Skip to content
Permalink
Browse files

#2 rettet opp dokumentasjonen for e-postadresse

Fjernet gammelt regulært uttrykk som ikke har blitt brukt på en stund.
forsøkt å dokumentere epostadresse reglene.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 5, 2015
1 parent 7dea0d4 commit 987ffdc395e1b4b59919f53c02dede4bc4fc1916
Showing with 8 additions and 3 deletions.
  1. +8 −3 epostadresse.textile
@@ -11,11 +11,16 @@ datatype: string
- Definisjon := Adresse til en elektronisk postkasse på Internett
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En epostadresse lagret i Digital kontaktregister har følgende format:
- Kommentar := En epostadresse lagret i Digital kontaktregister.

* Ein tekststreng på formatet "^[\\w-\\+]+(?:\\.[\\w-\\+]+)*@(?:[\\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$"
* Klassifikasjon er Open Web Application Security Project (OWASP): Regulære uttrykk for validering
* e-postadressen er maks 50 tegn langt.
* Formatreglene for e-postadresse er styrt av flere RFC fra "IETF":https://www.ietf.org, blant annet: RFC2822:https://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt.
** Trolig best/enklest dokumentert på "wikipedia":https://en.wikipedia.org/wiki/Email_address
* Digital kontaktregister bruker pr. dags. dato "Apache Commons Validator":https://commons.apache.org/proper/commons-validator/ sin e-postadresse validator for å realisere formatreglene for e-postadresse.* Ein tekststreng på formatet
h3. Xml eksempel

<pre>

0 comments on commit 987ffdc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.