Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til info om ID-porten i begrepskatalogen.

oppdatert UML diagram for oppslagstjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 17, 2014
0 parents commit 0efd17697505f77c764b061ec7a6c24e4321cd25
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,42 @@
---
layout: default
title: SAMLAssertionV1
headtitle: ID-porten
group: ID-Porten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om en Person utlevert via ID-porten, standard profil
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Den informasjon som utleveres i ID-porten sin standard SAML2 profil ved Autentisering

h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1 |
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef":AuthnContextClassRef | 1 |

h4. Kodeverk

h5. AuthMethod

|_. AuthMetod |_. Beskrivelse |
| Minid-PIN | Bruker har logget seg på med PIN koder fra PIN kode ark. |
| Minid-OTC | Bruker har logget seg på med engangskode sendt på SMS |
| Buypass | Bruker har logget seg på med smartkort fra Buypass |
| Commfides | Bruker har logget seg på med USB-pen med e-ID fra Commfides |
| BankID | Bruker har logget seg på med BankID med kodebrikke |


h4. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

</pre>


@@ -0,0 +1,46 @@
---
layout: default
title: SAMLAssertionV2
headtitle: ID-porten
group: ID-Porten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om en Person utlevert via ID-porten dersom Offentlig Virksomhet har tatt i bruk første versjon av kontaktregisteret
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := FORELDET PROFIL: Den informasjon som utleveres i ID-porten sin SAML2 profil ved Autentisering dersom Avsender er integrert mot første versjon av kontaktregisteret

h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1|
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":SAMLAssertionV1#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef":AuthnContextClassRef | 1 |
| Email | "epostadresse":/Felles/epostadresse | 0..1 |
| MobilePhone | "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 0..1 |
| DigitalContactInfoStatus | Status | 1 |

h4. Kodeverk

h5. Status

|_. DigitalContactInfoStatus |_. Beskrivelse |
| SAMTYKKET_GENERELT | Bruker har samtykket til utlevering av Digital kontaktinformasjon til alle tjenesteeiere |
| SAMTYKKET_SPESIFIKT | Sluttbruker har samtykket til utlevering av Digital kontaktinformasjon til tjenesteeier. |
| IKKE_SAMTYKKET | Det er ikke registrert noe samtykke for sluttbruker |
| SAMTYKKE_AVVIST | Bruker har aktivt avvist samtykke om utlevering av Digital kontaktinformasjon |
| IKKE_REGISTRERT | Sluttbruker er ikke registrert i Digitalt kontaktregister. |
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke informasjon om Digital kontaktinformasjon, f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |


h4. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

</pre>


@@ -0,0 +1,48 @@
---
layout: default
title: SAMLAssertionV3
headtitle: ID-porten
group: ID-Porten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Utvidet informasjon om en Person utlevert via ID-porten dersom Offentlig Virksomhet har spesifisert behov for dette
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Den informasjon som utleveres i ID-porten sin SAML2 profil ved Autentisering dersom Avsender har behov for informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret

h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1|
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":SAMLAssertionV1#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef | Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef":AuthnContextClassRef | 1 |
| "status":/Felles/status | status | 0..1 |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse | "epostadresse":/Felles/epostadresse | 0..1 |
| "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | 0..1 |

h4. Kodeverk

h4. Kodeverk for status

"status":/Felles/status kan ha følgende verdi:

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| AKTIV | Person finnes i registeret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i registeret, enten ikke registrert eller slettet |

Ved IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer eller "epostadresse":/Felles/epostadresse eller "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn , og vil ikke kunne levere ut disse elementene til Offentlig virksomhet.h4. Eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

</pre>


@@ -0,0 +1,39 @@
---
layout: default
title: SAMLAuthnRequest
headtitle: ID-porten
group: ID-Porten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel om autentisering
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Den informasjon som overføres til ID-porten for å forespørre en autentisering.

h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "#AuthnContextClassRef":AuthnContextClassRef beskrevet under | 0..1 |
| ForceAuth | Vil kreve at brukeren gjennomfører autentisering . | 0..1 |
| locale | "spraak":/Felles/spraak | 0..1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |


h4. AuthnContextClassRef
Kodeverk for AuthnContextClassRef er definert som under, der hver AuthnContextClassRef er knyttet til et spesielt "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa slik:

|_. AuthnContextClassRef |_. "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa |
| urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Unspecified | 3 |
| urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport | 3 |
| urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:SmartcardPKI | 4 |


h4. eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

</pre>


@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: ID-porten
headtitle: ID-porten
---
h3. Integrasjonsguide:

* utleveres ved å kontakte "idporten@difi.no":mailto:idporten@difi.no


h3. Klassedefinisjonen:

<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "ID-Porten/complexType" %}
{% include menu.html %}

</ul>0 comments on commit 0efd176

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.