Skip to content
Permalink
Browse files

fikset design på tabellene

økt lesbarhet på informasjonen med bedre design/format på tabellene
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 16, 2015
1 parent e57b9f4 commit 3f2028ce5274566120a8dcc0b055ff13266d00a4
Showing with 13 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 SAMLAssertionV1.textile
  2. +2 −0 SAMLAssertionV2.textile
  3. +2 −0 SAMLAssertionV3.textile
  4. +7 −0 SAMLAssertionV4.textile
@@ -14,6 +14,7 @@ group: ID-porten/complexType

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1 |
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
@@ -26,6 +27,7 @@ h4. Kodeverk

h5. AuthMethod

table(table table-striped).
|_. AuthMetod |_. Beskrivelse |
| Minid-PIN | Bruker har logget seg på med PIN koder fra PIN kode ark. |
| Minid-OTC | Bruker har logget seg på med engangskode sendt på SMS |
@@ -14,6 +14,7 @@ group: ID-porten/complexType

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1|
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
@@ -29,6 +30,7 @@ h4. Kodeverk

h5. Status

table(table table-striped).
|_. DigitalContactInfoStatus |_. Beskrivelse |
| SAMTYKKET_GENERELT | Bruker har samtykket til utlevering av Digital kontaktinformasjon til alle tjenesteeiere |
| SAMTYKKET_SPESIFIKT | Sluttbruker har samtykket til utlevering av Digital kontaktinformasjon til tjenesteeier. |
@@ -14,6 +14,7 @@ group: ID-porten/complexType

h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1 |
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
@@ -33,6 +34,7 @@ h4. status

"status":/Felles/status kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| AKTIV | Person finnes i registeret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i registeret, enten ikke registrert eller slettet |
@@ -21,6 +21,7 @@ Sidan profilen støttar både norske og europeiske eID, vil tilgjengelege attrib

Følgende 3 grunn-kombinasjoner er mulige:

table(table table-striped).
| AuthMethod | eIdentifier | uid | Beskrivelse |
| Eidas | NC/NC/xxxxxx... | <tomt> | Personen har autentisert seg med europeisk eID. Norsk D-nummer ble ikke funnet.|
| Eidas | NC/NC/xxxxxx... |"personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Personen har autentisert seg med europeisk eID og har norsk D-nummer. |
@@ -32,6 +33,7 @@ h4. Attributter

Denne SAML-profilen inneholder alle attributter fra "SAMLAssertionV3":SAMLAssertionV3 :

table(table table-striped).
|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator . Norsk personnummer hvis funnet. Merk at i denne SAML-profilen kan feltet være tomt ved pålogging med europeisk eID. | 1 |
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
@@ -47,6 +49,7 @@ Denne SAML-profilen inneholder alle attributter fra "SAMLAssertionV3":SAMLAssert

I tillegg kommer eventuelle attributter fra europeisk eID-intrastruktur, eIDAS / STORK (se nærmere definisjoner i rapport "'D5.7.3 Functional Design for PEPS, MW models and interoperability'":https://www.eid-stork.eu/index.php?option=com_processes&act=list_documents&id=312&s=1&Itemid=60 fra STORK-prosjektet):

table(table table-striped).
|_.Field |_.Type |_.Values and comment |_. Kardinalitet |
|eidas-eIdentifier |String |NC/NC/xxxxxxxxxx…. (NC=NationalityCode, the first one the country of origin of the eIdentifier, the second one the destination country) |1 |
|eidas-givenName |String ||0..1 |
@@ -74,6 +77,7 @@ Vær oppmerksom på at noen land kan sende med ekstra attributter utover de som

I tillegg utleverer vi et statusflagg for integrasjonen mot DSF:

table(table table-striped).
|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| "status-dsf":/Felles/status-dsf | Kodeverk for "status-dsf":#status-dsf | 0..1 |

@@ -85,13 +89,15 @@ h4. AuthMethod

I tillegg til "basisverdiene for norske eID":SAMLAssertionV1#AuthMethod kan AuthMethod ogso ha verdien:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
|Eidas | Autentisering utført med europeisk eID |

h4. status

"status":/Felles/status gjelder personens status i Kontakt- og Reservasjonsregisteret, og kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| AKTIV | Person finnes i Kontakt- og Reservasjonsregisteret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i Kontakt- og Reservasjonsregisteret, enten ikke registrert eller slettet |
@@ -109,6 +115,7 @@ h4. status-dsf

"status-dsf":/Felles/status-dsf gjelder ID-portens integrasjonsstatus mot Det Sentrale Folkeregisteret (DSF).

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | ID-porten har som del av innlogging gjennomført en spørring mot DSF uten tekniske feil|
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Det Sentrale Folkeregisteret , f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |

0 comments on commit 3f2028c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.