Skip to content
Permalink
Browse files

ReFiks av lenker

Korrigert i nginx-oppsettet i staden
  • Loading branch information...
kjorlaug committed Feb 23, 2017
1 parent 7c36d97 commit 72222aadbdfcecf69feb936e1c0e8ce9557a62ab
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 index.textile
@@ -20,10 +20,10 @@ ID-porten har følgende forskjellige profiler:

table(table table-striped).
|_. Profilnavn |_. Beskrivelse |
| "SAMLAssertionV1":ID-porten/SAMLAssertionV1 | Standard profil |
| "SAMLAssertionV2":ID-porten/SAMLAssertionV2 | FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel |
| "SAMLAssertionV3":ID-porten/SAMLAssertionV3 | Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret |
| "SAMLAssertionV4":ID-porten/SAMLAssertionV4 | FORELDET |
| "SAMLAssertionV1":SAMLAssertionV1 | Standard profil |
| "SAMLAssertionV2":SAMLAssertionV2 | FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel |
| "SAMLAssertionV3":SAMLAssertionV3 | Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret |
| "SAMLAssertionV4":SAMLAssertionV4 | FORELDET |
| "SAMLAssertionV5":http://difi.github.io/begrep-ID-porten/3_SAMLAssertionv5.html | Oppdatert profil for støtte av europeiske eID gjennom eIDAS, og eventuelt andre eIDer. |


0 comments on commit 72222aa

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.