Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: windows
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6189 lines (4346 sloc) 136.454 kB
# GTK+ omaduste eesti keele tõlge.
# Estonian translation of GTK+-properties.
#
# Copyright (C) 1999, 2002–2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2007, 2009–2011 The GNOME Project.
# This file is distributed under the same license as the gtk package.
#
# Lauris Kaplinski <lauris@ariman.ee>, 1999.
# Tõivo Leedjärv <toivo@linux.ee>, 2002–2004.
# Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2005–2007, 2010, 2011.
# Priit Laes <amd@store20.com>, 2006.
# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk"
"%2b&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-15 05:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-15 16:02+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#, fuzzy
#| msgid "Default Display"
msgid "Display"
msgstr "Kuva"
msgid "Cursor type"
msgstr "Kursori liik"
#, fuzzy
msgid "Standard cursor type"
msgstr "Teisene tekst"
msgid "Display of this cursor"
msgstr ""
msgid "Device Display"
msgstr "Seadme kuva"
msgid "Display which the device belongs to"
msgstr "Kuva, mille alla seade kuulub"
msgid "Device manager"
msgstr "Seadmehaldur"
msgid "Device manager which the device belongs to"
msgstr "Seadmehaldur, mille alla seade kuulub"
msgid "Device name"
msgstr "Seadme nimi"
msgid "Device type"
msgstr "Seadme liik"
msgid "Device role in the device manager"
msgstr "Seadme roll seadmehalduris"
msgid "Associated device"
msgstr ""
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
msgstr ""
msgid "Input source"
msgstr "Sisendallikas"
msgid "Source type for the device"
msgstr "Selle seadme sisendallika liik"
msgid "Input mode for the device"
msgstr "Seadme sisendrežiim"
msgid "Whether the device has a cursor"
msgstr "Kas seadmel on kursor või mitte"
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
msgstr "Kas seadmel on selle liikumist järgiv nähtav kursor või mitte"
msgid "Number of axes in the device"
msgstr "Seadme telgede arv"
msgid "Display for the device manager"
msgstr ""
msgid "Default Display"
msgstr "Vaikimisi kuva"
msgid "The default display for GDK"
msgstr "GDK vaikimisi kuva"
msgid "Font options"
msgstr "Kirjatüübi valikud"
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "Vaikimisi kasutatava kirjatüübi valikud ekraani jaoks"
msgid "Font resolution"
msgstr "Fondi eraldusvõime"
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Ekraanifontide eraldusvõime"
msgid "Cursor"
msgstr "Kursor"
msgid "Device ID"
msgstr "Seadme ID"
msgid "Device identifier"
msgstr "Seadme identifikaator"
msgid "Opcode"
msgstr ""
msgid "Opcode for XInput2 requests"
msgstr ""
msgid "Event base"
msgstr ""
msgid "Event base for XInput events"
msgstr ""
msgid "Program name"
msgstr "Programmi nimi"
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Programmi nimi. Kui seda pole määratud, siis vaikimisi on "
"g_get_application_name()"
msgid "Program version"
msgstr "Programmi versioon"
msgid "The version of the program"
msgstr "Programmi versioon"
msgid "Copyright string"
msgstr "Autoriõiguste string"
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Programmi kohta kehtivate autoriõiguste andmed"
msgid "Comments string"
msgstr "Kommentaaristring"
msgid "Comments about the program"
msgstr "Programmi kohta käivad kommentaarid"
msgid "License Type"
msgstr "Litsentsi liik"
msgid "The license type of the program"
msgstr "Programmi litsentsi liik"
msgid "Website URL"
msgstr "Veebisaidi URL"
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "Programmi veebisaidi URL"
msgid "Website label"
msgstr "Veebisaidi silt"
#, fuzzy
#| msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgid "The label for the link to the website of the program"
msgstr "Programmi veebisaidi URL"
msgid "Authors"
msgstr "Autorid"
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Programmi autorite nimekiri"
msgid "Documenters"
msgstr "Dokumenteerijad"
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Programmi dokumenteerijate nimekiri"
msgid "Artists"
msgstr "Kunstnikud"
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Programmile kunstiloomingu teinud autorite nimekiri"
msgid "Translator credits"
msgstr "Tõlkijad"
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "Tõlkijate nimekiri. See string peaks olema märgitud tõlgitavaks"
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Programmi andmete kasti logo. Kui seda pole määratud, siis vaikimisi on "
"selleks gtk_window_get_default_icon_list()"
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Logoikooni nimi"
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Nimeline ikoon, mida kasutatakse programmi andmete kastis."
msgid "Wrap license"
msgstr "Litsensiridade murdmine"
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Kas litsentsi tekstu murtakse või mitte."
msgid "Accelerator Closure"
msgstr ""
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr ""
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Kiirklahvide vidin"
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Vidin kiirklahvide muutumiste jälgimiseks"
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Toimingu unikaalne nimi"
msgid "Label"
msgstr "Silt"
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Selle toimingu aktiveerivatel menüükirjetel ja nuppudel kasutatav silt."
msgid "Short label"
msgstr "Lühike silt"
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Tööriistariba nuppudel kasutatav lühike silt."
msgid "Tooltip"
msgstr "Vihje"
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Selle toimingu kohta käiv vihje."
msgid "Stock Icon"
msgstr "Rühmaikoon"
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
msgid "GIcon"
msgstr ""
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr ""
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikooni nimi"
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Ikooniteemast pärinev ikooni nimi"
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Nähtav kui horisontaalne"
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Nähtav kui ülejooksev"
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Nähtav kui vertikaalne"
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr "Kas tööriistariba kirje on riba püstise suuna korral nähtav."
msgid "Is important"
msgstr "On tähtis"
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Kas see toiming on hinnatud tähtsaks. Kui see valik on märgitud, siis selle "
"toimingu puhul kuvavad tööriistakirjete proksid teksti "
"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ režiimis."
msgid "Hide if empty"
msgstr "Peidetakse kui on tühi"
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
msgid "Sensitive"
msgstr "Tundlik"
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Kas tegevus on lubatud või mitte."
msgid "Visible"
msgstr "Nähtav"
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Kas tegevus on nähtav või mitte."
msgid "Action Group"
msgstr "Tegevuste grupp"
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
msgid "Always show image"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "Kas vidin on nähtav või mitte"
msgid "A name for the action group."
msgstr "Tegevuste grupi nimi."
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Kas tegevuste grupp on lubatud või mitte."
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Kas tegevuste grupp on nähtav või mitte."
msgid "Related Action"
msgstr "Seotud tegevus"
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""
msgid "Use Action Appearance"
msgstr ""
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr ""
msgid "Value"
msgstr "Väärtus"
msgid "The value of the adjustment"
msgstr ""
msgid "Minimum Value"
msgstr "Väikseim väärtus"
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr ""
msgid "Maximum Value"
msgstr "Suurim väärtus"
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr ""
msgid "Step Increment"
msgstr "Suurenduse samm"
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr ""
msgid "Page Increment"
msgstr ""
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr ""
msgid "Page Size"
msgstr "Lehekülje suurus"
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr ""
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Rõhtjoondus"
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Püstjoondus"
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Rõhtskaala"
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Kui vaba horisontaalruumi on rohkem, kui lapsobjekti jaoks vaja, siis kui "
"palju sellest kasutab lapsobjeks. 0.0 tähendab et mitte midagi, 1.0 tähendab "
"kõike."
msgid "Vertical scale"
msgstr "Püstskaala"
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Kui vaba vertikaalruumi on rohkem, kui lapsobjekt vajab, siis kui palju "
"sellest kasutab lapsobjekt. 0.0 tähendab et mitte midagi, 1.0 tähendab kõike."
msgid "Top Padding"
msgstr "Ülemine polsterdus"
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Vidina ülaosale lisatav polsterdus."
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Alumine polsterdus"
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Vidina alaosale lisatav polsterdus."
msgid "Left Padding"
msgstr "Vasakpoolne polsterdus"
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Vidina vasakule poole lisatav polsterdus."
msgid "Right Padding"
msgstr "Parempoolne polsterdus"
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Vidina paremale poole lisatav polsterdus."
msgid "Include an 'Other...' item"
msgstr ""
msgid ""
"Whether the combobox should include an item that triggers a "
"GtkAppChooserDialog"
msgstr ""
msgid "Content type"
msgstr "Sisu liik"
msgid "The content type used by the open with object"
msgstr ""
msgid "GFile"
msgstr ""
msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
msgstr ""
msgid "Show default app"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Whether the widget is the default widget"
msgid "Whether the widget should show the default application"
msgstr "Kas vidin on vaikimisi vidin või mitte"
msgid "Show recommended apps"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Whether images should be shown on buttons"
msgid "Whether the widget should show recommended applications"
msgstr "Kas nuppudel näidatakse pilte või mitte"
msgid "Show fallback apps"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Whether the widget is the default widget"
msgid "Whether the widget should show fallback applications"
msgstr "Kas vidin on vaikimisi vidin või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "Show Tooltips"
msgid "Show other apps"
msgstr "Vihjete näitamine"
#, fuzzy
#| msgid "Whether the widget has the input focus"
msgid "Whether the widget should show other applications"
msgstr "Kas vidin on sisestamisfookuses või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "Show Day Names"
msgid "Show all apps"
msgstr "Päevanimede näitamine"
#, fuzzy
#| msgid "Whether images should be shown on buttons"
msgid "Whether the widget should show all applications"
msgstr "Kas nuppudel näidatakse pilte või mitte"
msgid "Widget's default text"
msgstr ""
msgid "The default text appearing when there are no applications"
msgstr ""
msgid "Arrow direction"
msgstr "Noole suund"
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Nooleotsa osutamise suund"
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Noole vari"
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Noolt ümbritseva varju välimus"
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Noole skaleerimine"
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Noole poolt kasutatava ruumi hulk"
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Rõhtjoondus"
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Lapse joondamine X-teljel"
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Püstjoondus"
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Lapse joondamine Y-teljel"
msgid "Ratio"
msgstr "Külgede suhe"
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr ""
"Külgede suhe, kui \"Alamobjekti järgi\" (obey_child) väärtuseks on väär."
msgid "Obey child"
msgstr "Alamobjekti järgi"
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr ""
msgid "Header Padding"
msgstr "Päise polsterdus"
msgid "Number of pixels around the header."
msgstr "Dokumendi päise ümber olevate pikslite arv."
msgid "Content Padding"
msgstr "Sisu polsterdus"
msgid "Number of pixels around the content pages."
msgstr "Sisulehtede ümber olevate pikslite arv."
msgid "Page type"
msgstr "Lehekülje liik"
msgid "The type of the assistant page"
msgstr ""
msgid "Page title"
msgstr "Lehe pealkiri"
msgid "The title of the assistant page"
msgstr ""
msgid "Header image"
msgstr "Päise pilt"
msgid "Header image for the assistant page"
msgstr ""
msgid "Sidebar image"
msgstr "Külgpaani pilt"
msgid "Sidebar image for the assistant page"
msgstr ""
msgid "Page complete"
msgstr ""
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
msgstr ""
msgid "Minimum child width"
msgstr "Lapse vähim laius"
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Kastis olevate nuppude väikseim laius"
msgid "Minimum child height"
msgstr "Lapse vähim kõrgus"
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Kastis olevate nuppude väikseim kõrgus"
msgid "Child internal width padding"
msgstr ""
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr ""
msgid "Child internal height padding"
msgstr ""
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr ""
msgid "Layout style"
msgstr "Paigutuse laad"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "How to layout the buttons in the box. Possible values are default, "
#| "spread, edge, start and end"
msgid ""
"How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
"start and end"
msgstr ""
"Kuidas nupud kastis asetsevad. Võimalikud väärtused on vaikimisi, kõrvuti, "
"serval, alguses ja lõpus"
msgid "Secondary"
msgstr ""
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
msgid "Spacing"
msgstr "Vaheruum"
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Alamkirjete vahel olev ruum"
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogeenne"
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Kas lapsed peaksid kõik olema sama suurusega või mitte"
msgid "Expand"
msgstr "Laiendamine"
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Kas lapsobjekt saab rohkem ruumi, kui vanemobjekti suurus kasvab"
msgid "Fill"
msgstr "Täitmine"
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"Kas lapsobjektile antud lisaruum tuleb eraldada lapsobjektile või selle "
"polsterdusele"
msgid "Padding"
msgstr "Polsterdus"
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Lisavahe mis läheb lapsvidina ja tema naabrite vahele, pikslites"
msgid "Pack type"
msgstr ""
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
msgid "Position"
msgstr "Asukoht"
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr ""
msgid "Translation Domain"
msgstr "Tõlkedomeen"
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr "Gettext'i poolt kasutatav tõlkedomeen"
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr "Nupul oleva sildividina tekst juhuks, kui nupp sisaldab tekstividinat"
msgid "Use underline"
msgstr "Alakriipsu kasutamine"
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Määramise korral tähendab tekstis olev alakriips, et sellest järgnevale "
"märgile vastav klahv on mnemooniline kiirklahv"
msgid "Use stock"
msgstr ""
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
msgid "Focus on click"
msgstr "Fookus klõpsamisel"
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Kas nupp saab selle hiirega klõpsamisel fookuse või mitte"
msgid "Border relief"
msgstr "Äärise reljeef"
msgid "The border relief style"
msgstr "Äärise reljeefi laad"
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Lapse rõhtjoondus"
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Lapse püstjoondus"
msgid "Image widget"
msgstr "Pildividin"
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Nuputeksti kõrval asuv alamvidin"
msgid "Image position"
msgstr "Pildi asukoht"
msgid "The position of the image relative to the text"
msgstr "Pildi asukoht teksti suhtes"
msgid "Default Spacing"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "CAN_DEFAULT nuppudele lisatav täiendav ruum"
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgid ""
"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
"the border"
msgstr "CAN_DEFAULT nuppudele lisatav täiendav ruum"
msgid "Child X Displacement"
msgstr ""
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
msgid "Child Y Displacement"
msgstr ""
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
msgid "Displace focus"
msgstr ""
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
msgid "Inner Border"
msgstr "Sisemine ääris"
msgid "Border between button edges and child."
msgstr ""
msgid "Image spacing"
msgstr "Pildi kaugus"
msgid "Spacing in pixels between the image and label"
msgstr "Pildi ja sildi vahel oleva vahe suurus pikslites"
msgid "Year"
msgstr "Aasta"
msgid "The selected year"
msgstr "Valitud aasta"
msgid "Month"
msgstr "Kuu"
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "Valitud kuu (number vahemikus 0 kuni 11)"
msgid "Day"
msgstr "Päev"
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr "Valitud päev (number vahemikus 1 kuni 31, või 0 valiku tühistamiseks)"
msgid "Show Heading"
msgstr "Näita päist"
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse päist"
msgid "Show Day Names"
msgstr "Päevanimede näitamine"
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse päevade nimesid"
msgid "No Month Change"
msgstr "Kuud ei saa muuta"
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "Kui märgitud, siis pole kuud võimalik muuta"
msgid "Show Week Numbers"
msgstr "Nädalanumbrite näitamine"
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse nädalate numberid"
msgid "Details Width"
msgstr "Üksikasjade laius"
msgid "Details width in characters"
msgstr "Üksikasjade laius märkides"
msgid "Details Height"
msgstr "Üksikasjade kõrgus"
msgid "Details height in rows"
msgstr "Üksikasjade kõrgus ridades"
msgid "Show Details"
msgstr "Üksikasjade näitamine"
msgid "If TRUE, details are shown"
msgstr "Kui märgitud, siis näidatakse üksikasju"
msgid "Inner border"
msgstr "Sisemine ääris"
#, fuzzy
#| msgid "Inner Border"
msgid "Inner border space"
msgstr "Sisemine ääris"
msgid "Vertical separation"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Space between day headers and main area"
msgstr "Nuppude vahel olev ruum"
msgid "Horizontal separation"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Space between week headers and main area"
msgstr "Nuppude vahel olev ruum"
msgid "Space which is inserted between cells"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Whether the widget responds to input"
msgid "Whether the cell expands"
msgstr "Kas vidin reageerib sisendile või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "xalign"
msgid "Align"
msgstr "x-joondus"
#, fuzzy
#| msgid "Whether the children should all be the same size"
msgid "Whether cell should align with adjacent rows"
msgstr "Kas lapsed peaksid kõik olema sama suurusega või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "Pixel size"
msgid "Fixed Size"
msgstr "Piksli suurus"
#, fuzzy
#| msgid "Whether the children should all be the same size"
msgid "Whether cells should be the same size in all rows"
msgstr "Kas lapsed peaksid kõik olema sama suurusega või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "Page type"
msgid "Pack Type"
msgstr "Lehekülje liik"
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the cell is packed with reference to the "
"start or end of the cell area"
msgstr ""
msgid "Focus Cell"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "The item which is currently active"
msgid "The cell which currently has focus"
msgstr "Hetkel aktiivne element"
msgid "Edited Cell"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "The item which is currently active"
msgid "The cell which is currently being edited"
msgstr "Hetkel aktiivne element"
#, fuzzy
#| msgid "Widget"
msgid "Edit Widget"
msgstr "Vidin"
#, fuzzy
#| msgid "The current page in the document"
msgid "The widget currently editing the edited cell"
msgstr "Dokumendi käesolev lehekülg"
msgid "Area"
msgstr ""
msgid "The Cell Area this context was created for"
msgstr ""
msgid "Minimum Width"
msgstr "Minimaalne laius"
#, fuzzy
#| msgid "Minimum child width"
msgid "Minimum cached width"
msgstr "Lapse vähim laius"
#, fuzzy
#| msgid "Minimum child height"
msgid "Minimum Height"
msgstr "Lapse vähim kõrgus"
#, fuzzy
#| msgid "Minimum child height"
msgid "Minimum cached height"
msgstr "Lapse vähim kõrgus"
msgid "Editing Canceled"
msgstr ""
msgid "Indicates that editing has been canceled"
msgstr ""
msgid "Accelerator key"
msgstr "Kiirklahv"
msgid "The keyval of the accelerator"
msgstr "Kiirklahvi väärtus"
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Kiirklahvide muuteklahvid"
msgid "The modifier mask of the accelerator"
msgstr "Kiirklahvide muuteklahvi mask"
msgid "Accelerator keycode"
msgstr "Kiirklahvi kood"
msgid "The hardware keycode of the accelerator"
msgstr "Kiirklahvi raudvaraline klahvikood"
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "Kiirklahvide režiim"
msgid "The type of accelerators"
msgstr "Kiirklahvide liik"
msgid "mode"
msgstr ""
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr ""
msgid "visible"
msgstr "nähtav"
msgid "Display the cell"
msgstr ""
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr ""
msgid "xalign"
msgstr "x-joondus"
msgid "The x-align"
msgstr "X-joondus"
msgid "yalign"
msgstr "y-joondus"
msgid "The y-align"
msgstr "Y-joondus"
msgid "xpad"
msgstr ""
msgid "The xpad"
msgstr ""
msgid "ypad"
msgstr ""
msgid "The ypad"
msgstr ""
msgid "width"
msgstr "laius"
msgid "The fixed width"
msgstr "Fikseeritud laius"
msgid "height"
msgstr "kõrgus"
msgid "The fixed height"
msgstr "Fikseeritud kõrgus"
msgid "Is Expander"
msgstr "On laiendaja"
msgid "Row has children"
msgstr "Rida omab alamridu"
msgid "Is Expanded"
msgstr "On laiendatud"
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Rida on laiendaja ja on ka laiendatud olekus"
msgid "Cell background color name"
msgstr "Lahtri taustavärvi nimi"
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Lahtri taustavärv stringina"
msgid "Cell background color"
msgstr "Lahtri taustavärv"
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Lahtri taustavärv GdkColor vormingus"
msgid "Cell background RGBA color"
msgstr "Lahtri RGBA-taustavärv"
#, fuzzy
#| msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgid "Cell background color as a GdkRGBA"
msgstr "Lahtri taustavärv GdkColor vormingus"
msgid "Editing"
msgstr ""
msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
msgstr ""
msgid "Cell background set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr ""
msgid "Model"
msgstr "Mudel"
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr ""
msgid "Text Column"
msgstr "Tekstiveerg"
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr ""
msgid "Has Entry"
msgstr ""
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr ""
msgid "Pixbuf Object"
msgstr ""
msgid "The pixbuf to render"
msgstr ""
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr ""
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr ""
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr ""
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr ""
msgid "Stock ID"
msgstr ""
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr ""
msgid "Size"
msgstr "Suurus"
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
msgstr ""
msgid "Detail"
msgstr ""
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr ""
msgid "Follow State"
msgstr ""
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr ""
msgid "Icon"
msgstr "Ikoon"
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Edenemisriba väärtus"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Edenemisriba tekst"
msgid "Pulse"
msgstr ""
msgid ""
"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
"don't know how much."
msgstr ""
msgid "Text x alignment"
msgstr "Teksti X-joondus"
msgid ""
"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Teksti rõhtjoondus: 0 - vasakult, 1 - paremalt. Vasakult paremale (RTL) "
"paigustuste korral vastupidi."
msgid "Text y alignment"
msgstr "Teksti Y-joondus"
msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
msgstr "Teksti püstjoondus: 0 - ülevalt, 1 - alt."
msgid "Inverted"
msgstr "Pööratud"
#, fuzzy
#| msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
msgstr "Edenemisriba ja selle kasvamise suund"
msgid "Adjustment"
msgstr "Joondus"
msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
msgstr ""
msgid "Climb rate"
msgstr ""
msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
msgstr ""
msgid "Digits"
msgstr "Komakohti"
msgid "The number of decimal places to display"
msgstr "Kuvatavate komakohtade arv"
msgid "Active"
msgstr "Aktiivne"
#, fuzzy
#| msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
msgstr "Kas valitud kirjatüübi laadi näidatakse sildil või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "Name of the printer"
msgid "Pulse of the spinner"
msgstr "Printeri nimi"
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
msgstr ""
msgid "Text to render"
msgstr ""
msgid "Markup"
msgstr ""
msgid "Marked up text to render"
msgstr ""
msgid "Attributes"
msgstr "Atribuudid"
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
msgstr ""
msgid "Single Paragraph Mode"
msgstr "Ühe lõigu stiil"
#, fuzzy
#| msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
msgstr "Kas kogu teksti hoitakse ühe lõiguna"
msgid "Background color name"
msgstr "Taustavärvi nimi"
msgid "Background color as a string"
msgstr "Taustavärv stringina"
msgid "Background color"
msgstr "Taustavärv"
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Taustavärv GdkColor väärtusena"
msgid "Background color as RGBA"
msgstr "Taustavärv RGBA vormingus"
msgid "Background color as a GdkRGBA"
msgstr "Taustavärv GdkRGBA väärtusena"
msgid "Foreground color name"
msgstr "Esiplaanivärvi nimi"
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Esiplaanivärv stringina"
msgid "Foreground color"
msgstr "Esiplaanivärv"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Esiplaanivärv GdkColor väärtusena"
msgid "Foreground color as RGBA"
msgstr "Esiplaanivärv RGBA vormingus"
msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
msgstr "Esiplaanivärv GdkRGBA väärtusena"
msgid "Editable"
msgstr "Muudetav"
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Kas tekst on kasutaja poolt muudetav"
msgid "Font"
msgstr "Kirjatüüp"
msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
msgstr ""
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "Kirjatüübi kirjeldus PangoFontDescription struktuurina"
msgid "Font family"
msgstr "Kirjaperekond"
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Kirjaperekonna nimi (näiteks Sans, Helvetica, Times, Monospace)"
msgid "Font style"
msgstr "Kirja laad"
msgid "Font variant"
msgstr ""
msgid "Font weight"
msgstr "Kirja paksus"
msgid "Font stretch"
msgstr "Kirja venitus"
msgid "Font size"
msgstr "Kirjasuurus"
msgid "Font points"
msgstr "Kirjapunkte"
msgid "Font size in points"
msgstr "Kirja suurus punktides"
msgid "Font scale"
msgstr ""
msgid "Font scaling factor"
msgstr ""
msgid "Rise"
msgstr ""
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
msgid "Strikethrough"
msgstr "Läbikriipsutus"
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr "Kas tekst on läbi kriipsutatud või mitte"
msgid "Underline"
msgstr "Allajoonimine"
msgid "Style of underline for this text"
msgstr "Teksti allajoonimise stiil"
msgid "Language"
msgstr "Keel"
msgid ""
"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it"
msgstr ""
msgid "Ellipsize"
msgstr ""
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
msgid "Width In Characters"
msgstr "Laius märkides"
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Sildi soovitud laius märkides"
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "Maksimaalne laius märkides"
#, fuzzy
#| msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
msgid "The maximum width of the cell, in characters"
msgstr "Sildi suurim soovitud laius märkides"
msgid "Wrap mode"
msgstr "Murdmisrežiim"
msgid ""
"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
"Kuidas murda teksti mitmele reale juhul, kui tekstiväli pole terve stringi "
"kuvamiseks piisavalt lai."
msgid "Wrap width"
msgstr "Murdmise laius"
msgid "The width at which the text is wrapped"
msgstr "Laius, kustmaalt teksti murtakse"
msgid "Alignment"
msgstr "Joondus"
msgid "How to align the lines"
msgstr "Kuidas jooni joondatakse"
msgid "Background set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr ""
msgid "Foreground set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr ""
msgid "Editability set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr ""
msgid "Font family set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr ""
msgid "Font style set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr ""
msgid "Font variant set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr ""
msgid "Font weight set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr ""
msgid "Font stretch set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr ""
msgid "Font size set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr ""
msgid "Font scale set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr ""
msgid "Rise set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr ""
msgid "Strikethrough set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr ""
msgid "Underline set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr ""
msgid "Language set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
msgstr ""
msgid "Ellipsize set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr ""
msgid "Align set"
msgstr ""
msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
msgstr ""
msgid "Toggle state"
msgstr ""
msgid "The toggle state of the button"
msgstr ""
msgid "Inconsistent state"
msgstr ""
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr ""
msgid "Activatable"
msgstr "Aktiveeritav"
msgid "The toggle button can be activated"
msgstr ""
msgid "Radio state"
msgstr ""
msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr ""
msgid "Indicator size"
msgstr "Näidiku suurus"
msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr "Märkeruudu või raadionäidiku suurus"
msgid "Background RGBA color"
msgstr "RGBA-taustavärv"
msgid "CellView model"
msgstr "LahtriVaate (CellView) mudel"
msgid "The model for cell view"
msgstr "Lahtrivaate mudel"
msgid "Cell Area"
msgstr ""
msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
msgstr ""
msgid "Cell Area Context"
msgstr ""
msgid "The GtkCellAreaContext used to compute the geometry of the cell view"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Sensitive"
msgid "Draw Sensitive"
msgstr "Tundlik"
#, fuzzy
#| msgid "Whether there should be an icon near the item"
msgid "Whether to force cells to be drawn in a sensitive state"
msgstr "Kas kirje ligidal peaks olema ikoon või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "Model"
msgid "Fit Model"
msgstr "Mudel"
msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
msgstr ""
msgid "Indicator Size"
msgstr "Näidiku suurus"
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Ruum näidiku ümber"
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "Ruum märkeruudu või raadionäidiku ümber"
msgid "Whether the menu item is checked"
msgstr ""
msgid "Inconsistent"
msgstr ""
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
msgstr ""
msgid "Draw as radio menu item"
msgstr ""
msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
msgstr ""
msgid "Use alpha"
msgstr "Läbipaistvuse kasutamine"
#, fuzzy
#| msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgid "Whether to give the color an alpha value"
msgstr "Kas värvus on läbipaistev või mitte"
msgid "Title"
msgstr "Pealkiri"
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Värvivaliku dialoogiakna pealkiri"
msgid "Current Color"
msgstr "Praegune värvus"
msgid "The selected color"
msgstr "Valitud värvus"
msgid "Current Alpha"
msgstr "Praegune läbipaistvus"
msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Läbipaistvuse tase (0 - täiesti läbipaistev, 65535 - täiesti läbipaistmatu)"
msgid "Current RGBA Color"
msgstr "Praegune RGBA-värvus"
msgid "The selected RGBA color"
msgstr "Valitud RGBA-värvus"
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Koos katvuse määramisega"
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Kas värvuse valijaga on võimalik katvust määrata või mitte"
msgid "Has palette"
msgstr "Paletiga"
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Kas paletti kasutatakse või mitte"
msgid "The current color"
msgstr "Praegune värvus"
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Praegune katvuse väärtus (0 on täiesti läbipaistev, 65535 on täiesti "
"läbipaistmatu)"
msgid "Current RGBA"
msgstr "Praegune RGBA"
msgid "The current RGBA color"
msgstr "Praegune RGBA-värvus"
msgid "Color Selection"
msgstr "Värvuse valik"
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "Dialoogiga põimitud värvusevalik."
msgid "OK Button"
msgstr ""
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "Teatedialoogi nupp Olgu."
msgid "Cancel Button"
msgstr "Loobumise nupp"
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "Teatedialoogi nupp Loobu."
msgid "Help Button"
msgstr "Abinupp"
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "Dialoogi abinupp."
msgid "ComboBox model"
msgstr ""
msgid "The model for the combo box"
msgstr ""
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr ""
msgid "Row span column"
msgstr ""
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr ""
msgid "Column span column"
msgstr ""
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr ""
msgid "Active item"
msgstr "Aktiivne element"
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Hetkel aktiivne element"
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr ""
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr ""
msgid "Has Frame"
msgstr "Raamiga"
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Kas valikukast joonistab lapskirje ümber raami või mitte"
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr ""
"Kas valikukast fokuseeritakse sellel hiirega klõpsamise korral või mitte"
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Lahtirebimise pealkiri"
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr "Hüpikakna lahtirebimise korral aknahalduri poolt kuvatav pealkiri"
msgid "Popup shown"
msgstr ""
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr ""
msgid "Button Sensitivity"
msgstr "Nupu tundlikkus"
#, fuzzy
msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
msgstr "Kas nupp saab selle hiirega klõpsamisel fookuse või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgid "Whether combo box has an entry"
msgstr "Kas valikukast joonistab lapskirje ümber raami või mitte"
#, fuzzy
#| msgid "Text Column"
msgid "Entry Text Column"
msgstr "Tekstiveerg"
msgid ""
"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
"if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Columns"
msgid "ID Column"
msgstr "Veerge"
msgid ""
"The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
"in the model"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Active"
msgid "Active id"
msgstr "Aktiivne"
#, fuzzy
#| msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgid "The value of the id column for the active row"
msgstr "Ikooniteemast pärinev ikooni nimi"
#, fuzzy
#| msgid "Fixed Width"
msgid "Popup Fixed Width"
msgstr "Fikseeritud laius"
msgid ""
"Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
"width of the combo box"
msgstr ""
msgid "Appears as list"
msgstr ""
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
msgid "Arrow Size"
msgstr "Noole suurus"
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Ripploendis oleva noole väikseim võimalik suurus"
msgid "Shadow type"
msgstr "Varju liik"
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Mis liiku vari joonistatakse ripploendi ümber"
msgid "Resize mode"
msgstr "Suuruse muutmise režiim"
msgid "Specify how resize events are handled"
msgstr "Kuidas suuruse muutumise sündmusi käsitletakse"
msgid "Border width"
msgstr "Äärise laius"
msgid "The width of the empty border outside the containers children"
msgstr ""
msgid "Child"
msgstr ""
msgid "Can be used to add a new child to the container"
msgstr ""
msgid "Content area border"
msgstr "Sisupiirkonna ääris"
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Ümber peadialoogi piirkonna oleva äärise laius"
msgid "Content area spacing"
msgstr ""
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr ""
msgid "Button spacing"
msgstr "Nupu kaugus"
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Nuppude vahel olev ruum"
msgid "Action area border"
msgstr ""
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr ""
msgid "Text Buffer"
msgstr ""
msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
msgstr ""
msgid "Cursor Position"
msgstr "Kursori asukoht"
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Sisestuskursori asukoht märkide vahel"
msgid "Selection Bound"
msgstr "Valiku piir"
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Kursoriga valitud valiku teise otsa asukoht märkide vahel"
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Kas kirje sisu saab muuta"
msgid "Maximum length"
msgstr "Suurim pikkus"
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr ""
"Suurim märkide arv sellel väljal. Null tähendab, et pikkus pole piiratud"
msgid "Visibility"
msgstr "Nähtavus"
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr ""
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr ""
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr ""
msgid "Invisible character"
msgstr "Nähtamatu märk"
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"Märk, mida kasutatakse välja sisu peitmiseks (nö \"paroolisisestamise "
"režiimis\")"
msgid "Activates default"
msgstr ""
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
msgstr ""
msgid "Width in chars"
msgstr "Laius märkides"
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Kirje jaoks jäetava ruumi suurus märkides"
msgid "Scroll offset"
msgstr ""
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr ""
msgid "The contents of the entry"
msgstr ""
msgid "X align"
msgstr "X-joondus"
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Rõhtne joondus: 0 - vasakult, 1 - paremalt. Vasakult paremale (RTL) "
"paigustuste korral vastupidi."
msgid "Truncate multiline"
msgstr ""
msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
msgstr ""
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr ""
msgid "Overwrite mode"
msgstr "Ülekirjutamine"
#, fuzzy
msgid "Whether new text overwrites existing text"
msgstr "Kas sisestatud tekst kirjutab olemasoleva teksti üle või mitte"
msgid "Text length"
msgstr "Teksti pikkus"
msgid "Length of the text currently in the entry"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Invisible character"
msgid "Invisible character set"
msgstr "Nähtamatu märk"
#, fuzzy
msgid "Whether the invisible character has been set"
msgstr "Kas ikooni suuruse omadus on määratud või mitte"
msgid "Caps Lock warning"
msgstr ""
msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Progress Fraction"
msgstr "Programmi versioon"
#, fuzzy
msgid "The current fraction of the task that's been completed"
msgstr "Salve suund"
msgid "Progress Pulse Step"
msgstr ""
msgid ""
"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
"each call to gtk_entry_progress_pulse()"
msgstr ""
msgid "Primary pixbuf"
msgstr ""
msgid "Primary pixbuf for the entry"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Secondary pixbuf"
msgstr "Teisene tekst"
msgid "Secondary pixbuf for the entry"
msgstr ""
msgid "Primary stock ID"
msgstr ""
msgid "Stock ID for primary icon"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Secondary stock ID"
msgstr "Teisene tekst"
msgid "Stock ID for secondary icon"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Primary icon name"
msgstr "Ikooninimede loetelu"
msgid "Icon name for primary icon"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Secondary icon name"
msgstr "Teisene tekst"
msgid "Icon name for secondary icon"
msgstr ""
msgid "Primary GIcon"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "GIcon for primary icon"
msgstr "Selle akna ikoon"
#, fuzzy
msgid "Secondary GIcon"
msgstr "Teisene tekst"
msgid "GIcon for secondary icon"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Primary storage type"
msgstr "Lehekülje liik"
msgid "The representation being used for primary icon"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Secondary storage type"
msgstr "Teisene tekst"
msgid "The representation being used for secondary icon"
msgstr ""
msgid "Primary icon activatable"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Whether the primary icon is activatable"
msgstr "Kas tegevus on lubatud või mitte."
#, fuzzy
msgid "Secondary icon activatable"
msgstr "Sekundaarse kursori värvus"
#, fuzzy
msgid "Whether the secondary icon is activatable"
msgstr "Kas tegevus on lubatud või mitte."
#, fuzzy
msgid "Primary icon sensitive"
msgstr "Tõstutundlik"
#, fuzzy
msgid "Whether the primary icon is sensitive"
msgstr "Kas vastav nimekirja kirje on tõstutundlik või mitte"
#, fuzzy
msgid "Secondary icon sensitive"
msgstr "Teisene tekst"
#, fuzzy
msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
msgstr "Kas tegevus on lubatud või mitte."
#, fuzzy
msgid "Primary icon tooltip text"
msgstr "Tõstutundlik"
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
msgstr "Selle vidina vihje sisu"
#, fuzzy
msgid "Secondary icon tooltip text"
msgstr "Sekundaarse kursori värvus"
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
msgstr "Selle vidina vihje sisu"
#, fuzzy
msgid "Primary icon tooltip markup"
msgstr "Ikooninimede loetelu"
#, fuzzy
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "Teisene tekst"
#, fuzzy
msgid "IM module"
msgstr "GTK moodulid"
#, fuzzy
msgid "Which IM module should be used"
msgstr "Kas paletti kasutatakse või mitte"
#, fuzzy
msgid "Icon Prelight"
msgstr "Kõrgus"
#, fuzzy
msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
msgstr "Kas sakke näidatakse või mitte"
#, fuzzy
msgid "Progress Border"
msgstr "Sortimisjärjestus"
#, fuzzy
msgid "Border around the progress bar"
msgstr "Edenemisriba tekst"
msgid "Border between text and frame."
msgstr "Teksti ja raami vahel asuv ääris."
#, fuzzy
msgid "The contents of the buffer"
msgstr "Sildi tekst"
msgid "Length of the text currently in the buffer"
msgstr ""
msgid "Completion Model"
msgstr ""
msgid "The model to find matches in"
msgstr ""
msgid "Minimum Key Length"
msgstr "Minimaalne võtmepikkus"
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr ""
msgid "Text column"
msgstr ""
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr ""
msgid "Inline completion"
msgstr ""
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr ""
msgid "Popup completion"
msgstr ""
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr ""
msgid "Popup set width"
msgstr ""
msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
msgstr ""
msgid "Popup single match"
msgstr ""
msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
msgstr ""
msgid "Inline selection"
msgstr ""
msgid "Your description here"
msgstr "Siia tuleb kirjeldus"
msgid "Visible Window"
msgstr "Nähtav aken"
msgid ""
"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
"trap events."
msgstr ""
msgid "Above child"
msgstr ""
msgid ""
"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
"child widget as opposed to below it."
msgstr ""
msgid "Expanded"
msgstr "Laiendatud"
msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
msgstr "Las laiendaja on lapsvidina näitamiseks avatud või mitte"
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Laiendaja sildi tekst"
msgid "Use markup"
msgstr ""
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr ""
msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr ""
msgid "Label widget"
msgstr "Sildividin"
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Label"
msgid "Label fill"
msgstr "Silt"
#, fuzzy
#| msgid "Whether the children should all be the same size"
msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
msgstr "Kas lapsed peaksid kõik olema sama suurusega või mitte"
msgid "Expander Size"
msgstr "Laiendaja suurus"
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Laiendaja noole suurus"
msgid "Spacing around expander arrow"
msgstr "Laiendaja noole ümber olev ruum"
msgid "Dialog"
msgstr "Dialoog"
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "Failivalimise dialoog."
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Failivalimise dialoogi pealkiri"
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Nupuvidina soovitud laius märkides"
msgid "Action"
msgstr "Tegevus"
msgid "The type of operation that the file selector is performing"
msgstr "Failivalija poolt teostatava operatsiooni liik."
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "Hetkel aktiivne filter failivaliku kuva filtreerimiseks"
msgid "Local Only"
msgstr "Ainult kohalikud"
msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
msgstr ""
"Kas valitavaid faile peab piiritlema kohalike file: URL-idega või mitte"
msgid "Preview widget"
msgstr "Eelvaatevidin"
msgid "Application supplied widget for custom previews."
msgstr "Rakenduse poolt toetatud vidin kohandatud vaadete jaoks."
msgid "Preview Widget Active"
msgstr "Eelvaatevidin aktiivne"
msgid ""
"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
msgstr "Kas kohandatud vaadete eelvaatevidinat näidatakse või mitte."
msgid "Use Preview Label"
msgstr "Eelvaate silt"
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr ""
"Kas eelvaate silti koos eelvaadeldava faili nimega kuvatakse või mitte."
msgid "Extra widget"
msgstr ""
msgid "Application supplied widget for extra options."
msgstr ""
msgid "Select Multiple"
msgstr "Mitmikvalik"
msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
msgstr "Kas mitme faili valimine on lubatud või mitte"
msgid "Show Hidden"
msgstr "Peidetute näitamine"
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Kas peidetud faile ja katalooge näidatakse või mitte"
msgid "Do overwrite confirmation"
msgstr "Ülekirjutamise kinnitus"
msgid ""
"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
"dialog if necessary."
msgstr ""
"Kas failivalija peab salvestamisel küsima faili ülekirjutamise kohta "
"kinnitust või mitte."
#, fuzzy
#| msgid "Show file operations"
msgid "Allow folder creation"
msgstr "Näita failitegevusi"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Whether a file chooser in save mode will present an overwrite "
#| "confirmation dialog if necessary."
msgid ""
"Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
"folders."
msgstr ""
"Kas failivalija peab salvestamisel küsima faili ülekirjutamise kohta "
"kinnitust või mitte."
msgid "X position"
msgstr "X-asukoht"
msgid "X position of child widget"
msgstr "Alamvidina asukoht X-teljel"
msgid "Y position"
msgstr "Y-asukoht"
msgid "Y position of child widget"
msgstr "Alamvidina asukoht Y-teljel"
msgid "The title of the font selection dialog"
msgstr "Kirjatüübi valiku dialoogiakna pealkiri"
msgid "Font name"
msgstr "Kirjatüübi nimi"
msgid "The name of the selected font"
msgstr "Valitud kirjatüübi nimi"
msgid "Sans 12"
msgstr "Sans 12"
msgid "Use font in label"
msgstr "Kirjatüüp sildil"
msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
msgstr "Kas silt joonistatakse valitud kirjatüübiga või mitte"
msgid "Use size in label"
msgstr "Suurus sildil"
msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
msgstr "Kas silt joonistatakse valitud suurusega või mitte"
msgid "Show style"
msgstr "Laadi näitamine"
msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
msgstr "Kas valitud kirjatüübi laadi näidatakse sildil või mitte"
msgid "Show size"
msgstr "Suuruse näitamine"
msgid "Whether selected font size is shown in the label"
msgstr "Kas valitud kirjatüübi suurust näidatakse sildil või mitte"
#, fuzzy
msgid "The string that represents this font"
msgstr "Seda kirjatüüpi esitav X-string"
msgid "Preview text"
msgstr "Näidistekst"
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr ""
msgid "Text of the frame's label"
msgstr "Raami sildi tekst"
msgid "Label xalign"
msgstr "Sildi X-joondus"
msgid "The horizontal alignment of the label"
msgstr "Sildi rõhtne joondamine"
msgid "Label yalign"
msgstr "Sildi Y-joondus"
msgid "The vertical alignment of the label"
msgstr "Sildi püstine joondamine"
msgid "Frame shadow"
msgstr "Raami vari"
msgid "Appearance of the frame border"
msgstr "Raami äärise välimus"
msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
msgstr ""
msgid "Row spacing"
msgstr "Ruum ridade vahel"
msgid "The amount of space between two consecutive rows"
msgstr "Kahe kohakuti oleva rea vahele jäetava ruumi hulk"
msgid "Column spacing"
msgstr "Ruum veergude vahel"
msgid "The amount of space between two consecutive columns"
msgstr "Kahe kõrvuti oleva veeru vahele jäetava ruumi hulk"
#, fuzzy
#| msgid "Homogeneous"
msgid "Row Homogeneous"
msgstr "Homogeenne"
#, fuzzy
#| msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
msgstr "Kui märgitud, siis on kõik tabeli lahtrid sama kõrguse ja laiusega"
#, fuzzy
#| msgid "Homogeneous"
msgid "Column Homogeneous"
msgstr "Homogeenne"
#, fuzzy
#| msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
msgstr "Kui märgitud, siis on kõik tabeli lahtrid sama kõrguse ja laiusega"
msgid "Left attachment"
msgstr ""
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr ""
msgid "Top attachment"
msgstr ""
msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
msgstr ""
msgid "Width"
msgstr "Laius"
#, fuzzy
#| msgid "The number of columns in the table"
msgid "The number of columns that a child spans"
msgstr "Tabelis olevate veergude arv"
msgid "Height"
msgstr "Kõrgus"
#, fuzzy
#| msgid "The number of rows in the table"
msgid "The number of rows that a child spans"
msgstr "Tabelis olevate ridade arv"
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Konteineri ümber oleva varju välimus"
msgid "Handle position"
msgstr "Sanga asukoht"
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Sanga asukoht lapsvidina suhtes"
msgid "Snap edge"
msgstr ""
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr ""
msgid "Snap edge set"
msgstr ""
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
msgid "Child Detached"
msgstr ""
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
msgid "Selection mode"
msgstr "Valikurežiim"
msgid "The selection mode"
msgstr "Valikurežiim"
msgid "Pixbuf column"
msgstr ""
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr ""
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr ""
msgid "Markup column"
msgstr ""
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
msgid "Icon View Model"
msgstr "Ikoonivaate mudel"
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Ikoonivaate mudel"
msgid "Number of columns"
msgstr "Tulpade arv"
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Kuvatavate tulpade arv"
msgid "Width for each item"
msgstr "Iga kirje laius"
msgid "The width used for each item"
msgstr "Iga kirje puhul kasutatav laius"
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr "Kirje lahtrite vahele jäetav ruum"
msgid "Row Spacing"
msgstr "Ridadevaheline ruum"
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr "Tabeli ridade vahele jäetav ruum"
msgid "Column Spacing"
msgstr "Veergudevaheline ruum"
msgid "Space which is inserted between grid columns"
msgstr "Tabeli veergude vahele jäetav ruum"
msgid "Margin"
msgstr "Ääris"
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr "Ikoonivaate servadele lisatav ruum"
msgid "Item Orientation"
msgstr ""
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr ""
msgid "Reorderable"
msgstr ""
msgid "View is reorderable"
msgstr ""
msgid "Tooltip Column"
msgstr "Vihjeveerg"
msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
msgstr "Mudelis asuv veerg, mis sisaldab kirjete tekstilisi vihjeid"
msgid "Item Padding"
msgstr ""
msgid "Padding around icon view items"
msgstr ""
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Valikukasti värv"
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Valikukasti värv"
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Valikukasti alfa"
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Valikukasti läbipaistmatus"
msgid "Pixbuf"
msgstr ""
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr ""
msgid "Filename"
msgstr "Failinimi"
msgid "Filename to load and display"
msgstr ""
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr ""
msgid "Icon set"
msgstr ""
msgid "Icon set to display"
msgstr ""
msgid "Icon size"
msgstr "Ikooni suurus"
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr ""
msgid "Pixel size"
msgstr "Piksli suurus"
msgid "Pixel size to use for named icon"
msgstr "Nimekise ikooni jaoks kasutatav piksli suurus"
msgid "Animation"
msgstr "Animatsioon"
msgid "GdkPixbufAnimation to display"
msgstr ""
msgid "Storage type"
msgstr ""
msgid "The representation being used for image data"
msgstr ""
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
msgstr "Kas sildi teksti saab hiirega märkida või mitte"
#, fuzzy
msgid "Accel Group"
msgstr "Tegevuste grupp"
#, fuzzy
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "Vidin kiirendite muutumiste jälgimiseks"
msgid "Message Type"
msgstr "Teate liik"
msgid "The type of message"
msgstr "Teate liik"
#, fuzzy
msgid "Width of border around the content area"
msgstr "Ümber peadialoogi piirkonna oleva äärise laius"
#, fuzzy
msgid "Spacing between elements of the area"
msgstr "Nuppude vahel olev ruum"
#, fuzzy
msgid "Width of border around the action area"
msgstr "Ümber peadialoogi piirkonna oleva äärise laius"
msgid "Screen"
msgstr "Ekraan"
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr ""
msgid "The text of the label"
msgstr "Sildi tekst"
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr ""
msgid "Justification"
msgstr "Joondus"
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that"
msgstr ""
msgid "Pattern"
msgstr "Muster"
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
msgstr ""
msgid "Line wrap"
msgstr "Reamurdmine"
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Kui määratud, siis liiga pikki ridu murtakse"
msgid "Line wrap mode"
msgstr "Reamurdmisrežiim"
msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
msgstr "Kui reamurdmine on määratud, siis kuidas murdmist teostatakse"
msgid "Selectable"
msgstr "Valitav"
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Kas sildi teksti saab hiirega märkida või mitte"
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Mnemooniline klahv"
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Selle sildi mnemooniline kiirklahv"
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Mnemooniline vidin"
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "Mnemoonilise kiirklahvi vajutamise korral aktiveeritav vidin"
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string"
msgstr ""
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Üherealine režiim"
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Kas silt on üherealises režiimis või mitte"
msgid "Angle"
msgstr "Nurk"
msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr "Nurk, millega silti pööratakse"
msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
msgstr "Sildi suurim soovitud laius märkides"
msgid "Track visited links"
msgstr "Külastatud viitade jälgimine"
msgid "Whether visited links should be tracked"
msgstr "Kas külastatud viitasid tuleb jälgida või mitte"
msgid "The width of the layout"
msgstr "Paigutuse laius"
msgid "The height of the layout"
msgstr "Paigutuse kõrgus"
msgid "URI"
msgstr "URI"
msgid "The URI bound to this button"
msgstr ""
msgid "Visited"
msgstr "Külastatud"
msgid "Whether this link has been visited."
msgstr "Kas viidatud kohta on külastatud või mitte."
msgid "Pack direction"
msgstr ""
msgid "The pack direction of the menubar"
msgstr ""
msgid "Child Pack direction"
msgstr ""
msgid "The child pack direction of the menubar"
msgstr ""
msgid "Style of bevel around the menubar"
msgstr ""
msgid "Internal padding"
msgstr "Sisepolsterdus"
msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
msgstr "Äärise ruum menüüriba varju ja menüükirjete vahel"
msgid "The currently selected menu item"
msgstr "Hetkel valitud menüükirje"
#, fuzzy
msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
msgstr "Selle sildi mnemooniline kiirklahv"
msgid "Accel Path"
msgstr ""
msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Attach Widget"
msgstr "Vidin"
msgid "The widget the menu is attached to"
msgstr ""
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
msgstr ""
msgid "Tearoff State"
msgstr "Lahtirebimise olek"
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr "Tõeväärtus, mis määrab, kas menüü on lahti rebitud või mitte"
msgid "Monitor"
msgstr ""
msgid "The monitor the menu will be popped up on"
msgstr ""
msgid "Vertical Padding"
msgstr "Püstine polsterdus"
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "Lisaruum menüü ülemisel ja alumisel serval"
msgid "Reserve Toggle Size"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid ""
"A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
"icons"
msgstr "Tõeväärtus, mis määrab, kas menüü on lahti rebitud või mitte"
msgid "Horizontal Padding"
msgstr "Rõhtne polsterdus"
msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
msgstr "Lisaruum menüü vasakul ja paremal serval"
msgid "Vertical Offset"
msgstr "Vertikaalne nihe"
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
msgstr ""
"Kui menüü on alammenüü, siis määrab see asukoha vertikaalse nihke pikslites"
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "Horisontaalne nihe"
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
msgstr ""
"Kui menüü on alammenüü, siis määrab see asukoha hosirontaalse nihke pikslites"
msgid "Double Arrows"
msgstr "Topeltnooled"
msgid "When scrolling, always show both arrows."
msgstr "Kerimisel näidatakse alati mõlemat noolt."
msgid "Arrow Placement"
msgstr "Noole asetus"
msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
msgstr "Kerimisnoolte asukohtade määramine"
msgid "Left Attach"
msgstr ""
msgid "Right Attach"
msgstr ""
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr ""
msgid "Top Attach"
msgstr ""
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr ""
msgid "Bottom Attach"
msgstr ""
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr ""
msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
msgstr ""
msgid "Right Justified"
msgstr ""
msgid ""
"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
msgstr ""
msgid "Submenu"
msgstr "Alammenüü"
msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
msgstr "Menüükirje külge ühendatud alammenüü, selle puudumisel aga NULL"
msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "The text for the child label"
msgstr "Sildi tekst"
msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
msgstr ""
"Noole poolt kasutatava ruumi hulk, mis on suhteline menüükirje kirjatüübi "
"suurusega"
msgid "Width in Characters"
msgstr "Laius märkides"
#, fuzzy
msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
msgstr "Sildi soovitud laius märkides"
msgid "Take Focus"
msgstr ""
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr ""
msgid "Menu"
msgstr "Menüü"
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Rippmenüü"
msgid "Image/label border"
msgstr "Pildi/sildi ääris"
msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
msgstr "Sõnumidialoogis oleva pildi või sildi äärise laius"
msgid "Message Buttons"
msgstr "Teatenupud"
msgid "The buttons shown in the message dialog"
msgstr "Teatedialoogis näidatavad nupud"
msgid "The primary text of the message dialog"
msgstr "Teatedialoogi peamine tekst"
msgid "Use Markup"
msgstr ""
msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
msgstr ""
msgid "Secondary Text"
msgstr "Teisene tekst"
msgid "The secondary text of the message dialog"
msgstr "Teatedialoogi teisene tekst"
msgid "Use Markup in secondary"
msgstr ""
msgid "The secondary text includes Pango markup."
msgstr ""
msgid "Image"
msgstr "Pilt"
msgid "The image"
msgstr "Pilt"
#, fuzzy
#| msgid "Message Type"
msgid "Message area"
msgstr "Teate liik"
msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
msgstr ""
msgid "Y align"
msgstr "Y-joondus"
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr "Püstine joondus: 0 - ülevalt, 1 - alt"
msgid "X pad"
msgstr "X-polsterdus"
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr "Vidina külgedele jäetava vaba ruumi laius pikslites"
msgid "Y pad"
msgstr "Y-polsterdus"
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr "Vidinast üles- ja allapoole jäetava vaba ruumi laius pikslites"
msgid "Parent"
msgstr "Vanem"
msgid "The parent window"
msgstr "Ülemine aken"
#, fuzzy
msgid "Is Showing"
msgstr "Näita päist"
msgid "Are we showing a dialog"
msgstr ""
msgid "The screen where this window will be displayed."
msgstr ""
msgid "Page"
msgstr "Lehekülg"
msgid "The index of the current page"
msgstr "Käesoleva lehe indeks"
msgid "Tab Position"
msgstr "Sakkide asukoht"
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Millisel märkmiku küljel sakke hoitakse"
msgid "Show Tabs"
msgstr "Sakkide näitamine"
#, fuzzy
#| msgid "Whether tabs should be shown or not"
msgid "Whether tabs should be shown"
msgstr "Kas sakke näidatakse või mitte"
msgid "Show Border"
msgstr "Äärise näitamine"
#, fuzzy
#| msgid "Whether the border should be shown or not"
msgid "Whether the border should be shown"
msgstr "Kas äärist näidatakse või mitte"
msgid "Scrollable"
msgstr "Keritav"
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr ""
"Kui TÕENE, siis liiga paljude sakkide korral lisatakse sakiribale "
"kerimisnooled"
msgid "Enable Popup"
msgstr "Hüpikakna lubamine"
msgid ""
"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
"you can use to go to a page"
msgstr ""
"Kui TÕENE, siis märkmikul parema hiirenupuga klõpsamine avab lehekülje "
"vahetamise hüpikmenuu"
#, fuzzy
#| msgid "Group ID"
msgid "Group Name"
msgstr "Grupi ID"
#, fuzzy
#| msgid "Group ID for tabs drag and drop"
msgid "Group name for tab drag and drop"
msgstr "Grupi ID sakkide lohistamiseks"
msgid "Tab label"
msgstr "Saki silt"
msgid "The string displayed on the child's tab label"
msgstr ""
msgid "Menu label"
msgstr "Menüüsilt"
msgid "The string displayed in the child's menu entry"
msgstr "Alammenüü kirjes näidatav silt"
msgid "Tab expand"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Whether to wrap the license text."
msgid "Whether to expand the child's tab"
msgstr "Kas litsentsi tekstu murtakse või mitte."
msgid "Tab fill"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Whether the children should all be the same size"
msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
msgstr "Kas lapsed peaksid kõik olema sama suurusega või mitte"
msgid "Tab reorderable"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Whether the tab is detachable"
msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
msgstr "Kas sakk on lahtihaagitav või mitte"
msgid "Tab detachable"
msgstr "Sakk lahtihaagitav"
msgid "Whether the tab is detachable"
msgstr "Kas sakk on lahtihaagitav või mitte"
msgid "Secondary backward stepper"
msgstr ""
msgid ""
"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr ""
msgid "Secondary forward stepper"
msgstr ""
msgid ""
"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr ""
msgid "Backward stepper"
msgstr ""
msgid "Display the standard backward arrow button"
msgstr ""
msgid "Forward stepper"
msgstr ""
msgid "Display the standard forward arrow button"
msgstr ""
msgid "Tab overlap"
msgstr ""
msgid "Size of tab overlap area"
msgstr ""
msgid "Tab curvature"
msgstr ""
msgid "Size of tab curvature"
msgstr ""
msgid "Arrow spacing"
msgstr ""
msgid "Scroll arrow spacing"
msgstr ""
msgid "Icon's count"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "The index of the current page"
msgid "The count of the emblem currently displayed"
msgstr "Käesoleva lehe indeks"
#, fuzzy
#| msgid "Icon Name"
msgid "Icon's label"
msgstr "Ikooni nimi"
msgid "The label to be displayed over the icon"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Icon size set"
msgid "Icon's style context"
msgstr "Ikooni suurus määratud"
msgid "The style context to theme the icon appearance"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Background color"
msgid "Background icon"
msgstr "Taustavärv"
msgid "The icon for the number emblem background"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Background color name"
msgid "Background icon name"
msgstr "Taustavärvi nimi"
#, fuzzy
#| msgid "The icon name to use for the printer"
msgid "The icon name for the number emblem background"
msgstr "Printeri jaoks kasutatava ikooni nimi"
msgid "Orientation"
msgstr "Asend"
#, fuzzy
msgid "The orientation of the orientable"
msgstr "Salve suund"
msgid ""
"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
msgstr ""
msgid "Position Set"
msgstr ""
msgid "TRUE if the Position property should be used"
msgstr ""
msgid "Handle Size"
msgstr ""
msgid "Width of handle"
msgstr ""
msgid "Minimal Position"
msgstr ""
msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
msgstr ""
msgid "Maximal Position"
msgstr ""
msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
msgstr ""
msgid "Resize"
msgstr ""
msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
msgstr ""
msgid "Shrink"
msgstr ""
msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
msgstr ""
msgid "Embedded"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Whether or not the status icon is embedded"
msgid "Whether the plug is embedded"
msgstr "Kas olekuikoon on põimitud või mitte"
msgid "Socket Window"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
msgstr "Kas olekuikoon on põimitud või mitte"
msgid "Name of the printer"
msgstr "Printeri nimi"
msgid "Backend"
msgstr ""
msgid "Backend for the printer"
msgstr ""
msgid "Is Virtual"
msgstr "On virtuaalne"
msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
msgstr "Riistvaralise printeri korral on see märkimata"
msgid "Accepts PDF"
msgstr "PDF-i tugi"
msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
msgstr "Märgitud juhul, kui printer toetab PDF-i"
msgid "Accepts PostScript"
msgstr "PostScript'i tugi"
msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
msgstr "Märgitud juhul, kui printer toetab PostScript'i"
msgid "State Message"
msgstr "Olekusõnum"
msgid "String giving the current state of the printer"
msgstr "Printeri käesolevat olekut väljendav string"
msgid "Location"
msgstr "Asukoht"
msgid "The location of the printer"
msgstr "Printeri asukoht"
msgid "The icon name to use for the printer"
msgstr "Printeri jaoks kasutatava ikooni nimi"
msgid "Job Count"
msgstr "Tööde arv"
msgid "Number of jobs queued in the printer"
msgstr "Printeri järjekorras olevate tööde arv"
msgid "Paused Printer"
msgstr "Printer pausitud"
msgid "TRUE if this printer is paused"
msgstr "Märgitud juhul, kui printer on pausitud"
msgid "Accepting Jobs"
msgstr "Nõustutud prinditöid"
msgid "TRUE if this printer is accepting new jobs"
msgstr ""
"Märgitud juhul, kui printeril on prinditöid, mille printimiseks on nõusolek "
"antud"
msgid "Source option"
msgstr "Lähtevalik"
msgid "The PrinterOption backing this widget"
msgstr ""
msgid "Title of the print job"
msgstr "Printimistöö pealkiri"
msgid "Printer"
msgstr "Printer"
msgid "Printer to print the job to"
msgstr "Printer, kuhu töö printida"
msgid "Settings"
msgstr "Sätted"
msgid "Printer settings"
msgstr "Printeri sätted"
msgid "Page Setup"
msgstr "Lehekülje sätted"
msgid "Track Print Status"
msgstr ""
msgid ""
"TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the "
"print data has been sent to the printer or print server."
msgstr ""
msgid "Default Page Setup"
msgstr "Vaikimisi lehe sätted"
msgid "The GtkPageSetup used by default"
msgstr ""
msgid "Print Settings"
msgstr "Printimissätted"
msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
msgstr ""
msgid "Job Name"
msgstr "Töö nimi"
msgid "A string used for identifying the print job."
msgstr "Printimistöö tuvastamiseks kasutatav string."
msgid "Number of Pages"
msgstr "Lehekülgede arv"
msgid "The number of pages in the document."
msgstr "Dokumendis olevate lehekülgede arv."
msgid "Current Page"
msgstr "Käesolev lehekülg"
msgid "The current page in the document"
msgstr "Dokumendi käesolev lehekülg"
msgid "Use full page"
msgstr ""
msgid ""
"TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
"not the corner of the imageable area"
msgstr ""
msgid ""
"TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
"after the print data has been sent to the printer or print server."
msgstr ""
msgid "Unit"
msgstr "Ühik"
msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
msgstr "Kontekstis vahemaade määramiseks kasutatav ühik"
msgid "Show Dialog"
msgstr "Dialoogi kuvamine"
msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
msgstr "Kui märgitud, siis printimise ajal kuvatakse edenemisdialoogi."
msgid "Allow Async"
msgstr "Asünk. lubatud"
msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
msgstr "Kui märgitud, siis võib printimisprotsess töötada asünkroonselt."
msgid "Export filename"
msgstr "Ekspordi failinimi"
msgid "Status"
msgstr "Olek"
msgid "The status of the print operation"
msgstr "Printimistoimingu olek"
msgid "Status String"
msgstr "Olekustring"
msgid "A human-readable description of the status"
msgstr "Oleku kirjeldus inimloetaval kujul"
msgid "Custom tab label"
msgstr "Kohandatud saki silt"
msgid "Label for the tab containing custom widgets."
msgstr "Kohandatud vidinaid sisaldava saki silt."
#, fuzzy
msgid "Support Selection"
msgstr "Värvuse valik"
msgid "TRUE if the print operation will support print of selection."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Has Selection"
msgstr "Värvuse valik"
msgid "TRUE if a selection exists."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Embed Page Setup"
msgstr "Lehekülje sätted"
msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintDialog"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Number of Pages"
msgid "Number of Pages To Print"
msgstr "Lehekülgede arv"
#, fuzzy
#| msgid "The number of pages in the document."
msgid "The number of pages that will be printed."
msgstr "Dokumendis olevate lehekülgede arv."
msgid "The GtkPageSetup to use"
msgstr ""
msgid "Selected Printer"
msgstr "Valitud printer"
msgid "The GtkPrinter which is selected"
msgstr "Valitud GtkPrinter"
msgid "Manual Capabilities"
msgstr ""
msgid "Capabilities the application can handle"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Whether the dialog supports selection"
msgstr "Kas silt joonistatakse valitud kirjatüübiga või mitte"
#, fuzzy
msgid "Whether the application has a selection"
msgstr "Kas tegevus on lubatud või mitte."
msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
msgstr ""
msgid "Fraction"
msgstr ""
msgid "The fraction of total work that has been completed"
msgstr ""
msgid "Pulse Step"
msgstr ""
msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
msgstr ""
msgid "Text to be displayed in the progress bar"
msgstr ""
msgid "Show text"
msgstr "Näidata tekstina"
msgid "Whether the progress is shown as text."
msgstr "Kas edenemisriba näidatakse tekstina."
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
"have enough room to display the entire string, if at all."
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "XSpacing"
msgid "X spacing"
msgstr "X-ruum"
msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
msgstr "Kerimisriba laiusele lisatav täiendav ruum."
#, fuzzy
#| msgid "YSpacing"
msgid "Y spacing"
msgstr "Y-ruum"
msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
msgstr "Kerimisriba kõrgusele lisatav täiendav ruum."
#, fuzzy
#| msgid "Min horizontal bar width"
msgid "Minimum horizontal bar width"
msgstr "Rõhtriba vähim laius"
msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
msgstr "Rõhtsa kerimisriba vähim laius"
#, fuzzy
#| msgid "Min horizontal bar height"
msgid "Minimum horizontal bar height"
msgstr "Rõhtriba vähim kõrgus"
msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
msgstr "Rõhtsa kerimisriba vähim kõrgus"
#, fuzzy
#| msgid "Min vertical bar width"
msgid "Minimum vertical bar width"
msgstr "Püstriba vähim laius"
msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
msgstr "Püstise kerimisriba vähim laius"
#, fuzzy
#| msgid "Min vertical bar height"
msgid "Minimum vertical bar height"
msgstr "Püstriba vähim kõrgus"
msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
msgstr "Püstise kerimisriba vähim kõrgus"
msgid "The value"
msgstr "Väärtus"
msgid ""
"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
"is the current action of its group."
msgstr ""
msgid "Group"
msgstr "Grupp"
msgid "The radio action whose group this action belongs to."
msgstr ""
msgid "The current value"
msgstr "Hetkväärtus"
msgid ""
"The value property of the currently active member of the group to which this "
"action belongs."
msgstr ""
msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
msgstr ""
msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
msgstr ""
msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
msgstr ""
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr ""
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr "Kas liuguri suund on pööratud või mitte"
msgid "Lower stepper sensitivity"
msgstr ""
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
"side"
msgstr ""
msgid "Upper stepper sensitivity"
msgstr ""
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
"side"
msgstr ""
msgid "Show Fill Level"
msgstr ""
msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
msgstr ""
msgid "Restrict to Fill Level"
msgstr ""
msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
msgstr ""
msgid "Fill Level"
msgstr ""
msgid "The fill level."
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Digits"
msgid "Round Digits"
msgstr "Komakohti"
#, fuzzy
#| msgid "The number of pages in the document."
msgid "The number of digits to round the value to."
msgstr "Dokumendis olevate lehekülgede arv."
msgid "Slider Width"
msgstr "Liuguri laius"
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr ""
msgid "Trough Border"
msgstr ""
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr ""
msgid "Stepper Size"
msgstr ""
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr ""
msgid "Stepper Spacing"
msgstr ""
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr ""
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr ""
msgid ""
"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr ""
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr ""
msgid ""
"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr ""
msgid "Trough Under Steppers"
msgstr ""
msgid ""
"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
"spacing"
msgstr ""
msgid "Arrow scaling"
msgstr "Noole skaleerimine"
msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
msgstr "Noole skaleerimine sõltuvalt kerimisnupu suurusest"
msgid "Show Numbers"
msgstr "Numbrite näitamine"
msgid "Whether the items should be displayed with a number"
msgstr "Kas kirjeid näidatakse koos numbritega või mitte"
msgid "Recent Manager"
msgstr "Hiljutiste kirjete haldur"
msgid "The RecentManager object to use"
msgstr "Kasutatav RecentManager objekt"
msgid "Show Private"
msgstr "Privaatsete näitamine"
msgid "Whether the private items should be displayed"
msgstr "Kas privaatkirjeid näidatakse või mitte"
msgid "Show Tooltips"
msgstr "Vihjete näitamine"
msgid "Whether there should be a tooltip on the item"
msgstr "Kas kirjele peaks kuvama vihjeid või mitte"
msgid "Show Icons"
msgstr "Ikoonide näitamine"
msgid "Whether there should be an icon near the item"
msgstr "Kas kirje ligidal peaks olema ikoon või mitte"
msgid "Show Not Found"
msgstr "Puuduvate näitamine"
msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
msgstr "Kas puuduvatele ressurssidele viitavaid kirjeid kuvatakse või mitte"
msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
msgstr "Kas mitme kirje valimine on lubatud või mitte"
msgid "Local only"
msgstr "Ainult kohalik"
msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
msgstr ""
"Kas valitud ressurss/ressursid peaks olema piiratud kohalike file: URI-dega "
"või mitte"
msgid "Limit"
msgstr "Piirang"
msgid "The maximum number of items to be displayed"
msgstr "Suurim kuvatavate kirjete arv"
msgid "Sort Type"
msgstr "Sortimise liik"
msgid "The sorting order of the items displayed"
msgstr "Kuvatavate kirjete sortimisjärjestus"
msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
msgstr "Hetkel aktiivne filter ressursivaliku kuva filtreerimiseks"
msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
msgstr ""
msgid "The size of the recently used resources list"
msgstr ""
msgid "The value of the scale"
msgstr ""
msgid "The icon size"
msgstr "Ikooni suurus"
msgid ""
"The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
msgstr ""
msgid "Icons"
msgstr "Ikoonid"
msgid "List of icon names"
msgstr "Ikooninimede loetelu"
msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
msgstr ""
msgid "Draw Value"
msgstr "Väärtuse kuvamine"
msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
msgstr "Kas hetkeväärtust kuvatakse liuguri järel oleva stringina või mitte"
msgid "Value Position"
msgstr "Väärtuse asukoht"
msgid "The position in which the current value is displayed"
msgstr "Hetkeväärtuse kuvamise asukoht"
msgid "Slider Length"
msgstr "Liuguri pikkus"
msgid "Length of scale's slider"
msgstr "Skaleerimisliuguri pikkus"
msgid "Value spacing"
msgstr "Väärtuse kaugus"
msgid "Space between value text and the slider/trough area"
msgstr ""
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr ""
msgid ""
"Horizontal adjustment that is shared between the scrollable widget and its "
"controller"
msgstr ""
msgid "Vertical adjustment"
msgstr ""
msgid ""
"Vertical adjustment that is shared between the scrollable widget and its "
"controller"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Horizontal scale"
msgid "Horizontal Scrollable Policy"
msgstr "Rõhtskaala"
msgid "How the size of the content should be determined"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Vertical scale"
msgid "Vertical Scrollable Policy"
msgstr "Püstskaala"
msgid "Minimum Slider Length"
msgstr "Liuguri vähim pikkus"
msgid "Minimum length of scrollbar slider"
msgstr "Kerimisriba liuguri vähim pikkus"
msgid "Fixed slider size"
msgstr "Liuguri määratud suurus"
msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
msgstr "Liuguri suurust ei muudeta, vaid see lukustatakse vähimale pikkusele"
msgid ""
"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr ""
msgid ""
"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr ""
msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr ""
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
msgstr ""
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr ""
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr ""
msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr ""
msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
msgstr ""
msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr ""
msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
msgstr ""
msgid "Window Placement"
msgstr ""
msgid ""
"Where the contents are located with respect to the scrollbars. This property "
"only takes effect if \"window-placement-set\" is TRUE."
msgstr ""
msgid "Window Placement Set"
msgstr ""
msgid ""
"Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
"contents with respect to the scrollbars."
msgstr ""
msgid "Shadow Type"
msgstr ""
msgid "Style of bevel around the contents"
msgstr ""
msgid "Scrollbars within bevel"
msgstr ""
msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
msgstr ""
msgid "Scrollbar spacing"
msgstr "Kerimisriba kaugus"
msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
msgstr "Kerimisriba ja keritava akna vahel olevate pikslite arv"
#, fuzzy
#| msgid "Minimum Width"
msgid "Minimum Content Width"
msgstr "Minimaalne laius"
msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Minimum child height"
msgid "Minimum Content Height"
msgstr "Lapse vähim kõrgus"
msgid ""
"The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
msgstr ""
msgid "Draw"
msgstr ""
msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
msgstr ""
msgid "Double Click Time"
msgstr ""
msgid ""
"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
"click (in milliseconds)"
msgstr ""
msgid "Double Click Distance"
msgstr ""
msgid ""
"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
"double click (in pixels)"
msgstr ""
msgid "Cursor Blink"
msgstr ""
msgid "Whether the cursor should blink"
msgstr ""
msgid "Cursor Blink Time"
msgstr ""
msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
msgstr ""
msgid "Cursor Blink Timeout"
msgstr "Kursori vilkumise ajapiirang"
msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
msgstr "Sekundite arv, mille möödudes kursor lõpetab vilkumise"
msgid "Split Cursor"
msgstr ""
msgid ""
"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
"left text"
msgstr ""
msgid "Theme Name"
msgstr ""
msgid "Name of theme RC file to load"
msgstr ""
msgid "Icon Theme Name"
msgstr ""
msgid "Name of icon theme to use"
msgstr ""
msgid "Fallback Icon Theme Name"
msgstr ""
msgid "Name of a icon theme to fall back to"
msgstr ""
msgid "Key Theme Name"
msgstr ""
msgid "Name of key theme RC file to load"
msgstr ""
msgid "Menu bar accelerator"
msgstr ""
msgid "Keybinding to activate the menu bar"
msgstr ""
msgid "Drag threshold"
msgstr ""
msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
msgstr ""
msgid "Font Name"
msgstr "Kirjatüübi nimi"
msgid "Name of default font to use"
msgstr "Vaikimisi kasutatava kirjatüübi nimi"
msgid "Icon Sizes"
msgstr "Ikoonide suurused"
msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
msgstr ""
msgid "GTK Modules"
msgstr "GTK moodulid"
msgid "List of currently active GTK modules"
msgstr "Nimekiri hetkel aktiivsetest GTK moodulitest"
msgid "Xft Antialias"
msgstr ""
msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
msgstr ""
msgid "Xft Hinting"
msgstr ""
msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
msgstr ""
msgid "Xft Hint Style"
msgstr ""
msgid ""
"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
msgstr ""
msgid "Xft RGBA"
msgstr ""
msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
msgstr ""
msgid "Xft DPI"
msgstr ""
msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
msgstr ""
msgid "Cursor theme name"
msgstr "Kursoriteema nimi"
msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
msgstr "Kasutatava kursoriteema nimi, vaikimis teema jaoks NULL"
msgid "Cursor theme size"
msgstr "Kursoriteema suurus"
msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
msgstr "Kursorite jaoks kasutatav suurus, vaikimisi suuruse jaoks 0"
msgid "Alternativ