Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til beskrivelse av aktøridentifikatorer

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 28, 2014
1 parent 4c42f30 commit e55fd907c4a9a987458841ab73d2b0ad049947b3
Showing with 23 additions and 0 deletions.
  1. +23 −0 avsenderidentifikator.textile
@@ -0,0 +1,23 @@
---
layout: default
title: avsenderidentifikator
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Identifikasjon av en ansvarlig avsenderenhet
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukt for å identifisere en ansvarlig enhet innen for en virksomhet. Maks 100 tegn.


h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<avsenderidentifikator>12345</avsenderidentifikator>
</pre>


0 comments on commit e55fd90

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.