Skip to content
Permalink
Browse files

endre kode fra DUPLIKAT til FLERETREFF

"duplikat" er eit uheldig ord, som kan feilaktig få nokon til å tru at
DSF har duplikater.
  • Loading branch information...
joergenb committed Jun 8, 2015
1 parent 91e8ff0 commit 55b61bc91a2b1b74fc275a803e8af3aae9e3a4c5
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 SAMLAssertionV4.textile
@@ -108,7 +108,7 @@ h4. status-dsf
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | ID-porten har som del av innlogging gjennomført en spørring mot DSF uten tekniske feil|
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Det Sentrale Folkeregisteret , f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |
| DUPLIKAT | Oppslag mot DSF har resultert i flere mulige treff, og ID-porten kan ikke gjøre en garantert kobling mellom utenlandsk eID og D-nummer i DSF |
| FLERETREFF | Oppslag mot DSF har resultert i flere mulige treff, og ID-porten kan ikke gjøre en garantert kobling mellom utenlandsk eID og D-nummer i DSF |


h4. Eksempel

0 comments on commit 55b61bc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.