Skip to content
Permalink
Browse files

I henhold til feil: difi/begrep-SikkerDigitalPost#12 så er tittelen n…

…å xsd:string med attributt lang uten noe tekst element.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 9, 2014
1 parent 654c76d commit 4af3f0929b1e95450dd0563891836b80e55a874e
Showing with 23 additions and 6 deletions.
  1. +13 −3 ikkeSensitivTittel.textile
  2. +10 −3 tittel.textile
@@ -3,22 +3,32 @@ layout: default
title: ikkeSensitivTittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: tekst
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En tittel for en forsendelse som ikke inneholder sensitiv informasjon
- Datatype := "tekst":tekst
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Vil vises til Innbygger, brukes i varslinger/påminnelser på e-post og sms til Innbygger. Skal ikke inneholde sensitiv informasjon.
kan brukes på lavere sikkerhetsnivå enn det selve dokumentet er klassifisert på.


h3. Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}><Tekst lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</Tekst></{{page.title}}>
<{{page.title}} lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
</pre>


@@ -3,21 +3,28 @@ layout: default
title: tittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: tekst
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tittel eller navn på arkivenheten
- Datatype := "tekst":tekst
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Vil vises til Innbygger. Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet.

h3. Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}><Tekst lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</Tekst></{{page.title}}>
<{{page.title}} lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
</pre>


0 comments on commit 4af3f09

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.