Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#18 - oppdatert beskrivelsen av begrepet.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 9, 2014
1 parent 7ad0727 commit 3cd08274b2c21958aae61df97bb7bb357493df02
Showing with 4 additions and 1 deletion.
  1. +4 −1 konversasjonsId.textile
@@ -11,5 +11,8 @@ datatype: string
- Definisjon := Et nummer som identifiserer en melding og tilhørende kvitteringer unikt.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukt for å spore en forretningsprosess på tvers av aktører, meldingsutvekslingsrammeverk over lengre tid. KonversasjonsId er en unik ID opprettet og definert i en initiell melding, som følger alle tilhørende kvitteringer.
- Kommentar := Brukt for å spore en forretningsprosess på tvers av aktører, meldingsutvekslingsrammeverk over lengre tid.
KonversasjonsId er en unik ID opprettet og definert i en initiell melding og siden bruk i alle tilhørende kvitteringer knyttet til den opprinnelige meldingen.


Begrenset til 40 tegn. Bør være en GUID.

0 comments on commit 3cd0827

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.