Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert datatyper, lagt til tjenesteinformasjon om Oppslagstjenesten

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 13, 2014
1 parent 578bd56 commit d29913246d8a3d2c087b5556c462d9202b0c2b6d

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. korrespondansepartnavn

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/korrespondansepartnavn
- Term := korrespondansepartnavn
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Navn på person eller organisasjon som er avsender eller mottaker av dokumentet
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Navn på korrespondansepart forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M400.
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. korrespondanseparttype

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/korrespondanseparttype
- Term := korrespondanseparttype
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Korrespondansetype forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M087.
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Land

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Land
- Term := Land
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Land dersom adressen er i utlandet
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Brukt i forbindelse med Print. Identifikasjon i NOARK 5: M409.
@@ -1,17 +1,15 @@
---
layout: default
title: Mobiltelefonnummer
title: mobilTelefonNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Mobiltelefonnummer

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Mobiltelefonnummer
- Term := Mobiltelefonnummer
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et internasjonalt mobiltelefonnummer.
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Et mobiltelefonnummer lagret i Digital kontaktinfo har følgende format:
- Kommentar := Et mobiltelefonnummer lagret i Digital kontaktregister har følgende format:

* En tekststreng på formatet "^\\+?[- _0-9]+$"
* Minimum lengde : 8
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. VarslingsKanal

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/VarslingsKanal
- Term := VarslingsKanal
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kommunikasjonskanal for utsending av varsel og påminnelse
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Varsling og påminnelsesmeldinger skal sendes på den kanal som blir spesifisert. Kanalen SMS er priset.
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. VarslingsTekst

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/VarslingsTekst
- Term := VarslingsTekst
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tekst bruk i forbindelse med varsling på epost
- Kjelde := SDP
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. VisningsDato

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/VisningsDato
- Term := VisningsDato
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Data og klokkeslett
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Tidspunkt for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse. Dokumentet vil leveres til postkassen før dette tidspunkt, men ikke være synlig/tilgjengelig for Innbygger.
@@ -1,17 +1,15 @@
---
layout: default
title: Epostadresse
title: epostAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Epostadresse

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Epostadresse
- Term := Epostadresse
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en elektronisk postkasse på Internett
- Kjelde := SDP
- Kommentar := En e-postadresse lagret i Digital kontaktinfo har følgende format:
- Kommentar := En epostadresse lagret i Digital kontaktregister har følgende format:

* Ein tekststreng på formatet "^[\\w-\\+]+(?:\\.[\\w-\\+]+)*@(?:[\\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$"
* Klassifikasjon er Open Web Application Security Project (OWASP): Regulære uttrykk for validering
@@ -0,0 +1,14 @@
---
layout: default
title: Datatyper for felleskomponenter forvaltet av Difi
headtitle: Datatyper for felleskomponenter forvaltet av Difi -
---

Beskrivelsene av datatypene gir detaljer om validering og formatregler for hver datatype.
Følgende datatyper er definert:
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "Egenskap" %}
{% include menu.html %}

</ul>
@@ -0,0 +1,32 @@
---
layout: default
title: personidentifikator
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Identifikasjon av en person
- Kjelde := SDP
- Kommentar := personidentifikator er er enten et fødselsnummer et gyldig D-nummer.


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:simpleType name="personidentifikatorType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/personidentifikator">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<personidentifikator>03015561822</personidentifikator>

</pre>


@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. postkasseAdresse

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/postkasseAdresse
- Term := postkasseAdresse
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en Innbygger sin Postkasse hos en Postkasseleverandør
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en Person sin Postkasseadresse hos en Postkasseleverandør. Enten digipost eller eboks.
@@ -1,18 +1,16 @@
---
layout: default
title: leverandoerAdresse
title: postkasseLeverandoerAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. leverandoerAdresse

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/leverandoerAdresse
- Term := leverandoerAdresse
- Definisjon := Adresse til en leverandør
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Adresse til en leverandør av Postkassetjeneste
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Dette er en unik adresse for en leverandør, enten en Postkasseleverandør eller Utskrifts og forsendelsestjeneeste leverandør .
Adressen brukt for adressering er Organisasjonsnummeret for leverandører. Se http://begrep.difi.no/SDP/Organisasjonsnummer
Adressen brukt for adressering er Organisasjonsnummeret for leverandører. Se http://begrep.difi.no/Felles/Organisasjonsnummer@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. prioritetType

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/prioritetType
- Term := prioritetType
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer meldingens prioritering i forbindelse med meldingsutvekslingen.
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Ved prioritetType=1 vil meldingen behandles forran alle prioritetType=2 meldinger.
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Sikkerhetsnivaa

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Sikkerhetsnivaa
- Term := Sikkerhetsnivaa
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Definerer hvilket autentiseringsnivå som kreves for at dokumentet skal åpnes
- Kjelde := Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
- Kommentar := "Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor":http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4.html?id=505929
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. sistOppdatert

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/sistOppdatert
- Term := sistOppdatert
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Dato for når et objekt sist ble endret
- Kjelde := SDP
- Kommentar := sistOppdatert blir brukt i forskjellige objektet, i de objekter det er en del av definerer feltet når objektet sist ble endret. Det gir ingen informasjon om hvilken endring som da ble utført.
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Skjerming

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Skjerming
- Term := Skjerming
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Angivelse av om metadata om dokument skal skjermes
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Dersom Skjerming=JA vil Tittel ikke brukes i varsel til Innbygger og Innbygger vil ikke se dokument tittel før Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. tilknyttetRegistreringSom

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/tilknyttetRegistreringSom
- Term := tilknyttetRegistreringSom
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Angivelse av hvilken "rolle" dokumentet har i forhold til registreringen
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Obligatoriske verdier: "Hoveddokument", "Vedlegg"
@@ -5,10 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

h3. Tittel

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SDP/Tittel
- Term := Tittel
- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.local{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Tittel eller navn på arkivenheten
- Kjelde := NOARK 5
- Kommentar := Vil vises til Innbygger. Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet.

0 comments on commit d299132

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.