Skip to content
Permalink
Browse files

Sortering og synleggjering av kvar ting er i bruk

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 14, 2014
1 parent 716859f commit 784b2ea741088af4f7fa88df0c19d5a081464814
Showing with 25 additions and 6 deletions.
  1. +1 −1 X509Sertifikat.textile
  2. +23 −4 index.textile
  3. +1 −1 land.textile
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: X509Sertifikat
title: x509Sertifikat
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: X509Certifiate
@@ -4,11 +4,30 @@ title: Datatyper for felleskomponenter forvaltet av Difi
headtitle: Datatyper for felleskomponenter forvaltet av Difi -
---

h2. {{page.title}}

Beskrivelsene av datatypene gir detaljer om validering og formatregler for hver datatype.
Følgende datatyper er definert:
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "Egenskap" %}
{% include menu.html %}

<ul>
{% assign sortedPages = site.pages | sort: 'title' %}

{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Egenskap" %}
<li>
<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
<ul>
{% assign lookFor = '/felles/' | append: page.title | downcase %}
{% for p in site.pages %}
{% assign c = p.content | downcase %}
{% if c contains lookFor and p.url != page.url %}
<li><a href="{{p.url | remove:".html"}}">{{p.title}}</a></li>
{% endif %}
{% endfor %}
</ul>

</li>
{% endif %}
{% endfor %}

</ul>
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Land
title: land
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string

0 comments on commit 784b2ea

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.