Skip to content
Permalink
Browse files

Update avsenderidentifikator.textile

  • Loading branch information...
henrikpaus committed Apr 1, 2014
1 parent 47f1621 commit 7fbf4d07a59fb902b4bee77e7517bb05db578a26
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 avsenderidentifikator.textile
@@ -11,7 +11,7 @@ datatype: string
- Definisjon := Identifikasjon av en ansvarlig avsenderenhet
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukt for å identifisere en ansvarlig enhet innen for en virksomhet. Maks 100 tegn.
- Kommentar := Brukt for å identifisere en ansvarlig enhet innen for en virksomhet. I Sikker digital posttjenteste tildeles avsenderidentifikator ved tilkobling til tjenesten. Maks 100 tegn.


h4. Xml eksempel

0 comments on commit 7fbf4d0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.