Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert etter gjennomgang, lagt til Datatype, ryddet i definisjon a…

…v kilde, egenskaper og kardinalitet.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 25, 2014
1 parent 769720a commit 0b5020b22db320f4218356b0889fe2aa9e2f9613
@@ -8,8 +8,9 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Navn på person eller organisasjon som er avsender eller mottaker av dokumentet
- Kjelde := NOARK 5
- Datatype := string
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Navn på korrespondansepart forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M400.

h4. Eigenskapar
h4. Attributer

@@ -8,10 +8,11 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt
- Kjelde := NOARK 5
- Datatype := string
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Korrespondansetype forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M087.

h4. Eigenskapar
h4. Attributer

Obligatoriske verdier:
• "Avsender"
@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Land dersom adressen er i utlandet
- Kjelde := NOARK 5
- Datatype := string
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Brukt i forbindelse med Print. Identifikasjon i NOARK 5: M409.


@@ -1,14 +1,15 @@
---
layout: default
title: mobilTelefonNummer
title: mobiltelefonnummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et internasjonalt mobiltelefonnummer.
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Et mobiltelefonnummer lagret i Digital kontaktregister har følgende format:

* En tekststreng på formatet "^\\+?[- _0-9]+$"
@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kommunikasjonskanal for utsending av varsel og påminnelse
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Varsling og påminnelsesmeldinger skal sendes på den kanal som blir spesifisert. Kanalen SMS er priset.
- Gyldige verdier := | epost | sms |
- Standardverdi := epost
@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.


@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Data og klokkeslett
- Kjelde := SDP
- Datatype := dateTime
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Tidspunkt for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse. Dokumentet vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for Innbygger.


@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := beskrivelse gir en tekstlig beskrivelse utover det som er gitt av andre datatyper som f.eks. "status":status.html
- Kjelde := DIFI-SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := beskrivelse blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er beskrivelse definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.


@@ -7,22 +7,16 @@ group: Egenskap

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et nummer som beskriver hver endring i et register en unik identifikator
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Et økende løpenummer som øker med 1 for hver unik endring i et register. Brukt for at Virksomheter kan følge alle endringer i et register for å kunne holde en lokal kopi synkronisert.
Brukt i Kontakt og reservasjonsregisteret.
- Definisjon := Et nummer som identifiserer en endring i et register.
- Datatype := int
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Enhver endring i Kontakt- og reservasjonsregisteret tilordnes ett løpenummer som øker med en (1) for hver endring. Dette brukes for at virksomheter som vedlikeholder lokale kopier av registeret enkelt skal ha sporbarhet på alle endringer.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:int" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>

</pre>


@@ -1,22 +1,22 @@
---
layout: default
title: epostAdresse
title: epostadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en elektronisk postkasse på Internett
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En epostadresse lagret i Digital kontaktregister har følgende format:

* Ein tekststreng på formatet "^[\\w-\\+]+(?:\\.[\\w-\\+]+)*@(?:[\\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$"
* Klassifikasjon er Open Web Application Security Project (OWASP): Regulære uttrykk for validering
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
@@ -8,14 +8,10 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et "endringsNummer":endringsNummer.html
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Brukes i forespørsler for å hente endringer fra et bestemt endringsNummer, inkludert fraEndringsNummeret.
- Datatype := int
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukes i endringsforespørsler for å hente alle endringer fra og med et bestemt "endringsNummer":endringsNummer.html.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:int" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Beskriver det opplysningskrav som en Virksomhet har definert
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := informasjonsbehov brukes i forespørsler til registre for å definere hvilke opplysninger som skal utleveres til virksomheten.

h4. Xml skjema
@@ -8,18 +8,10 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Identifikasjon av en person
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := personidentifikator er er enten et fødselsnummer et gyldig D-nummer.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:simpleType name="personidentifikatorType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</pre>

h4. Xml eksempel

@@ -1,25 +1,20 @@
---
layout: default
title: postkasseAdresse
title: postkasseadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en Innbygger sin Postkasse hos en Postkasseleverandør
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en Person sin Postkasseadresse hos en Postkasseleverandør. Enten digipost eller eboks.
For definisjon av postkasseadressen hos Digipost se: https://www.digipost.no/plattform/felles/digipostadresserh4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="PostkasseAdresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel


@@ -1,24 +1,21 @@
---
layout: default
title: postkasseLeverandoerAdresse
title: postkasseleverandoerAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en leverandør av Postkassetjeneste
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en leverandør, enten en Postkasseleverandør eller Utskrifts og forsendelsestjeneeste leverandør .
Adressen brukt for adressering er Organisasjonsnummeret for leverandører. Se http://begrep.difi.no/Felles/Organisasjonsnummerh4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="LeverandoerAdresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>
h4. Xml eksempel@@ -1,22 +1,19 @@
---
layout: default
title: postkasseLeverandoerNavn
title: postkasseleverandoerNavn
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Navn på leverandør av Postkassetjeneste
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er navn på Leverandør. Navnet kan brukes i dialog med Innbygger.
- Gyldige verdier := | DigiPost | eBoks |

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>
h4. Xml eksempel@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer meldingens prioritering i forbindelse med meldingsutvekslingen.
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Ved prioritetType=1 vil meldingen behandles forran alle prioritetType=2 meldinger.
Meldingen vil sendes til Innbygger sin postkasse innen minutter.
*Meldinger med prioritetType=1 kan medføre høyere kostnader for Avsender.*
@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := avgitt Forbehold i henhold til eForvaltningsforskriften
- Kjelde := DIFI-SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Reservasjon avgitt av Innbygger, brukt i henhold til eForvaltningsforskriften § 15 a.
- Gyldige verdier := | JA | NEI |
- Standardverdi := NEI
@@ -8,15 +8,10 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et "endringsNummer":endringsNummer.html
- Kjelde := SDP
- Datatype := int
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Beskriver siste endringsnummer i et register. Kan sammenlignes med "tilEndringsNummer":tilEndringsNummer.html for å vite om det finnes flere endringer i registeret.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:int" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer hvilket autentiseringsnivå som kreves for at dokumentet skal åpnes
- Kjelde := Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
- Datatype := int
- Kilde := Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
- Kommentar := "Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor":http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929
- Gyldige verdier := | 3 | 4 |
- Standardverdi := 4
@@ -8,17 +8,10 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Dato for når et objekt sist ble endret
- Kjelde := SDP
- Datatype := dateTime
- Kilde := DIFI
- Kommentar := sistOppdatert blir brukt i forskjellige objektet, i de objekter det er en del av definerer feltet når objektet sist ble endret. Det gir ingen informasjon om hvilken endring som da ble utført.h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
@@ -8,19 +8,13 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Dato for når et objekt sist ble verifisert gyldig
- Kjelde := SDP
- Datatype := dateTime
- Kilde := DIFI
- Kommentar := sistVerifisert blir brukt i forskjellige objektet. (Eksempel for epostadresse og mobiltelefonnummer).
Feltet definerer når objektet sist ble verifisert/bekreftet.
F.eks for mobiltelefonnummer betyr dette at en SMS er sendt til mobilnummeret og smsen er bekreftet mottatt av Person.h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Angivelse av om metadata om dokument skal skjermes
- Kjelde := SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dersom Skjerming=JA vil Tittel ikke brukes i varsel til Innbygger og Innbygger vil ikke se dokument tittel før Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.
- Gyldige verdier := | JA | NEI |
- Standardverdi := NEI
@@ -8,7 +8,8 @@ group: Egenskap
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := status gir en tekstlig beskrivelse av tilstand
- Kjelde := DIFI-SDP
- Datatype := string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := status blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er status definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.


Oops, something went wrong.

0 comments on commit 0b5020b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.