Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #8 from joergenb/master

linjeskift påkrevd før tabell
  • Loading branch information...
aberner committed Aug 18, 2015
2 parents c6e0481 + 55b61bc commit 34f613ad894263d75546e724770a2446c259cd74
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 SAMLAssertionV4.textile
@@ -73,6 +73,7 @@ I tillegg kommer eventuelle attributter fra europeisk eID-intrastruktur, eIDAS /
Vær oppmerksom på at noen land kan sende med ekstra attributter utover de som finst i eIDAS-standarden. Disse vil bli prefixet med "eidas-landskode", og så videreformidlet av ID-porten.

I tillegg utleverer vi et statusflagg for integrasjonen mot DSF:

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| "status-dsf":/Felles/status-dsf | Kodeverk for "status-dsf":#status-dsf | 0..1 |

@@ -107,7 +108,7 @@ h4. status-dsf
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | ID-porten har som del av innlogging gjennomført en spørring mot DSF uten tekniske feil|
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Det Sentrale Folkeregisteret , f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |
| DUPLIKAT | Oppslag mot DSF har resultert i flere mulige treff, og ID-porten kan ikke gjøre en garantert kobling mellom utenlandsk eID og D-nummer i DSF |
| FLERETREFF | Oppslag mot DSF har resultert i flere mulige treff, og ID-porten kan ikke gjøre en garantert kobling mellom utenlandsk eID og D-nummer i DSF |


h4. Eksempel

0 comments on commit 34f613a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.