Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#166 - lagt til nytt begrep for virkning…

…stidspunkt
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jan 7, 2015
1 parent 4c0c558 commit a459183a7f1ee0f44208062c2b300f5b5169fc5c
Showing with 23 additions and 0 deletions.
  1. +23 −0 virkningstidspunkt.textile
@@ -0,0 +1,23 @@
---
layout: egenskap
title: virkningstidspunkt
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: dateTime
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Dato for når et element skal være aktivt.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dato og tidspunkt for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse. Forsendelsen vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for innbygger.


h3. Xml eksempel

<pre>
<virkningstidspunkt>2015-01-07T08:00:00.000Z</virkningsdato>
</pre>


0 comments on commit a459183

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.