Skip to content
Permalink
Browse files

Omorganisert etter gjennomgang av begrepskatalogen

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 12, 2014
0 parents commit 578bd56a843acc46d6891edf4055d86b103eaeda
@@ -0,0 +1,34 @@
---
layout: default
title: Foedselsnummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Foedselsnummer

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Foedselsnummer
- Term := Foedselsnummer
- Definisjon := Person med et gyldig fødsels og personnummer
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Foedselsnummer er er enten et fødselsnummer et gyldig D-nummer.


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:simpleType name="FoedselsnummerType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Foedselsnummer">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Foedselsnummer>03015561822</Foedselsnummer>

</pre>


@@ -0,0 +1,17 @@
---
layout: default
title: korrespondansepartnavn
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. korrespondansepartnavn

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/korrespondansepartnavn
- Term := korrespondansepartnavn
- Definisjon := Navn på person eller organisasjon som er avsender eller mottaker av dokumentet
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Navn på korrespondansepart forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M400.

h4. Eigenskapar

@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: korrespondanseparttype
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. korrespondanseparttype

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/korrespondanseparttype
- Term := korrespondanseparttype
- Definisjon := Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Korrespondansetype forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M087.

h4. Eigenskapar

Obligatoriske verdier:
• "Avsender"
• "Mottaker"
• "Kopimottaker"
• "Gruppemottaker"
• "Intern avsender"
• "Intern mottaker"
@@ -0,0 +1,17 @@
---
layout: default
title: Land
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Land

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Land
- Term := Land
- Definisjon := Land dersom adressen er i utlandet
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Brukt i forbindelse med Print. Identifikasjon i NOARK 5: M409.@@ -0,0 +1,31 @@
---
layout: default
title: Mobiltelefonnummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Mobiltelefonnummer

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Mobiltelefonnummer
- Term := Mobiltelefonnummer
- Definisjon := Et internasjonalt mobiltelefonnummer.
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Et mobiltelefonnummer lagret i Digital kontaktinfo har følgende format:

* En tekststreng på formatet "^\\+?[- _0-9]+$"
* Minimum lengde : 8
* Maximum lengde : 20
* Tillatte tegn: 0-9 og eventuelt + som første karakter
* For norske mobilnummer i tillegg at:
** nummeret starter på 0047,+47 eller er på 8 tegn
** første siffer (etter evt. landkode) er 9 eller 4


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Mobiltelefonnummer>+4799884422</Mobiltelefonnummer>
</pre>


@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: VarslingsKanal
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. VarslingsKanal

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/VarslingsKanal
- Term := VarslingsKanal
- Definisjon := Kommunikasjonskanal for utsending av varsel og påminnelse
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Varsling og påminnelsesmeldinger skal sendes på den kanal som blir spesifisert. Kanalen SMS er priset.
- Gyldige verdier := | epost | sms |
- Standardverdi := epost

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<VarslingsKanal>sms</VarslingsKanal>
</pre>


@@ -0,0 +1,23 @@
---
layout: default
title: VarslingsTekst
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. VarslingsTekst

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/VarslingsTekst
- Term := VarslingsTekst
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost
- Kjelde := SDP
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<VarslingsTekst>Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</VarslingsTekst>
</pre>


@@ -0,0 +1,23 @@
---
layout: default
title: VisningsDato
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. VisningsDato

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/VisningsDato
- Term := VisningsDato
- Definisjon := Data og klokkeslett
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Tidspunkt for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse. Dokumentet vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for Innbygger.


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<VisningsDato>2013-12-11T08:20:59.320Z</VisningsDato>
</pre>


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: Epostadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Epostadresse

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Epostadresse
- Term := Epostadresse
- Definisjon := Adresse til en elektronisk postkasse på Internett
- Kjelde := SDP
- Kommentar := En e-postadresse lagret i Digital kontaktinfo har følgende format:

* Ein tekststreng på formatet "^[\\w-\\+]+(?:\\.[\\w-\\+]+)*@(?:[\\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$"
* Klassifikasjon er Open Web Application Security Project (OWASP): Regulære uttrykk for validering
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Epostadresse>ola.normann@norge.no</Epostadresse>
</pre>


@@ -0,0 +1,32 @@
---
layout: default
title: postkasseAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. postkasseAdresse

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/postkasseAdresse
- Term := postkasseAdresse
- Definisjon := Adresse til en Innbygger sin Postkasse hos en Postkasseleverandør
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en Person sin Postkasseadresse hos en Postkasseleverandør. Enten digipost eller eboks.
For definisjon av postkasseadressen hos Digipost se: https://www.digipost.no/plattform/felles/digipostadresserh4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="PostkasseAdresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/postkasseAdresse"/>
</pre>

h4. Xml eksempel


Eksempel på en gyldig Digipost-adresse: ola.nordmann#9YDT
@@ -0,0 +1,29 @@
---
layout: default
title: leverandoerAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. leverandoerAdresse

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/leverandoerAdresse
- Term := leverandoerAdresse
- Definisjon := Adresse til en leverandør
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en leverandør, enten en Postkasseleverandør eller Utskrifts og forsendelsestjeneeste leverandør .
Adressen brukt for adressering er Organisasjonsnummeret for leverandører. Se http://begrep.difi.no/SDP/Organisasjonsnummerh4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="LeverandoerAdresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/leverandoerAdresse"/>
</pre>


@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: prioritetType
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. prioritetType

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/prioritetType
- Term := prioritetType
- Definisjon := Definerer meldingens prioritering i forbindelse med meldingsutvekslingen.
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Ved prioritetType=1 vil meldingen behandles forran alle prioritetType=2 meldinger.
Meldingen vil sendes til Innbygger sin postkasse innen minutter.
*Meldinger med prioritetType=1 kan medføre høyere kostnader for Avsender.*

- Gyldige verdier := | 1 | 2 |
- Standardverdi := 2


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<prioritetType>2</prioritetType>
</pre>


@@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: default
title: Sikkerhetsnivaa
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Sikkerhetsnivaa

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Sikkerhetsnivaa
- Term := Sikkerhetsnivaa
- Definisjon := Definerer hvilket autentiseringsnivå som kreves for at dokumentet skal åpnes
- Kjelde := Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
- Kommentar := "Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor":http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929
- Gyldige verdier := | 3 | 4 |
- Standardverdi := 4

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Sikkerhetsnivaa>3</Sikkerhetsnivaa>
</pre>


@@ -0,0 +1,31 @@
---
layout: default
title: sistOppdatert
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. sistOppdatert

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/sistOppdatert
- Term := sistOppdatert
- Definisjon := Dato for når et objekt sist ble endret
- Kjelde := SDP
- Kommentar := sistOppdatert blir brukt i forskjellige objektet, i de objekter det er en del av definerer feltet når objektet sist ble endret. Det gir ingen informasjon om hvilken endring som da ble utført.h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sistOppdatert>2014-01-27 07:59Z</sistOppdatert>

</pre>


Oops, something went wrong.

0 comments on commit 578bd56

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.