Skip to content
Permalink
Browse files

Gjennomgått alle definisjoner for klasser og datatyper brukt i utkast…

… til Oppslagstjenesten.

Eksempler og diagrammer er ikke oppdatert.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 15, 2014
1 parent 67fcf75 commit 5a98d69731b0dea07ceb71463e32d94491fdb0fe
Showing with 89 additions and 0 deletions.
  1. +21 −0 beskrivelse.textile
  2. +25 −0 postkasseLeverandoerNavn.textile
  3. +22 −0 reservasjon.textile
  4. +21 −0 status.textile
@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: beskrivelse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := beskrivelse gir en tekstlig beskrivelse utover det som er gitt av andre datatyper som f.eks. "status":status.html
- Kjelde := DIFI-SDP
- Kommentar := beskrivelse blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er beskrivelse definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<beskrivelse>Selvvalgt</beskrivelse>
</pre>


@@ -0,0 +1,25 @@
---
layout: default
title: postkasseLeverandoerNavn
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Navn på leverandør av Postkassetjeneste
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Dette er navn på Leverandør. Navnet kan brukes i dialog med Innbygger.
- Gyldige verdier := | DigiPost | eBoks |

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>


@@ -0,0 +1,22 @@
---
layout: default
title: reservasjon
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := avgitt Forbehold i henhold til eForvaltningsforskriften
- Kjelde := DIFI-SDP
- Kommentar := Reservasjon avgitt av Innbygger, brukt i henhold til eForvaltningsforskriften § 15 a.
- Gyldige verdier := | JA | NEI |
- Standardverdi := NEI

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<reservasjon>JA</reservasjon>
</pre>


@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: status
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := status gir en tekstlig beskrivelse av tilstand
- Kjelde := DIFI-SDP
- Kommentar := status blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er status definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<status>SLETTET</status>
</pre>


0 comments on commit 5a98d69

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.