Skip to content
Permalink
Browse files

fiksa rekkefølge på personidentifikator og eidentifier

i kombinasjon nr. 3.
  • Loading branch information...
joergenb committed Apr 30, 2015
1 parent fd99bb9 commit 44b2c8653bfb4e6d43d3d9a3c183e223304ff317
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 SAMLAssertionV4.textile
@@ -24,7 +24,7 @@ Følgende 3 grunn-kombinasjoner er mulige:
| AuthMethod | eIdentifier | uid | Beskrivelse |
| STORK | NC/NC/xxxxxx... | <tomt> | Personen har autentisert seg med europeisk eID. Norsk D-nummer ble ikke funnet.|
| STORK | NC/NC/xxxxxx... |"personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Personen har autentisert seg med europeisk eID og har norsk D-nummer. |
| "En av disse":SAMLAssertionV1#AuthMethod| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | <tomt> | Personen har autentisert seg med norsk eID. |
| "En av disse":SAMLAssertionV1#AuthMethod| <tomt> | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Personen har autentisert seg med norsk eID. |

For alle europeiske eID vil ID-porten forsøke å framskaffe et eventuelt norsk d-nummer/fødselsnummer fra Det Sentrale Folkeregister (DSF). Hvis et d-nummer ikke ble funnet, eller ved integrasjonsproblem mot DSF, vil ID-porten likevel fullføre autentiseringen. Dette betyr at fravær av verdi i feltet *uid* ikke entydig garanterer at personen ikke har fått tildelt d-nummer.

0 comments on commit 44b2c86

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.