Skip to content
Permalink
Browse files

korrekte lenker, samt rekkefølge på dsf-status

  • Loading branch information...
joergenb committed Feb 22, 2017
1 parent b2f974b commit 7c36d97d5311a0afe9550ceb49b699245ba8a710
Showing with 8 additions and 17 deletions.
  1. +4 −13 SAMLAssertionV4.textile
  2. +4 −4 index.textile
@@ -45,29 +45,20 @@ table(table table-striped).
| "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | 0..1 |
| "status":/Felles/status | Kodeverk for "status":#status | 0..1 |
| <eidas-attributter> | se under | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |


I tillegg kommer eventuelle attributter fra europeisk eID-intrastruktur, eIDAS / STORK (se nærmere definisjoner i rapport "'D5.7.3 Functional Design for PEPS, MW models and interoperability'":https://www.eid-stork.eu/index.php?option=com_processes&act=list_documents&id=312&s=1&Itemid=60 fra STORK-prosjektet):

table(table table-striped).
|_.Field |_.Type |_.Values and comment |_. Kardinalitet |
| "status-dsf":/Felles/status-dsf | Kodeverk for "status-dsf":#status-dsf | 0..1 |
|eidas-eIdentifier |String |NC/NC/xxxxxxxxxx…. (NC=NationalityCode, the first one the country of origin of the eIdentifier, the second one the destination country) |1 |
|eidas-surname |String |inheritedFamilyName / adoptedFamilyName |0..1 |
|eidas-givenName |String ||0..1 |
|eidas-dateOfBirth |Date(basic format of ISO 8601) |YYYYMMDD / YYYYMM / YYYY |0..1 |
|eidas-textResidenceAddress |Text ||0..1 |
|eidas-gender |String(1) |F (Female) / M (Male) |0..1 |
|eidas-citizenQAAlevel |Number |[1,2,3,4] |0..1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |

Vær oppmerksom på at noen land kan sende med ekstra attributter utover de som finst i eIDAS-standarden. Disse vil bli prefixet med "eidas-landskode", og så videreformidlet av ID-porten.

I tillegg utleverer vi et statusflagg for integrasjonen mot DSF:

table(table table-striped).
|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| "status-dsf":/Felles/status-dsf | Kodeverk for "status-dsf":#status-dsf | 0..1 |
I tillegg kommer eventuelle attributter fra europeisk eID-intrastruktur, eIDAS / STORK (se nærmere definisjoner i rapport "'D5.7.3 Functional Design for PEPS, MW models and interoperability'":https://www.eid-stork.eu/index.php?option=com_processes&act=list_documents&id=312&s=1&Itemid=60 fra STORK-prosjektet):

Vær oppmerksom på at noen land kan sende med ekstra attributter utover de som finst i eIDAS-standarden. Disse vil bli prefixet med "eidas-landskode", og så videreformidlet av ID-porten.


h3. Kodeverk
@@ -20,10 +20,10 @@ ID-porten har følgende forskjellige profiler:

table(table table-striped).
|_. Profilnavn |_. Beskrivelse |
| "SAMLAssertionV1":SAMLAssertionV1 | Standard profil |
| "SAMLAssertionV2":SAMLAssertionV2 | FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel |
| "SAMLAssertionV3":SAMLAssertionV3 | Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret |
| "SAMLAssertionV4":SAMLAssertionV4 | FORELDET |
| "SAMLAssertionV1":ID-porten/SAMLAssertionV1 | Standard profil |
| "SAMLAssertionV2":ID-porten/SAMLAssertionV2 | FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel |
| "SAMLAssertionV3":ID-porten/SAMLAssertionV3 | Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret |
| "SAMLAssertionV4":ID-porten/SAMLAssertionV4 | FORELDET |
| "SAMLAssertionV5":http://difi.github.io/begrep-ID-porten/3_SAMLAssertionv5.html | Oppdatert profil for støtte av europeiske eID gjennom eIDAS, og eventuelt andre eIDer. |


0 comments on commit 7c36d97

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.