Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#170

lagt til at tidspunktet må angis med tidssone.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 4, 2015
1 parent a459183 commit 7dea0d4ada9142874a025bce90cc53f24f241268
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +4 −2 virkningstidspunkt.textile
@@ -11,13 +11,15 @@ datatype: dateTime
- Definisjon := Dato for når et element skal være aktivt.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dato og tidspunkt for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse. Forsendelsen vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for innbygger.
- Kommentar := Dato og tidspunkt for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse.
Forsendelsen vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for innbygger.
Tidspunktet må spesifiseres med tidssone eventuelt justeres til UTC/Z.


h3. Xml eksempel

<pre>
<virkningstidspunkt>2015-01-07T08:00:00.000Z</virkningsdato>
<virkningstidspunkt>2015-01-30T08:00:00.000+01:00</virkningstidspunkt>
</pre>


0 comments on commit 7dea0d4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.