Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#140 - endret felt verdier til boolean i…

… henhold til XSD
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 8, 2014
1 parent 3628e41 commit 1ca9a43710156fc673732ac2d3ee497e1b0cba23
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 aapningskvittering.textile
@@ -13,13 +13,13 @@ datatype: string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dersom Dataansvarlig ønsker å at Innbygger aktivt skal bli bedt om å sende tilbake en Åpningskvittering ved åpning av Digital Post kan det spesifiseres med dette attributtet.
Verdien JA vil kreve at Innbygger samtykker til at kvittering blir sendt tilbake til Databehandler ved åpning av den digital posten.
- Gyldige verdier := | JA | NEI |
- Standardverdi := NEI
- Gyldige verdier := | TRUE | FALSE |
- Standardverdi := FALSE

h3. Xml eksempel

<pre>
<{{page.title}}>NEI</{{page.title}}>
<{{page.title}}>TRUE</{{page.title}}>
</pre>


0 comments on commit 1ca9a43

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.