Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-Felles

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 14, 2014
2 parents 784b2ea + 3cd0827 commit 1b4d1d34692a714c56e3e52dc3047fa288825a9b
Showing with 70 additions and 3 deletions.
  1. +34 −0 ikkeSensitivTittel.textile
  2. +18 −0 konversasjonsId.textile
  3. +8 −1 tittel.textile
  4. +10 −2 varslingsTekst.textile
@@ -0,0 +1,34 @@
---
layout: default
title: ikkeSensitivTittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En tittel for en forsendelse som ikke inneholder sensitiv informasjon
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Vil vises til Innbygger, brukes i varslinger/påminnelser på e-post og sms til Innbygger. Skal ikke inneholde sensitiv informasjon.
kan brukes på lavere sikkerhetsnivå enn det selve dokumentet er klassifisert på.


h3. Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}} lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
</pre>


@@ -0,0 +1,18 @@
---
layout: default
title: konversasjonsId
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et nummer som identifiserer en melding og tilhørende kvitteringer unikt.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukt for å spore en forretningsprosess på tvers av aktører, meldingsutvekslingsrammeverk over lengre tid.
KonversasjonsId er en unik ID opprettet og definert i en initiell melding og siden bruk i alle tilhørende kvitteringer knyttet til den opprinnelige meldingen.


Begrenset til 40 tegn. Bør være en GUID.
@@ -13,11 +13,18 @@ datatype: string
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Vil vises til Innbygger. Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet.

h3. Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
<{{page.title}} lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
</pre>


@@ -8,18 +8,26 @@ datatype: string

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost eller sms.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.

* For epost varsel er maks tillatt med 500 tegn.
* For sms varsel er maks tillatt med 160 tegn.


h3. Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</{{page.title}}>
<{{page.title}} lang="no">Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</{{page.title}}>
</pre>


0 comments on commit 1b4d1d3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.