Skip to content
Permalink
Browse files

flyttet rundt på endringene pushet fra Posten. oppdatert begrepskatal…

…ogen etter oppdatert xsd.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 24, 2014
1 parent 68c596e commit 4c42f30f1243c5a11c3eb532e9c428fb600c3221
Showing with 26 additions and 0 deletions.
  1. +26 −0 dagerEtter.textile
@@ -0,0 +1,26 @@
---
layout: default
title: dagerEtter
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: nonNegativeInteger
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et nummer som identifiserer en bestemt dag etter en allerede angit dag.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Et tall som angir antall dager etter en bestemt virkningsdato eller opprettingsdato.


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>

</pre>

0 comments on commit 4c42f30

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.