Skip to content
Permalink
Browse files

om eIDAS-pålogging

  • Loading branch information...
joergenb committed Jun 28, 2018
1 parent 20d51b2 commit 472a7637ab10d024cebd594bfdc1f2841305407e
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 SAMLAssertionV1.textile
@@ -41,6 +41,16 @@ table(table table-striped).
| Commfides | Bruker har logget seg på med USB-pen med e-ID fra Commfides |
| BankID | Bruker har logget seg på med BankID med kodebrikke |
| BankID Mobil | Bruker har logget seg på med BankID på mobil |
| eIDAS | Bruker har logget seg på med en europeisk eID gjennom eIDAS-infrastrukturen, og er blitt entydig gjenkjent med F/D-nummer |

h4. Om eIDAS-pålogging

Mulighet for eIDAS-pålogging må aktiveres i ID-porten per tjeneste, gjennom å sende en bestilling til idporten(at)difi.no.
eIDAS sikkerhetsnivå "substantial" blir mappet til sikkerhetstnivå 3, og "high" blir mappet til 4.

Dersom en eIDAS-bruker ikke blir gjenkjent med F/D-nummer, vil ID-porten vise en feilside. Tjenesteeier kan derfor være sikker på at han bare vil motta eIDAS-pålogginger av brukere som entydig gjenkjent i Folkeregisteret, og tjenesteeier kan derfor behandle brukeren som om han hadde brukt norsk eID.

Rundt 2020 vil Difi vurdere å aktivere eIDAS automatisk for alle tjenesteeiere.


h4. Eksempel

0 comments on commit 472a763

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.