Skip to content
Permalink
Browse files

Omlegging til ny egenskap mal + rydding i utf-8/heading bruk

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 15, 2014
1 parent 1b4d1d3 commit b343ad53ce6fe10a8f2ace820213fa11c8124abe
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: x509Sertifikat
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -12,14 +12,12 @@ datatype: X509Certifiate
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En datatype for base64 encoded X509 sertifikat.

Datatypen er den samme {{ page.datatype }} i "X509Data":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data fra "xml digital signature standarden":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/.
Men siden den standarden ikke tillater å representere sertifikatet uten at det er en del av X509Data har vi definert en egen datatype for overføring av kun et sertifikat.

h3. Xml eksempel

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<ns2:X509Sertifikat>MIIC2jCCAkMCAg38MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGbMQswCQYDVQQGEwJKUDEOMAwGA1UECBMFVG9reW8xEDAOBgNVBAcTB0NodW8ta3UxETAPBgNVBAoTCEZyYW5rNEREMRgwFgYDVQQLEw9XZWJDZXJ0IFN1cHBvcnQxGDAWBgNVBAMTD0ZyYW5rNEREIFdlYiBDQTEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYUc3VwcG9ydEBmcmFuazRkZC5jb20wHhcNMTIwODIyMDUyNzQxWhcNMTcwODIxMDUyNzQxWjBKMQswCQYDVQQGEwJKUDEOMAwGA1UECAwFVG9reW8xETAPBgNVBAoMCEZyYW5rNEREMRgwFgYDVQQDDA93d3cuZXhhbXBsZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC0z9FeMynsC8+udvX+LciZxnh5uRj4C9S6tNeeAlIGCfQYk0zUcNFCoCkTknNQd/YEiawDLNbxBqutbMDZ1aarys1a0lYmUeVLCIqvzBkPJTSQsCopQQ9V8WuT252zzNzs68dVGNdCJd5JNRQykpwexmnjPPv0mvj7i8XgG379TyW6P+WWV5okeUkXJ9eJS2ouDYdR2SM9BoVW+FgxDu6BmXhozW5EfsnajFp7HL8kQClI0QOc79yuKl3492rH6bzFsFn2lfwWy9ic7cP8EpCTeFp1tFaD+vxBhPZkeTQ1HKx6hQ5zeHIB5ySJJZ7af2W8r4eTGYzbdRW24DDHCPhZAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAQMv+BFvGdMVzkQaQ3/+2noVz/uAKbzpEL8xTcxYyP3lkOeh4FoxiSWqy5pGFALdPONoDuYFpLhjJSZaEwuvjI/TrrGhLV1pRG9frwDFshqD2Vaj4ENBCBh6UpeBop5+285zQ4SI7q4U9oSebUDJiuOx6+tZ9KynmrbJpTSi0+BM=</ns2:X509Sertifikat>
</pre>


@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: aapningskvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -16,9 +16,9 @@ Verdien JA vil kreve at Innbygger samtykker til at kvittering blir sendt tilbake
- Gyldige verdier := | JA | NEI |
- Standardverdi := NEI

h4. Xml eksempel
h3. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<{{page.title}}>NEI</{{page.title}}>
</pre>

@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: avsenderidentifikator
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -11,14 +11,14 @@ datatype: string
- Definisjon := Identifikasjon av en ansvarlig avsenderenhet
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukt for å identifisere en ansvarlig enhet innen for en virksomhet. I Sikker digital posttjenteste tildeles avsenderidentifikator ved tilkobling til tjenesten. Maks 100 tegn.
- Kommentar := Brukt for å identifisere en ansvarlig enhet innen for en virksomhet. I Sikker digital posttjenteste tildeles avsenderidentifikator ved tilkobling til tjenesten. Maks 100 tegn.

* Maks antall tegn: 100

h4. Xml eksempel
h3. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<avsenderidentifikator>12345</avsenderidentifikator>
<pre>
<avsenderidentifikator>12345</avsenderidentifikator>
</pre>


@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: beskrivelse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -13,10 +13,9 @@ datatype: string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := beskrivelse blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er beskrivelse definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.

h3. Xml eksempel

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<ns2:beskrivelse>Selvvalgt</ns2:beskrivelse>
</pre>

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: dagerEtter
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -13,14 +13,11 @@ datatype: nonNegativeInteger
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Et tall som angir antall dager etter en bestemt virkningsdato eller opprettingsdato.

h3. Xml eksempel

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<pre>
<repetisjoner>
<dagerEtter>0</dagerEtter>
<dagerEtter>7</dagerEtter>
</repetisjoner>

</repetisjoner>
</pre>
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: endringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -13,15 +13,14 @@ datatype: long
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Enhver endring i Kontakt- og reservasjonsregisteret tilordnes ett løpenummer som øker med en (1) for hver endring. Dette brukes for at virksomheter som vedlikeholder lokale kopier av registeret enkelt skal ha sporbarhet på alle endringer.

h3. Xml eksempel

h4. Xml eksempel
Eksempler på bruk av endringsNummer fra tjenesten HentEndringerForespoersel:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">
</pre>


<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">
</pre>
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: epostadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -16,11 +16,9 @@ datatype: string
* Ein tekststreng på formatet "^[\\w-\\+]+(?:\\.[\\w-\\+]+)*@(?:[\\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$"
* Klassifikasjon er Open Web Application Security Project (OWASP): Regulære uttrykk for validering

h3. Xml eksempel


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01012295312_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
</pre>

@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: fraEndringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -13,10 +13,9 @@ datatype: long
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukes i endringsforespørsler for å hente alle endringer fra og med et bestemt "endringsNummer":endringsNummer.html.

h3. Xml eksempel

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">
</pre>

@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: ikkeSensitivTittel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -11,23 +11,19 @@ datatype: string
- Definisjon := En tittel for en forsendelse som ikke inneholder sensitiv informasjon
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Vil vises til Innbygger, brukes i varslinger/påminnelser på e-post og sms til Innbygger. Skal ikke inneholde sensitiv informasjon.
kan brukes på lavere sikkerhetsnivå enn det selve dokumentet er klassifisert på.

- Kommentar := Vil vises til Innbygger, brukes i varslinger/påminnelser på e-post og sms til Innbygger. Skal ikke inneholde sensitiv informasjon. Kan brukes på lavere sikkerhetsnivå enn det selve dokumentet er klassifisert på.

h3. Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |

h3. Xml eksempelh4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<{{page.title}} lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</{{page.title}}>
</pre>

@@ -6,26 +6,15 @@ headtitle: Datatyper for felleskomponenter forvaltet av Difi -

h2. {{page.title}}

Beskrivelsene av datatypene gir detaljer om validering og formatregler for hver datatype.
Følgende datatyper er definert:
Beskrivelsene av datatypene gir detaljer om validering og formatregler for hver datatype. Følgende datatyper er definert:

<ul>
{% assign sortedPages = site.pages | sort: 'title' %}

{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Egenskap" %}
<li>
<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
<ul>
{% assign lookFor = '/felles/' | append: page.title | downcase %}
{% for p in site.pages %}
{% assign c = p.content | downcase %}
{% if c contains lookFor and p.url != page.url %}
<li><a href="{{p.url | remove:".html"}}">{{p.title}}</a></li>
{% endif %}
{% endfor %}
</ul>

<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: informasjonsbehov
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -12,9 +12,9 @@ group: Egenskap
- Kilde := DIFI
- Kommentar := informasjonsbehov brukes i forespørsler til registre for å definere hvilke opplysninger som skal utleveres til virksomheten.

h4. Xml eksempel
h3. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>
<ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: konversasjonsId
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -11,8 +11,6 @@ datatype: string
- Definisjon := Et nummer som identifiserer en melding og tilhørende kvitteringer unikt.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukt for å spore en forretningsprosess på tvers av aktører, meldingsutvekslingsrammeverk over lengre tid.
KonversasjonsId er en unik ID opprettet og definert i en initiell melding og siden bruk i alle tilhørende kvitteringer knyttet til den opprinnelige meldingen.

- Kommentar := Brukt for å spore en forretningsprosess på tvers av aktører, meldingsutvekslingsrammeverk over lengre tid. KonversasjonsId er en unik ID opprettet og definert i en initiell melding og siden bruk i alle tilhørende kvitteringer knyttet til den opprinnelige meldingen.

Begrenset til 40 tegn. Bør være en GUID.
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: korrespondansepartnavn
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -11,6 +11,3 @@ group: Egenskap
- Datatype := string
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Navn på korrespondansepart forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M400.

h4. Attributer

@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: korrespondanseparttype
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -11,14 +11,15 @@ datatype: string
- Definisjon := Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := NOARK 5
- Kommentar := Korrespondansetype forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M087.
- Kommentar := Korrespondansetype forekommer en gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M087.

h4. Attributer
h3. Attributer

Obligatoriske verdier:
• "Avsender"
• "Mottaker"
• "Kopimottaker"
• "Gruppemottaker"
• "Intern avsender"
• "Intern mottaker"

* "Avsender"
* "Mottaker"
* "Kopimottaker"
* "Gruppemottaker"
* "Intern avsender"
* "Intern mottaker"
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: land
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: mobiltelefonnummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
@@ -18,8 +18,7 @@ datatype: string
* Maximum lengde : 20
* Tillatte tegn: 0-9 og eventuelt + som første karakter

I tillegg er det en ekstra validering av norske mobilnummer.
Norske mobilnummer er definert som:
I tillegg er det en ekstra validering av norske mobilnummer. Norske mobilnummer er definert som:

* nummeret starter på 0047,+47 eller er på 8 tegn

@@ -29,11 +28,10 @@ For disse mobiltelefonnummer er det følgende validering:

Dette er i henhold til "Nummerplan E.164":http://no.wikipedia.org/wiki/Nummerplan_%28E.164%29

h3. Xml eksempel

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<pre>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
</pre>


Oops, something went wrong.

0 comments on commit b343ad5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.