Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#155 lagt til kommentar på returPostStra…

…tegi
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 17, 2014
1 parent 5697099 commit 18ce03ac839a6366cdba7037786e7d99fd1efd72
Showing with 1 addition and 2 deletions.
  1. +1 −2 returPostStrategi.textile
@@ -11,8 +11,7 @@ datatype: string
- Definisjon := Definerer hvordan fysisk post som ikke blir levert til mottaker skal håndteres.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar :=

- Kommentar := Valg av håndteringmetode for retur post. Dette blir valgt når post sendes til utskrift og avgjør hvordan returadresse og EA logo m.m. behandles.
- Gyldige verdier := | DIREKTE_RETUR | MAKULERING_MED_MELDING |

h3. Beskrivelse av gyldige verdier

0 comments on commit 18ce03a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.