.c:1083
#, fuzzy
msgid "Secondary icon activatable"
msgstr "İkinci ox rəngi"
#: gtk/gtkentry.c:1084
#, fuzzy
msgid "Whether the secondary icon is activatable"
msgstr "Gedişatın fəal olması."
#: gtk/gtkentry.c:1106
#, fuzzy
msgid "Primary icon sensitive"
msgstr "Hücrəni göstər"
#: gtk/gtkentry.c:1107
#, fuzzy
msgid "Whether the primary icon is sensitive"
msgstr "Siyahı üzvü uyğunlaşması kiçik-böyük hərflərə həssassa"
#: gtk/gtkentry.c:1128
#, fuzzy
msgid "Secondary icon sensitive"
msgstr "İkincil"
#: gtk/gtkentry.c:1129
#, fuzzy
msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
msgstr "Gedişatın fəal olması."
#: gtk/gtkentry.c:1145
#, fuzzy
msgid "Primary icon tooltip text"
msgstr "Hücrəni göstər"
#: gtk/gtkentry.c:1146 gtk/gtkentry.c:1182
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
msgstr "Girişin məzmunu"
#: gtk/gtkentry.c:1162
#, fuzzy
msgid "Secondary icon tooltip text"
msgstr "İkinci ox rəngi"
#: gtk/gtkentry.c:1163 gtk/gtkentry.c:1201
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
msgstr "Girişin məzmunu"
#: gtk/gtkentry.c:1181
#, fuzzy
msgid "Primary icon tooltip markup"
msgstr "Yazı növü adı"
#: gtk/gtkentry.c:1200
#, fuzzy
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "İkincil"
#: gtk/gtkentry.c:1220 gtk/gtktextview.c:776
#, fuzzy
msgid "IM module"
msgstr "Əsas En"
#: gtk/gtkentry.c:1221 gtk/gtktextview.c:777
#, fuzzy
msgid "Which IM module should be used"
msgstr "Paletlərin harda işlədilib işlədilməyəcəyi"
#: gtk/gtkentry.c:1235
#, fuzzy
msgid "Icon Prelight"
msgstr "Hündürlük"
#: gtk/gtkentry.c:1236
#, fuzzy
msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
msgstr "Səkmələrin harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtkentry.c:1249
#, fuzzy
msgid "Progress Border"
msgstr "Oluqlu Kənar"
#: gtk/gtkentry.c:1250
#, fuzzy
msgid "Border around the progress bar"
msgstr "İrəliləmə çubuğunda göstəriləcək mətn"
#: gtk/gtkentry.c:1742
msgid "Border between text and frame."
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1747 gtk/gtklabel.c:903
msgid "Select on focus"
msgstr "Fokusda seç"
#: gtk/gtkentry.c:1748
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "Girişin fokuslandığı zaman məzmununun seçilməsi"
#: gtk/gtkentry.c:1762
msgid "Password Hint Timeout"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1763
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrybuffer.c:353
#, fuzzy
msgid "The contents of the buffer"
msgstr "Girişin məzmunu"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:368
msgid "Length of the text currently in the buffer"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
msgid "Completion Model"
msgstr "Tamamlama Modeli"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:281
msgid "The model to find matches in"
msgstr "Nəticələrin tapılacağı model"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:287
msgid "Minimum Key Length"
msgstr "Minimal Açar Uzunluğu"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:288
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Nəticələri axtarmaq üçün minimal axtarış açarı uzunluğu"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:304 gtk/gtkiconview.c:587
#, fuzzy
msgid "Text column"
msgstr "Mətn Sütünü"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:305
#, fuzzy
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "Data source modelindəki qatarların alınacağı sütun"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:324
msgid "Inline completion"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrycompletion.c:325
#, fuzzy
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:339
msgid "Popup completion"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrycompletion.c:340
#, fuzzy
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
#, fuzzy
msgid "Popup set width"
msgstr "Fokus uzunluğu"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrycompletion.c:374
msgid "Popup single match"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrycompletion.c:375
msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
msgstr ""
#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
#, fuzzy
msgid "Inline selection"
msgstr "Seçili il"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:390
#, fuzzy
msgid "Your description here"
msgstr "Yazı Növü izahat kəlmə olaraq"
#: gtk/gtkeventbox.c:93
msgid "Visible Window"
msgstr "Görünən Pəncərə"
#: gtk/gtkeventbox.c:94
msgid ""
"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
"trap events."
msgstr "Hadisə qutusunu görünməsi."
#: gtk/gtkeventbox.c:100
msgid "Above child"
msgstr "Üst törəmə"
#: gtk/gtkeventbox.c:101
msgid ""
"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
"child widget as opposed to below it."
msgstr ""
"Hadisə qutusunun hadisə-aşkar pəncərəsi törəmə widget pəncərəsinin üstündə "
"ya da altında olması."
#: gtk/gtkexpander.c:201
msgid "Expanded"
msgstr "Genişləndirilmiş"
#: gtk/gtkexpander.c:202
msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
msgstr "Genişlədicinin törəmə widget-i aşkar etmək üçün açıq oluşu"
#: gtk/gtkexpander.c:210
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Genişlədicinin etiket mətni"
#: gtk/gtkexpander.c:225 gtk/gtklabel.c:563
msgid "Use markup"
msgstr "İşarə işlət"
#: gtk/gtkexpander.c:226 gtk/gtklabel.c:564
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Etiketin mətni XML işarələrini daxil edir. Baxın: pango_parse_markup()"
#: gtk/gtkexpander.c:234
msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr "Etiket ilə törəmə arasındakı yer"
#: gtk/gtkexpander.c:243 gtk/gtkframe.c:165 gtk/gtktoolbutton.c:216
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1578
msgid "Label widget"
msgstr "Etiket widgeti"
#: gtk/gtkexpander.c:244
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr "Həmişəki genişləndirici etiketin yerində göstəriləvək widget"
#: gtk/gtkexpander.c:251
#, fuzzy
msgid "Label fill"
msgstr "Tab dolğusu"
#: gtk/gtkexpander.c:252
#, fuzzy
msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
msgstr "Törəmənin eyni böyüklükdə olub olmayacağı"
#: gtk/gtkexpander.c:258 gtk/gtktoolitemgroup.c:1606 gtk/gtktreeview.c:776
msgid "Expander Size"
msgstr "Genişləndirici Böyüklüyü"
#: gtk/gtkexpander.c:259 gtk/gtktoolitemgroup.c:1607 gtk/gtktreeview.c:777
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Genişlədici oxun böyüklüyü"
#: gtk/gtkexpander.c:268
msgid "Spacing around expander arrow"
msgstr "Genişlədici ətrafındakı boşluq"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
msgid "Dialog"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:369
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:400
#, fuzzy
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Yazı növü seçmə dialoqunun etiketi"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:414
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:740
msgid "Action"
msgstr "Gedişat"
#: gtk/gtkfilechooser.c:741
msgid "The type of operation that the file selector is performing"
msgstr "Fayl seçicinin həyata keçirdiyi əməliyyat növü"
#: gtk/gtkfilechooser.c:747 gtk/gtkrecentchooser.c:264
msgid "Filter"
msgstr "Süzgəc"
#: gtk/gtkfilechooser.c:748
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "Hansı faylların göstəriləcəyini seçən hazırkı süzgəc"
#: gtk/gtkfilechooser.c:753
msgid "Local Only"
msgstr "Təkcə Yerli"
#: gtk/gtkfilechooser.c:754
msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
msgstr "Seçili fay(lar)ın yerli fayl ilə məhdudlaşdırılması: URL-lər"
#: gtk/gtkfilechooser.c:759
msgid "Preview widget"
msgstr "Nümayiş widgeti"
#: gtk/gtkfilechooser.c:760
msgid "Application supplied widget for custom previews."
msgstr "Xüsusi ön nümayişlər üçün proqram tərəfindən verilən widget."
#: gtk/gtkfilechooser.c:765
msgid "Preview Widget Active"
msgstr "Nümayiş Widgeti Fəal"
#: gtk/gtkfilechooser.c:766
msgid ""
"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
msgstr ""
"Xüsusi ön nümayişlər üçün proqram tərəfindən verilən widget-in göstərilməsi."
#: gtk/gtkfilechooser.c:771
msgid "Use Preview Label"
msgstr "Ön Nümayiş Etiketini İşlət"
#: gtk/gtkfilechooser.c:772
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr ""
"Ön nümayiş edilən faylın adı ilə bərabər stik etiketin də göstərilməsi."
#: gtk/gtkfilechooser.c:777
msgid "Extra widget"
msgstr "Əlavə wiidget"
#: gtk/gtkfilechooser.c:778
msgid "Application supplied widget for extra options."
msgstr "Əlavə seçimlər üçün proqram tərəfindən verilən widget."
#: gtk/gtkfilechooser.c:783 gtk/gtkrecentchooser.c:203
msgid "Select Multiple"
msgstr "Birdən Çoxunu Seç"
#: gtk/gtkfilechooser.c:784
msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
msgstr "Birdən çox faylın seçilə bilməsinə icazə verilməsi"
#: gtk/gtkfilechooser.c:790
msgid "Show Hidden"
msgstr "Gizliləri Göstər"
#: gtk/gtkfilechooser.c:791
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Gizli fayl ya da qovluqların göstərilməsi"
#: gtk/gtkfilechooser.c:806
msgid "Do overwrite confirmation"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:807
msgid ""
"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
"dialog if necessary."
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:823
#, fuzzy
msgid "Allow folder creation"
msgstr "Fayl əməliyyatlarını göstər"
#: gtk/gtkfilechooser.c:824
msgid ""
"Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
"folders."
msgstr ""
#: gtk/gtkfixed.c:98 gtk/gtklayout.c:605
msgid "X position"
msgstr "X yeri"
#: gtk/gtkfixed.c:99 gtk/gtklayout.c:606
msgid "X position of child widget"
msgstr "Törəmə pəncərəciyin X yeri"
#: gtk/gtkfixed.c:108 gtk/gtklayout.c:615
msgid "Y position"
msgstr "Y yeri"
#: gtk/gtkfixed.c:109 gtk/gtklayout.c:616
msgid "Y position of child widget"
msgstr "Törəmə pəncərəciyin Y yeri"
#: gtk/gtkfontbutton.c:141
msgid "The title of the font selection dialog"
msgstr "Yazı növü seçmə dialoqunun etiketi"
#: gtk/gtkfontbutton.c:156 gtk/gtkfontsel.c:223
msgid "Font name"
msgstr "Yazı növü adı"
#: gtk/gtkfontbutton.c:157
msgid "The name of the selected font"
msgstr "Seçili yazı növünün adı"
#: gtk/gtkfontbutton.c:158
msgid "Sans 12"
msgstr "Sans 12"
#: gtk/gtkfontbutton.c:173
msgid "Use font in label"
msgstr "Etiketdə yazı növü işlət"
#: gtk/gtkfontbutton.c:174
msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
msgstr "Etiketin seçili yazı növündə göstərilməsi"
#: gtk/gtkfontbutton.c:189
msgid "Use size in label"
msgstr "Etiketdə böyüklüyü işlət"
#: gtk/gtkfontbutton.c:190
msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
msgstr "Etiketin seçili yazı növü böyüklüyündə göstərilməsi"
#: gtk/gtkfontbutton.c:206
msgid "Show style"
msgstr "Tərzi göstər"
#: gtk/gtkfontbutton.c:207
msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
msgstr "Etiketdə seçili yazı növünün tərzinin göstərilməsi"
#: gtk/gtkfontbutton.c:222
msgid "Show size"
msgstr "Böyüklüyü göstər"
#: gtk/gtkfontbutton.c:223
msgid "Whether selected font size is shown in the label"
msgstr "Etiketdə seçili yazı növünün böyüklüyünün göstərilməsi"
#: gtk/gtkfontsel.c:224
#, fuzzy
msgid "The string that represents this font"
msgstr "Bu yazı növünü təmsil edən X qatarı"
#: gtk/gtkfontsel.c:230
msgid "Preview text"
msgstr "Nümayiş mətni"
#: gtk/gtkfontsel.c:231
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "Seçili yazı növü nümayişində göstəriəcək nümayiş mətni"
#: gtk/gtkframe.c:131
msgid "Text of the frame's label"
msgstr "Çərçivə etiketinin mətni"
#: gtk/gtkframe.c:138
msgid "Label xalign"
msgstr "Etiket x tərəfləndirməsi"
#: gtk/gtkframe.c:139
msgid "The horizontal alignment of the label"
msgstr "Etiketin üfüqi tərəfləməsi"
#: gtk/gtkframe.c:147
msgid "Label yalign"
msgstr "Etiket y tərəfləməsi."
#: gtk/gtkframe.c:148
msgid "The vertical alignment of the label"
msgstr "Etiketin şaquli tərəfləməsi"
#: gtk/gtkframe.c:156
msgid "Frame shadow"
msgstr "Çərçivə kölgəsi"
#: gtk/gtkframe.c:157
msgid "Appearance of the frame border"
msgstr "Çərçivə kənarının görünüşü"
#: gtk/gtkframe.c:166
msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
msgstr "Çərçivənin etiketinin həmişəki yerində göstəriləcək pəncərəcik"
#: gtk/gtkhandlebox.c:183
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Daşıyıcı ətrafındakı kölgə görünüşü"
#: gtk/gtkhandlebox.c:191
msgid "Handle position"
msgstr "Qulp yeri"
#: gtk/gtkhandlebox.c:192
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Törəmə pəncərəciyinə nəzarən qulpun yeri"
#: gtk/gtkhandlebox.c:200
msgid "Snap edge"
msgstr "Kənarı çaxnaşdır"
#: gtk/gtkhandlebox.c:201
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr ""
"Qulp qutusunu yapışdırmaq üçün yapışma nöqtəsi ilə sıralanmış qulp qutusunun "
"böyüklüyü"
#: gtk/gtkhandlebox.c:209
msgid "Snap edge set"
msgstr "Kənarı çaxnaşdır"
#: gtk/gtkhandlebox.c:210
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
"snap_edge yoxsa handle_position xassələrindən alınan dəyərlərin işlədiləcəyi"
#: gtk/gtkhandlebox.c:217
msgid "Child Detached"
msgstr ""
#: gtk/gtkhandlebox.c:218
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:550
#, fuzzy
msgid "Selection mode"
msgstr "Seçim Sahəsi"
#: gtk/gtkiconview.c:551
#, fuzzy
msgid "The selection mode"
msgstr "Seçili il"
#: gtk/gtkiconview.c:569
#, fuzzy
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Mətn Sütünü"
#: gtk/gtkiconview.c:570
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:588
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:607
#, fuzzy
msgid "Markup column"
msgstr "İşarət"
#: gtk/gtkiconview.c:608
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:615
#, fuzzy
msgid "Icon View Model"
msgstr "AğacGörünüşü Modeli"
#: gtk/gtkiconview.c:616
#, fuzzy
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gtk/gtkiconview.c:632
#, fuzzy
msgid "Number of columns"
msgstr "Kanal Ədədi"
#: gtk/gtkiconview.c:633
#, fuzzy
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Göstəriləcək onluq sahə miqdarı"
#: gtk/gtkiconview.c:650
#, fuzzy
msgid "Width for each item"
msgstr "Üzv etiketində işlədiləcək timsal"
#: gtk/gtkiconview.c:651
msgid "The width used for each item"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:667
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:682
#, fuzzy
msgid "Row Spacing"
msgstr "Sətir aralığı"
#: gtk/gtkiconview.c:683
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:698
#, fuzzy
msgid "Column Spacing"
msgstr "Sütünlar arası boşluq"
#: gtk/gtkiconview.c:699
msgid "Space which is inserted between grid columns"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:714
#, fuzzy
msgid "Margin"
msgstr "Sol Kənar"
#: gtk/gtkiconview.c:715
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:730
#, fuzzy
msgid "Item Orientation"
msgstr "İstiqamət"
#: gtk/gtkiconview.c:731
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:747 gtk/gtktreeview.c:611 gtk/gtktreeviewcolumn.c:311
msgid "Reorderable"
msgstr "Yenidən sıraya qoyula bilən"
#: gtk/gtkiconview.c:748 gtk/gtktreeview.c:612
msgid "View is reorderable"
msgstr "Görünüş yenidən sıraya qoyula bilər"
#: gtk/gtkiconview.c:755 gtk/gtktreeview.c:762
#, fuzzy
msgid "Tooltip Column"
msgstr "Mətn Sütünü"
#: gtk/gtkiconview.c:756
#, fuzzy
msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
msgstr "Data source modelindəki qatarların alınacağı sütun"
#: gtk/gtkiconview.c:773
#, fuzzy
msgid "Item Padding"
msgstr "Alt Kənarlama"
#: gtk/gtkiconview.c:774
msgid "Padding around icon view items"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:783
#, fuzzy
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Seçim Sahəsi"
#: gtk/gtkiconview.c:784
#, fuzzy
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Yazı növü seçmə dialoqunun etiketi"
#: gtk/gtkiconview.c:790
#, fuzzy
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Seçim Sahəsi"
#: gtk/gtkiconview.c:791
#, fuzzy
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Yazı növü seçmə dialoqunun etiketi"
#: gtk/gtkimage.c:227 gtk/gtkstatusicon.c:212
msgid "Pixbuf"
msgstr "\"Pixbuf\" cismi"
#: gtk/gtkimage.c:228 gtk/gtkstatusicon.c:213
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "Göstəriləcək GdkPixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:235 gtk/gtkrecentmanager.c:290 gtk/gtkstatusicon.c:220
msgid "Filename"
msgstr "Fayl adı"
#: gtk/gtkimage.c:236 gtk/gtkstatusicon.c:221
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Yüklənib göstəriləcək fayl adı"
#: gtk/gtkimage.c:245 gtk/gtkstatusicon.c:229
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "Göstəriləcək saxlama rəsmi üçün saxlama ID-si"
#: gtk/gtkimage.c:252
msgid "Icon set"
msgstr "Timsal dəstəsi"
#: gtk/gtkimage.c:253
msgid "Icon set to display"
msgstr "Göstəriləcək timsal dəstəsi"
#: gtk/gtkimage.c:260 gtk/gtkscalebutton.c:230 gtk/gtktoolbar.c:494
#: gtk/gtktoolpalette.c:1003
msgid "Icon size"
msgstr "Timsal böyüklüyü"
#: gtk/gtkimage.c:261
#, fuzzy
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr "Saxlama timsalı ya da timsal dəstəsi üçün istifadə ediləcək böyüklük"
#: gtk/gtkimage.c:277
#, fuzzy
msgid "Pixel size"
msgstr "Piksel"
#: gtk/gtkimage.c:278
#, fuzzy
msgid "Pixel size to use for named icon"
msgstr "Saxlama timsalı ya da timsal dəstəsi üçün istifadə ediləcək böyüklük"
#: gtk/gtkimage.c:286
msgid "Animation"
msgstr "Animasiya"
#: gtk/gtkimage.c:287
msgid "GdkPixbufAnimation to display"
msgstr "Göstəriləcək GdkPixbufAnimation"
#: gtk/gtkimage.c:327 gtk/gtkstatusicon.c:260
msgid "Storage type"
msgstr "Qövs növü"
#: gtk/gtkimage.c:328 gtk/gtkstatusicon.c:261
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "Rəsm verilənləri üçün istifadə ediləcək təmsil"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:139
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Menyu mətninin yanında göstəriləcək törəmə pəncərəcik"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:154
#, fuzzy
msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
msgstr "Etiketin mətninin siçan ilə seçilə bilməsi"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:187 gtk/gtkmenu.c:540
#, fuzzy
msgid "Accel Group"
msgstr "Gedişat Qrupu"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:188
#, fuzzy
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "Sürə'tləndirici dəyişiklikləri izlənmə aralığı"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:193
msgid "Show menu images"
msgstr "Menyu rəsmlərini göstər"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:194
msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "Menyularda rəsmlərin göstərilməsi"
#: gtk/gtkinfobar.c:375 gtk/gtkmessagedialog.c:201
msgid "Message Type"
msgstr "İsmarış Növü"
#: gtk/gtkinfobar.c:376 gtk/gtkmessagedialog.c:202
msgid "The type of message"
msgstr "İsmarış növü"
#: gtk/gtkinfobar.c:431
#, fuzzy
msgid "Width of border around the content area"
msgstr "Ana dialoq sahələri ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtkinfobar.c:448
#, fuzzy
msgid "Spacing between elements of the area"
msgstr "Dəyər mətni və sürüşdürücü/dib arasındakı sahə"
#: gtk/gtkinfobar.c:480
#, fuzzy
msgid "Width of border around the action area"
msgstr "Ana dialoq sahələri ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtkinvisible.c:89 gtk/gtkmountoperation.c:175 gtk/gtkstatusicon.c:279
#: gtk/gtkwindow.c:693
msgid "Screen"
msgstr "Ekran"
#: gtk/gtkinvisible.c:90 gtk/gtkwindow.c:694
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Bu pəncərənin göstəriləcəyi ekran"
#: gtk/gtklabel.c:550
msgid "The text of the label"
msgstr "Etiketin mətni"
#: gtk/gtklabel.c:557
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "Etiketin mətninə əlavə ediləcək tərz atributları siyahısı"
#: gtk/gtklabel.c:578 gtk/gtktexttag.c:335 gtk/gtktextview.c:685
msgid "Justification"
msgstr "Sütunlaşdırma"
#: gtk/gtklabel.c:579
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that"
msgstr ""
"Etiketdəki mətnlərin birbirinə olan uyğunlaşması. Bu etiketin öz sahəsindəki "
"yerinə tə'sir etmir. Bunun üçün baxın: GtkMisc::xalign "
#: gtk/gtklabel.c:587
msgid "Pattern"
msgstr "Naxış"
#: gtk/gtklabel.c:588
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
msgstr ""
"_ hərfini daxil edən qatarlar mətndəki altı cızıxlı hərflərə uyğun gəlir"
#: gtk/gtklabel.c:595
msgid "Line wrap"
msgstr "Sətir qırması"
#: gtk/gtklabel.c:596
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Seçilidirsə, mətni həddindən artıq geniş olanda qırır"
#: gtk/gtklabel.c:611
#, fuzzy
msgid "Line wrap mode"
msgstr "Sətir qırması"
#: gtk/gtklabel.c:612
msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:619
msgid "Selectable"
msgstr "Seçilə bilən"
#: gtk/gtklabel.c:620
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Etiketin mətninin siçan ilə seçilə bilməsi"
#: gtk/gtklabel.c:626
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Mnemonik düyməsi"
#: gtk/gtklabel.c:627
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Bu etiket üçün mnemonic sürətləndirmə düyməsi"
#: gtk/gtklabel.c:635
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Mnemonik pəncərəcik"
#: gtk/gtklabel.c:636
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "Pəncərəcik etiketin mnemonic düyməsi basılanda fəallaşdırılacaq"
#: gtk/gtklabel.c:682
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string"
msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:723
#, fuzzy
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Tək Paraqraf Modu"
#: gtk/gtklabel.c:724
#, fuzzy
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Etiketin seçili yazı növündə göstərilməsi"
#: gtk/gtklabel.c:741
msgid "Angle"
msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:742
msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:764
msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:782
#, fuzzy
msgid "Track visited links"
msgstr "Yazı növü seçmə dialoqunun etiketi"
#: gtk/gtklabel.c:783
#, fuzzy
msgid "Whether visited links should be tracked"
msgstr "Gizli fayl ya da qovluqların göstərilməsi"
#: gtk/gtklabel.c:904
#, fuzzy
msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
msgstr "Girişin fokuslandığı zaman məzmununun seçilməsi"
#: gtk/gtklayout.c:625 gtk/gtkviewport.c:142
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Üfüqi yayma"
#: gtk/gtklayout.c:626 gtk/gtkscrolledwindow.c:244
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
msgstr "Üfqi yerləşdirmə üçün GtkSazlanması"
#: gtk/gtklayout.c:633 gtk/gtkviewport.c:150
msgid "Vertical adjustment"
msgstr "Şaquli yayma"
#: gtk/gtklayout.c:634 gtk/gtkscrolledwindow.c:251
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "Şaquli yerləşdirmə üçün GtkSazlanması"
#: gtk/gtklayout.c:641 gtk/gtktreeviewcolumn.c:211
msgid "Width"
msgstr "En"
#: gtk/gtklayout.c:642
msgid "The width of the layout"
msgstr "Düzülüş eni"
#: gtk/gtklayout.c:650
msgid "Height"
msgstr "Hündürlük"
#: gtk/gtklayout.c:651
msgid "The height of the layout"
msgstr "Düzülüş hündürlüyü"
#: gtk/gtklinkbutton.c:162
msgid "URI"
msgstr ""
#: gtk/gtklinkbutton.c:163
#, fuzzy
msgid "The URI bound to this button"
msgstr "Düymənin Açma/Qapama halı."
#: gtk/gtklinkbutton.c:177
#, fuzzy
msgid "Visited"
msgstr "Görünən"
#: gtk/gtklinkbutton.c:178
#, fuzzy
msgid "Whether this link has been visited."
msgstr "Gedişatın görünməsi"
#: gtk/gtkmenubar.c:163
#, fuzzy
msgid "Pack direction"
msgstr "Mətn istiqaməti"
#: gtk/gtkmenubar.c:164
#, fuzzy
msgid "The pack direction of the menubar"
msgstr "Vasitə çubuğu istiqaməti"
#: gtk/gtkmenubar.c:180
msgid "Child Pack direction"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenubar.c:181
#, fuzzy
msgid "The child pack direction of the menubar"
msgstr "Vasitə çubuğu istiqaməti"
#: gtk/gtkmenubar.c:190
msgid "Style of bevel around the menubar"
msgstr "Menyu çubuğunun ətrafındakı qabartmanın tərzi"
#: gtk/gtkmenubar.c:197 gtk/gtktoolbar.c:544
msgid "Internal padding"
msgstr "Daxili fasilələndirmə"
#: gtk/gtkmenubar.c:198
msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
msgstr "Menyu çubuğu kölgəsi ilə menyu üzvləri arasındakı kənar sahə miqdarı"
#: gtk/gtkmenubar.c:205
msgid "Delay before drop down menus appear"
msgstr "Açılan menyuların göstərilmə gecikməsi"
#: gtk/gtkmenubar.c:206
msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
msgstr "Menyu çubuğunun alt menyularının göstərilmə gecikməsi"
#: gtk/gtkmenu.c:526
#, fuzzy
msgid "The currently selected menu item"
msgstr "Hazırda seçili fayl adı"
#: gtk/gtkmenu.c:541
#, fuzzy
msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
msgstr "Bu etiket üçün mnemonic sürətləndirmə düyməsi"
#: gtk/gtkmenu.c:555 gtk/gtkmenuitem.c:318
msgid "Accel Path"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:556
msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:572
#, fuzzy
msgid "Attach Widget"
msgstr "Əlavə wiidget"
#: gtk/gtkmenu.c:573
#, fuzzy
msgid "The widget the menu is attached to"
msgstr "Menyu üzvünün işarətli olub olmaması"
#: gtk/gtkmenu.c:581
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
msgstr ""
"Bu menyu qoparılmış vəziyyətdə olanda pəncərə idarəçisinin göstərəcəyi etiket"
#: gtk/gtkmenu.c:595
#, fuzzy
msgid "Tearoff State"
msgstr "Etiketi Qopart"
#: gtk/gtkmenu.c:596
#, fuzzy
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr ""
"Bu menyu qoparılmış vəziyyətdə olanda pəncərə idarəçisinin göstərəcəyi etiket"
#: gtk/gtkmenu.c:610
#, fuzzy
msgid "Monitor"
msgstr "Ay"
#: gtk/gtkmenu.c:611
msgid "The monitor the menu will be popped up on"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:617
msgid "Vertical Padding"
msgstr "Şaquli Səviyyələmə"
#: gtk/gtkmenu.c:618
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "Menyunun üst və alt tərəflərinə əlavə ediləcək sahə miqdarı"
#: gtk/gtkmenu.c:640
msgid "Reserve Toggle Size"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:641
#, fuzzy
msgid ""
"A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
"icons"
msgstr ""
"Bu menyu qoparılmış vəziyyətdə olanda pəncərə idarəçisinin göstərəcəyi etiket"
#: gtk/gtkmenu.c:647
#, fuzzy
msgid "Horizontal Padding"
msgstr "Üfüqi səviyyələmə"
#: gtk/gtkmenu.c:648
#, fuzzy
msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
msgstr "Menyunun üst və alt tərəflərinə əlavə ediləcək sahə miqdarı"
#: gtk/gtkmenu.c:656
msgid "Vertical Offset"
msgstr "Şaquli Offset"
#: gtk/gtkmenu.c:657
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
msgstr ""
"Menyu alt menyu isə, onu bu qədər piksel offset şaquli olaraq yerləşdir"
#: gtk/gtkmenu.c:665
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "Üfüqi Offset"
#: gtk/gtkmenu.c:666
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
msgstr "Menyu alt menyu isə, onu bu qədər piksel offset üfüqi olaraq yerləşdir"
#: gtk/gtkmenu.c:674
#, fuzzy
msgid "Double Arrows"
msgstr "Oxu Göstər"
#: gtk/gtkmenu.c:675
msgid "When scrolling, always show both arrows."
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:688
#, fuzzy
msgid "Arrow Placement"
msgstr "Oxun X Yerdəyişdirməsi"
#: gtk/gtkmenu.c:689
msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:697
msgid "Left Attach"
msgstr "Sol Əlavə"
#: gtk/gtkmenu.c:698 gtk/gtktable.c:193
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Törəmənin sol tərəfinin ilişdiriləcəyi sütun nömrəsi"
#: gtk/gtkmenu.c:705
msgid "Right Attach"
msgstr "Sağ Əlavə"
#: gtk/gtkmenu.c:706
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr "Törəmənin sağ tərəfinin ilişdiriləcəyi sütun nömrəsi"
#: gtk/gtkmenu.c:713
msgid "Top Attach"
msgstr "Üst Əlavə"
#: gtk/gtkmenu.c:714
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr "Törəmənin üst tərəfinin ilişdiriləcəyi sütun nömrəsi"
#: gtk/gtkmenu.c:721
msgid "Bottom Attach"
msgstr "Alt Əlavə"
#: gtk/gtkmenu.c:722 gtk/gtktable.c:214
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Törəmənin alt tərəfinin ilişdiriləcəyi sütun nömrəsi"
#: gtk/gtkmenu.c:736
msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:823
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Sürə'tləndiricilər dəyişdirilə bilsin"
#: gtk/gtkmenu.c:824
msgid ""
"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
msgstr ""
"Menyu sürətləndiricilərin münyu üzvünün üstündə ikən düyməyə basılaraq "
"dəyişdirilə bilməsi"
#: gtk/gtkmenu.c:829
msgid "Delay before submenus appear"
msgstr "Alt menyuları göstərilmə gecikməsi"
#: gtk/gtkmenu.c:830
msgid ""
"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr ""
"Alt menyunun görünməsi üçün oxun menyunun üstündə dayanması məcbur olan "
"minimal vaxt"
#: gtk/gtkmenu.c:837
msgid "Delay before hiding a submenu"
msgstr "Alt menyuları gizlədilmə gecikməsi"
#: gtk/gtkmenu.c:838
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
msgstr ""
"Oxun alt menyu istiqamətində hərəkət etdiyi vaxt alt menyunun gizlədilməsi "
"üçün vaxt"
#: gtk/gtkmenuitem.c:285
msgid "Right Justified"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:286
msgid ""
"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:300
msgid "Submenu"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:301
msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:319
msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:334
#, fuzzy
msgid "The text for the child label"
msgstr "Etiketin mətni"
#: gtk/gtkmenuitem.c:397
msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenuitem.c:410
#, fuzzy
msgid "Width in Characters"
msgstr "Xarakter olaraq genişlik"
#: gtk/gtkmenuitem.c:411
msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenushell.c:379
#, fuzzy
msgid "Take Focus"
msgstr "Fokusa malikdir"
#: gtk/gtkmenushell.c:380
#, fuzzy
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr ""
"Bu menyu qoparılmış vəziyyətdə olanda pəncərə idarəçisinin göstərəcəyi etiket"
#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:246
msgid "Menu"
msgstr "Menü"
#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:247
msgid "The dropdown menu"
msgstr ""
#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
msgid "Image/label border"
msgstr "Rəsm/etiket kənarı"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:185
msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
msgstr "İsmarıc dialoqundakı etiket və rəsm ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:209
msgid "Message Buttons"
msgstr "İsmarış Düymələri"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:210
msgid "The buttons shown in the message dialog"
msgstr "İsmarış dialoqunda yer alan düymələr"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:227
#, fuzzy
msgid "The primary text of the message dialog"
msgstr "İsmarış dialoqunda yer alan düymələr"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:242
#, fuzzy
msgid "Use Markup"
msgstr "İşarə işlət"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:243
#, fuzzy
msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
msgstr "Etiketin mətni XML işarələrini daxil edir. Baxın: pango_parse_markup()"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:257
#, fuzzy
msgid "Secondary Text"
msgstr "İkincil"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:258
#, fuzzy
msgid "The secondary text of the message dialog"
msgstr "İsmarış dialoqunda yer alan düymələr"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:273
msgid "Use Markup in secondary"
msgstr ""
#: gtk/gtkmessagedialog.c:274
msgid "The secondary text includes Pango markup."
msgstr ""
#: gtk/gtkmessagedialog.c:288
msgid "Image"
msgstr "Rəsm"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:289
#, fuzzy
msgid "The image"
msgstr "Qiymət"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:305
#, fuzzy
msgid "Message area"
msgstr "İsmarış Növü"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:306
msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
msgstr ""
#: gtk/gtkmisc.c:91
msgid "Y align"
msgstr "Y tərəfləməsi"
#: gtk/gtkmisc.c:92
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr "Şaquli yerləşdirmə, 0-dan (üst) 1-ə dək (alt)"
#: gtk/gtkmisc.c:101
msgid "X pad"
msgstr "X səkməsi"
#: gtk/gtkmisc.c:102
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr ""
"Pəncərəciklərin sol və sağ tərəflərinə əlavə ediləcək sahə miqdarı, piksel "
"olaraq"
#: gtk/gtkmisc.c:111
msgid "Y pad"
msgstr "Y səkməsi"
#: gtk/gtkmisc.c:112
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr ""
"Pəncərəciklərin üst və alt tərəflərinə əlavə ediləcək sahə miqdarı, piksel "
"olaraq"
#: gtk/gtkmountoperation.c:159
#, fuzzy
msgid "Parent"
msgstr "Əlaqəli pəncərəcik"
#: gtk/gtkmountoperation.c:160
#, fuzzy
msgid "The parent window"
msgstr "Pəncərənin növü"
#: gtk/gtkmountoperation.c:167
#, fuzzy
msgid "Is Showing"
msgstr "Başlığı Göstər"
#: gtk/gtkmountoperation.c:168
msgid "Are we showing a dialog"
msgstr ""
#: gtk/gtkmountoperation.c:176
#, fuzzy
msgid "The screen where this window will be displayed."
msgstr "Bu pəncərənin göstəriləcəyi ekran"
#: gtk/gtknotebook.c:595
msgid "Page"
msgstr "Səhifə"
#: gtk/gtknotebook.c:596
msgid "The index of the current page"
msgstr "Hazırkı səhifənin məzmunu"
#: gtk/gtknotebook.c:604
msgid "Tab Position"
msgstr "Səkmə Yeri"
#: gtk/gtknotebook.c:605
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Səkmələrin tutulduğu qeyd dəftərçəsi yeri"
#: gtk/gtknotebook.c:612
msgid "Show Tabs"
msgstr "Səkmələri Göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:613
#, fuzzy
msgid "Whether tabs should be shown"
msgstr "Səkmələrin harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtknotebook.c:619
msgid "Show Border"
msgstr "Kənarı Göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:620
#, fuzzy
msgid "Whether the border should be shown"
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtknotebook.c:626
msgid "Scrollable"
msgstr "Sürüşdürülə bilən"
#: gtk/gtknotebook.c:627
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr "Əgər TRUE isə, səkmələr sığışmasa sürüşdürmə çubuqları əlavə ediləcək"
#: gtk/gtknotebook.c:633
msgid "Enable Popup"
msgstr "Popapı Fəallaşdır"
#: gtk/gtknotebook.c:634
msgid ""
"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
"you can use to go to a page"
msgstr ""
"Əgər DÜZdürsə, siçan düyməsinin Qeyd Dəftərçəsində tıqlanması gediləcək "
"səhifə menyusunu açar"
#: gtk/gtknotebook.c:648
#, fuzzy
msgid "Group Name"
msgstr "Qrup"
#: gtk/gtknotebook.c:649
#, fuzzy
msgid "Group name for tab drag and drop"
msgstr "Gedişat qrupunun adı."
#: gtk/gtknotebook.c:656
msgid "Tab label"
msgstr "Tab etiketi"
#: gtk/gtknotebook.c:657
#, fuzzy
msgid "The string displayed on the child's tab label"
msgstr "Törəmə səkməsinin etiketində göstəriləcək qatar (mətn)"
#: gtk/gtknotebook.c:663
msgid "Menu label"
msgstr "Menyu etiketi"
#: gtk/gtknotebook.c:664
#, fuzzy
msgid "The string displayed in the child's menu entry"
msgstr "Törəmə menyu girişində göstəriləcək qatar (mətn)"
#: gtk/gtknotebook.c:677
msgid "Tab expand"
msgstr "Tab genişləməsi"
#: gtk/gtknotebook.c:678
#, fuzzy
msgid "Whether to expand the child's tab"
msgstr "Törəmə səkmələrin genişlədilib genişlədilməməsi"
#: gtk/gtknotebook.c:684
msgid "Tab fill"
msgstr "Tab dolğusu"
#: gtk/gtknotebook.c:685
#, fuzzy
msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
msgstr "Törəmə tabının ayrılmış yerin hamısını doldurub doldurması"
#: gtk/gtknotebook.c:691
msgid "Tab pack type"
msgstr "Tab paket növü"
#: gtk/gtknotebook.c:698
#, fuzzy
msgid "Tab reorderable"
msgstr "Yenidən sıraya qoyula bilən"
#: gtk/gtknotebook.c:699
#, fuzzy
msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtknotebook.c:705
#, fuzzy
msgid "Tab detachable"
msgstr "Tab etiketi"
#: gtk/gtknotebook.c:706
#, fuzzy
msgid "Whether the tab is detachable"
msgstr "Gedişatın fəal olması."
#: gtk/gtknotebook.c:721 gtk/gtkscrollbar.c:80
msgid "Secondary backward stepper"
msgstr "İkinci arxa stepper"
#: gtk/gtknotebook.c:722
msgid ""
"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr "Səkmə sahəsinin tərəfində ikinci geri ox düyməsini göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:737 gtk/gtkscrollbar.c:87
msgid "Secondary forward stepper"
msgstr "İkinci iləri stepper"
#: gtk/gtknotebook.c:738
msgid ""
"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr "Səkmə sahəsinin qarşı tərəfində ikinci irəli ox düyməsini göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:752 gtk/gtkscrollbar.c:66
msgid "Backward stepper"
msgstr "Arxa plan addımlayıcısı"
#: gtk/gtknotebook.c:753 gtk/gtkscrollbar.c:67
msgid "Display the standard backward arrow button"
msgstr "Standart geri ox düyməsini göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:767 gtk/gtkscrollbar.c:73
msgid "Forward stepper"
msgstr "Çatdırma addımlayıcısı"
#: gtk/gtknotebook.c:768 gtk/gtkscrollbar.c:74
msgid "Display the standard forward arrow button"
msgstr "Standart irəli ox düyməsini göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:782
#, fuzzy
msgid "Tab overlap"
msgstr "Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtknotebook.c:783
#, fuzzy
msgid "Size of tab overlap area"
msgstr "Genişlədici oxun böyüklüyü"
#: gtk/gtknotebook.c:798
msgid "Tab curvature"
msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:799
#, fuzzy
msgid "Size of tab curvature"
msgstr "Aralandırıcıların böyüklüyü"
#: gtk/gtknotebook.c:815
#, fuzzy
msgid "Arrow spacing"
msgstr "Sətir aralığı"
#: gtk/gtknotebook.c:816
#, fuzzy
msgid "Scroll arrow spacing"
msgstr "Sürüşmə çubuğu boşluğu"
#: gtk/gtkorientable.c:63 gtk/gtkstatusicon.c:319 gtk/gtktrayicon-x11.c:124
msgid "Orientation"
msgstr "İstiqamət"
#: gtk/gtkorientable.c:64
#, fuzzy
msgid "The orientation of the orientable"
msgstr "Vasitə çubuğu istiqaməti"
#: gtk/gtkpaned.c:271
msgid ""
"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
msgstr ""
"Pəncərə ayırıcısının piksel olaraq yeri (0 dəyəri sol/üst tərəfə doğru bütün "
"sahə deməkdir)"
#: gtk/gtkpaned.c:280
msgid "Position Set"
msgstr "Yer Seçimi"
#: gtk/gtkpaned.c:281
msgid "TRUE if the Position property should be used"
msgstr "Mövqe xassəsi istifadə ediləcəksə TRUE"
#: gtk/gtkpaned.c:287
msgid "Handle Size"
msgstr "Dəstək Bötüklüyü"
#: gtk/gtkpaned.c:288
msgid "Width of handle"
msgstr "Qulp ehi"
#: gtk/gtkpaned.c:304
msgid "Minimal Position"
msgstr "Minimal Mövqe"
#: gtk/gtkpaned.c:305
msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
msgstr "\"position\" xassəsi üçün mümkün olan ən kiçik qiymət"
#: gtk/gtkpaned.c:322
msgid "Maximal Position"
msgstr "Maksimal Mövqe"
#: gtk/gtkpaned.c:323
msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
msgstr "\"position\" xassəsi üçün mümkün olan ən böyük qiymət"
#: gtk/gtkpaned.c:340
msgid "Resize"
msgstr "Ölçüləndir"
#: gtk/gtkpaned.c:341
msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
msgstr ""
"TRUE isə, ölçüləndirilən widget ilə bərabər törəmə də böyüyəcək/"
"genişləyəcəkdir"
#: gtk/gtkpaned.c:356
msgid "Shrink"
msgstr "Genişlət"
#: gtk/gtkpaned.c:357
msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
msgstr "TRUE isə, törəmə məcbu qiymətdən daha kiçik ola bilər"
#: gtk/gtkplug.c:171 gtk/gtkstatusicon.c:303
msgid "Embedded"
msgstr ""
#: gtk/gtkplug.c:172
#, fuzzy
msgid "Whether the plug is embedded"
msgstr "Gedişatın görünməsi"
#: gtk/gtkplug.c:186
msgid "Socket Window"
msgstr ""
#: gtk/gtkplug.c:187
#, fuzzy
msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
msgstr "Gedişatın görünməsi"
#: gtk/gtkprinter.c:126
#, fuzzy
msgid "Name of the printer"
msgstr "İşlədiləcək timsal örtüyü"
#: gtk/gtkprinter.c:132
msgid "Backend"
msgstr ""
#: gtk/gtkprinter.c:133
#, fuzzy
msgid "Backend for the printer"
msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gtk/gtkprinter.c:139
#, fuzzy
msgid "Is Virtual"
msgstr "Vacibdir"
#: gtk/gtkprinter.c:140
msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
msgstr ""
#: gtk/gtkprinter.c:146
#, fuzzy
msgid "Accepts PDF"
msgstr "Səkmə qəbul edir"
#: gtk/gtkprinter.c:147
msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
msgstr ""
#: gtk/gtkprinter.c:153
#, fuzzy
msgid "Accepts PostScript"
msgstr "Səkmə qəbul edir"
#: gtk/gtkprinter.c:154
msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
msgstr ""
#: gtk/gtkprinter.c:160
msgid "State Message"
msgstr ""
#: gtk/gtkprinter.c:161
msgid "String giving the current state of the printer"
msgstr ""
#: gtk/gtkprinter.c:167
#, fuzzy
msgid "Location"
msgstr "Gedişat"
#: gtk/gtkprinter.c:168
#, fuzzy
msgid "The location of the printer"
msgstr "Vasitə çubuğu istiqaməti"
#: gtk/gtkprinter.c:175
#, fuzzy
msgid "The icon name to use for the printer"
msgstr "Ağac görünüşü modeli"
#: gtk/gtkprinter.c:181
msgid "Job Count"
msgstr ""
#: gtk/gtkprinter.c:182
#, fuzzy
msgid "Number of jobs queued in the printer"
msgstr "Cəvəldəki sıraların miqdarı"
#: gtk/gtkprinter.