Skip to content
Permalink
Browse files

Beskrevet bruken av ikkeSensitivTittel bedre

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 5, 2014
1 parent 3f4d870 commit 6f4a2132fc63e1bafdd0ef0f4fa49ccc8d099786
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 ikkeSensitivTittel.textile
@@ -13,6 +13,11 @@ datatype: string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Vil vises til Innbygger, brukes i varslinger/påminnelser på e-post og sms til Innbygger. Skal ikke inneholde sensitiv informasjon. Kan brukes på lavere sikkerhetsnivå enn det selve dokumentet er klassifisert på.


Dersom en forsendelse har "sikkerhetsnivaa":sikkerhetsnivaa satt til 4 og Innbygger er innlogget på nivå 2 eller 3 vil {{page.title}} vises.

I Digipost brukes IKKE {{page.title}} da denne løsningen ikke har støtte for flere titler knyttet til en forsendelse. I Digipost brukes heller en standard hardkodet tekst: "Konfidensielt brev" i de tilfeller der {{page.title}} skulle vært brukt.

h3. Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

0 comments on commit 6f4a213

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.