Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert beskrivelsene av feltene etter gjennomgang av sdp-melding.xsd

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 24, 2014
1 parent eaaac1e commit e78b106fc5afe2672ac529b4c003627d9085c519
Showing with 4 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 avsenderidentifikator.textile
  2. +1 −1 mobiltelefonnummer.textile
  3. +2 −0 varslingsTekst.textile
@@ -13,6 +13,7 @@ datatype: string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Brukt for å identifisere en ansvarlig enhet innen for en virksomhet. I Sikker digital posttjenteste tildeles avsenderidentifikator ved tilkobling til tjenesten. Maks 100 tegn.

* Maks antall tegn: 100

h4. Xml eksempel

@@ -27,7 +27,7 @@ For disse mobiltelefonnummer er det følgende validering:

* første siffer (etter evt. landkode) er 9 eller 4

Dette er i henhold til "Nummerplan (E.164)":http://no.wikipedia.org/wiki/Nummerplan_%28E.164%29
Dette er i henhold til "Nummerplan E.164":http://no.wikipedia.org/wiki/Nummerplan_%28E.164%29


h4. Xml eksempel
@@ -13,6 +13,8 @@ datatype: string
- Kilde := DIFI
- Kommentar := En tekst knyttet til denne forsendelsen som legges med i varslinger og påminnelser til Innbygger. Teksten brukes kun i forbindelse med varsling på epost.

* For epost varsel er maks tillatt med 500 tegn.
* For sms varsel er maks tillatt med 160 tegn.

h4. Xml eksempel

0 comments on commit e78b106

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.