Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert link til SAMLv5

er no på github.io
  • Loading branch information...
joergenb committed Feb 13, 2017
1 parent 8ed94bf commit 6182acd384a7fd2bb410eeb464377450c3d3a159
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.textile
@@ -24,6 +24,6 @@ table(table table-striped).
| "SAMLAssertionV2":SAMLAssertionV2 | FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel |
| "SAMLAssertionV3":SAMLAssertionV3 | Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret |
| "SAMLAssertionV4":SAMLAssertionV4 | Utvidet profil som i tillegg til norske eID støtter autentisering med europeisk eID. |
| "SAMLAssertionV5":SAMLAssertionV5 | Oppdatert profil for støtte av europeiske eID gjennom eIDAS, og eventuelt andre eIDer. |
| "http://difi.github.io/begrep-ID-porten/3_SAMLAssertionv5.htmlSAMLAssertionV5":SAMLAssertionV5 | Oppdatert profil for støtte av europeiske eID gjennom eIDAS, og eventuelt andre eIDer. |


0 comments on commit 6182acd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.