Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert med info om Culture

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 31, 2014
1 parent 5e64edf commit 0d912f6c54937a0ef949c89b352fb169d4e232c8
Showing with 7 additions and 4 deletions.
  1. +2 −1 SAMLAssertionV1.textile
  2. +2 −1 SAMLAssertionV2.textile
  3. +2 −1 SAMLAssertionV3.textile
  4. +1 −1 SAMLAuthnRequest.textile
@@ -15,8 +15,9 @@ group: ID-porten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1 |
| Uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1 |
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| Culture | "språk":/Felles/spraak | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef | 1 |
@@ -15,8 +15,9 @@ group: ID-porten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1|
| Uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1|
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| Culture | "språk":/Felles/spraak | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":SAMLAssertionV1#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef | 1 |
@@ -15,8 +15,9 @@ group: ID-porten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1|
| Uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1 |
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| Culture | "språk":/Felles/spraak | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":SAMLAssertionV1#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef | Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef | 1 |
@@ -19,7 +19,7 @@ SAMLRequest=<req>&SigAlg=<alg>&Signature=<SIGNATUR>
h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":#AuthnContextClassRef beskrevet under | 0..1 |
| AuthnContextClassRef | Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":#AuthnContextClassRef beskrevet under | 0..1 |
| ForceAuth | Vil kreve at brukeren gjennomfører autentisering . | 0..1 |
| locale | "spraak":/Felles/spraak, se under for hvilke språk som er støttet | 0..1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |

0 comments on commit 0d912f6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.