Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til ID-porten i menyen, oppdatert SAMLAssertion beskrivelsen ett…

…er kvalitietssikring.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 17, 2014
1 parent 0efd176 commit 5c132d6cd272c6fcf9f1b230af13b54ee9742021
Showing with 8 additions and 6 deletions.
  1. +1 −1 SAMLAssertionV1.textile
  2. +1 −1 SAMLAssertionV2.textile
  3. +4 −3 SAMLAssertionV3.textile
  4. +2 −1 SAMLAuthnRequest.textile
@@ -19,7 +19,7 @@ h4. Attributer
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef":AuthnContextClassRef | 1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef | 1 |

h4. Kodeverk

@@ -19,7 +19,7 @@ h4. Attributer
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":SAMLAssertionV1#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef":AuthnContextClassRef | 1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef | 1 |
| Email | "epostadresse":/Felles/epostadresse | 0..1 |
| MobilePhone | "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 0..1 |
| DigitalContactInfoStatus | Status | 1 |
@@ -19,21 +19,22 @@ h4. Attributer
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":SAMLAssertionV1#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef | Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef":AuthnContextClassRef | 1 |
| "status":/Felles/status | status | 0..1 |
| AuthnContextClassRef | Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef | 1 |
| "status":/Felles/status | Kodeverk for "status":#status | 0..1 |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse | "epostadresse":/Felles/epostadresse | 0..1 |
| "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | 0..1 |

h4. Kodeverk

h4. Kodeverk for status
h4. status

"status":/Felles/status kan ha følgende verdi:

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| AKTIV | Person finnes i registeret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i registeret, enten ikke registrert eller slettet |
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke informasjon om Digital kontaktinformasjon, f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |

Ved IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer eller "epostadresse":/Felles/epostadresse eller "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn , og vil ikke kunne levere ut disse elementene til Offentlig virksomhet.

@@ -15,13 +15,14 @@ group: ID-Porten/complexType
h4. Attributer

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "#AuthnContextClassRef":AuthnContextClassRef beskrevet under | 0..1 |
| AuthnContextClassRef| Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":#AuthnContextClassRef beskrevet under | 0..1 |
| ForceAuth | Vil kreve at brukeren gjennomfører autentisering . | 0..1 |
| locale | "spraak":/Felles/spraak | 0..1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |


h4. AuthnContextClassRef

Kodeverk for AuthnContextClassRef er definert som under, der hver AuthnContextClassRef er knyttet til et spesielt "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa slik:

|_. AuthnContextClassRef |_. "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa |

0 comments on commit 5c132d6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.