Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#154 - forbedret dokumentasjonen knyttet…

… til virkningsdato.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 16, 2014
1 parent 1ca9a43 commit 3f4d870f05033d97163d9b42dcc6c57ca4941f58
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 virkningsdato.textile
@@ -11,7 +11,8 @@ datatype: date
- Definisjon := Dato for når et element skal være aktivt.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Tidspunkt/dato for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse. Dokumentet vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for Innbygger.
- Kommentar := Dato for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse. Dokumentet vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for Innbygger.
Merk at feltet kun er en DATO og ikke kan styres på tidspunkt. Dette betyr i praksis at posten vil tilgjengeliggjøres om natten virkningsdagen og at postkassen kan bruke hele dagen på å tilggjengeliggjøre post med med samme virkningsdato.

h3. Xml eksempel

0 comments on commit 3f4d870

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.