Skip to content
Permalink
Browse files

Innføre IKKESJEKKET som ny kode på status-dsf

i tilfellene der ID_porten ikke har nok info til å slå opp person i DSF:
  • Loading branch information...
joergenb committed Aug 27, 2015
1 parent 55b61bc commit 09745791a197c2989322c5159afad0cb9e9a5df9
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 SAMLAssertionV4.textile
@@ -109,6 +109,8 @@ h4. status-dsf
| OK | ID-porten har som del av innlogging gjennomført en spørring mot DSF uten tekniske feil|
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Det Sentrale Folkeregisteret , f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |
| FLERETREFF | Oppslag mot DSF har resultert i flere mulige treff, og ID-porten kan ikke gjøre en garantert kobling mellom utenlandsk eID og D-nummer i DSF |
| IKKESJEKKET| ID-porten mangler tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en spørring mot DSF, for eksempel hvis navn eller fødselsdato mangler på utenlandsk bruker |h4. Eksempel

0 comments on commit 0974579

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.