Skip to content
Permalink
Browse files
Oppdatert med referanse til Nummerplan E.164 i henhold til spørsmål #1
  • Loading branch information
Arne Berner committed Apr 24, 2014
1 parent 6acb529 commit eaaac1ec3e6adc4bd76d850a6474a1e52922e895
Showing with 11 additions and 3 deletions.
  1. +11 −3 mobiltelefonnummer.textile
@@ -17,9 +17,17 @@ datatype: string
* Minimum lengde : 8
* Maximum lengde : 20
* Tillatte tegn: 0-9 og eventuelt + som første karakter
* For norske mobilnummer i tillegg at:
** nummeret starter på 0047,+47 eller er på 8 tegn
** første siffer (etter evt. landkode) er 9 eller 4

I tillegg er det en ekstra validering av norske mobilnummer.
Norske mobilnummer er definert som:

* nummeret starter på 0047,+47 eller er på 8 tegn

For disse mobiltelefonnummer er det følgende validering:

* første siffer (etter evt. landkode) er 9 eller 4

Dette er i henhold til "Nummerplan (E.164)":http://no.wikipedia.org/wiki/Nummerplan_%28E.164%29


h4. Xml eksempel

0 comments on commit eaaac1e

Please sign in to comment.