Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#49 - oppdatert teksten for å fjerne mis…

…visende beskrivelse av bruken av varslingsteksten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 4, 2014
1 parent b343ad5 commit 698a3303344acaa16402d44dd6aa95a37220aa8f
Showing with 3 additions and 2 deletions.
  1. +3 −2 varslingsTekst.textile
@@ -8,10 +8,11 @@ datatype: string

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost eller sms.
- Definisjon := Tekst til Innbygger. Brukt til å sende påminnelser/varslinger for å sikre at Innbygger skaffer seg tilgang til et tilknyttet dokument.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.
- Kommentar := En tekst knyttet til en digital post forsendelse.
Teksten legges med i varslinger/påminnelser til Innbygger.

* For epost varsel er maks tillatt med 500 tegn.
* For sms varsel er maks tillatt med 160 tegn.

0 comments on commit 698a330

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.