Skip to content
Permalink
Browse files

fjerne støtte for SAMLv5

  • Loading branch information...
joergenb committed May 14, 2018
1 parent 07a4a50 commit 20d51b2bb63809e34434a14496f454b8ce164f65
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.textile
@@ -24,6 +24,6 @@ table(table table-striped).
| "SAMLAssertionV2":SAMLAssertionV2 | FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel |
| "SAMLAssertionV3":SAMLAssertionV3 | Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret |
| "SAMLAssertionV4":SAMLAssertionV4 | FORELDET |
| "SAMLAssertionV5":http://difi.github.io/begrep-ID-porten/3_SAMLAssertionv5.html | Oppdatert profil for støtte av europeiske eID gjennom eIDAS, og eventuelt andre eIDer. |
| "SAMLAssertionV5":http://difi.github.io/begrep-ID-porten/3_SAMLAssertionv5.html | FORELDET |


0 comments on commit 20d51b2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.