Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#18 definert opp konversasjonsId som def…

…inerer en Melding og alle tilhørende kvitteringer unikt.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 9, 2014
1 parent bc82b8c commit 7ad0727a145a04db58218eef4486bc42b2628867
Showing with 15 additions and 0 deletions.
  1. +15 −0 konversasjonsId.textile
@@ -0,0 +1,15 @@
---
layout: default
title: konversasjonsId
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et nummer som identifiserer en melding og tilhørende kvitteringer unikt.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukt for å spore en forretningsprosess på tvers av aktører, meldingsutvekslingsrammeverk over lengre tid. KonversasjonsId er en unik ID opprettet og definert i en initiell melding, som følger alle tilhørende kvitteringer.
Begrenset til 40 tegn. Bør være en GUID.

0 comments on commit 7ad0727

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.