Skip to content
Permalink
Browse files

Korrektur av feil innført i StandardBusinessDocumentHeader - Sender/R…

…eceiver nå bedre dokumentert
  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 3, 2014
1 parent 7fbf4d0 commit 49edfa250809f444e8ef80bc3b5645f5765726aa
Showing with 2 additions and 4 deletions.
  1. +2 −4 virksomhetsidentifikator.textile
@@ -11,14 +11,12 @@ datatype: string
- Definisjon := Identifikasjon av en virksomhet
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := virksomhetsidentifikator er et organisasjonsnummer i henhold til iso 6523. Det vil si at organisasjonsnummeret er prefixet med et Global Location Number utstedt av GS1.
Det vil si at norske virksomheter har prefix 9908 som brukes for org.nr forvaltet Brønnøysundregistrene.

- Kommentar := virksomhetsidentifikator er et organisasjonsnummer i henhold til ISO 6523. Det vil si at organisasjonsnummeret er prefixet med et Global Location Number utstedt av GS1. I tillegg bør scope angis ihht "Oasis PartyIdType":http://docs.oasis-open.org/ebcore/PartyIdType/v1.0/PartyIdType-1.0.html. Dersom det ikke er angitt scope så skal dette alltid tolkes som ISO 6523 kode 9908 som angir organisasjonsnummer for norske virksomheter forvaltet av Brønnøysundregistrene.

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<virksomhetsidentifikator authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</virksomhetsidentifikator>
<virksomhetsidentifikator authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</virksomhetsidentifikator>
</pre>


0 comments on commit 49edfa2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.