Skip to content
Permalink
Browse files

#12 oppdater tittel og varslingsTekst til å innholde et språk attributt

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 7, 2014
1 parent ede9c63 commit 8fe4293f9e400f4d22fd86260b2ba89f97348367
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +3 −3 tittel.textile
  2. +4 −4 varslingsTekst.textile
@@ -3,21 +3,21 @@ layout: default
title: tittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
datatype: tekst
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tittel eller navn på arkivenheten
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Datatype := "tekst":tekst
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Vil vises til Innbygger. Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet.


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
<{{page.title}}><Tekst lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</Tekst></{{page.title}}>
</pre>


@@ -3,13 +3,13 @@ layout: default
title: varslingsTekst
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
datatype: tekst
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost eller sms.
- Datatype := "tekst":tekst
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.

@@ -19,7 +19,7 @@ datatype: string
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</{{page.title}}>
<{{page.title}}><Tekst lang="no">Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</Tekst></{{page.title}}>
</pre>


0 comments on commit 8fe4293

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.