Skip to content
Permalink
Browse files
#2 mindre rettelser til epostadresse
Fikset opp i lenke, formatering og språk, ingen innholdsmessige
endringer.
  • Loading branch information
Arne Berner committed Aug 6, 2015
1 parent 987ffdc commit 68174c6f9d143c9bdd8f68783cfe8331429e6a80
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 epostadresse.textile
@@ -13,14 +13,14 @@ datatype: string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En epostadresse lagret i Digital kontaktregister.

* e-postadressen er maks 50 tegn langt.
* Formatreglene for e-postadresse er styrt av flere RFC fra "IETF":https://www.ietf.org, blant annet: RFC2822:https://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt.
** Trolig best/enklest dokumentert på "wikipedia":https://en.wikipedia.org/wiki/Email_address
* Digital kontaktregister bruker pr. dags. dato "Apache Commons Validator":https://commons.apache.org/proper/commons-validator/ sin e-postadresse validator for å realisere formatreglene for e-postadresse.


Følgende format regler gjelder for {{page.title}}

* {{page.title}} er maks 50 tegn lang.
* Formatreglene for {{page.title}} er styrt av flere RFC fra "IETF":https://www.ietf.org, blant annet: "RFC2822":https://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt.
** Trolig best/enklest dokumentert på "wikipedia":https://en.wikipedia.org/wiki/Email_address
* Digital kontaktregister bruker pr. dags. dato "Apache Commons Validator":https://commons.apache.org/proper/commons-validator/ sin e-postadresse validator for å realisere formatreglene for {{page.title}}.

* Ein tekststreng på formatet
h3. Xml eksempel

<pre>

0 comments on commit 68174c6

Please sign in to comment.