Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#12 oppdatert varslingstekst med korrekt…

… språk attributter
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 9, 2014
1 parent 4af3f09 commit bc82b8cbc9e2d1c24e9301093379ee8067a98214
Showing with 11 additions and 3 deletions.
  1. +11 −3 varslingsTekst.textile
@@ -3,23 +3,31 @@ layout: default
title: varslingsTekst
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: tekst
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost eller sms.
- Datatype := "tekst":tekst
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.

* For epost varsel er maks tillatt med 500 tegn.
* For sms varsel er maks tillatt med 160 tegn.


h3. Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| lang | 1..1 | "spraak":spraak |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}><Tekst lang="no">Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</Tekst></{{page.title}}>
<{{page.title}} lang="no">Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</{{page.title}}>
</pre>


0 comments on commit bc82b8c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.