Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#155 - detaljerte feltene i fysisk post …

…utsending via utskrift og forsendelsestjenesten i SDP.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 17, 2014
1 parent 6f4a213 commit 569709928839df67352f2e9abc33534b9eff5e21
Showing with 77 additions and 17 deletions.
  1. +0 −17 land.textile
  2. +33 −0 posttype.textile
  3. +28 −0 returPostStrategi.textile
  4. +16 −0 utskriftstype.textile

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -0,0 +1,33 @@
---
layout: egenskap
title: posttype
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Betegnelses for postsending.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := {{page.title}} avgjør fremsendingstiden for brevet. Hver {{page.title}} har forskjellig pris.
- Gyldige verdier := | A | B |

h3. informasjon om fremsendingstid:

* "http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/brev-og-frimerker/a-prioritert-a-post":http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/brev-og-frimerker/a-prioritert-a-post

*Fremsendingstid*
Innen 1-2 virkedager i Norge
Tidligst fremme etter 2-6 virkedager til Europa
Tidligst fremme etter 4-8 virkedager til resten av verden


* "http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/brev-og-frimerker/b-okonomi-b-post":http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/brev-og-frimerker/b-okonomi-b-post

*Framsendingstid*
Innen 3-5 virkedager i Norge
Tidligst fremme etter 4-10 virkedager til Europa
Tidligst fremme etter 10-14 virkedager til resten av verden

@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: egenskap
title: returPostStrategi
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer hvordan fysisk post som ikke blir levert til mottaker skal håndteres.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar :=

- Gyldige verdier := | DIREKTE_RETUR | MAKULERING_MED_MELDING |

h3. Beskrivelse av gyldige verdier

table(table table-striped).
|_. Verdi |_. Beskrivelse |
| DIREKTE_RETUR | Returpost blir sendt direkte til adressen angitt som returpost adressen, ingen videre oppfølging. |
| MAKULERING_MED_MELDING | All post får lagt på et "EA merke":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket og en "strekkode":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode.
Returpost blir sendt til Posten sin EA tjeneste der strekkoden blir scannet, melding om returpost blir sendt til Avsender og brevet blir makulert. |
@@ -0,0 +1,16 @@
---
layout: egenskap
title: utskriftstype
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Betegnelses for hva slags print og utskriftstype som skal velges for dette brevet.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := {{page.title}} avgjør hvilken utskriftsjobb brevet blir en del av. Det er to forskjellige utskriftsjobber, en for farge utskrift og en for sort-hvit. {{page.title}} avgjør fargen på alle ark inklusive forssidearket.
Hver {{page.title}} har forskjellig pris.
- Gyldige verdier := | SORT_HVITT | FARGE |

0 comments on commit 5697099

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.